دانلود پایان نامه با موضوع ارزش افزوده، ارزیابی عملکرد، بورس اوراق بهادار

دانلود پایان نامه ارشد

به وجود مي آيد. اين شناخت‌ها ممکن است براساس تجارب يا مطالعات قبلي باشد، از منابع شفاهي به دست آمده باشد و يا در جريان مطالعۀ ادبيات تحقيق حاصل شده باشد (حافظ نيا، 1385: 110).
ساعي معتقد است كه يك فرضيهي خوب بايد داراي ملاکهاي زير باشد:
فرضيهها بايد با نظريههاي انتخاب شده مرتبط باشند.
فرضيهها بايد دقيق، روشن، مشخص و جزئي باشند؛ يعني، فرضيهها نبايد داراي مفاهيمي باشند که آزمونپذير نباشند.
فرضيهها بايد داراي مرجع تجربي باشند؛ يعني نبايد از مفاهيم انتزاعي غيرقابل اندازهگيري در فرضيه استفاده شود.
فرضيهها بايد قابليت پذيرفتن گزارههاي مخالف را که از لحاظ نظري قابل بازبينياند، داشته باشند (ساعي، 1377: 30).
در پژوهش حاضر، جهت دستيابي به اهداف پژوهش بر اساس سؤال‏هاي پژوهش، فرضيه اصلي به شرح زير مطرح مي‏شود:
فرضیه اول: معیارهای مبتنی بر ارزش نسبت به معیارهای سنتی حسابداری محتوای اطلاعاتی بهتری دارند.
فرضیه دوم: با استفاده از ترکیب معیارهای مبتنی بر ارزش و معیارهای سنتی حسابداری می توان مدلی نوین در اندازهگیری عملکرد مالی شرکتها ارائه کرد.

3-3- متغيرهاي پژوهش

متغير يک مفهوم است که بيش از دو يا چند ارزش يا عدد به آن اختصاص داده مي‌شود. به عبارت ديگر، متغير به ويژگي‌هايي گفته مي‌شود که مي‌توان آنها را مشاهده يا اندازهگيري کرد و دو يا چند ارزش يا عدد را جايگزين آنها نمود. عدد يا ارزش نسبت داده شده به متغير، نشان‌دهنده تغيير از يک فرد به فرد ديگر يا از يک حالت به حالت ديگر است (دلاور، 1371).
در این پژوهش با توجه به اینکه به ارائه یک مدل ارزیابی عملکرد میپردازیم، معیارهای مالی مورد استفاده در مدل پژوهش به منظور رتبه بندی شرکتهای بورسی را معرفی میکنیم.

3-3-1- معیارهای مالی سنتی حسابداری

در اين پژوهش چهار معیار بازده داراییها، بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت قیمت به درآمد هر سهم و سود هر سهم به عنوان معیار ارزیابی عملکرد و به نمایندگی از دیدگاه حداکثر کردن سود انتخاب شده است. دليل عمده براي انتخاب بازده دارايي‌ها و بازده حقوق صاحبان سهام به‌عنوان متغيرهايي براي ارزيابي عملکرد شرکت اين است که، اين نسبت‌ها با استراتژي شركت و عملكرد مديريت رابطه مستقيم دارند. به عنوان مثال، 80 درصد پژوهش‌هايي كه به بررسي عملكرد شركت‌ها پرداخته‌اند، “بازده دارايي‌ها” را به‌عنوان يك معيار مهم ارزيابي عملكرد انتخاب نموده‌اند(ولف94، 2003؛ 156).
اين تقسيمبندي از پژوهش یالشین (2012) انتخاب شده است.

3-3-2- معیارهای مالی مبتنی بر ارزش

همانطور که قبلاً و در فصل دو اشاره کردیم، هدف سیستمهای مدیریت مبتنی بر ارزش، کاستن از عدم وجود همسویی بین اهداف نمایندگان و مالکان میباشد. علاوه بر این، طرفداران سیستمهای مدیریت مبتنی بر ارزش میگویند که یک پاسخ خیلی خوبی به هر دو مشکل مطرح شده در تئوری نمایندگی پیدا کردهاند تا بدین وسیله موجب شوند فکر و رفتار مدیران، همسویی بیشتری با فکر و رفتار مالکان پیدا میکند.
به علاوه، به منظور ارزيابي دقيقتر، صرفاً نمیتوان به متغيرهاي حسابداري اتکاء کرد و نسبتهاي مهم اقتصادی نيز مد نظر قرار گرفتهاند. با توجه به این توضیحات و مطالعات انجام شده در زمینه ارزیابی عملکرد همچون یالشین و همکاران (2012) معیارهای مالی ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده بازار و ارزش افزوده نقدی به نمایندگی از دیدگاه حداکثر کردن ثروت انتخاب شدند.
افزون بر اين، هريک از اين متغيرها در پژوهشهاي متعددي براي ارزيابي عملکرد شرکتها به کار رفتهاند، که به گونه جداگانه براي هر متغير بيان ميشود؛
ارزش افزوده اقتصادی: استیوارت (1991)، یومورا (1996)، فرناندز (2001)، یالشین و همکاران (2012)
ارزش افزوده بازار: استیوارت (1991)، دیووت (2005)، لی و کیم (2009)، یالشین و همکاران (2012)،
ارزش افزوده نقدی: مجازی و اسکویی (2007)، یالشین و همکاران (2012)

3-4- روش گردآوري اطلاعات و داده‏ها

گردآوري داده‌هاي مورد نياز پژوهش، يکي از مراحل اساسي آن است و به لحاظ اهميت آن، بايد به طور دقيق تعريف و مشخص شود. مرحله گردآوري داده‌ها، آغاز فرايندي است که طي آن پژوهش‌گر يافته‌هاي ميداني و کتابخانه‌اي را گردآوري مي‌کند و سپس به خلاصه سازي يافته‌ها از طريق طبقه‌بندي و سپس تجزيه و تحليل آنها مي‌پردازد و فرضيه‌هاي تدوين شده خود را مورد ارزيابي قرار مي‌دهد و در نهايت نتيجه گيري مي‌کند و پاسخ مسأله پژوهش را به اتکاي آنها مي‌يابد. به عبارت ديگر، پژوهش‌گر به اتکاي داده‌هاي گردآوري شده حقيقت را آن طور که هست کشف مي‌کند. بنابراين، اعتبار داده‌ها اهميت بسياري دارد، زيرا داده‌هاي غير معتبر مانع از کشف حقيقت مي‌گردد و مسأله و مجهول مورد نظر پژوهش‌گر به درستي معلوم نمي‌شود و يا تصويري انحرافي و ناصحيح از آن ارائه خواهد شد. براي حفظ اعتبار داده‌هاي گردآوري شده، پژوهش‌گر بايد داده‌هاي صحيح را با دقت تمام گردآوري کند (حافظ نيا، 1385: 162).
اين پژوهش كاربردي است. طرح پژوهش آن از نوع نيمه‌ تجربي و با استفاده از رويكرد پس‌رويدادي (از طريق اطلاعات گذشته) است. از روش پس‌رويدادي زماني استفاده مي‌شود كه محقق پس از وقوع رويدادها به بررسي موضوع مي‌پردازد، افزون بر اين، امكان دستكاري متغيرهاي مستقل وجود ندارد (عبدالخلیق و آجینکیا ، 1379: 35).
در اين پژوهش براي جمع‌آوري داده‌ها و اطلاعات، از روش كتابخانه‌اي استفاده مي‌شود. در بخش كتابخانه‌اي، مباني نظري پژوهش از كتب و مجلات تخصصي فارسي و لاتين گردآوري مي‌شود و دادههاي پژوهش از طريق جمع‌آوري داده‌هاي شركت‌هاي نمونه با مراجعه به صورت‌‌هاي مالي، يادداشت‌هاي توضيحي، گزارش‌هاي هفتگي و ماهنامه بورس اوراق بهادار و با استفاده از نرم‌افزارهاي دناسهم، صحرا و تدبير‌پرداز انجام مي‌شود. همچنین دادههای مورد نیار در کار میدانی از طریق پرسشنامه (پرسشنامه وزن دهی به معیارهای مالی ارزیابی عملکرد) جمعآوری شده است.

3-4-1- جامعه آماري

يک جامعه آماري عبارت است از مجموعه‌اي از افراد يا واحد‌ها که داراي حداقل يک صفت مشترک باشند. معمولأ در هر پژوهش، جامعه مورد بررسي يک جامعه آماري است که پژوهش‌گر مايل است درباره صفت يا صفت‌هاي متغير واحد‌‌هاي آن به مطالعه بپردازد. تعريف جامعه آماري بايد جامع و مانع باشد. به عبارت ديگر، اين تعريف بايد چنان بيان شود که از نقطه نظر زماني و مکاني، همۀ واحد‌هاي مورد مطالعه را در بر گيرد و در عين حال، از شمول واحد‌هايي که نبايد به مطالعۀ آن‌ها پرداخته شود، جلوگيري به عمل آيد (سرمد و همکاران، 1384: 177).
جامعه آماري اين پژوهش از کليه شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در 3 صنعت دارویی، فلزات اساسی و خودرو و قطعات خودرو طي دوره زماني 1386 الي 1390 تشکيل ميشود که شرايط زير را داشته باشند:
تا پايان اسفند ماه سال 1385 در بورس اوراق بهادار تهران پذيرفته شده باشد.
سال مالي آن منتهي به پايان اسفند ماه باشد.
ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام در هيچ سالي منفي نباشد.
شركت مورد نظر طي دوره پژوهش فعاليت مستمر داشته و سهام آن مورد معامله قرار گرفته باشد.
شركتها نبايستي سال مالي خود را در طي دوره‌هاي مورد نظر تغيير داده باشند.
شركتها نبايد در طي دوره‌هاي مورد نظر توقف فعاليت داشته باشند.
اطلاعات مالي مورد نياز براي انجام اين پژوهش را در دوره زماني 1386الي 1390 به طور كامل ارائه کرده باشد.
جزء شرکتهاي سرمايهگذاري نباشد.
صنایع مورد نظر، جز 10 صنعت برتر بورس اوراق بهادار تهران باشند.

3-4-2- پرسشنامه وزندهی به معیارهای مالی ارزیابی عملکرد

پرسشنامه وزن دهی به معیارهای مالی ارزیابی عملکرد دارای 5 سؤال و 3 جدول میباشد. سؤالات و جداول پرسشنامه براساس اهداف پژوهش و فرضیات طراحی شدهاند. این پرسشنامه دارای دو بخش مجزاست که هر بخش به قسمتهای جزئیتر تقسیم میشود. بخش اول مربوط به سؤالات جمعیت شناختی (سؤالات عمومی) تقسیم میشود. بخش دوم پرسشنامه شامل سؤالات تخصصی میباشد که در قالب 3 جدول و به پاسخها به صورت 9 گزینهای است. علت این امر این است که با توجه به متغیرهای زبانی موجود در پرسشنامه بتوانیم دادههای حاصل را فازی کنیم. افراد متخصص بایستی مشخص کنند که هر یک از معیارهای مالی ارائه شده در جدول نسبت به معیار مورد مقایسه با آن، از چه میزان ارجحیت برخوردار است. مخاطب پرسشنامه نظر خود را با طیف عددی 1 تا 9 نشان میدهد. افراد متخصص مالی در این پژوهش بایستی لااقل یکی از دو شرط زیر را دارا باشند:
دارای مدرک تحصیلی دکتری مالی یا حسابداری باشند
سابقه کار در حوزه مالی به صورت حرفهای 6 سال به بالا و حداقل مدرک دانشگاهی
کارشناسی ارشد به صورت همزمان
در مجموع و با توجه به تعریف فوق از متخصصان مالی، 124 نفر شرایط زیر را دارا بودند که ازین تعداد 58 نفر یا در دسترس نبودند و یا حاضر به همکاری نشدند. بنابراین 66 پرسشنامه به دست ما رسید که در این سطح و با توجه به پژوهشهای مشابه به نسبت مناسب میباشد. نکته اساسی این است که پرسشنامههای استاندارد کلاسیک دو عیب اساسی دارند که چنانچه از رویکرد فازی به شرح بالا، استفاده گردد آن دو نیز رفع میگردند:
در پرسشنامههای استاندارد کلاسیک، برای پژهشگر هنگام تحلیل، هر یک از سؤالات دارای اهمیت مساوی هستند، این در حالی است که در واقعیت، اهمیت هر سؤال از نظر پاسخگو ممکن است متفاوت باشد. بنابراین در پرسشنامههای استاندارد فازی ستونی دیگر به عنوان درجه اهمیت هر سؤال اضافه میگردد تا خود پاسخگو اهمیت هر سؤال را اظهار نماید نه اینکه پژهشگر با پیش فرضی از طرف خود همه سؤالات را یکسان در نظر بگیرد.
در اجزای طیف پرسشنامه ممکن است از یک پاسخ دهنده به پاسخ دهنده دیگر، برای کلمهای واحد برداشتهای متفاوتی وجود داشته باشد، به عنوان مثال دو شخص ممکن است برای کلمهای واحد، معمولاً برداشتی یکسان نداشته باشند و زمانیکه تعداد نمونه افزایش مییابد اینگونه تفاوت برداشتها زیاد میشود. هنگام تحلیل پرسشنامههای کلاسیک، برای هر یک از اجزای طیف پرسشنامه، عددی درنظر میگیرند و آن طیف را با آن عدد میشناسند و این به معنای آن است که تفاوت برداشتها را درنظر نمیگیرند. اما در رویکرد فازی از پاسخ دهندگان خواسته میشود که در قالب جدولی دیگر نظر خود را راجع به هر طیف با دامنهای عددی مشخص کنند تا نماینده عددی هر طیف از طرف پاسخ دهندگان مشخص گردد نه از طرف محقق.

پایایی و روایی پرسشنامه: منظور از پایایی وسیله اندازه گیری است که، اگر خصیصه مورد سنجش را با همان شرایط مشابه دوباره اندازه بگیریم، نتایج بدست آمده تا چه اندازه مشابه، دقیق و قابل اعتماد است.
در این پژوهش، برای تعیین پایایی ابزار پژوهش از نرخ ناسازگاری استفاده شد. نظرهای تصميمگيرندههاي مختلف بهتر است زماني وارد محاسبات گروهي شود كه نرخ ناسازگاري نظريات هر تصميم گيرنده از1/0 كمتر باشد. برای تنظیم پرسشنامه، از نظرات متخصصین رشته حسابداری و مالی در چند مرحله استفاده گردید. این متخصصین شامل اساتید دانشگاه در حوزه مالی، سهامداران، مشاوران سرمایه گذاری و متخصصین حسابداری و حسابرسی میباشد. با استفاده از نظرات آنها، 7 معیار مالی سود هر سهم، بازده داراییها، بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت قیمت به درآمد هرسهم، ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده بازار و ارزش افزوده نقدی به عنوان معیارهای مالی ارزیابی عملکرد انتخاب شدند. سپس با استفاده از نظرات همان متخصصین معیارهای مالی در درون دو دسته جداگانه شامل معیارهای سنتی حسابداری و معیارهای مبتنی بر ارزش مقایسه و وزن دهی شدند و در پایان این دو دسته نیز با یکدیگر مقایسه و وزن دهی شدند.

3-4-3- روش تجزيه و تحليل دادهها و آزمون فرضيهها

پس از آنکه پژوهش‌گر داده‌ها را گردآوري و طبقه بندي کرد بايد مرحله بعدي فرايند پژوهش، که به مرحله تجزيه و تحليل

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع ارزیابی عملکرد، ارزش افزوده، بورس اوراق بهادار Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع روش ویکور، ارزش افزوده، تکنیک AHP