دانلود پایان نامه با موضوع ارزش افزوده، ارزش افزوده بازار، عملکرد مالی، عملکرد شرکت

دانلود پایان نامه ارشد

معیارها می توانند عوامل کلیدی موفقیت حال یا آینده شركت باشند که خود در برگفته از استراتژی های شركت مربوطه مي باشند. به طور نمونه مي توان با اندازه گیری این معیارها و ارزیابی آن ها با مقادیر هدف و طراحی یک نظام پاداش بر مبنای آن می توان کارکنان را تشویق به پیاده سازی استراتژی در سطح شركت نمود (نجمي و همكاران،1387، ص1).
اندازه گيري عملكرد شركت ها مي تواند با معيارهاي مختلفي صورت گيرد كه يكي از آن ها استفاده از نظام مالي شركت ها است. ضرورت تفسير صورت هاي مالي به نحوي كه نياز استفاده كنندگان مختلف از آن ها را برآورده سازد به پيدايش و توسعه روش ها و فنوني انجاميده كه روابط بين ارقام مندرج در صورت هاي مالي را تعيين و امكان مقايسه ، تعبير و توجيه آن ها را فراهم كرده است. بنابراين در تجزيه و تحليل مالي ، نتايج كوشش ها و تجارب گذشته كه در صورت هاي مالي منعكس است ، مبناي بررسي وقايع و راهنماي اخذ تصميم مديران عالي نسبت به آينده شركت قرار مي گيرد. ارزيابي هاي مالي با بيان موقعيت كنوني شركت در بين شركت ها و در دنياي رقابتي ، شركت ها را براي دستيابي به سطحي بالاتر از عملكرد ترغيب مي كند و وسايل لازم براي دسترسي به اطلاعات مشابه در كل صنعت را فراهم مي آورد. انتخاب يك شاخص اندازه گيري عملكرد مناسب و رسيدن به اهداف شركت با استفاده از اين شاخص موضوع بسيار اساسي در اندازه گيري عملكرد است. در عمل مي توان گفت كه معيارهاي مالي سنجش عملكرد به دليل كمي بودن ،‌عيني بودن و قابل لمس بودن نسبت به برخي از معيارهاي غير مالي ارجحيت دارند از جمله معيارهاي مالي اندازه گيري عملكرد عبارتند از (رهنماي رودپشتي،1386، ص162) :

نرخ بازده سرمايه گذاري187: يك معيار حسابداري است كه از تقسيم سود عملياتي بر سرمايه گذاري حاصل مي شود و شامل همه عناصر سرمايه گذاري نظير درآمد ، هزينه و سرمايه گذاري مي باشد.
سود باقي مانده188 : عبارتند از سود منهاي بازده مورد انتظار سرمايه گذاري يعني :
(سرمايه گذاري X نرخ بازده مورد انتظار) – سود عملياتي = سود باقي مانده
نرخ بازده فروش189: به نسبت سود عملياتي به درآمد ، بازده فروش مي گويند. ROS يكي از اجزاي ROI در تحليل گري مالي به شيوه دوپونت190 است.
ارزش افزوده اقتصادي191 : نوعي خاص از محاسبه سود باقي مانده است كه اخيراً مورد توجه قرار گرفته است.ارزش افزوده اقتصادي برابر است با سود عملياتي پس از كسر ماليات ، منهاي ميانگبن وزني هزينه سرمايه ضربدر كل دارايي ها منهاي بدهي هاي جاري.
در استفاده از نسبت هاي مالي مسائل و مشكلات مهمي نيز وجود دارد كه تحليل گير مالي مي بايست نسبت به اين مسائل شناخت كافي داشته باشد. از جمله اين محدوديت ها عبارتند از (اسماعيل پور،1376، ص36) :
اطلاعات صورت هاي مالي
مشكلات ناشي از داده هاي تاريخي
مشكلات ناشي از تعاريف مختلف از متغيرها
مشكلات ناشي از به كارگيري رويه هاي حسابداري مختل
مشكلات ناشي از مقايسه نسبت ها و استاندارد هاي مقايسه
عملكرد صنعت
محصولات متنوع
اندازه اهداف و شرايط
مشكلات ناشي از تغييرات سطح قيمت ها (اثرات تورمي)
مشكلات ناشي از ظاهرسازي
مشكلات ناشي از عدم انعكاس اثرات غير مالي

تاکنون معیارهای اندازه گيري عملکرد به روش های مختلفی طبقه بندی شده اند. اما در برخی از نوشته ها معیارهای اندازه گيري عملکرد را با توجه به مفاهبم حسابداری و مفاهیم اقتصادی به دو گروه زیر نمودار (2-3) طبقه بندی نموده اند (صفدري،1391،ص22) :

نمودار 2-3 ) معيارهاي اندازه گيري عملكرد

2-1-14-1) معیارهای حسابداری- در این معیارها عملکرد شرکت ها با توجه به داده های حسابداری ارزیابی می شود. معیارهای حسابداری به دو گروه تقسیم می شوند. یکی معیارهای مبتنی بر اطلاعات و دیگری معیارهای مبتنی بر اطلاعات حسابداری و اطلاعات بازاری می باشند. طبقه بندی این معیارها مطابق نمودار (2-4) می باشند(صفدري،1391،ص23) :

نمودار 2-4 ) معيارهاي حسابداري

2-1-14-2) معيارهای اقتصادی – در این معیارها عملکرد شرکت ها با توجه به قدرت کسب سود دارایی های موجود و سرمایه گذاری بالقوه و با عنایت به نرخ هزینه سرمایه ارزیابی می گردد.معيارهاي اقتصادي سعي مي كنند با تبديل اطلاعات حسابداري از طریق انجام برخی تعدیلات به اطلاعات اقتصادی، اطلاعات اقتصادي را مبناي عملكرد شركت ها قرار دهند.به عبارت ديگر اين معيارها عملكرد شركت را با توجه به قدرت كسب سود دارايي هاي موجود و سرمايه گذاري بالقوه و با عنايت به نرخ بازده و نرخ هزينه سرمايه ارزيابي مي كنند.از جمله بهترین معیارهای اقتصادی که در زمینه اندازه گيري عملکرد وجود دارند به شرح نمودار (2-5) می باشند(صفدري،1391،ص24) :

نمودار 2-5 ) معيارهاي اقتصادي

الف ) ارزش افزوده بازار192 – هدف اوليه بيشتر شركت ها افزايش ثروت سهامدارن است. بديهي است كه اين هدف منافع سهامدارن را تأمين مي كند. همچنين اين هدف براي اطمينان از تخصيص منابع كمياب به طور كارا كمك مي كند. ثروت سهامداران از طريق به حداكثر نمودن تفاوت بين ارزش بازار سهام شركت و مقدار سرمايه تأمين شده توسط سهامداران به حداكثر مي رسد. اين تفاوت ارزش افزوده بازار ناميده مي شود. ارزش افزوده بازار كه عبارت از تفاضل ارزش شركت با سرمايه ي اوليه ي آورده شده توسط سهامداران و منابع اعتباري مي باشد. ارزش افزوده بازار در واقع معيار ثروت زدايي بنگاه و بيانگر عملكرد مديريت آن نيزمي باشد (فخاريان،1379، ص27).
ب) ارزش افزوده اقتصادي193 – در حالي كه ارزش افزوده بازار تأثير اقدامات مديريت را از زمان شروع فعاليت شركت اندازه گيري مي كند‌، ارزش افزوده اقتصادي بر اثر بخشي مديريت در يك سال معين تأكيد دارد. EVA برآورد سود واقعي يك شركت در يك سال مي باشد و تفاوت زيادي با سود حسابداري دارد. EVA بيانگر باقيمانده سود پس از كسر هزينه سرمايه است. در حالي كه سود حسابداري بدون در نظر گرفتن هزينه سرمايه تعيين مي شود. تأمين مالي از طريق سهامداران هرينه دارد ، زيرا وجوه تهيه شده توسط سهامداران مي توانست درجاي ديگر با بازده مناسب سرمايه گذار شود. با سرمايه گذاري در شركت، سهامداران فرصت سرمايه گذاري در جاي ديگر را از دست مي دهند. بازده سرمايه از دست رفته با ريسك مشابه ، هزينه فرصت194 ناميده مي شود. EVA معياري براي اندازه گيري توانايي مديريت جهت افزايش عملكرد و ارزش افزوده به سرمايه جديد است. بايد توجه داشت كه EVA مي تواند هم براي كل شركت و هم در بخش هاي مختلف آن به كار رود. بنابراين مبنايي براي تعيين عملكرد مديريت در تمامي سطوح ارائه مي دهد (پژوهي ،1390، ص23).
بايد اشاره نمود كه كارآيي اقتصادي عبارت است از نسبت ميزان محصول توليدي قابل استفاده به ميزان منافع توليدي كه براي ساخت آن محصول به كار رفته است. ارزش توليدات جامعه با پول تعيين مي شود. به همين ترتيب ارزش منابع توليدي نيز با پول سنجيده مي شود.تلاش براي كسب سود ، انگيزه فعاليت هاي توليدي موثر در جامعه به شمار مي رود. هر قدر موسسه توليدي كارآيي بيشتري داشته باشد ، سود آن موسسه نيز بيشتر خواهد بود. به عبارت ديگر كارآيي هر سيستم توليدي بر حسب ارزش محصول به دست آمده در ازاي ارزش هر واحد ار منابع توليد به كار رفته ، اندازه گيري مي شود.هر قدر ارزش پولي محصول به دست آمده در ازاي يك واحد پول از منبع توليد بيشتر باشد كارآيي اقتصادي نيز بيشتر خواهد بود.فارل195 كارآيي اقتصادي موسسات را شامل دو جز كارآيي فني196 و كارآيي تخصيصي197 (كارآيي قيمت) مي داند. كارآيي فني منعكس كننده توانايي يك بنگاه در به دست آوردن حداكثر خروجي از ورودي هاي به كار گرفته شده است ، اما كارآيي تخصيصي منعكس كننده توانايي يك بنگاه براي استفاده از ورودي ها به نسبت بهينه با توجه به قيمت و فن آوري توليد است. تركيب اين دو كارآيي اقتصادي را تشكيل مي دهد (مهرگان ،1391، ص20).

2-1-15) ساير طبقه بندي هاي معيار اندازه گيري عملكرد شركت ها
براي ساليان زيادي در گذشته ، اقتصادانان تصور مي كردند كه اكثر گروه هاي ذينفع يك شركت سهامي مثل مديران و سهامداران198 براي رسيدن به يك هدف مشترك فعاليت مي كنند اما از سال 1961 موارد بسياري ار تضاد منافع بين اين گروه ها مشاهده شد و به دنبال آن شركت ها در پي حل اين تضاد منافع برآمدند. يكي از راه حل هاي تضاد منافع موجود بين سهامداران و مديران ،‌استفاده از نظام اندازه گيري عملكرد بوده است (پژوهي ،1390 ،ص3). از اين رو معيارهاي اندازه گيري عملكرد شركت ها از ديدگاه استفاده كنندگان نيز مورد توجه قرار گرفته و طبقه بندي شده است. در اين طبقه بندي مطلوبيت و رجحان معيارهاي اندازه گيري عملكرد از ديدگاه استفاده كنندگان مورد تأكيد قرار گرفته است. بر اين اساس معيارهاي اندازه گيري عملكرد را مي توان به شرح نمودار (2-6) طبقه بندي نمود (صفدري،1391،ص25) :

نمودار 2-6 ) ساير طبقه بندي هاي معيار اندازه گيري عملكرد

الف ) ديدگاه مديران – از ديدگاه مديران معيار اندازه گيري عملكرد شامل موارد زير مي باشد :
تجزيه و تحليل عملياتي شامل سود خالص ، اهرم عملياتي و تجزيه و تحليل مقايسه اي
مديريت منابع شامل گردش دارايي ها ،‌مديريت سرمايه در گردش ، گردش موجودي كالا وبهره وري نيروي كار
سودآوري شامل بازده دارايي ها با توجه به ارزش بازار ، ارزيابي طرح هاي سرمايه گذاري ،‌بازده قبل از بهره و ماليات و دوره برگشت وجوه نقد
ب) ديدگاه سهامداران- سهامداران به عنوان يكي از مهم ترين ذينفعان شركت داراي ديدگاه هاي متفاوتي نسبت به معيار اندازه گيري عملكرد به شرح زير مي باشند:
سودآوري شامل بازده حقوق صاحبان سهام ، سود هر سهم، درآمد نقدي هر سهم و بازده مجموع دارايي ها
ارزش بازار شامل نسبت قيمت به سود و نسبت Q توبين199
ج) ديدگاه اعتباردهندگان – از ديدگاه اعتباردهنگان شركت معيار اندازه گيري عملكرد شامل موارد زير مي باشد:
نقدينگي شامل نسبت حاري و نسبت آني ، سرعت تبديل دارايي جاري به نقد و سرمايه در گردش
اهرم مالي شامل بدهي به دارايي ها ، بدهي به حقوق صاحبان سهام و نسبت سود پرداختي به سود تقسيم شده

2-1-16) اندازه گيري عملکرد مالی
همان طور که در این فصل گفته شد عملکرد اشاره به ماهیت و کیفیت عملی دارد که شركت برای هدایت مأموریتش به سمت سودآوری انجام می دهد. توانایی مالی یک شركت در بهره وری و سودآوری ، عملکرد مالی نامیده می شود. عملکرد مالی در شرایط و متغیرهای مختلفی مورد بررسی قرار می گیرد. بسیاری از نظام های اندازه گیری عملکرد ، عملکرد مالی شركت (سود ، هزینه ، بازده سرمایه گذاری ، سهم بازار و رشد فروش) را اندازه گیری می کنند.این روش های اندازه گیری عملکرد بیشتر بر نتایج قبلی فعالیت ها تأكيد دارند و شركت ها از آن ها برای درک و تشخیص تأثیر استراتژی ها و برنامه هایی که اجرايي شده اند ، استفاده می کنند (Shahin,2011,p107).
ارزیابی موقعیت مالی یک شرکت در فرآیند تصمیم گیری امری حیاتی و ضروری است ، چرا که عملیات یک شرکت ممکن است با وجود تولید محصول خوب ، کنترل کیفیت منظم و ساختار تشکیلاتی منسجم و هماهنگ ، به خاطر بحران مالی دچار ورشکستگی شود (حسن زاده وهمكاران،1388، ص190).
معیار مطلوب اندازه گيري عبارت است از شاخص یا شاخص هایی که در یک نگاه کلی بتوان آن را بر مبنای اندازه گيري عملکرد قلمداد کرد. معیار مطلوب ، وضعیت شركت یا سازمان را به صورت کمی و کیفی برای ذینفعان بیان می کند. استفاده از معیارهای مطلوب ، همان روش اندازه گيري عملکرد بر اساس شاخص ها ی تعریف شده علمی است. لازم به ذکر است که در لیست رتبه بندی صد شرکت برتر کشور که هر ساله توسط سازمان مدیریت صنعتی ارائه می گردد، از شاخص های اصلی زیر برای مقایسه عملکرد شرکت ها و رتبه بندی آن ها استفاده می گردد که عبارتند از (افجه و همكاران،1388، ص11) :
جدول 2-3) شاخص هاي اصلي جهت مقايسه عملكرد شركت ها
رشد فروش
بازده فروش
رشد سود
بازده دارايي
نسبت مالكانه
بازده ارزش ويژه

اهداف مالی با

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع ارزش افزوده، مدیریت مالی، دارایی ها، بازده مورد انتظار Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع انعطاف پذیری، مدیریت راهبرد، مدیریت راهبردی، سهم بازار