دانلود پایان نامه با موضوع ابزار پژوهش، بهداشت روان، دانش آموزان دختر

دانلود پایان نامه ارشد

گيرد، زيرا فرد آگاهانه مي تواند رفتارهاي ناسازگار را کنار بگذارد (شهيدي، 1388).
درمانگران انسان گرا معتقدند که انسانها، در مورد آنچه مي خواهند باشند، آزادند و مسووليت انتخاب را بر عهده دارند. به نظر آنها، افرادي که رفتارهاي نابهنجار دارند کساني هستند که رشد بهنجار نداشته اند. مي توان موانع آنها را برداشت و اجازه داد تا عزت نفس خود را بازيابند. اين گروه از درمانگران، به مردم مي قبولانند که تواناييهاي بالقوه زيادي دارند، مي توانند مسائل خود را حل کنند و از ارزش بسيار بالايي برخوردارند. مشهورترين درمانگر انسان گرا، کارل راجرز است که شيوه درمان مراجع مدار را مطرح کرده است. راجرز، استفاده از کلمه مراجع به جاي بيمار را ترجيح مي دهد و با اين کار القا مي کند که فرد مي تواند مسووليت درمان خود را بر عهده بگيرد و رابطه او با درمانگر يک رابطه برابري است (گنجي، 1387).
درمانگران شناختي معتقدند که اختلالهاي هيجاني و دشواريهاي رفتاري بر استدلالها و باورهاي غلط استوارند. به نظر آنها، افسردگي، اضطراب و بسياري از رفتارهاي ناسازگار، از باورهاي نادرست نشأت مي گيرند؛ مثلاً، اگر فرد بر اين باور باشد که بايد با بازده بسيار بالا کار کند، همه کارهايش بي عيب باشد، کسي نبايد به پاي او برسد و افکاري از اين نوع، دريچه هاي ورود استرس را باز خواهد گذاشت. يکي از درمانگران شناخت گرا، آلبرت اليس است. او شيوه درمان خود را تحت عنوان درمان هيجاني – منطقي عنوان کرده است. اين درمان سه مرحله دارد: مرحله A (رويداد فعال کننده)، مرحله B (نظام باورها)، و مرحله C (واکنش هيجاني شخص). اليس، براي مبارزه با استرس و حفظ بهداشت رواني، به ده توصيه اشاره مي کند. از نظر او، اکثر افراد، براي نفوذ در رفتارهاي ناسازگار خود، به درمانگر نياز دارند، اما برخي از افراد شخصاً مي توانند رفتارهاي خود را اصلاح کنند و براي اين کار بايد خط مشي پيشنهادي اليس را پيش بگيرند (گنجي، 1387).
درمانهاي گروهي به آنهايي گفته مي شود که در آن واحد دو يا چند نفر را تحت درمان قرار مي دهند. امروزه، درمانهاي گروهي رونق بيشتري دارند، زيرا به درمانگران کمتري نياز دارند و ارزان تمام مي شوند. امتيازهايي که براي درمانهاي گروهي شمرده مي شود عبارتند از: پشتيباني گروهي، بازخورد اطلاعات، و بازي نقش(گنجي، 1387).
آخرين روش درماني مورد بحث، درمان زيستي – پزشکي است که بيشتر به وسيله پزشکان و روان پزشکان به کار برده مي شود. در اين روش، از داروها و جراحيهاي مغزي استفاده مي شود. بنابراين، نمي توان آن را جزء فنون روان درماني به حساب آورد. درمانگران زيستي – پزشکي بر اين عقيده اند که اختلالهاي رفتاري بر اثر بي نظمي در عملکرد دستگاه عصبي يا نوسانهاي زيست شيميايي بدن به وجود مي آيند (شاملو، 1387).
وبالاخره، آخرين مطلب مورد بحث اين مبحث، انتخاب درمان خوب و درمانگر خوب بود. منظور اين است که همه شيوه هاي درماني در مورد همه اختلالهاي رفتاري اثر بخشي يکساني ندارند؛ برخي شيوه ها در مورد برخي اختلالها اثر بخشترند. بنابراين، بايد اطلاعات کافي داشت و هر يک را در جاي مناسبي به کار برد.اما امروزه، درمانگران تمايل دارند که ديد انتخابي داشته باشند؛ يعني، مجموعه اي از روشهاي درماني را به کار ببرند. کساني که اختلالهاي حاد ندارند و وقت نيز دارند، مي توانند شيوه هاي مختلف و درمانگران مختلف را تجربه کنند، اما آنهايي که در حالت بحراني هستند، هر چه زودتر بايد درصدد کمک خواهي بر آيند. براي اين کار مي توانند از روان شناسان، مشاوران رواني و … کمک بگيرند (شاملو، 1387).
توصيه هاي بهداشت رواني
ابتدا سخن با خانواده هاست که بايد در برخورد با کودکان تيز هوش صبوري و حوصله زيادي داشته باشند وهرگز آنها را سرزش نکنند چرا که حساسيت زياد آنها باعث مي شود و آنها سريع متأثر مي گردند. از طرف ديگر بايد اين افراد را مطمئن ساخت که مورد حمايت بي چون و چراي والدين بخصوص در مواقع خطر و حملات و حوادث طبيعي هستند تا با جرأت و دليري تمام افکاري که در ذهن آنها خطور مي کند درحيطه عمل به اجرا در آورند. از نظر آموزشي بايد به برنامه هاي آموزشي سرعت عمل بخشيد تا موجب سرخوردن پتانسيل موجود در اين افراد نشود. البته نحوه سرعت دادن به آموزش برحسب سليقه ها، فرهنگها و ديگر خصوصيات فرهنگي و يا فردي تيزهوشان متفاوت است. گاه بايد به طور جهشي به آموزش آنها پرداخت و گاه بايد به کلاسهاي موجود غنا بخشيد و زماني نيز بايد هر دو روش را تلفيق نمود. يکي از روشهاي پسنديده بهره گرفتن از طرحهاي مطالعات انفرادي است که بايد براي اجراي آن از معلمان و مربيان توانمند استفاده شود. در دوره هاي قبل ازتحصيل بايد آنها وارد حوزه هاي فکري و خلاق نمود تا هم موجبات به کارگيري نيروي فکري فراهم آيد و هم رشد زمينه مناسب خود را بيابند.
نکته قابل توجه اين است که هزينه آموزشي و تحصيل اين طبقه در کلاسهاي بالاتر خيلي زياد است لذا بايد دولت و موسسه هاي آموزشي اين افراد را تحت پوشش برنامه هاي آموزشي و تحقيقاتي خود گرفته و والدين آنها را به اين مهم آگاه و قادر سازند. به هر حال بايد زمينه فعاليت آزاد و تحت حمايت مربيان ورزيده را براي اين افراد در قلمرو اجتماعي، هنري و پيشرفتهاي تحصيلي علوم و فنون فراهم نمود تا آن توان بالقوه شکوفا شود(شهيدي، 1388).
نکته ديگر اين است که اين طبقه بايد به فعاليتهاي اجتماعي تشويق شوند چون که گاه برتري فکري و ذهني موجبات گوشه گيري آنها را فراهم مي سازد لذا جهت دفع اين خطر لازم است علاوه بر تشويق، کنترل و هدايت به فعاليتهاي اجتماعي دعوت شوند وازجهات مختلفي مورد پشتيباني قرار گيرند. چرا که آفت شکوفايي استعدادهاي نهفته ترس از سرزنش اجتماعي و تهديد و تنبيه فردي و جمعي است (شهيدي، 1388).

فصل سوم
روش پژوهش

مقدمه
در اين فصل به بررسي چگونگي گزينش آزمودنيها، ابزار پژوهش و روي آماري پرداخته مي شود. با توجه به ماهيت موضوع و اهداف آن، در اين پژوهش از روش پس رويدادي (علي – مقايسه اي) استفاده شده ويژگي تحقيق پس رويدادي اين است که، در آن بررسي متغييرهاي مورد مطالعه پس از وقوع يک رويداد انجام مي گيرد و محقق هيچ دخالتي در بروز آن ندارد.
در اين تحقيق دو گروه از آزمودنيها (يک گروه دانش آموزان و يک گروه والدين آنها) مورد مطالعه قرار گرفتند.

جامعه آماري:
کليه دانش آموزان دختر و پسر مقطع دبستان شهر تهران به همراه والدين آنها که در سال تحصيلي 1389- 1388 مشغول به تحصيل بودند.
نمونه و روش نمونه گيري
حجم نمونه مورد نظر در پژوهش حاضر 70 نفر دانش آموز و 70 نفر والدين آنها بود.
روش نمونه گيري مورد استفاده در اين تحقيق، نمونه گيري تصادفي چند مرحله اي ايست. محقق جهت گزينش نمونه از بين مناطق 20 گانه شهر تهران به قيد قرعه 2 منطقه 14 و 7 را انتخاب کرده است و از هر منطقه دو مدرسه ابتدايي يکي دخترانه و يکي پسرانه بود و از هر مدرسه يک کلاس از هر پايه به قيد قرعه انتخاب نموده است. (لازم به ذکر است که حجم نمونه حدود 95 دانش آموز به همراه 95 والدين بود. که بعد از حذف پرسشنامه اي ناقص، مخدوش و نا معتبر حجم نمونه به 70 نفر دانش آموز و 70 نفر والدين کاهش يافت).
ابزار پژوهش
جهت جمع آوري اطلاعات ابزارهاي پژوهش آزمون SCL90 والدين و پرسشنامه علائم مرضي کوکان CSI-4 بود پرسشنامه CSI-4 به منظور بررسي اختلالات رفتاري کودکان به کار برده شد.
پرسشنام? سلامت رواني243(SCL -90-R) :
اين پرسشنامه براي نشان دادن علايم درماندگي رواني مي باشد. هنجار اولي? آن توسط دروگاتيس، ليپمن و کوي (1973) معرفي شد. اين پرسشنامه جهت نشان دادن جنبه هاي روان شناختي بيماران جسمي و رواني طرح ريزي شده است که علايم بيماريها را از يک هفته قبل نشان مي دهد و در خصوص افراد دچار ضايعات مغزي و عقب ماندگي هاي ذهني معتبر نيست. مقياس SCL -90-R شامل يک فهرست خود گزارش دهي چند بعدي است که از 90 ماده تشکيل شده است و نشانه هاي درماندگي روان شناختي را ارزشيابي مي کند. اين تست که 3 انداز? کلي نشانه هاي درماندگي را به دست مي دهد، به قلمرو حرفه اي اختصاص ندارد و بهتر است که به عنوان يک تست شخصيت مورد نظر قرار داده شود(استورا244،1991، ص151-152).
نمره گذاري و تفسير پرسشنامه براساس 9 بعد و 3 شاخص بدست مي آيد:
الف- شاخص عمومي اختلال (GSI)245
ب- شاخص اختلال نشانگان مثبت (PSDI)246
ج- جمع علايم مرضي مثبت (PST)247

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های سازگاری اجتماعی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد نقد اخلاق