دانلود پایان نامه با موضوع آیین دادرسی، دعاوی خانوادگی، دادرسی مدنی، نهاد اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

دادگاه های خانواده نیازمند آیین دادرسی خاص می باشد.
3- قضات رسیدگی به دعاوی ناشی از حقوق خانواده باید شرایط خاصی باشند.
4- رسیدگی به دعا وی خا نواده باید سریع و دقیق بارعا یت حقو ق اصحا ب د عوا صورت پذ یرد

روش تحقیق
الگوی کلی روش تحقیق حا ضر از نوع نظری است پس از جمع اوری اطلا عات ،با روش های مختلف مورد تجزیه وتحلیل قرار می گیرد.بطور دقیق تر باید گفت :
تحقیق حاضر از نوع کاربردی می باشد و در نگرش و تدوین آن از روش تحلیلی- توصیفی استفاده شده است، جمع آوری مطالب به صورت فیش برداری صورت گرفته و از منابع کتابخانه ای استفاده شده است.
در این تحقیق که ضمن بیان مفهوم و شرایط آیین دادرسی حاکم بر دعاوی خانوادگی سعی شده است مقایسه تحلیلی بر آیین دادرسی مدنی، ضمن بیان نظریات حقوقدانان و نظریات مشورتی و رویه قضائی حا کم پرداخته می شود. در نهایت تحلیل و نتیجه گیری از مطالب ارائه شود ولی در راه تحقیق مشکلاتی فراوانی پیش رو وجود داشت از جمله این مشکلات کمبود منابع و در اختیار نداشتن امکانات و وسایل تحقیق می باشد که به یاری خداوند، مساعدت و راهنمایی اساتید راهنما و مشاور چنین مشکلاتی برطرف شد و موفقیت های در این زمینه حاصل گردید.

اهداف تحقیق
هدف اصلی این تحقیق توجیه ضرورت تدوین آیین دادرسی ویژه محاکم خانواده به صورت یک مجموعه منسجم است. لزوم تسریع در رسیدگی و اجرای حکم در برخی دعاوی خانوادگی از جهت ملاقات طفل، حضانت طفل و نفقه، اهمیت استفاده از راهکارهای صلح و سازش و حکمیت در دعاوی خانوادگی، غیر قابل جبران بودن خسارات عاطفی و معنوی ناشی از آراء یا اقد ا م هایناصحیح دادگاه در دعاوی خانوادگی، بالاخص آسیب پذیر بودن حداقل یکی از طرفین دعاوی خانوادگی از زنان و کودکانیکه اتخاذ تمهیدات حمایت از ایشان را ایجاب می نماید. از جهات ضرورت تدوین آیین دادرسی ویژه خانواده است.
سوالات تحقیق
1- دعاوی خانوادگی را تعریف کنید.
2- آیا در حال حاضر، اختلاف صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه عمومی از نوع ذاتی است؟ توضیح دهید.
3- دادگاه محلی صالح برای رسیدگی به دادخواست مهریه منقول و غیر منقول کدا م است؟
4- آیا قاضی دادگاه خانواده برای رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل نکاح و طلاق، نیازمند ابلاغ ویژه از ناحیه رئیس قوه قضائیه است؟
5- مطابق تصورات موجود، در کدا م یکی از انواع طلاق ها با توجه به درخواست کننده آن دادگاه مکلف به انجام داوری است؟
6- گواهی عدم امکان سازش از حکم طلاق تفکیک کنید.
7- نحوه اجرای حکم دادگاه بر الزام زوجه به تمکین را بیان نماید
8- مزایای اعلامی دانستن حکم دادگاه برفع اشتغال زوجه چیست؟

اهمیت تحقیق
باتو جه به اهمیت خانواده درادوار مختلف تاریخ قانو نگذاری کشور، قوانین ومقرراتی برای حمایت ازان وضع شده است. ممکن است این مقررات ضمن قانون مدنی یا قوانین خاص حمایت خانواده آمده باشد. بسیاری از این قوانین داری جنبه ماهیتی وبرخی دارای جنبه شکلی وآیین دادرسی است .
قوانین ماهوی: حقوق وتکالیف اعضای خانواده راتعیین وروابط آنها را با یکدیگر تنظیم می کند .ولی قوانین شکلی ناظر به تشریفات وشرایط صوری ازدواج وطلاق ودیگر نهادهای خانواده وآئین رسیدگی به دعاویخانوادگی واجرای آرای مربوط به خانواده است .
در خصوص حقوق ماهوی خانواده ، کتاب ها ومقالات و رساله های بسیاری نوشته شده وحقوقدانان وفقهای امامیه واهل سنت نیز در این مورد به تفضیل بحث کرده اند ولی درباره مسائل شکلی وآئین دادرسی کمتر تحقیق شده است .درصورتی که قوانین شکلی دارای اهمیت زیادی است .ضرورت باز شناسی نهادها وتاسیس های ویژه دادگاه خانواده وایجاد روش واحد در رسیدگی به دعاوی خانواده و وجه تمایز آن با توجه به سریع وساده بودن و عدم رعایت تشریفات دادرسی ولزوم سرعت وسهولت ودقت در دادرسی خاص از اهمیت این تحقیق می باشد.

سازماندهی تحقیق
همان طوری که در اهداف، فرضیه ها و سولات تحقیق معلوم گردید. اینتحقیق درباره مبانی حاکم بر دادرسی دعاوی خانوادگی و مقایسه تحلیلی آن با آیین دادرسی مدنی می باشد بر این اساس بخش اول به مفاهیم ومبانی خانواده و اهمیت آن و به آیین دادرسی و پیشینه مقررات شکلی دادگاه های خانواده در ایران اختصاص داده شده است در بخش دوم به معرفی مراجع قضائی و شبه قضائی، وابستگان دادگستری و صلاحیت ها مراجع رسیدگی می پردازد. در بخش سوم از چگونگی اقامه دعوی در دادگاه های خانواده آیین دادرسی نکاح و طلاق، تصمیمات دادگاه خانواده است.
در این بخش با توجه به تفا وت های دادرسی در دادگاه های خانواده با آیین دادرسی مدنی مقایسه و مورد بررسی قرار می گیرد.

فصل اول
دراین فصل ابتدا با توجه به بیوند میان دو زمینه از رشته حقوق یعنی حقوق خانواده وایین دادرسی مدنی با توجه به ویزگی های دانش حقوق . درحقوق خانواده به نسبت تعر یف واهمیت خانواده با سایر رشته های حقوق ومتمایز بودن دادرسی دردادگاه خانواده با قواعد ایین دادرسی مدنی وبرای تبین مفهوم ایین دادرسی دردادکاه خانواده در اغاز به مفردات بحث ( خانواده . حقوق خانواده .ایین دادرسی خانواده) سبس به مقررات شکلی دادگاه خانواده برداخته می شود

مبحث اول – خا نواده و اهمیت آن
بدوا ضروری است که مفهوم خانواده در علم حقوق و اهمیت آن در منابع حقوق روشن گردد.تا رشته حقوق خانواده ازسایر گرایش های علم حقوق متمایز شود
مبحث اول :تعریف خانواده وحقوق خانواده
خانواده ازدیدگاه جامعه شناسی وروانشناسی وسایر علوم تعاریف متفاوتی دارد ولی در این تحقیق صرفا به تعریف های ازحقوق دانان ازمنظر علم حقوق برداخته می شود
گفتار اول- تعریف خانواده
خانواده کوچکترین، بنیادی ترین و اساسی ترین نهاد اجتماعی است که لا اقل از یک مرد و زن با رابطه زوجین مشروع پدید آمده است1.و وجود زوجین شرط حدوث خانواده است نه شرط بقا ی خانواده . بنا براین عنا صر خانواده عبارت است از: الف – رابطه قرابت اعم نسبی یا سببی ب :رابطه تعهد فعلی
اما در قانون مدنی ایران کتاب نهم از جلد دوم به خانواده نامگذاری شده است از مقررات این کتاب درباره الزام به انفاق زوجه و اقارب است مقصود از خانواده در عنوان مذکور،عبارت است گروه مرکب از خویشانی که بین آنها الزام به انفاق وجود دارد2 در تعریف خانواده، اختلاف نظر بیشتر دیده می شود این امر ناشی از تحول خانواده در طول تاریخ با شکل گیری فرهنگ های گوناگون است و همچنین بروز تغییراتی در خانواده به لحاظ وقایع اصلی چهارگانه شامل تولد، فوت، طلاق و ازدواج پس از بروز این وقایع می باشد و همچنین گفته شده است: خانواده، واحدی اجتماعی است که بر اساس ازدواج پدید می آید3 که ا ین تعریف خانواده هسته ای و خانواده گسترده نیز شامل می گردد.
خانواده هسته ای عبارتست :زنو شوهروفرزندان تحت سربرستی انهاست که معمولا با هم زند گی میکنند وتحت ریاست ومد یریت یک شخص براعضای ان است ریا ست ومد یریت شوهروبدرهستند خانواده بدین معنی است که مورد حمایت اعلامیه جهانی حقوق بشر وقوانین جدید واقع شده است
خانواده به معنی عام”یا خانواده گسترده :عبا رتست از:
خانواده گروهی است مرکب ازشخص وخویشان نسبی وهمسراو وگروهی که از یکدیگر ارث می برند2مو اد 862و1032 قانون مدنی که طبقات اقربای نسبی رابیان میکند .گاهی خانواده را به معنی گسترده تری بهکار برده وکلیه خویشان سببی راهم داخل دردانسته اند
ودرمعنای خاص خانواده (خانواده عبارت اززن وشوهروفرزندان تحت سربرستی انهای است که معمولا با هم زندگی می کند تحت ریا ست بدر یا شوهر هستند
گفتار 2- حقوق خانواده
در ایران حقوق خانواده مشتمل بر مباحث متعددی در روابط بین زوجین(نکاح و طلاق) و روابط بین والدین و فرزندان (نسبت و اثار آن) می باشد.
از نظر دکتر لنگرودی حقوق خانوادگی عبارتست ” مجموع حقوقی که هدف آنها تنظیم روابط خانوادگی است مانند حضانت و ولایت و حجر، قیمومت و وصایت و مانند اینهاست1 و در کتب حقوق خانواده ایران ازدواج- طلاق و انحلال ازدواج- قرابت و نسب موضوعا ت اصلی است مباحثی مانند اطفال خارج از نکاح . اهدای جنین به زوجین نا باور و فرزند خواندگی وسربرستی اطفال وحضانت انان درذیل همان عناوین بحث می شود ولی جرایم علیه خانواده یا خشونت خانگی در کتاب های حقوق خانواده مورد مطالعه قرار نگرفته است.
وهم چنین عنوان دارایی خانواده ومالکیت اموال خانه مشترک وتکلیف این اموال ومنزل مشترک بس از تفریق وجدایی درخانواده مغفول مانده است خانواده کوچکترین و بینادی ترین واساسی ترین نهاد اجتماعی است وهمان تعبیری است که مقدمه ی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (خانواده واحد بینادین جامعه وکانون اصلی رشد وتعالی انسان است….)به منظوربیان اهمیت خانواده به کاربرده است.اما هنوز جایگاه خانواده انچنان که باید شناخته نشده است ازنمود های بارز این مدعا قرار دادن حقوق خانواده در حوزه حقوق مدنی است در حالیکه خانواده چیزی فراتراز یک قرار داد خصوصی استارتباط زوجین نیز فرا تراز ان است که در قالب هنجارهای صرف حقوقی جای گیرد در صورت بروز اختلاف بین زوجین دعاوی انان با همان مقررات لازم الاجرا دردیگر دعاوی رسیدگی میشود درصورت که باید تفکیکی در روش دادرسی این دو دعوا به عمل اورند.
درصلاحیت نسبی از بین دودادکاه که ازلحاظ ذاتی صالح می باشد”دادگاهی که باید به دعوای خاص رسیدگی نماید انتخاب می شود “
مطابق ماده 11قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامور مدنی “دعوا باید دردادگاهی اقامه شود که خوانده درحوزه قضایی ان اقامت دارد واگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد .درصورتی که درایران محل سکونت موقت داشته باشد دردادگاه همان محل باید اقامه گردد وهرگاه درایران اقامتگاه ویا محل سکونت موقت نیز نداشته باشد ولی مال غیر منقول داشته باشد”دعوا دردادگاهی اقامه می شود که مال غیر منقول درحوزه ی ان واقع است وهرگاه مال غیر منقول هم نداشته باشد خواهان دردادگاه محل اقا مت خود اقامه دعوا خواهد کرد .
مبحث دوم- اهمیت خانواده
خانواده واحدی اجتماعی است که از دو جنبه دارای اهمیت است: نخست کارکرد درونی و ارتباط قوی و متقابل اعضای خانواده و تامین منطقی نیازهای عاطفی و روانی و فراهم نمودن آرامش برای اعضا می باشد و دیگر اینکه ارتباط خانواده با جامعه بزرگتر به گونه
ای که پویایی و پیشرفت جامعه و با پایابی و سلامت خانواده مرتبط است.درقران کریم ایات متعددی به ارزش واهمیت خانواده توجه کرده است همانند:
– آیه 189 سوره اعراف در خصوص زوجیت در آفرینش و سکینه و آرامش با ازدواج
-ایه 5-7سوره مو منون در مورد عفاف در امیال جنسی وطهارت وتخصیص امور جنسی درخانواده
ایه 29-31سوره معارج با همان مضمون ایات فوق ویا ایه 21سوره روم که اهداف نکاح را در سکینه ،مودت،و رحمت تصریح می نماید.وبرخی ایات در باره سفارش به رعایت حقوق اطفال وزنان است ما نند :
– آیه 233 از سوره بقره درباره رضاع و نفقه اطفال
– آیه 4 سوره نساء درباره سفارش به پرداخت صداق زنان
همچینن ایات فروانی به احکام خاص خانواده اختصاص یافته است مانند :محرمات ازدواج .
انواع طلاق –حقوق مطلقه –عده –حقوق اولاد –مهریه زن
ودرثانی خانواده از جنبه های مختلف دارای اهمیت بوده که به انها پرداخته می شود

گفتار1 – اهمیت خانواده در حقوق اساسی
خانواده از نظر حقوقی دارای جایگاه مهمی است اگرچه خانواده از مباحث حقوق خصوصی است ولی در حقوق عمومی هم جایگاه خا صی دارا می باشد از منظر روابط خصوصی بین افراد وقراردادها تابع حقوق خصوصی وبا نگاه حمایت ازحقوق مردم به وسیله دولت ها ازمو ضوعات حقوق عمومی بشمار می رود ازانجاییکه :
خانواده نخستین عامل و کانون جامعه پذیری افراد است به عنوان کوچکترین نهاد اجتماعی شناخته شده، تاثیر مستمر بر جامعه بزرگتر و به عبارتی به جامعه انسانی دارد به لحاظ اهمیت خانواده قانون گذار در قانون اساسی ایران، اصل دهم مقرر داشته است، از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقر رات و برنامه ریزی ها

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع آیین دادرسی، دادرسی مدنی، آیین دادرسی مدنی، دعاوی خانوادگی Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع حل اختلاف، دعاوی خانوادگی، قانون اساسی، آیین دادرسی