دانلود پایان نامه با موضوع آیین دادرسی، دعاوی خانوادگی، قانون مدنی، دادرسی مدنی

دانلود پایان نامه ارشد

ی مربوطه باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده و پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانواده بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی است دراصل دهم قانون اساسی چند حا یز اهمیت است.1– خانواده واحد جامعه اسلامی است یعنی واحد جامعه اسلامی فرد نیست . وضعیت تجرد هر شخص نیز در بیوند با خانواده بدری معنا ومفهوم دارد.2-تسهیل درتشگیل خانواده تاکید شده است. 3-پایداری خانواده مبتنی بر ضوابط حقوقی واخلاق اسلامی گردیده است
و همچنین به قانون تسهیل ازدواج و آیین نامه اجرایی ان در راستای تشکیل خانواده به تصویب رسیده است1 و همچنین سیاست های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری مبنی بر تسهیل ازدواج در امور جوانان و قانون اخیر التصویب در رابطه ناباوری زوجین از مواردی است که به جایگاه رفیع خانواده توجه شده است.
در اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب دسامبر 1948در16به تشکیل خانواده وازدواج براساس تراضی زوجین وتساوی زنو شوهر در کلیه امور مربوطه به ازدواج ودر ماده 25ازحقوق فرد وخانواده ودرخصوص سلامت ورفاه وخوراک .مسکن .درمان وخدمات اجتماعی وحمایت وتامین اجتماعی دربیکاری ونقص عضو بدن وهم چینن حمایت مادران و کودکان در رابطه با مراقبت های اجتماعی تصر یح نموده است
گفتار 2- اهمیت خانواده در حقوق خصوصی
اهمیت خانواده از منظر حقوق خصوصی از قانون مدنی ایران به دلایل متعددی است.
1- نکاح در فقه اسلامی نه به عنوان یکی از معاملات یا قرارداد ها بلکه به عنوان عبادا ت تلقی گردیده است در فلسفه اسلامی خانواده مبتنی بر اصل زوجیت در خلقت و زندگی طبیعی است نه قراردادی1
2- اهمیت احوال شخصیه به معنی عام دارای پیوستگی زیادی با حقوق مذهبی و دینی افراد است.لذا علاوه براینکه دراصول 12و13 قانون اساسی ایران این گونه دعاوی تابع مذاهب انان می باشد درقانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شعیه مصوب 1312همه این مسا یل را تابع مقررات مذهبی انها دانسته است وهمچینن برابرماده7 قانون مدنی احوال شخصیه افراد تابع قانون دولت متبوع خود میباشد
3-تحولات اجتماعی- اقتصادی و فرهنگی در حوزه زنان و افزایش سواد و اشتغال و تغییر نقش زنان در حقوق خانواده تاثیرات بسزایی بوجود می آورد که منجر به تغییرات قانونی در
این حوزه می شود2.

4-استحکام خا نواده وحفظ بیناد از اهداف رشته متنوعی از علوم بوده در برخی موضوعا ت با حقوق خصوصی درخانواده ارتباط زیاد دارد مانند محدودیت طلاق.تک همسری. تحدید تعددزوجات.معاشرت بین زوجین …این مواردی است که بایددر خصوص استحکام خانواده مورد توجه قرار گیرد
5 – ازمنظر دین اسلام گستردگی روابط درحقوق ومسوو لیت های که به حقوق خانواده به حدی گسترد ه است که فردی از جامعه باقی نمی ماند که در ان مو رد توجه قرار گیرد مانند : حقوق شوهر. حقوق زن .حقوق مشترک زوجین .حقوق فرزندان .سا لمندان.حقوق همسایکا ن وغیره……
لذا درشرایطی ممکن است یک فرد در روابط خصوصی در تمام طول عمر بسیاری از قرارداد ها را منعقد ننما ید ولی ممکن نیست دریکی از روابط فوق قرار نگیرد . بنا براین همه افراد از حقوق ومسولیت های خانوادگی متمتع می شوند .

مبحثسوم- مفهوم آیین دادرسی در دادگاه خانواده
نحوه دادرسی یا مقررات شکلی در دادگاه خانواده موضوعی است که ابعاد آن قابل تامل و دقت است لذا ابتدا به تبیین مفهوم و حدود آیین دادرسی خانواده بر داخته و سبس به شنا سا یی اصطلاح ایین دادرسی خانواده اشاره می شود و بعدا به مقایسه دادرسی خانواده با آیین دادرسی مدنی را به عمل می آوریم.
گفتار اول- تعریف آیین دادرسی
آیین دادرسی، مجموعه قواعد و تشریفاتی است که اصحاب دعوی باید هنگام رجوع به دادگاه برای دادخواهی و نیز دادگاه درباره آنها رعایت نمایند تا احقاق حق صورت پذیرد و دادرسی به معنای اخص برای مرافعه و محاکمه و برای قطع و حل و فصل اختلافات مردم به کار می رود ولی نوع دیگر از دادرسی، ارفاقی است که عبارت از رسیدگی به امور حسبی است بنابراین در امور حسبی اصولا رعایت آیین دادرسی مدنی الزامی نمی باشد1.
در امور حسبی . دادرسی به معنای حل وفصل اختلافات مردم بوده بلکه تصدیق وگواهی امور مربوط به انان است مانند: گواهی حصر وراثت _ تحریر ترکه
در ماده 1 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 آمده است آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی معرفی و بازرگانی در دادگاه های عمومی انقلاب تجدید نظر دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که موجب قانون موظف به رعایت آن می باشد به کار رود.
قوانین شکلی همان قانون مربوط به فناوری از جهت رسیدگی واثباتی و تابع حقوقی، نقد قانون آیین دادرسی، مدنی- اداری و بازرگانی و کیفری و نحو این هاست که فقهاء به آن قانون اثباتی می گویند1.
قوانین ماهوی، بیان کننده حقوق، که در واقع تضمین کننده حق است، از موضوعاتی است که باید در آیین دادرسی به آن پرداخته شود.
از آنجا که قاضی، جاهل بین دو عالم است، باید با رسیدگی به ترافع، به واقعیت دست یابد؛ این رسیدگی نیازمند اصول و قواعدی است که با در نظر گرفتن حقوق طرفین ترافع، وصول به واقعیت را ممکن سازد. به عنوان مثال مطابق مواد 11.62 و 11.83 قانون مدنی زوجه نسبت به زوج حق نفقه دارد. حال چنانچه زوج با تصور این که زوجه ناشزه است و مستحق نفقه نمی باشد4 و یا به رغم عقیده به استحقاق زوجه نسبت به نفقه، از انجام تکلیف خودی امتناع نماید، ایا مرجعی لازم است که به موضوع رسیدگی کند. در این رسیدگی، توجه به حق مدعی و تکلیف وی به ارائه دلیل و حق متقابل خوانده به پاسخ به ادعا یا ارائه دلایل متقابل، نحوه مطلع نمودن طرفین از ادعای یکدیگر یا اوقات دادرسی و یا تصمیمات دادگاه و مانند آن، نیازمند در نظر گرفتن مقر راتی است که همگی از نوع شکلی بوده به اصل و ماهیت حق مرتبط نیست همچنین پس از تشخیص ذی حق در دعوا، تضمین حق او با روش های اجرای که در قواعد و مقررات مربوط به اجرای احکام و تصمیمات دادگاه قید می گردد بنابراین باید گفت آیین دادرسی، تامین و تضمین کننده حقوق ماهوی و وسیله رسیدن به حقیقت و عدالت است ضرورت و اهمیت آیین دادرسی به حدی است که گفته شده در همه چیز آیین دادرسی است1 این کلیت ناشی از آن است که مردم نمی تواند برای خود قضاوت کند.
همچنین آیین دادرسی مدنی دارای دو ویژگی آمر ه و تشریفاتی بودن مشخص کرده اند که قوانین از جهت الزام اشخاص به پیروی از آن به دو دسته آمره و تکمیلی تقسیم کرده اند قوانین تکمیلی، تفسیری و یا تخییری قوانینی است که افراد در انجام یا عدم انجام آن آزادند2 ولی قواعد آیین دادرسی به دادگاه ها محدود می گردد و همچنین یکی از آثار حاکم بر قانون آیین دادرسی عطف به ماسبق شدن می باشد ودر حا لیکه قوانین ماهوی برابر ماده 2 قانون مدنی عطف به ماسبق نمی شود مگر در خود قانون پیش بینی شده باشد.
از ویژگی های دیگر قانون آیین دادرسی که قانون شکلی است در مقایسه با قوانین ماهوی بیشتر با تغییر و تحول رو به رو بودن ان است.

گفتارد وم- مفهوم آیین دادرسی خانواده
آیین دادرسی خانواده در حقیقت مقررات شکلی است که در دادگاه خانواده در نحوه رسیدگی به دعاوی خانواده رعایت می شود.
رعایت تشریفات دادرسی در امور مدنی نیز با دعاوی خانوادگی که ضرورت و سرعت و سهولت و دقت را به طور مضاعف می طلبد تناسب ندارد مانند: تود یع خسارات احتمالی در تامین خواسته در قواعد عمومی دادرسی با ماهیت روابط خانوادگی سازگار نیست.
آیین دادرسی خانواده باید ساده، ارزان، سریع باشد چون جنبه غیر مادی دعاوی خانوادگی غلبه دارد و ارزش مادی این دعاوی در برابر گرفتاری ها عاطفی آن ضعیف است، همچنین باید سریع باشد زیرا موضوعاتی مانند تعیین تکلیف نفقه زوجه یا اثبات نکاح یا طلاق، حضانت و ملاقات اطفال از چنان اهمیتی برخوردار است که اهمال و تاخیر در آن پذیرفته نیست و آثار سویی را به دنبال دارد.
هم چنین حمایت از خانواده در روند رسیدگی و ویژگی حمایتی این رشته آن را از سایر آیین های دادرسی کاملا متفاوت می نما ید
آیین دادرسی مدنی بر کلیه دعاوی حقوقی از جمله دعاوی خانوادگی حاکمیت دارد توجه به آیین دادرسی ویژه امور و دعاوی خانوادگی در ایران، با تصویب قانون حمایت خانواده مصوب 1346 شکل گرفت و تعدادی قوانین پراکنده و مختصر که بعضا در قالب ماده واحده تصویب شده اند و اثری از ا فتراقی شدن آیین دادرسی در دعاوی خانوادگی به چشم نمی خورد دعاوی خانوادگی، نیازمند دادگاه تخصصی و آیین دادرسی اختصاصی دارد. از جمله قوانین پراکنده ای که به دادرسی ویژه خانواده پرداخته است قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش و قانون اصلا ح مقررات مربوط به طلاق است.
بنابراین در توجیه ضرورت تدوین و تصویب آیین دادرسی ویژه خانوادگی، موارد زیر قابل توجه است 1:
الف) متمایز بودن دعاوی خانوادگی
ب) کاربرد ضمانت های اجرایی در خانواده
ج) توجه به سیاست های ملی و فراملی نسبت به خانواده
امروزه جهان به ضرورت تشکیل و تعلیم خانواده واقف شده است، از همین رو است که اسناد بین المللی و قوانین و مقررات داخلی به شیوه های تقویت بنیان خانواده توجه نموده اند یکی از این راه ها با توجه به نحوه حل و فصل اختلاف زوجین و تصویب لایحه حمایت خانواده مصوب از سوی مجلس شورای اسلامی است یعنی دعاوی خانوادگی را تعریف کرده
که در ماده 2 قانون حمایت خانواده مصوب 1346 نخستین تعریف از دعاوی خانوادگی ارائه داده در این تعریف، محدوده خانواده مشتمل بر زوجین، فرزندان، جد پدری، وصی و قیم دانسته شده و تکالیف مقر ر در خصوص نکاح و طلاق و اولاد و حجر و قیمومت و مواد قانون امور حسبی به عنوان امور مرتبط با اعضای خانواده، داخل در دعاوی خانواده قرار داده شده است.
این تعریف در قانون حمایت خانواده سال 1353 نیز آمده است که با توجه دو قانون مذکور که نیازمند ارائه تعریف از خانواده است که شرح آن گذشت. در برخی مقررات دیگر نیز اصطلاح دعاوی خانوادگی به کار رفته است که در فصل دوم تحقیق به آن پرداخته می شود.

گفتار3- پیشینه مقررات شکلی خا نواده در ایران
در ایران مجمو عه قوانین متما یزی در باره ازدواج وطلاق وجود ندارد. مقررات نکاح وطلاق در ضمن قانون مدنی تصویب شده است . همچنین مقررات شکلی خانواده بصورت پراکنده و خارج از قا نون مدنی و مجزای از ایین دادرسی مدنی وجود دارد :
الف :قانون ازدواج :
قبل از تصوب قانون مدنی ،مقررات حاکم بر روابط خا نوادگی اعم از ماهوی وشکلی مقررات راجع به ازدواج مصوب مرداد ماه 1310بود که در مهر ماه 1310 لازم الاجرا ودادگاه صالح جهت رسید گی به اختلاف بین زن وشوهر بنا به تبصره ماده 4 تعیین ومطابق با اصول محاکمات صورت می گر فت .
این قانون تا تصویب جلد دوم قانون مدنی در سال 1313 بر روابط زوجین حاکم بود ولی پس از ان منحصرا مواد 1 (الزامی شدن ثبت نکا ح ،طلاق ،رجوع) 3(مزاوجبت با نابالغ )5و7(تدلیس در نکا ح) تا تصویب قا نون مجازات اسلامی درسال 1375 لازم الاجرا بود.
ب :قانون حما یت از خانواده مصوب 1346
با تصو یب جلد دوم قا نون مد نی،تا حدودی مقررات ماهوی خانواده تبیین گردید .قانون حمایت خانواده اول نسبت ،به قانون ازدواج ؛به مقررات شکلی و ایین دادرسی خانواده توجه بیشتری نموده است.مقررات شکلی این قا نون عبارت از است :
1-صلا حیت ذاتی دادگاه شهر ستان 2- انواع دعاوی خانوادگی 3-نحوه تحقیق در دادگاه
4-اعسار از پرداخت از هز ینه دادرسی ،حق الوکاله ،هزینه کارشناسی
5- داوری در طلاق 7-گواهی عدم امکان سازش درطلاق توافقی.6- سایر تصمیمات دادکاه خانواده
ج:قانون حمایت خانواده 1357
در این قانون که در28ماده تنظیم شده است بخشی از مقررات قانون قبل عینا تکرار شده است تفاوت هایی نیز وجود داشته است .
د: لا یحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص مصوب اول مهر ماه 1358
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران وحاکمیت مقررات اسلامی ،نظر به اینکه پاره ای از مقررات خانواده با قوانین شرع اسلام مغایر به نظر می رسید ،لایحه قانونی فوق به تصویب رسید وبا این قانون تشکیل

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع آیین دادرسی، دادرسی مدنی، آیین دادرسی مدنی، دعاوی خانوادگی Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع حل اختلاف، دعاوی خانوادگی، قانون اساسی، آیین دادرسی