دانلود پایان نامه با موضوع آب زیر زمینی، استان فارس، صنایع غذایی

دانلود پایان نامه ارشد

متعددي در محدوده مورد مطالعه ایجاد شده است که سیماي ساختاري فعلی این منطقه شامل چین‌هاي متعدد، روراندگی ، فروافتادگی و فرونشست‌هایی مثل دریاچه‌هاي داخلی و حوضه‌هاي بسته را بوجود آورده اند.
گسل‌هاي متعدد کوچک و بزرگی در اطراف دشت قره باغ و شیراز وجود دارند که اصلی‌ترین آنها عبارتند از: گسل سبزپوشان، گسل ابریشمی (تنگ قرآن)، گسل شمال دراك، گسل رورانده جنوب دراك، گسل تنگ سعدي و گسل پشت مله (گسل باباکوهی). این گسل‌ها از نظر هیدرولیکی نقش عمده‌اي در ارتباط جریان آب‌هاي کارستیک با آبرفت دشت دارند.
مهم‌ترین گسل در محدوده مطالعاتی، گسل سبز پوشان است که در تاقدیس سبزپوشان واقع شده است. از شواهد موجود می‌توان دریافت که این گسل تاثیر مستقیمی برجریان آب منابع آب زیرزمینی ندارد؛ اما در هدایت منابع آب کارستی به دشت بی تاثیر نیست.
وجود چند چشمه درحاشیه کوه سبزپوشان می‌تواند شاهدی بر وقوع یک گسل طولی دردامنه این کوه باشد. علاوه براین به دلیل عملکرد گسل سبزپوشان، آبرفت مستقیما بر روي آهک‌ها قرار گرفته است.

شکل 1-3 –نقشه زمین‌شناسی دشت قره‌باغ و نمایش محدوده شهرك صنعتی بزرگ شیراز در این دشت (شاکری، 1388)

1-5- مروري بر تاریخچه شرکت شهرک‌هاي صنعتی فارس و فعالیت‌هاي انجام شده در آنها:

براساس زون‌بندي صورت گرفته، صنایع مستقر در شهرك صنعتی بزرگ شیراز شامل صنایع شیمیایی، فلزي، کانی غیر فلزي، غذایی، سلولزي، نساجی وپوشاك، برق و الکترونیک، صنایع کوچک بدون آلودگی و واحدهاي کارگاهی می‌باشد که با توجه به بالا بودن سطح آب زیرزمینی، وجود چند زهکش در دشت قره باغ، واقع شدن در مجاورت اراضی کشاورزي و نزدیکی به دریاچه مهارلو، بررسی این صنایع مهم و ضروری است.
درسال 1362 قانون تاسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران و در سال 1376 قانون اصلاحیه آن به تصویب مجلس شوراي اسلامی رسید. در اواخر نیمه اول سال 1368 شرکت شهرک‌هاي صنعتی جنوب با حوزه فعالیت سه استان فارس، بوشهر و کهگیلویه و بویر احمد تاسیس شد. در سال 1371 با انتزاع دو استان بوشهر وکهگیلویه و بویر احمد، شرکت شهرک‌هاي صنعتی فارس فعالیت خود را ادامه داد.
بر اساس آمار ارائه شده از طرف شرکت شهرک‌هاي صنعتی فارس اخذ مصوبه 42 شهرك و 4 ناحیه صنعتی با پیش‌بینی استقرار حدود 4000 واحد صنعتی و اشتغال 70000 نفر از دولت صورت گرفته و در افق طرح جامع شهرستان‌ها) سال1395 ( این ظرفیت در آینده به 8000 واحد صنعتی با اشتغال 147000 نفر ارتقاء خواهد یافت.

1-5-1- شهرك صنعتی بزرگ شیراز و توسعه صنعت استان فارس :

مساحت کل شهرك صنعتی بزرگ شیراز 1336 هکتار است که در جنوب غرب شهر شیراز واقع شده است و مختصات جغرافیایی آن X=645000- 653000 و Y=3262000- 3266000 برحسب UTM است و از بزرگ‌ترین شهرک هاي صنعتی کشور محسوب می‌شود (شکل1-4 ). تقریبا 960 هکتار از مساحت این شهرك وارد فاز عملیاتی گشته و امکانات زیربنائی تولید شامل: آب، برق، تلفن، گاز، خیابان کشی، شبکه و تصفیه‌خانه فاضلاب و… در آن موجود است. بیش از 1106 واحد صنعتی (داراي جواز تاسیس ( و 913 واحد کارگاهی و فروشگاهی) داراي پروانه کسب) در این شهرك مشغول به کارند که از این تعداد 964قرارداد در حال ساخت و ساز و تعداد 579 واحد با اشتغال 8534 نفر در حال بهره‌برداري می‌باشند (شرکت شهرك‌هاي صنعتی فارس، 1388 ). مقایسه این شهرك با کل شهرک‌ها و نواحی استان نشان می‌دهد که تقریبا نیمی ازکل قراردادها و 55 درصد از کل واحدهاي بهره بردار و 57 درصد ازکل اشتغال موجود در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان متعلق به شهرك صنعتی بزرگ شیراز است که اهمیت و نقش این شهرك را در توسعه صنعتی و اشتغال‌زایی استان به وضوح نشان می‌دهد.

شکل 1-4 – تصویر ماهواره ای شهرک صنعتی بزرگ شیراز(Google Earth, 1390)

1-5-2- واحدهاي مستقر در شهرك صنعتی بزرگ شیراز:

صنایع مستقر در این شهرك، بر اساس دستوالعمل سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور و سیاست حاکم بر احداث شهرك‌هاي صنعتی، مطابق با تشابه در زون‌هاي متفاوت قرار می‌گیرند.
مزایای زون‌بندی به قرار زیر است:
-قرار گرفتن صنایع آلاینده در کنار هم
-سهولت در احداث تصفیه‌خانه و یا پیش تصفیه مشترك براي واحدهاي مشابه
-جلوگیري از آلودگی احتمالی محصولات صنایع غذایی
– قراردادن واحدهاي آلاینده هوا نسبت به صنایع غذایی با توجه به جهت باد غالب
جداول1-1 – مساحت کل شهرك صنعتی بزرگ شیراز و کاربري اراضی آن و مساحت انواع کاربرهاي صنعتی، خدماتی و تولیدي شهرك صنعتی بزرگ شیراز و جدول 1-2 واحدهاي مختلف تولیدي، کارگاهی و صنعتی مستقر در شهرك صنعتی بزرگ شیراز را نشان می‌دهد.

جدول1-1- مساحت کل شهرك صنعتی بزرگ شیراز و کاربري اراضی آن (شرکت شهرک‌هاي صنعتی استان فارس، 1388(

جدول1-2- مساحت انواع کاربرهاي صنعتی، تولیدي و خدماتی شهرك صنعتی بزرگ شیراز(مترمربع) (شرکت شهرک‌هاي صنعتی استان فارس، 1388(

1-5-3- ارزیابی کمی و کیفی پسآب صنایع:

1-5-3-1- انواع پسآب در شهرك صنعتی بزرگ شیراز:

در شهرك‌هاي صنعتی دو نوع پسآب تولید می‌شود؛
– پسآب بهداشتی که حاصل فعالیت بهداشتی کارکنان صنایع موجود درشهرك می‌باشد.
– پسآب صنعتی که ناشی از فعالیت واحدهاي تولیدي و صنعتی است؛ این نوع پسآب از تنوع زیادي برخوردار بوده و بسته به نوع صنعت و محصولات تولیدي متفاوت می‌باشد.

1- پسآب بهداشتی
-میزان مصرف آب و پسآب بهداشتی
میزان پسآب بهداشتی رابطه مستقیمی با مصرف آب دارد و تابع پارامترهاي مختلف مانند: موقعیت جغرافیایی، دماي محیط، فرهنگ مصرف، سطح بهداشت، وضعیت اقتصادي، شبکه و… می‌باشد؛ به همین دلیل براي برآورد فاضلاب تولیدي سرانه مصرف آب مورد محاسبه قرار می‌گیرد.
مصرف آب صنعتی و بهداشتی در شهرك هاي صنعتی همزمان می‌باشد و این دو را نمی‌توان از یکدیگر مجزا نمود.
در جدول 1-3- میزان متوسط سرانه خانگی آب در ایران آمده است (نشریه سازمان مدیریت 1379.(
همچنان که از جدول استنباط می‌شود و نیز با در نظر گرفتن اینکه برخی واحدها براي شستشوي آلودگی آب بیشتری مصرف می‌کنند؛ میزان مصرف سرانه آب در شهرك صنعتی بزرگ شیراز حدود 125 لیتر در شبانه روز محاسبه گردیده است)گزارش طراحی تصفیه‌خانه شهرك صنعتی، 1386.(

جدول 1-3-میزان مصرف سرانه آب در شبانه روز براي مصارف بهداشتی (نشریه سازمان مدیریت 1379.(

درصد تبدیل آب به فاضلاب در مراجع مختلف علمی بین 60 تا 85 درصد گزارش شده است. با توجه به نوع فعالیت‌های موجود در شهرك صنعتی بزرگ شیراز، تبدیل آب مصرفی به پسآب بهداشتی 80 درصد برآورد شده است. بدین ترتیب با توجه به مصرف سرانه آب و ضریب تعدیل آب به پسآب، سرانه تولید پسآب بهداشتی در شهرك صنعتی بزرگ شیراز100 لیتر در شبانه روز است.

1-5-3-2- مشخصات پسآب بهداشتی

کیفیت پسآب تولید شده در شهرک همچون کمیت آن از عوامل مختلفی تاثیر می‌پذیرد. به علت عدم امکان جداسازي پسآب‌هاي بهداشتی و صنعتی از هم و تجزیه کمی آنها و نیز مشخص بودن حدود این مقادیر، پارامترهاي ارائه شده در جدول (1-4) براي پسآب در شهرک صنعتی در نظر گرفته شده است (گزارش طراحی تصفیه خانه شهرك صنعتی بزرگ شیراز، 1384 .(

جدول1-4- پیش‌بینی مشخصات عمومی فاضلاب بهداشتی شهرك صنعتی بزرگ شیراز

– فاضلاب صنعتی
هرصنایع بسته به نوع و روش تولید، پسآب هایی با کیفیت و کمیت متفاوت تولید می کند، برای مثال برخی از صنایع سلولزي و بسته بندي فرایندي کاملا خشک داشته و هیچگونه پسآب صنعتی تولید نمی‌کنند؛ این درحالیست که اغلب صنایع غذایی و شیمیایی از نظر دبی و بارآلودگی داراي مقادیر بالایی پسآب صنعتی می‌باشند که نیاز به وجود یک تصفیه‌خانه مرکزي براي شهرك صنعتی شیراز را الزامی نموده و این تصفیه‌خانه تا پایان سال 88 به بهره‌برداري رسیده است.
استاندارد طراحی تصفیه‌خانه ایجاب می‌کند که واحدهاي صنعتی داراي آلاینده ملزم به احداث واحد پیش‌تصفیه بوده و باید پسآبی با استاندارد مشخص و تعیین شده وارد تصفیه‌خانه مرکزي گردد. در مجموع مقدار پسآب خروجی واحدهاي مختلف صنعتی و تولیدي در شهرك صنعتی بزرگ شیراز 2000 مترمکعب در روز برآورد گردیده است.

1-6- نمونه‌برداري آب زیرزمینی
با توجه به عدم وجود چاه اکتشافی و دستی براي نمونه‌برداري از آب زیر زمینی و تعیین سطح آب و نیزجهت جریان آب زیرزمینی در محدوده شهرك صنعتی، 16 حلقه چاه پیزومتر حفر گردید (شاکری 1388) که فقط 11عدد از آنها قابلیت استفاده جهت نمونه‌برداري را داشت. موقعیت چاه هاي پیزومتر بر اساس نقشه زون‌بندي صنایع مستقر در شهرك صنعتی انتخاب گردیده است. موقعیت چاه‌هاي حفر شده بر روي شکل (1-5) مشخص است و در جدول( 1-5) ارائه گردیده است. در تمام مراحل نمونه‌برداري آب زیر زمینی، مانند آب سطحی استانداردها مد نظر قرار گرفته است و قبل از برداشت هر نمونه، آب راکد چاه تخلیه و سپس از زیر سطح ایستابی نمونه‌برداري صورت گرفته است .

شکل 1-5- موقعیت چاه‌هاي پیزومتري حفر شده براي نمونه‌برداري آب زیر زمینی در محدوده شهرك صنعتی بزرگ شیراز (شاکری 1388 )

جدول1-5- موقعیت جغرافیایی (UTM) و توصیف نمونه‌هاي آب زیرزمینی در محدوده شهرك صنعتی بزرگ شیراز (شاکری 1388).

1-7- آلودگی منابع آب زیر زمینی

در محدوده شهرك صنعتی بزرگ شیراز براي مطالعه آلودگی و پتانسیل میرایی طبیعی آلاینده‌های موجود در منابع آب زیر زمینی از اطلاعات پیزومترهای فوق الذکر استفاده شد و اندازه گیري سطح آب زیر زمینی همراه با نمونه برداري جهت آنالیز شیمیایی در چهار دوره شهریور، آبان و بهمن ماه سال 86 و اردیبهشت سال 87 انجام شد.
هیدروگراف 11 پیزومتر مذکور در شکل (1-6) وهیدروگراف 5 پیزومتر باقیمانده تا سال 1390 از 11 پیزومتر موجود در شهرك صنعتی بزرگ شیراز در شکل (1-7) توسط گودرزی (1390) ارائه شده است. آنالیز شیمیایی شامل اندازه گیری عناصر سنگین و… توسط شاکری (1389) انجام شده است که در این تحقیق از داده‌های مربوط به نیترات و نیتریت با توجه به هدف تحقیق استفاده شده است.

پیزومتر شماره 11
شکل 1-6-هیدروگراف 11 پیزومتر موجود در محدوده شهرك صنعتی بزرگ شیراز(گودرزی، 1390)

شکل 1-7-هیدروگراف 5 پیزومتر باقیمانده از 11 پیزومتر موجود در شهرك صنعتی بزرگ شیراز(گودرزی،1389)

فصل دوم

نیترات

2-1- مقدمه

ترکیبات نیتروژنه و بخصوص نیترات در شرایط طبیعی انتظار نمی‌رود در آب زیرزمینی وجود داشته باشند. در شرایط معمول و طبیعی، نیتروژن آلی خاک از سطح زمین راهی به درون آب زیرزمینی نخواهد یافت. وجود نیترات در آب زیرزمینی عمدتا به طور مستقیم نتیجه فعالیت‌های انسانزاد از جمله کاربرد لجن فاضلاب در خاک، پساب آبیاری، جنگل‌زدایی و تحرک نیتروژن از خاک طی شخم زدن زمین می‌باشد. با این حال در مناطق خشک و نیمه‌خشک، نیتروژن از زون خاک به سمت پایین حرکت نموده و در آب زیرزمینی به طور طبیعی بدون هیچگونه دخالت انسانی، تجمع نیترات قابل ملاحظه است.

در این فصل از تحقیق پس از بیان اختصاری چرخه نیتروژن به بررسی منابع نیترات که باعث آلودگی آب زیرزمینی می‌شود می‌پردازیم.

نیتروژن از عناصر اصلی حیات است که به عنوان یکی از اجزاء اصلی در ساختار پروتئین‌ها نقش مهمی به عهده دارد. بعلاوه گیاهان برای انجام فرایند فتوسنتز از این عنصر استفاده می‌کنند و به این دلیل وجود آن برای ادامه حیات ضروری و مورد نیاز موجودات زنده است. وقتی موجودات زنده ( گیاه، جانور، باکتری و …) می‌میرند، قارچ‌ها و باکتری‌های خاصی نیتروژن موجود در مولکول‌های کالبد آنها را به آمونیاک تبدیل می‌کنند که اگر شرایط هوازی باشد، باکتری‌های نیترات

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع میانگین دما، منابع آب زیرزمینی، دانشگاه شیراز Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع اکسیداسیون، استاندارد آب آشامیدنی، آب زیر زمینی