دانلود پایان نامه با موضوع ، 142، 751، 173

دانلود پایان نامه ارشد

تأمین
. 890
. 115
7. 737
***
. 983
. 142
. 751
1. 173
q5
<---
زنجیره تأمین
1. 070
. 127
8. 461
***
1. 016
. 131
. 829
1. 300
q6
<---
ارزش کسب و کار
1. 000

1. 000
. 000
1. 000
1. 000
q7
<---
ارزش کسب و کار
. 846
. 067
12. 650
***
. 815
. 078
. 679
. 947
q8
<---
ارزش کسب و کار
. 474
. 064
7. 363
***
. 524
. 085
. 369
. 661
q9
<---
ارزش کسب و کار
. 571
. 063
9. 126
***
. 544
. 082
. 394
. 695
q10
<---
مدیریت ارتباط با مشتری
1. 000

1. 000
. 000
1. 000
1. 000
q11
<---
مدیریت ارتباط با مشتری
. 853
. 101
8. 473
***
. 786
. 123
. 589
1. 010
q12
<---
مدیریت ارتباط با مشتری
. 908
. 100
9. 119
***
. 858
. 133
. 645
1. 083
q13
<---
فناوری اطلاعات
1. 000

1. 000
. 000
1. 000
1. 000
q14
<---
فناوری اطلاعات
. 596
. 051
11. 668
***
. 590
. 073
. 491
. 740
q15
<---
فناوری اطلاعات
. 462
. 061
7. 630
***
. 508
. 086
. 317
. 613
q16
<---
فناوری اطلاعات
. 680
. 060
11. 306
***
. 693
. 091
. 550
. 846
q17
<---
فعالیت‏های‏عملیاتی
1. 000

1. 000
. 000
1. 000
1. 000
q18
<---
فعالیت‏هایعملیاتی
1. 153
. 139
8. 286
***
1. 180
. 247
. 783
1. 581
q19
<---
فعالیت‏های‏عملیاتی
1. 125
. 155
7. 266
***
1. 103
. 287
. 660
1. 561
q20
<---
عملکرد سازمانی
1. 000

1. 000
. 000
1. 000
1. 000
q21
<---
عملکرد سازمانی
. 524
. 100
5. 216
***
. 656
. 191
. 379
1. 010
q22
<---
عملکرد سازمانی
1. 152
. 127
9. 057
***
1. 280
. 205
. 972
1. 600
q23
<---
عملکرد سازمانی
. 852
. 107
7. 946
***
. 975
. 201
. 693
1. 276
q24
<---
شرایط محیطی
1. 000

1. 000
. 000
1. 000
1. 000
q25
<---
شرایط محیطی
1. 184
. 133
8. 909
***
1. 187
. 180
. 922
1. 565
q26
<---
شرایط محیطی
. 969
. 118
8. 207
***
. 946
. 167
. 713
1. 237
q27
<---
شرایط محیطی
. 641
. 095
6. 780
***
. 658
. 166
. 408
. 985
منبع ستونهای جدول
جدول 4-29
جدول 4-32
جدول 4-33

همانطور که پیش از این ذکر شد روش خودگردان سازی در انجام برآوردهای خود، وابسته به پیش فرض نرمال بودن داده‏ها نیست. به دلیل اینکه فرض نرمال بودن چند متغیره در مدل کلی نقض شد برآوردهای خود را جهت اطمینان از نتایج با روش خودگردان سازی مقایسه نمودیم. روش حدأکثر درست نمایی برای داده‏هایی که نرمال نباشند خطای معیار را کوچکتر از حد معمول برآورد می‏نماید که ممکن است در واقعیت چنین نباشد. طبق جدول 4-34 همانطور که مشاهده می‏نمایید برای روابط در همه مسیرها خطای معیار در روش حدأکثر درست نمایی پایینتر از خودگردان سازی بدست آمد. طبق روش حدأکثر درست نمایی و اینکه سطح معناداری پایینتر از 05/0 برای تمامی روابط بدست آمد، تمامی رابطه‏ها در جدول فوق تأیید می‏شود. در روش خودگردان سازی با توجه به حد بالا و پایین در جدول 4-34 مسیرهایی معنادار می‏باشند که میانگین در محدوده حد بالا و پایین قرار گرفته باشد. همانطور که مشاهده می‏نمایید برای تمامی مسیرها در روش خودگردان سازی میانگین در بین حد بالا و پایین قرار گرفته و بنابراین تمامی روابط تأیید می‏شوند.
در جدول زیر مؤلفه‏های کسب و کار الکترونیک موثر بر تحویل به موقع محصول به مشتریان دسته‏بندی شده‏اند.

جدول 4-35 رتبه عوامل تحقیق
متغیر وابسته
مؤلفه‏های اکتشافی
سطح معناداری
ضریب اهمیت
نتیجه آزمون

تحویل به موقع به مشتریان
زنجیره تأمین
000/0
. 826
تأیید

ارزش کسب و کار
000/0
. 923
تأیید

مدیریت ارتباط با مشتری
000/0
. 911
تأیید

فناوری اطلاعات
000/0
. 846
تأیید

فعالیت‏های عملیاتی
000/0
. 445
تأیید

عملکرد سازمانی
000/0
. 379
تأیید

شرایط محیطی
000/0
. 629
تأیید

با توجه به جدول 4-35 روابط در مدل مبنی بر رابطه زنجیره تأمین، ارزش کسب و کار، مدیریت ارتباط با مشتری، فناوری اطلاعات، فعالیت‏های عملیاتی، عملکرد سازمانی و شرایط محیطی با تحویل به موقع به مشتریان تأیید شدند (سطوح معناداری همه کمتر از میزان 05/0 می‏باشد). اما در این بین ارزش کسب و کار بالاترین رتبه را در بین سایر متغیرها به خود اختصاص داد (ضریب اهمیت 923/0) بعد از ارزش کسب و کار به ترتیب مدیریت ارتباط با مشتری با ضریب 911/0، فناوری اطلاعات با ضریب 846/0، زنجیره تأمین با ضریب 826/0، شرایط محیطی با ضریب 629/0، فعالیت‏های عملیاتی با ضریب 445/0 و عملکرد سازمانی با ضریب 379/0 رتبه‏های بعدی در تحویل به موقع به مشتریان داشتند.

4-4 نتایج آزمون فرضیات تحقیق
4-4-1 فرضیه اصلی: کسب و کار الکترونیک بر تحویل به موقع محصول به مشتریان موثر است.
فرضیه صفر: کسب و کار الکترونیک بر تحویل به موقع محصول به مشتریان موثر نیست.
فرضیه پژوهش: کسب و کار الکترونیک بر تحویل به موقع محصول به مشتریان موثر است.

جدول 4-36: آماره‏هاي مربوط به فرضيه اصلی
حجم نمونه
میانگین
انحراف معيار
خطای استاندارد میانگین
400
59/3
50/0
02/0
جدول 4-37: آزمون t براي فرضيه اصلی
ارزش آزمون=3
مقدار آماره آزمون
درجه آزادي
سطح معناداري
تفاوت ميانگين
فاصله اطمينان ميانگين با اطمينان 95 درصد

حد بالا
حد پايين
84/23
399
000/0
59/0
64/0
54/0

با توجه به جدول 4-37 مقدار آماره آزمون 84/23 و بزرگتر از میزان 96/1، حد بالا و پايين ميانگين هم علامت و مثبت و سطح معناداري برابر با 000/0 است که کمتر از میزان 05/0 می‏باشد، در نتيجه با توجه به این شواهد مي‏توان گفت كه فرضیه صفر رد شده و فرضیه پژوهش تأييد مي‏شود. فرضیه صفر تحت عنوان عدم اثر کسب و کار الکترونیک بر تحویل به موقع محصول به مشتریان و فرضیه پژوهش تحت عنوان اثرگذاری کسب و کار الکترونیک بر تحویل به موقع محصول به مشتریان تعریف شد که در این آزمون فرضیه صفر یعنی همان عدم اثرگذاری رد و از منظر کارکنان اثر معنادار کسب و کار الکترونیک بر تحویل به موقع محصول به مشتریان تأیید می‏شود. با توجه به جدول 4-36 میزان میانگین نظرات نیز 59/3 می‏باشد که بالاتر از میانگین فرضی 3 می‏باشد. این بدین معناست که کارکنان ارتباط این دو متغیر را بالا دانسته‏اند.

4-4-2 فرضیات فرعی
4-4-2-1 فرضیه اول: زنجیره تأمین بر تحویل به موقع محصول به مشتریان موثر است.
فرضیه صفر: زنجیره تأمین بر تحویل به موقع محصول به مشتریان موثر نیست.
فرضیه پژوهش: زنجیره تأمین بر تحویل به موقع محصول به مشتریان موثر است.

جدول 4-38: آماره‏هاي مربوط به فرضيه اول
حجم نمونه
میانگین
انحراف معيار
خطای استاندارد میانگین
400
71/3
67/0
03/0

جدول 4-39: آزمون t براي فرضيه اول
ارزش آزمون=3
مقدار آماره آزمون
درجه آزادي
سطح معناداري
تفاوت ميانگين
فاصله اطمينان ميانگين با اطمينان 95 درصد

حد بالا
حد پايين
41/21
399
000/0
71/0
78/0
65/0

با توجه به جدول 4-39 مقدار آماره آزمون 41/21 و بزرگتر از میزان 96/1، حد بالا و پايين ميانگين هم علامت و مثبت و سطح معناداري برابر با 000/0 است که کمتر از میزان 05/0 می‏باشد، در نتيجه با توجه به این شواهد ميتوان گفت كه فرضیه صفر رد شده و فرضیه پژوهش تأييد مي‏شود. فرضیه صفر تحت عنوان عدم اثر زنجیره تأمین بر تحویل به موقع محصول به مشتریان و فرضیه پژوهش تحت عنوان اثرگذاری زنجیره تأمین بر تحویل به موقع محصول به مشتریان تعریف شد که در این آزمون فرضیه صفر یعنی همان عدم اثرگذاری رد و از منظر کارکنان اثر معنادار زنجیره تأمین بر تحویل به موقع محصول به مشتریان تأیید می‏شود. با توجه به جدول 4-38 میزان میانگین نظرات نیز 71/3 می‏باشد که بالاتر از میانگین فرضی 3 می‏باشد. این بدین معناست که کارکنان ارتباط این دو متغیر را بالا دانسته‏اند.

4-4-2-2 فرضیه دوم: ارزش کسب و کار بر تحویل به موقع محصول به مشتریان موثر است.
فرضیه صفر: ارزش کسب و کار بر تحویل به موقع محصول به مشتریان موثر نیست.
فرضیه پژوهش: ارزش کسب و کار بر تحویل به موقع محصول به مشتریان موثر است.
جدول 4-40: آماره‏هاي مربوط به فرضيه دوم
حجم نمونه
میانگین
انحراف معيار
خطای استاندارد میانگین
400
59/3
74/0
04/0
جدول 4-41: آزمون t براي فرضيه دوم
ارزش آزمون=3
مقدار آماره آزمون
درجه آزادي
سطح معناداري
تفاوت ميانگين
فاصله اطمينان ميانگين با اطمينان 95 درصد

حد بالا
حد پايين
96/15
399
000/0
59/0
66/0
52/0

با توجه به جدول 4-41 مقدار آماره آزمون 96/15 و بزرگتر از میزان 96/1، حد بالا و پايين ميانگين هم علامت و مثبت و سطح معناداري برابر با 000/0 است که کمتر از میزان 05/0 می‏باشد، در نتيجه با توجه به این شواهد مي‏توان گفت كه فرضیه صفر رد شده و فرضیه پژوهش تأييد مي‏شود. فرضیه صفر تحت عنوان عدم اثر ارزش کسب و کار بر تحویل به موقع محصول به مشتریان و فرضیه پژوهش تحت عنوان اثرگذاری ارزش کسب و کار بر تحویل به موقع محصول به مشتریان تعریف شد که در این آزمون فرضیه صفر یعنی همان عدم اثرگذاری رد و از منظر کارکنان اثر معنادار ارزش کسب و کار بر تحویل به موقع محصول به مشتریان تأیید می‏شود. با توجه به جدول 4-40 میزان میانگین نظرات نیز 59/3 می‏باشد که بالاتر از میانگین فرضی 3 می‏باشد. این بدین معناست که کارکنان ارتباط این دو متغیر را بالا دانسته‏اند.

4-4-2-3 فرضیه سوم: مدیریت ارتباط با مشتری بر تحویل به موقع محصول به مشتریان موثر است.
فرضیه صفر: مدیریت ارتباط با مشتری بر تحویل به موقع محصول به مشتریان موثر نیست.
فرضیه پژوهش: مدیریت ارتباط با مشتری بر تحویل به موقع محصول به مشتریان موثر است.

جدول 4-42: آماره‏هاي مربوط به فرضيه سوم
حجم نمونه
میانگین
انحراف معيار
خطای استاندارد میانگین
400
54/3
75/0
04/0

جدول 4-43: آزمون t براي فرضيه سوم
ارزش آزمون=3
مقدار آماره آزمون
درجه آزادي
سطح معناداري
تفاوت ميانگين
فاصله اطمينان ميانگين با اطمينان 95 درصد

حد بالا
حد پايين
25/14
399
000/0
54/0
61/0
46/0

با توجه به جدول 4-43 مقدار آماره آزمون 25/14 و بزرگتر از میزان 96/1، حد بالا و پايين ميانگين هم علامت و مثبت و سطح معناداري برابر با 000/0 است که کمتر از میزان 05/0 می‏باشد، در نتيجه با توجه به این شواهد مي‏توان گفت كه فرضیه صفر رد شده و فرضیه پژوهش تأييد مي‏شود. فرضیه صفر تحت عنوان عدم اثر مدیریت ارتباط با مشتری بر تحویل به موقع محصول به مشتریان و فرضیه پژوهش تحت عنوان اثرگذاری مدیریت ارتباط با مشتری بر تحویل به موقع محصول به مشتریان تعریف شد که در این آزمون فرضیه صفر یعنی همان عدم اثرگذاری رد و از منظر کارکنان اثر معنادار مدیریت ارتباط با مشتری بر تحویل به موقع محصول به مشتریان تأیید می‏شود. با توجه به جدول 4-42 میزان میانگین نظرات نیز 54/3 می‏باشد که بالاتر از میانگین فرضی 3 می‏باشد. این بدین معناست که کارکنان ارتباط این دو متغیر را بالا دانسته‏اند.

4-4-2-4 فرضیه چهارم: فناوری اطلاعات بر تحویل به موقع محصول به مشتریان موثر است.
فرضیه صفر: فناوری اطلاعات بر تحویل به موقع محصول به مشتریان موثر نیست.
فرضیه پژوهش: فناوری اطلاعات بر تحویل به موقع محصول به مشتریان موثر است.

جدول 4-44: آماره‏هاي مربوط به فرضيه چهارم
حجم نمونه
میانگین
انحراف معيار
خطای استاندارد میانگین
400
74/3
71/0
03/0

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع زنجیره تأمین، فناوری اطلاعات، عملکرد سازمانی، عملکرد سازمان Next Entries پایان نامه با کلید واژه های تحلیل عامل، تحلیل عاملی، تحلیل عاملی تأییدی، کسب و کار الکترونیک