دانلود پایان نامه با موضوع ، رأي، جرثقيل، استيناف

دانلود پایان نامه ارشد

تجاري مورد اختلاف بود ،‌ دادگاه استيناف تنها با تكيه بر اين استدلال مبتني بر درك كلي از اين مسئله كه اجاره يك جرثقيل تابع شرايط متداول خواهان (مؤجر) است ، رأي داد كه خواندگان ( مستأجرين ) ملزم به پايبندي به شرايط متداول خواهان در مورد اجاره جرثقيل مي باشند . ولي در رأي تورنتون كه موضوع آن يك قرارداد مصرفي مورد اختلاف بود، دادگاه استيناف ( كه داراي دو قاضي هم رتبه بود ) از پذيرش اين امر كه بليطي كه توسط دستگاه خودپرداز در محل ورودي پاركينگ اتومبيل صادر شده ، متضمن ارائه اخطار معقولي در رابطه با شرايط الصاق شده در داخل محوطه ساختمان پاركينگ در خصوص شرايط پارك بوده ، خودداري نمود . طرفين قراردادهاي تجاري موقعيت ايشان به گونه اي است كه هر يك از ايشان از اين مسئله آگاه است كه خود بايد شخصاً حافظ منافع خويش باشد ولي در مورد مصرف كنندگان وضعيت به گونه اي ديگر است .
بند هفتم :اشتباه134
وقوع اشتباه در موضوع اصلي معامله135

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع رویه قضایی، اجرای عین تعهد، دادگاه صالح، شخص ثالث Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد کتاب مقدس، ارزش افزوده، مفهوم خدا