دانلود پایان نامه ارشد درمورد گروه اسمی، مسئولیت پذیری، عام و خاص

دانلود پایان نامه ارشد

فلسطینی‏ها، سرزمین چین، و سرخپوستان بومی آمریکا است.
GPE-SPE
گاهی اوقات نیز با موجودیت‏هایی مواجه می‏شویم که به نظر یکسان می‏آیند، اما چنین نیست. به عنوان مثال موجودیت فرانسه در ذیل، در هر جمله ارجاع متفاوتی را دنبال می‏کند.
فرانسه هفته گذشته توافق نامه‏ای با آلمان امضاء کرد.
سیاسی سازمانی
GPE.ORG
تعطیلات فرانسه در ماه آگوست است.
سیاسی شخصی
GPE.PER
رهبران دنیا دیروز در فرانسه ملاقات داشتند.
سیاسی مکانی
GPE.LOC
فرانسه شکلات بهتری نسبت به نیوجرسی تولید می‏کند
سیاسی سیاسی
GPE.GPE
در چنین شرایطی لازم است تا به حالت‏های خاص گفته شده در جدول 2-9 توجه داشته باشیم. 186
2-9: حالت‏های‏خاص موجودیت سیاسی

توضیحات
مشخصه
سیاسی سازمانی
یک اشاره سیاسی سازمانی،اشاره‏های از موجودیت سیاسی هستند که به کل پیکره دولت اشاره می‏کنند. این مهم است که بین یک بخش از دولت یا تمام پیکره دولت تمایز قایل شویم.
GPE-ORG
سیاسی شخصی
همان طور که در بالا نیز گفته شد،جمعیت‏های موجودیت‏های سیاسی، به عنوان سیاسی شخصی، رفتار می‏کنند. به هرحال، گاهی اوقات تشخیص اینکه مرجع مردم،یک مرجع برای کل جمعیت است یا نه، کاری دشوار است.
GPE-PER
سیاسی مکانی
یک اشاره سیاسی مکانی، زمانی استفاده می‏شود که اشاره موجودیت سیاسی به طور کامل به یک موقعیت جغرافیائی از موجودیت سیاسی ارجاع داده می‏شود.
GPE-LOC
سیاسی سیاسی
نقش اشاره سیاسی سیاسی،بیش از سایر نقش‏های سیاسی به کار می‏رود که یا یکبار اشاره شده و یا اینکه وقتی هیچ نقشی در متن نباشد، اشاره می‏شود.
GPE-GPE
2-2-4-2.کلاس هر موجوديت
هر موجودیت قابل برچسب‏گذاری باید با یک نوع کلاس مشخص شود؛ هر کلاس نوع ارجاع به موجودیت‏ها در دنیای واقعی را مشخص می‏کند. دو نوع ارجاع برای هر اشاره می‏توان در نظر گرفت؛ (1)ارجاعی و (2) غیر مستقیم. انواع اشاره‏های ارجاعی و غیرارجاعی برای عبارت‏های اسمی به صورت ذیل تعریف می‏شوند:
2-2-4-2-1.غير ارجاعی187
یک موجودیت زمانی اشاره غیر ارجاعی محسوب می‏شود که برای ارجاع به کار نرود، به عبارت دیگر، یک اشاره غیر ارجاعی است اگر ویژگی (هایی) درباره موجودیت ارجاع شده توسط اشاره‏ی دیگر در جمله‏ای مشابه را بیان کند(اغلب به عنوان عطف بیان یا بخشی از گزاره در اشاره‏ای دیگر است) و یا اگر یک موجودیت را در طی اصلاح مجدداً در عبارت مشابه را بیان کند.
2-2-4-2-2. ارجاعی 188
یک موجودیت ارجاعی است زمانیکه به یک موجودیت اشاره می‏کند نه به ویژگی یا خصوصیت یک موجودیت. به عبارت دیگر، یک اشاره ارجاعی یا یک موجودیت جدیدی را در سخن معرفی نماید و یا یک اصطلاح، نام یا عبارت توصیفی مشخص باشد که برای ارجاع به اشاره‏ای که قبلاً در گفتمان آمده است به کار رود. هر موجودیت ارجاعی می‏تواند‏ در یکی از چهار گروه ذیل قرار بگیرد.
2-2-4-2-2-1. ارزيابی به شکل منفی189
یک موجودیت زمانی به شکل منفی(NEG) است که به یک مجموعه‏ی خاص از انواع موجودیت‏های اشاره شده ارجاع می‏شود.190
مثال1: [ هیچ کس] ادعای مسئولیت پذیری نمی‏کند.
NOM-PER-IND-NEG

2-2-4-2-2-2. ارجاعی خاص
زمانی‏که یک موجودیت به یک شیء یا مجموعه‏ای از اشیاء خاص اشاره کند چه نویسنده یا خواننده از اسم موجودیت یا محل آن در دنیای واقعی آگاه باشد و چه نباشد، به عنوان اشاره ارجاعی خاص(SPC) در نظر گرفته می‏شوند.
مثال2:[ ایران] مهد تمدن و هنر است.
NOM-GPE-GPE-SPC

2-2-4-2-2-3.ارجاع عمومی
وقتی یک موجودیت، از نوع ارجاع عمومی( GEN ) است که به شیء یا مجموعه‏ای از اشیاء که غیر خاص هستند، رجوع می‏کند، بیشتر موجودیت‏های ارجاع عمومی به نوع یا گونه یا کلاس موجودیت اشاره می‏کنند.
مثال3:[معلمان] مهربان هستند.
NOM-PER-TLT-GEN
2-2-4-2-2-4. ارجاعی زير مشخص شده191
عبارات ارجاعی زیر مشخص شده(USP)، به ارجاعات غیر عمومی و غیر خاص اختصاص داده می‏شوند. این ارجاعات شامل عبارت‏های اسمی کمی در متون معین، دور، شرطی، فرضی، منفی، نامشخص و سوالی می‏شوند. به‏طور‏کلی کمیت‏ها اغلب برچسب USP دارند مثل: تعداد کمی، بیشتر، برخی و…
مثال4:[بعضی از آمریکائی‏ها] پیتزا دوست ندارند.
NOM-GPE-PER-USP
2-2-4-3. انواع اشاره / سطوح اشاره
برای هر موجودیت، ما تمام اشاره‏های آن موجودیت را مشخص و هم‏مرجع‏ می‏کنیم. همانطور که قبلاً هم گفته شد، یک موجودیت به شیء یا مجموعه‏ای از اشیاء در دنیای واقعی منتسب می‏شود و یک اشاره، ارجاعی به یک موجودیت است. یک موجودیت می‏تواند‏ نمایش‏های متعددی داشته باشد، مثل اسم خاص، عبارت اسمی، ضمیر واسم عام.
اشاره‏ها در سطوح مختلفی، طبقه‏بندی می‏شوند، در بالاترین سطح، دو نوع اصلی وجود دارد؛ اشاره ساده و اشاره پیچیده. تمایز این سطوح در این است که بعضی از اشاره‏ها دارای ساختار نحوی پیچیده هستند که نمی‏توانند به راحتی و بدون شکستنِ تحلیل‏های نحوی و / یا اطلاعات گم شده برچسب‏گذاری شوند. زیرگروه‏های ذیل را می‏توان برای انواع اصلی اشاره در نظر گرفت:
جدول 2-10: انواع طبقه‏بندی اشاره
اشاره‏های ساده
Named (NAM, NAMPRE)
نام ، نام خاص

Nominal (NOM, NOMPRE)
نام عام

Pronominal (PRO)
ضمایر

Headless nominal (HLS)
گروه‏های اسمی بدون هسته

Partitive Constructions (PTV)
ساختارهای وابسته

WH-Question words and specifiers (WHQ)
ضمایر پرسشی یا استفهام و حرف‏های تعریف
اشاره‏های پیچیده
Apposition Constructions (APP)
ساختارهای بدل یا عطف بیان

Complex constructions taking a relative clause(ARC)
ساختارهای پیچیده با درنظر گرفتن بندهای وابسته
2-2-4-3-1. اشاره‏های ساده
اشاره‏های ساده، گروه‏های اسمی کامل هستند برای هر اشاره ساده باید محدوده کامل و هسته گروه اسمی را پیدا کنیم.
2-2-4-3-1-1. محدوده اشاره
محدوده یا حوزه اشاره شامل کل گروه اسمی می‏شود. در مورد ساختارهایی که ابهام‏های جدانشدنی به عنوان وابسته‏ها متصل وجود دارد، باید بیشترین محدوده را برای اشاره در نظر گرفت. در مثال «آن مردِ آموزگار را دیدم»، محدوده اشاره، عبارت [آن مردِ آموزگار] است. به طور کلی محدوده شامل تمام وابسته‏های عبارت یا گروه اسمی، عبارت‏های اضافه و عبارت‏های حرف اضافه و بندهای وابسته به آن می‏شود.
2-2-4-3-1-2. هسته اشاره
علاوه بر اینکه حوزه‏ی یک گروه اسمی باید شناسایی شود، هسته‏ی عبارت نیز باید انتخاب شود. البته در زبان‏هایی مثل پارسی، جایگاه هسته، در مواردی هسته آغاز و در مواردی هسته پایان و یا هسته وسط هستند. در پیکره لوتوس، اشاره‏های هسته را به صورت NOMH یا NAMH از سایر اشاره‏ها متمایز می‏شود.
مثال5: «این سه کتابدار مرجع با دقت تمام به سؤالات پاسخ می دهند.»
2-2-4-3-1-3. انواع اشاره ساده
انواع اشاره‏های ساده در پیکره لوتوس، به صورت ذیل طبقه‏بندی می‏شوند:
الف)اشاره اسم خاص: در اکثر موارد، اشاره اسم خاص(NAM)، به نام یا نام مستعارِ هر موجودیت اطلاق می‏شود. به عبارت دیگر، اسم خاص، اسمی است که تنها به یک فرد یا شی اشاره دارد و همه را شامل نمی‌شود (مانند «علی»، «بیستون»، «ایران»).
ب اشاره اسم عام:اسم عام (NOM)، اسمی است که بر همه افراد و اشیاء و مفاهیم دلالت کند و بین همه آن‏ها مشترک باشد (مانند «مهندس»، «مرد»). باید توجه داشت اسم عام می‏تواند‏ به همراه یک ضمیر یا صفت اشاره، حالت اضافه یا حتی صفت بیان شود.
پ) اشاره ضمیر:اشاره ضمیر(PRO) نیز مانند ضمایر به جای اسم نشسته و با پذیرش نقش‏های مختلف اسمی، از تکرار اسم جلوگیری می‏کنند.
ت) اشاره‏های بدون هسته:اشاره‏های بدون هسته(HLS)، ساختارهایی هستند که در آن‏ها هسته به طور آشکار بیان نشده است. اگرچه این عبارات به طور تکنیکی فاقد هسته هستند، اما می‏توان برای آن‏ها هسته‏ی جایگزین مناسب از وابسته‏های موجود انتخاب کرد.
مثال6:
ث) اشاره‏های وابسته192:در تعریف گروه اسمی، هر گروه از یک اسم به عنوان هسته ساخته می‏شود که می‏تواند‏ یک یا چند وابسته نیز داشته باشد. ساختارهای وابسته را می‏توان در گروه‏های ذیل در نظر گرفت:
مثال7: همين دو دانش آموز زرنگِ دبيرستان
ساختارهای وابسته به جزء193:این ساختارها دارای دو عنصر هستند: (1)بخش: این عنصر، فاقد هسته است و (2)کل: این عنصر ، کمّی است. همان طور که در مورد اشاره‏های بدون هسته گفته شد، عمل می‏کنیم. یعنی، عموماً سمت راست‏ترین وابسته پیشین را به عنوان عنصر بخش در نظر می‏گیریم.
مثال8: {تعدادی} برای شرکت در جلسه برنامه ریزی کرده بودند
HLS-PER-GR-SPC
مثال9: {تعدادی از آنها} برای حضور در جلسه برنامه ریزی کرده بودند.
PTV-PER-GR-SPC
اشاره‏های وابسته پسین194:اشاره‏های وابسته‏های پسین (که همان وابسته‏های پیشین انگلیسی هستند)، اشاره‏هایی هستند که در موقعیتی بعد از واژه(ها) قرار می‏گیرند. برای اینکه ساختار وابسته‏های پسین قابل نشانه‏گذاری باشند، باید با ساختار اشاره‏های اسم عام و خاص معادل باشد، مگر اینکه خودش بتواند در گروه‏های شخص، مکان، سازمان، و یا سیاسی، قرار بگیرد. به طور کلی هر اشاره وابسته پسین، می‏تواند به صورت وابسته‏ی اشاره نام (NAMPOS) یا وابسته‏ی اشاره اسم عام (NOMPOS) درنظر گرفته‏شود.
مثال10: سربازان {اسرائیلی }
NAMPOS-GPE
2-2-4-3-2. ساختارهای پيچيده
هدف از این ساختارها، شناسائی ناحیه‏های پیچیده‏ای است که قوانین اشاره‏های ساده در مورد آنها صدق نمی‏کند. عموماً هسته را در ساختارهای پیچیده مشخص نمی‏کنند. در درون محدوده ساختار‏های پیچیده، اشاره‏های ساده نشانه‏گذاری خواهند شد. هر کدام از این ساختارهای پیچیده تا حدی دارای قوانینی هستند.
2-2-4-4-2-1. ساختارهای عطف بيان/ بدل195
یک ساختاری است که در آن یک یا دو اشاره‏ی کامل به یک موجودیت واحد ارجاع دارند. دو اشاره، در کنار هم قرار می‏گیرند، به طوری که یکی از آنها دیگری را توصیف یا تشریح می‏کند. در حالیکه این مسئله در حالتی که دو اسم پشت سر هم می‏آیند صادق نیست. در نشانه‏گذاری، اشاره عطف بیان196، به خودی خود دارای انتساب هسته نیست.
مثال11: رئیس جمهور روسیه، ولادیمیر پوتین
APP-PER-IND-SPC
الف) عطف بیان‏های چند بخشی:این در زمانی است که بیش از دو عنصر وجود داشته باشد که در این حالت، همه‏ی عناصر بعد از اولی به عنوان کلاس غیرارجاعی در نظر گرفته می‏شوند.
مثال12: ایران، سرزمین پهناور، مهد تمدن،
ب) عطف بیان‏های نا منطبق: مثال 12 نمونه‏ای از عطف بیان‏های نامنطبق است.
مثال12: کاظمی و منوچهری، رئیس جمهور و وزیر
2-2-۵.جمع‏بندی:
به طور کلی در این بخش پیکره جدیدی با نشانه‏گذاری انواع اشاره‏ها و اطلاعات هم‏مرجعی را معرفی نمودیم. پیکره لوتوس شامل 4۰ متن نشانه‏گذاری شده است، که می‏تواند‏ به عنوان یک منبع مناسب برای پژوهش‏های مربوط به کشف اشاره و هم‏مرجعی مورد استفاده قرار بگیرد.
فصل سوم
الگوریتمهای پيشنهادی
برای تشخيص مرجع مشترک

در این فصل به صورت اجمالی الگوریتم‏های ارزیابی شده در این پایان‏نامه را بررسی کرده و زمینه تئوری آن‏ها را شرح می‏دهیم.
3-1. رده‏بندی دودويی
هدف از یادگیری با ناظر، فراگرفتن تابعی است که ورودیx∈X را به خروجی y∈Y بنگارد. یک یادگیر باناظر عموماً شامل رده‏بندی‏دودویی (y={+1,-1}) ، رده‏بندی چندتایی (y={1,…,k} به ازایk های کوچک) و یا رگرسیون (y=R) می‏باشد. به عنوان نمونه‏ای از رده‏بندی دودویی می‏توان پیش‏بینی وضع هوا را در نظر گرفت که در آن آفتابی بودن هوای فردا بر اساس داده‏هایی که از وضع هوای روزهای قبل بدست آمده‏اند، پیش‏بینی می‏شود. چنین تصمیم‏گیری‏هایی بر پایه یک تابع ویژگی، که به صورت φ:x→F نشان داده می‏شود و در آن F فضای ویژگی‏هاست، انجام می‏گیرد. به عنوان نمونه، در مثال قبل، φ(x) می‏تواند بیانگر اطلاعاتی همچون دما ، فشار جوی و تاریخ باشد. معمولا ، F برابر R^D است ، که R^D فضایی از بردارهای حقیقی D بعدی

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد ساختار سازمانی، سازمانهای دولتی، های غیر دولتی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد دودویی، تفکیک‏پذیر، داده‏های