دانلود پایان نامه ارشد درمورد کیمیای سعادت، رفتار اخلاقی، زندگی خوب

دانلود پایان نامه ارشد

جانبی منصف بودن و اخلاقی عمل کردن میدانست (پلاتو93، 2001). ارسطو، معتقد بود همهی تلاش انسان، معطوف تأمین شادکامی برای داشتن زندگی خوب است (هیوجز94، 2001). ارسطو معتقد است دست کم سه نوع شادمانی وجود دارد؛ در پایینترین سطح، شادی را همان لذت میداند. در سطح بالاتر شادی همان موفقیت و کامیابی است و نوع سوم شادی، برآمده از معنویت است ( آیزنک، 1990؛ به نقل از نصوحی و همکاران، 1383).
غزالی شادکامی حقیقی بشر را، نتیجه به دست آوردن دانش او میداند. او میگوید: شادکامی بشر در شناخت خدا، بندگی او و پیروی از دین است (کیمیای سعادت، 1361). از دیدگاه کانت، شادکامی پاداشی طبیعی است برای رفتار پرهیزگارانه و با فضیلت، بنابراین رفتار اخلاقی منجر به شادکامی میشود (دور95، 2002).
کینگ وناپا96 (1998) معتقدند که انسانها معمولاً به دنبال شادی هستند و شادکامی اهمیت ویژه ای در زندگی مردم دارد.
الگوي ارايه شده توسط شلدون و ليوبوميرسكي97(2004) درباره شادي از تازه ترين نمونه ها در اين زمينه مي باشد. آنهادر توصيف شادي سه مولفهی كليدي را مطرح نمود ه اند كه عبارتند از:
1-نقطه شروع ثابت98 2-شرایط99 3- کنشهای عمدی100
نقطه شروع، به آمادگي هاي ژنتيكي و ارثي اشاره دارد و از اين نظر عامل ثابت اين الگو به

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد خودمختاری، روان شناختی، مداخلات روان شناختی، احساس تنهایی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد احساس تنهایی، نیازهای روانشناختی، میزان شادکامی، بهداشت روانی