دانلود پایان نامه ارشد درمورد کیفیت محیط، سلسله مراتب، کیفیت زندگی، زندگی شهری

دانلود پایان نامه ارشد

سرانجام براي مشاهده و شناسايي بيشتر الگوهاي فضايي، با استفاده از آماره عمومي G كه يكي ديگر از روش هاي اتوكوروليشن فضايي محسوب مي شود ، نقشه هاي(H0t spot) و(Cold spot) در محيط Arc Gis تهيه گرديد
نتايج به دست آمده از اين پژوهش نشان مي دهد كه شهر آمل در طول 40 سال اخير تحت تإثير الگوي اسپرال قرار داشته است، اما در دهه اخير با كاهش سرعت پراكنش، به تمركز در نواحي داخلي شهر گرايش پيدا نموده، كه اين امر شكل گيري بافت هاي متراكم را به دنبال داشته است. همچنين با سنجش ميزان پايداري در بافت فشرده، مشخص شد روابط معناداري ميان مؤلفه ها، معيارها و گويه هاي مرتبط با پايداري در مقياس محله اي وجود دارد. از ميان مؤلفه ها و معيارهاي تعريف شده، مولفه و معيارهاي اجتماعي نقش بيشتري در پايداري فرم فشرده بر عهده دارند. همچنين در تحليل استراتژيك صورت گرفته نيز مشخص شده كه راهبردهاي توسعه براي پايداري فرم فشرده از نوع ST يا استراتژي تنوع بوده، كه هدف آن تأكيد بر نقاط قوت دروني به دنبال از بين بردن تهديدهاي بيروني است .
نیک پور 1390

معيارهاي ارزيابي كيفيت زندگي شهري در مراكز شهري مورد مطالعه : مركز شهر خرم آباد
1385
افشين كوكبي
به منظور اولويت بندي معيارها و زيرمعيارهاي موردنظر و هم چنين مشخص كردن جايگاه مركز شهر خرم آباد در سلسله مراتب مراكز شهري به لحاظ سطح زندگي، از روش فرايند تحليل سلسله مراتبي (مقايسه دودويي معيارها) جهت اتخاذ تصميم نهايي ا ستفاده شده است.
نتايج مطالعات و ارزيابي بيانگر قرار داشتن مركز شهر خرم آباد در رده مراكز شهري با كيفيت زندگي شهري پايين بوده است.

کوکبی 1385
سنجش كيفيت ذهني زندگي در نواحي شهري(مطالعه موردي: شهر نورآباد، استان لرستان
1390
احمد خادم الحسيني و حسين منصوريان ، محمدحسين ستاري

داده هاي مورد نياز با استفاده از پيمايش خانوارهاي شهري در شهر نورآباد جمع آوري شده است. روش هاي آماري از قبيل تحليل عاملي، تحليل رگرسيون چندگانه، تحليل واريانس يك طرفه و آزمون T براي سنجش كيفيت زندگي و تحليل و ارزيابي روابط آن با برخي از خصوصيات فردي استفاده شده است.
نتايج حاصله نشان مي دهد، حدود 9.7 درصد پاسخگويان در شهر نورآباد به طور كامل از كيفيت زندگي خود راضي و حدود 2.3 درصد كاملاً ناراضي هستند. حدود 88 درصد پاسخگويان نيز داراي ميزان رضايتي بين اين دو حد بالا و پايين هستند. علاوه بر اين درک شده كه كيفيت زندگي مفهومي چند بعدي است كه توسعه كالبدي، رضايت از امكانات، سرمايه اجتماعي، بهزيستي ذهني، محيط محلي و آرامش شهري ابعاد آن را در شهر نورآباد تشكيل مي دهند و عامل بهزيستي نيز حدود 35 درصد تغييرات آن را تبيين مي كند.
احمد خادم الحسيني و همكاران1390
سنجش کیفیت محیط سکونت در شهرک اکباتان تهران
1389
مجتبی رفیعیان و فرزین امین صالحی؛ علی اکبر تقوایی

روش انجام این تحقیق بر‌مبنای تکنیک تحلیل رگرسیونی چند متغیره سلسله مراتبی استوار بوده و مدل استفاده شده در فرایند تحلیل نیز به مدل تجربی سنجش کیفیت محیط سکونت موسوم است. این مدل دارای ساختاری سلسله مراتبی بوده و متشکل از معیارها و ج‍‍زء معیارهایی است که در سطوح مختلف آن قرار می‌گیرند. در این میان جزء معیارهای سطح آخر مدل، مبنای تنظیم پرسشنامه ی تحقیق قرار گرفت و بر اساس میزان رضایت‌مندی یا نارضایتی ساکنان محیط مورد نظر امتیازدهی شدند.
سطح کیفی سکونت در محدوده مطالعه شده (شهرک اکباتان) در حد متوسطی (598/21) ارزیابی و وجود رابطه معنا‌دار (05/0 P) بین معیارها و جزء معیارهای واقع در سطوح مختلف مدل با متغیر وابسته کیفیت محیط سکونت تأیید شد.
مجتبی رفیعیان و همكاران1389
“ارزيابي توزيع فضايي كيفيت زندگي در مناطق روستايي (مطالعه موردي: بخش مركزي شهرستان دلفان)”
1390
عبدالرضا ركن الدين افتخاري و احدالله فتاحي ، مجتبي حاجي پور
روش تحقيق از نوع توصيفي- تحليلي است. به منظور تجزيه و تحليل داده هاي حاصل از عمليات ميداني، از دو روش آمار توصيفي و استنباطي (آزمون t، تحليل واريانس) استفاده شده، و سپس نرم افزار GIS براي نشان دادن توزيع فضايي به كار رفته است. جامعه آماري در اين پژوهش، مجموعه روستاهاي بخش مركزي شهرستان دلفان است با جمعيت ۸۱۰۳۹ نفر در قالب ۱۲۴۵۱ خانوار. روش نمونه گيري در اين پژوهش خوشه اي چندمرحله اي است كه براساس تخصيص متناسب ۲۱ روستا انتخاب شده است. براي تكميل پرسشنامه ها ۳۱۵ نفر از سرپرستان خانوارها به عنوان جامعه نمونه در نظر گرفته شدند

. براساس ديدگاه هاي جامعه نمونه، مي توان كيفيت آموزش، محيط مسكوني و محيط فيزيكي، سلامت و امنيت، و نيز درآمد و اشتغال را پايين تر از حد متوسط ارزيابي كرد؛ و كيفيت تعامل و همبستگي اجتماعي را در حد متوسط دانست. همچنين يافته هاي تحقيق نشان از آن دارند كه در روستاهاي بخش مركزي شهرستان دلفان در تمام مولفه هاي موثر بر كيفيت زندگي به لحاظ موقعيت مكاني و بعد فاصله، مي توان تفاوت معناداري را مشاهده كرد. اين به گونه اي است كه ساكنان روستاهاي دشتي رضايتمندي بيشتري از مولفه هاي مذكور داشته اند، و پس از آنان مردم ساكن در روستاهاي كوهپايه اي و كوهستاني جاي مي گيرند. ديگر اينكه به لحاظ بعد فاصله، جز مولفه اقتصادي كه تفاوت معناداري نداشت، تفاوت در ديگر مولفه ها (كيفيت محيطي، كالبدي و اجتماعي) معنادار بود.
افتخاري و همكاران1390
تحليل شاخصهاي كيفيت زندگي شهري و برنامه ريزي براي بهبود آن مورد شهر بابلسر”
1389
امين فرجي ملايي
روش به كار رفته استفاده از پرسشنامه با مقوله ارتباطات، دسترسي، مسكن، امنيت، مشاركت، گذران اوقات فراغت، تامين نيازهاي روزمره وتسهيلات شهري بوده است . براي تعيين حجم نمونه پرسشنامه فرمول كوكران مورد استفاده قرار گرفته است . كه براي تحليل پرسشنامه ها از نرم افزار SPSS و آزمونهايي چون آزمون نرمال بودن توزيع داده ها (كولموگروف – اسمينرف و شاپيرو- ويلك)، آزمون تحليل واريانس يكطرفه،( (ANOVA آزمون توكي((HSDTukey استفاده شده است. در عين حال محلات شانزده گانه شهر بابلسر از بعد مقولات هشتگانه مورد بررسي قرار گرفته اند. در بخش ديگر از اين پايان نامه از روشهاي تحليل چندمعياره ,SAW ELECTRE ,TOPSISجهت تعيين سلسله مراتب كيفيت زندگي در محلات شهر بابلسر بهره گرفته شده است. درنهايت با استفاده از نرم افزار Arc.GISتوزيع فضايي نتايج به دست آمده در قالب نقشه ارائه شده است .
نتايج تحقيق حاكي از اين است كه ميان محلات مختلف شهر بابلسر از بعد شاخصهاي مورد بررسي تفاوت معني داري وجود دارد.
امين فرجي ملايي1389
سنجش وضعيت شاخصهاي كيفيت زندگي در شهر از نظر شهروندان مطالعه موردي : گنبدقابوس
1385
كاظم جاجرمي و ابراهیم کلته
وضعيت كيفيت زندگي را با توجه به 25 فاكتور كه در3 گروه طبقه بندي شده اند، بررسي مي كند. داده هاي اين تحقيق به وسيله ي پرسشنامه جمع آوري شده وبه سنجش الگوهاي ذهني افراد از وضعيت شاخص هاي كيفيت زندگي در محله شان پرداخته و ميزان آن را دركل شهر و نواحي مختلف مورد مقايسه قرار مي دهد.
شاخص هاي كيفيت زندگي ازنظر شهروندان گنبدي در نواحي مختلف شهر تفاوت شديدي را نشان مي دهد
جاجرمی و کلته 1385
بررسي اثرات رشد فيزيكي شهر تهران بر اراضي منطقه 5
1389
ليلا واحديان بيكي
براي بررسي وضعيت اراضي شهر تهران و منطقه 5 ابتدا تصاوير ماهواره اي شهر تهران براي سال هاي 1352، 1359، 1369، 1379 و 1388 تهيه شد، سپس با استفاده از نرم افزار ENVI و روش بيشترين احتمالات، كاربري هاي مورد نظر را طبقه بندي كرده و با استفاده از نرم افزارGIS آن ها را به نقشه تبديل نموده اند و درصد كاربري هاي شهري، باغي، كشاورزي، فضاي سبز و كاربري باير را در شهر و منطقه را بدست آوردند؛ سپس با روي هم گذاري لايه ها و نقشه هاي كاربري اراضي منطقه طي سال هاي 1345، 1365 و 1388 درصد تغييرات كاربري منطقه را مشخص كرده و سرانه كاربري هاي منطقه را در سال 1388 با سرانه هاي استاندارد طرح هاي شهري و سرانه ی كاربري ها در شهر تهران مقايسه نموده اند.
نزديك به 988 هكتار از اراضي مرغوب باغي و كشاورزي منطقه بر اثر پراكنش شهري از بين رفته و بيشترين درصد آن تبديل به اراضي با كاربري مسكوني شده است. با استفاده از مدل هاي كمي مثل تراكم، ا ندازه ی فيزيكي متروپل، درجه تجمع و مدل تخلخل گونه ی شهر به صورت پراكنش افقي تشخيص داده شده است.
واحديان بيكي1389
ارزيابي توزيع فضايي كيفيت زندگي در محلات شهر سردشت
1391
میرنجف موسوی وعلی باقری کشکولی

به منظور ارزيابي كيفيت زندگي در محلات شهر سردشت از شاخص ها ي عيني شامل 4 شاخص اصلي (جمعيتي، اجتماعي- اقتصادي- كالبدي- زيست محيطي)و 36 مولفه استفاده شده است.جامعه آماري 306 نفر از ساكنين محلات شهر سردشت است. محاسبه میانگين برخوردار ي نشان داده كه درشاخص هاي(جمعيتي، اجتماعي-اقتصادي- كالبدي و زيست محيطي)به عنوان شاخص تلفيقي، محله كا ينه مر با2/ 74 درصد مطلوب ترين وضعيت كيفيت زندگي و محله مارغان با 7/5974.2درصد پايين ترين ميزان كيفيت زندگي را را دارا هستند. مدل تحليل واريانس چند متغيره نابرابري بين محلات در برخورداري را با سطح اطمينان99 درصد مورد تاييد قرار مي دهد. همچنين آزمونtتك نمونه اي نشان دهنده اين است كه شرايط كيفيت زندگی در سطح ، محلات شهر سردشت كمتر از حد متوسط ارزيابي شده است. همچنين با استفاده از مدل رگرسیون چندگانه 71درصد از بالا بودن كيفيت زندگي در سطح محلات شهر سردشت ناشي از شاخص ها ي اجتماعي، اقتصا دي،كالبدي و زيست محيطي است.
متغیرها ي كالبد ي با میزان 867/0
بيشترين آثار را در بالا رفتن ميزان كيفيت زندگي در سطح محلات شهر سردشت داشته است.

موسوی وهمکار1391
بررسي نحوه ي توزيع خدماتي چون پارك و زمين بازي درمحله در شهرهاي آمريكا
1998-1996
تالن2 (1996 ) و انسلين 3(1998 )
مبناي كار اين تحقيقات در عدالت فضايي، رويكرد “نياز محور ” بوده و براي تحليل نحوه ي توزيع خدمات شهري، از شاخص دسترسي استفاده كرده اند.
براي دستيابي به عدالت فضايي بايد خدمات وتسهيلات در ارتباط با مشخصه ی اقتصادي – اجتماعي افراد، مكانيابي و توزيع شود.
تالن1996 و انسلين 1998
سنجش شاخص يكپارچه ي دسترسي محور در ارتباط با عدالت فضايي در خدمات عمومي شهري” در يكي ازشهرهاي تايوان
2005
تسو4 و همكاران
سعي در ارائه ی شاخصي يكپارچه از عدالت فضايي داشته اند. آنها سه مشخصه: شعاع خدمات رساني و شعاع تاثيرگذاري منفي تسهيلات، تاثيرگذاري متفاوت خدمات گوناگون بر ساكنين و كيفيت متفاوت تسهيلات هم نوع، را براي توزيع خدمات در نظر گرفته و با تركيب اين سه مشخصه، شاخص يكپارچه سنجش عدالت فضايي رامطرح كرده اند و براي نمايش الگوي فضايي، شاخص عدالت فضايي ،از روش خود همبستگي فضايي محلي استفاده كرده اند.
نتايج يافته هاي آنها، بيانگر توزيع ناعادلانه خدمات عمومي در اين شهر بوده است.

تسو و همكاران2005

رویکردی چند جانبه به کیفیت زندگی شهری(شهراستانبول)
2001
آلنگین و همکاران
هدف از این مقاله ،مدل سازی انتظارات ،اولویت ها و نیازهای ساکنین شهراستانبول ،بااستفاده از یک راهبرد چند جانبه بوده است واز شاخص های عینی برای سنجش کیفیت زندگی شهری استانبول استفاده نمودند .بدین منظور ابعادی از کیفیت زندگی شهری را که در شهر استانبول دارای اهمیت بیشتری بوده ،شامل کیفیت محیط فیزیکی ،کیفیت محیط اجتماعی ،کیفیت محیط اقتصادی ،کیفیت حمل و نقل و ارتباطات را تعیین کرده و به منظور سنجش این ابعاد نیزشاخصهایی را تدوین نمودند و هر کدام از این ابعاد و شاخص ها را بارویکرد چند جانبه مورد وزن دهی قرار دادند.
اولویت بندی جنبه های مختلف کیفیت زندگیشهری استانبول جهت تمرکز اقدامات وراهبرد های شهر سازی بوده است که در میان جنبه های مختلف کیفیت زندگی شهری ،موضوع پیدا کردن شغل رضایت بخش دارای بیشترین اهمیت وقرارگیری ساختمان هادارای کمترین اهمیت بوده است .
Uiengin et al,2001
با استفاده از شاخص

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد کیفیت زندگی، فرم فشرده، توسعه شهر، زندگی شهری Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد کیفیت زندگی، فرم فشرده، حمل و نقل، زندگی شهری