دانلود پایان نامه ارشد درمورد کیفیت زندگی، حمل ونقل عمومی، کیفیت زندگی شهری، زندگی شهری

دانلود پایان نامه ارشد

موجود است از لحاظ کمی آن را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
1.278
2.88
.454
9
عرض معابر و خیابانهارا برا ی جلوگیری از ترافیک تا چه حد مناسب ارزیابی می کنید؟
1.563
2.78
.249
10
چه میزان از نیاز های روزانه خود (از جمله نانوايي، بقالي، سبزي، ميوه، قصابي و…)را در داخل محله تامين می كنيد؟
1.191
3.12
.418
11
ازتعداد و تسهيلات مراکز آموزشي محله تاچه حدرضايت داريد؟
1.351
2.24
.000
12
در پياده رو محله تا چه حد مكانی مناسب جهت نشستن و رفع خستگي سالخوردگان وجود دارد؟
1.547
2.40
.002
13
در صورتی که شرایط لازم جهت استفاده از دوچرخه را داشته باشید تا چه حد مایل به استفاده از آن هستید؟
1.544
2.63
.054
14
حجم ترافیک ناشی از اتومبیل در طی روز در خیابانهای محله ی شما چه اندازه است؟
1.509
2.19
.000
15
تا چه ميزان تمايل داريد براي انجام كارهاي خود (يا جابجايي) در شهر از وسايل حمل ونقل عمومي استفاده كنيد؟
1.213
3.31
.039
16
به طور كلي تا چه ميزان براي انجام كارهاي خود (يا جابجايي) در شهر از اتومبيل شخصي استفاده می كنيد؟
1.256
2.84
.295
17
درصورت بروز مشکل تا چه اندازه به وسایط حمل ونقل عمومی در همه ساعات شبانه روز دسترسی دارید ؟
1.114
2.84
.236
18
عرض پیاده رو ی محله را تاچه میزان برای عابرین مناسب می دانید؟
1.232
2.72
.066
19
میزان دسترسی به پارکینگ برای پارک خود رو درمناطق تجاری ومرکزشهرراچگونه ارزیابی می کنید ؟
1.182
2.35
.000
20
ايمني عابر پياده در پياده رو ها را از نظر عبور وسایط نقليه موتوري و دوچرخه چگونه ارزيابي مي كنيد؟
1.203
2.50
.001
21
درخیابان های اصلی و فرعی محله دوچرخه سواران جهت عبور و مرورتاچه حدی ازامنیت برخوردار می باشند؟
1.203
2.47
.001
22
مسیرپياده رو ها از نظر همسطح بودن و کف سازی تاچه میزان براي افراد معلول و سالخورده مناسب می دانید؟
1.220
1.78
.000
23
در صورت وجودپارك ها و فضاهاي باز عمومي در محله از لحاظ امكانات تاچه حدآن را برای خانواده مناسب هستند؟
1.063
2.94
.650
24
رضايت شما از روابط با خويشاوندان، دوستان و همسايه ها چه ميزان است؟
1.147
3.29
.038
25
وضعیت پارک های شهر را از لحاظ امکانات وتجهیزات برای معلولان وسالخوردگان تا چه حد مناسب ارزیابی می کنید ؟
1.472
3.26
.143
26
درصورت وجود پارک و فضای سبز در محله میزان امنیت آن رااز لحاظ برای خود و کودکان خود تاچه اندازه می دانید؟
1.282
3.29
.063
27
مشکل بزهكاري اجتماعي(سرقت ،اعتیاد) در محله شماچه میزان است؟
1.299
3.51
.002
28
ميزان مشا ركت اجتماعي شما در محله برای ایجاد محله ای امن و زیبا تا چه ميزان مي باشد؟
1.529
2.57
.025
29
فضاهاي بي دفاع شهري(زمین های رها شده و بدون حفاظ) در محله شما تا چه ميزان مشكلات امنيتي ايجاد كرده است؟
1.500
3.25
.174
30
ازدحام جمعیت ورفت و آمد مردم تا چه اندازه آسایش وآرامش شما را مختل می کند؟
1.208
2.22
.000
31
از كيفيت آب آشاميدني محله از لحاظ بهداشتي تا چه حد رضایت دارید؟
1.286
3.46
.005
32
میزان آ لودگی هوا و گردوغبار وآلودگی صوتی ناشی از حرکت اتومبیلها و فعالیت روزانه درمحله شما چه اندازه می باشد؟
1.319
3.81
.000
33
ازکیفیت هدایت آبهای سطحی ، کانالهای انتقال آب از نظر عمق ، سر پوشیدگی ولایروبی در محله چه میزان رضایت دارید؟
1.339
2.62
.021
34
در زمان بارندگی میزان آبگرفتگی معابر تا چه اندازه عبور و مرور را برای شما مشکل می کند؟
1.277
2.16
.000
35
رفت و آمد حیوانات مانند موش ، سگ و گربه در محله تا چه اندازه است؟
1.201
2.93
.615
36
در صورتیکه پارک و فضای سبز در محله شما وجود دارد تاچه حد از آن استفاده می کنید؟
1.241
2.66
.028
37
درصورت وجودپارک و فضای سبز در محله از تعداد وسایل بازی کودکان و کیفیت آن تاچه حد رضایت دارید ؟
1.431
2.34
.000
38
ازوضعيت جمع آوري زباله ونظافت و پاکیزگی محله چه میزان رضایت دارید ؟
1.359
2.94
.722
39
درصورت فراهم بودن شرایط تا چه حد تمایل به زندگی در نواحی داخلی شهر رادارید؟
1.403
2.82
.303
40
تا چه حد تمایل به زندگی در منازل آپارتمانی و مجتمع های مسکونی دارید؟
1.511
2.47
.005
کیفیت کالبدی
0.843
2.70
0.006
کیفیت حمل و نقل
0.711
2.55
0.000
کیفیت اجتماعی
0.569
3.16
0.022
کیفیت محیطی
0.397
2.79
0.000
کیفیت نگرش به زندگی در مرکز شهر
1.257
2.64
0.024
کیفیت زندگی شهری
0.577
2.76
0.002
4-6-5- بررسی مولفه های کیفیت زندگی درکوی ارم
از شمال به روستای ملیک از جنوب به بلوار پاسداران از شرق به محله ی 22بهمن واز غرب به کوی شهید قربانی وروستای شیخ کلامنتهی می شود .
با توجه به اطلاعات جدول شماره( 4-25) وضعیت کیفیت زندگی شهری در کوی ارم به شرح ذیل است:
– در بعد کیفیت کالبدی بیشترین میانگین 3.65 مربوط به شاخص شماره 2درمحله ی فوق می باشد محله ی فوق همانند کوی برق ازمحلات جدید شهر می باشد همان طور که در بالا ذکر گردید از تقسیم اراضی کشاورزی روستای ملیک وگسترش شهر از سمت غرب ،شاخص مزبور بیشترین میانگین را درکلیه ی محلات نمونه دارد. این امر بیانگر ساخت و سازهای جدید و فروریختن مصالح دراثرعدم رعایت نکات ایمنی می باشد. کم ترین میانگین 2.22 مربوط به(شاخص شماره 3 ) بعدمسافت و عدم دسترسی پیاده به مراکزخریدوبازارهای هفتگی می باشد . درجمع بندی نتایج، شاخص های کیفیت کالبدی دارای میانگین 2.80ونشان دهنده ی کیفیت نامطلوب محله در بعدکالبدی است.
– در کیفیت حمل و نقل بیشترین میانگین 3.18 درارتباط با بیشترین تمایل شهروندان به استفاده از وسایل حمل ونقل عمومی است درصورتیکه عدم تردد کافی اتوبوس و تاکسی در محله ی فوق کارآیی وسایل نقلیه ی عمومی را بسیار پایین آورده وبدین جهت اغلب ساکنین از وسیله نقلیه ی شخصی استفاده می نمایند. کم ترین میانگین 1.90 مربوط به شاخص شماره 22 است که به دلیل استفاده از پیاده رو جهت انباشت مصالح ساختمانی وعدم توجه به همسطح سازی پیاده رو برای استفاده ی معلولین و سالخوردگان مناسب نمی باشد، درضمن کوچ

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد حمل و نقل، کیفیت زندگی، کیفیت زندگی شهری، زندگی شهری Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع توسعه سیاسی، انقلاب اسلامی، امام خمینی، اندیشه سیاسی