دانلود پایان نامه ارشد درمورد کیفیت زندگی، کیفیت زندگی شهری، زندگی شهری، حمل و نقل

دانلود پایان نامه ارشد

کمربندی جنوبی ، عبور وسایل نقلیه ی سنگین وقرارگرفتن درمسیرجاده ی کیاسر- سمنان ،شاهدترافیک های شدیدی دراغلب ساعات روز سبب افزایش آلودگی گردیده وبیشترین میانگین 3.67رادراین زمینه دارا باشد.
همانطوریکه در فصل قبل به آن اشاره شد اغلب محلات ساری با مشکل دفع آبهای سطحی مواجه هستند اگرچه با میانگین 2.16 نسبت به دیگر محلات دروضعیت بهتری قرار دارد؛امااین میانگین گویای وضعیت مطلوب درمحله نمی باشد.دربررسی اجمالی از کیفیت محیط، محله صاحب زمان دارای میانگین 2.81 ودرسطح نامطلوبی است.
– در بعد کیفیت نگرش بیشترین میانگین 2.77 مربوط به شاخص شماره 39 و کم ترین میانگین 2.48 مربوط به شاخص شماره 40 می باشد. این بعد دارای میانگین 2.62 است.
– در کیفیت زندگی شهری، بعد اجتماعی با میانگین 3.08 دارای بیشترین و بعد حمل و نقل با میانگین 2.58 دارای کم ترین میانگین می باشد. به طور کلی کیفیت زندگی شهری دارای میانگین 2.76 است.

جدول(4–24) تجزيه و تحليل توصیفی سوال های پرسش نامه در محله صاحب زمان در بلوار کشاورز (ابعاد کیفیت زندگی شهری)
ردیف
شاخص ها
انحراف استاندارد
میانگین
سطح معناداری
1
ازوضعیت تیرهای چراغ برق و روشنايي خيابان ها در تاريكي شب تا چه حد راضی هستید؟
1.013
2.92
.539
2
خطر ناشي از فرو ریختن و فرسودگي بناها در محله شماچه میزان است؟
1.414
3.50
.006
3
چه میزان از وجود بازارهای هفتگی و محلی و مجتمع های تجاری در محله راضی هستید؟
1.077
2.17
.000
4
وضعیت کیفیت پوشش کف معابر در خیابانهای اصلی و فرعی تا چه حد مناسب است؟
1.234
2.55
.005
5
ایستگاههای اتوبوس و تاکسی محله را از نظر دارا بودن سقف و رواق چه میزان مناسب می دانید؟
1.466
2.41
.002
6
از تعداد پارکها وفضای سبز وتاسیسات وتجهیزات آن تاچه اندازه رضابت دارید؟
1.327
2.88
.454
7
درصورتیکه محله فاقدپیاده رواست. تداخل حركت سواره و پياده تاچه ميزان مشكلات عبور و مرور را بيشتر كرده است؟
1.139
3.06
.662
8
اگردر محله شما پاركينگ طبقاتی و همسطح موجود است از نظر كمی آن را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
1.266
2.88
.433
9
عرض معابر و خیابانهارا برا ی جلوگیری از ترافیک تا چه حد مناسب ارزیابی می کنید؟
1.534
2.89
.570
10
چه میزان از نیاز های روزانه خود (از جمله نانوايي، بقالي، سبزي، ميوه، قصابي و…)را در داخل محله تامين می كنيد؟
1.233
2.86
.365
11
ازتعداد و تسهيلات مراکز آموزشي محله تاچه حدرضايت داريد؟
1.382
2.20
.000
12
در پياده رو محله تا چه حد مكانی مناسب جهت نشستن و رفع خستگي سالخوردگان وجود دارد؟
1.452
2.47
.004
13
در صورتی که شرایط لازم جهت استفاده از دوچرخه را داشته باشید تا چه حد مایل به استفاده از آن هستید؟
1.424
2.44
.002
14
حجم ترافیک ناشی از اتومبیل در طی روز در خیابانهای محله ی شما چه اندازه است؟
1.489
2.30
.000
15
تا چه ميزان تمايل داريد براي انجام كارهاي خود (يا جابجايي) در شهر از وسايل حمل ونقل عمومي استفاده كنيد؟
1.244
3.23
.137
16
به طور كلي تا چه ميزان براي انجام كارهاي خود (يا جابجايي) در شهر از اتومبيل شخصي استفاده می كنيد؟
1.241
2.88
.423
17
درصورت بروز مشکل تا چه اندازه به وسایط حمل ونقل عمومی در همه ساعات شبانه روز دسترسی دارید ؟
1.031
2.78
.094
18
عرض پیاده رو ی محله را تاچه میزان برای عابرین مناسب می دانید؟
1.165
2.59
.007
19
میزان دسترسی به پارکینگ برای پارک خود رو درمناطق تجاری ومرکزشهرراچگونه ارزیابی می کنید ؟
1.211
2.34
.000
20
ايمني عابر پياده در پياده رو ها را از نظر عبور وسایط نقليه موتوري و دوچرخه چگونه ارزيابي مي كنيد؟
1.205
2.59
.009
21
درخیابان های اصلی و فرعی محله دوچرخه سواران جهت عبور و مرورتاچه حدی ازامنیت برخوردار می باشند؟
1.138
2.58
.004
22
مسیرپياده رو ها از نظر همسطح بودن و کف سازی تاچه میزان براي افراد معلول و سالخورده مناسب می دانید؟
1.271
1.94
.000
23
در صورت وجودپارك ها و فضاهاي باز عمومي در محله از لحاظ امكانات تاچه حدآن را برای خانواده مناسب هستند؟
1.054
3.03
.813
24
رضايت شما از روابط با خويشاوندان، دوستان و همسايه ها چه ميزان است؟
1.157
3.20
.165
25
وضعیت پارک های شهر را از لحاظ امکانات وتجهیزات برای معلولان وسالخوردگان تا چه حد مناسب ارزیابی می کنید ؟
1.458
3.25
.175
26
درصورت وجود پارک و فضای سبز در محله میزان امنیت آن رااز لحاظ برای خود و کودکان خود تاچه اندازه می دانید؟
1.203
3.17
.257
27
مشکل بزهكاري اجتماعي(سرقت ،اعتیاد) در محله شماچه میزان است؟
1.195
3.50
.001
28
ميزان مشا ركت اجتماعي شما در محله برای ایجاد محله ای امن و زیبا تا چه ميزان مي باشد؟
1.479
2.44
.003
29
فضاهاي بي دفاع شهري(زمین های رها شده و بدون حفاظ) در محله شما تا چه ميزان مشكلات امنيتي ايجاد كرده است؟
1.420
3.02
.930
30
ازدحام جمعیت ورفت و آمد مردم تا چه اندازه آسایش وآرامش شما را مختل می کند؟
1.341
2.39
.001
31
از كيفيت آب آشاميدني محله از لحاظ بهداشتي تا چه حد رضایت دارید؟
1.257
3.42
.009
32
میزان آ لودگی هوا و گردوغبار وآلودگی صوتی ناشی از حرکت اتومبیلها و فعالیت روزانه درمحله شما چه اندازه می باشد؟
1.298
3.67
.000
33
ازکیفیت هدایت آبهای سطحی ، کانالهای انتقال آب از نظر عمق ، سر پوشیدگی ولایروبی در محله چه میزان رضایت دارید؟
1.263
2.73
.097
34
در زمان بارندگی میزان آبگرفتگی معابر تا چه اندازه عبور و مرور را برای شما مشکل می کند؟
1.171
2.16
.000
35
رفت و آمد حیوانات مانند موش ، سگ و گربه در محله تا چه اندازه است؟
1.111
3.06
.654
36
در صورتیکه پارک و فضای سبز در محله شما وجود دارد تاچه حد از آن استفاده می کنید؟
1.126
2.55
.002
37
درصورت وجودپارک و فضای سبز در محله از تعداد وسایل بازی کودکان و کیفیت آن تاچه حد رضایت دارید ؟
1.350
2.36
.000
38
ازوضعيت جمع آوري زباله ونظافت و پاکیزگی محله چه میزان رضایت دارید ؟
1.339
3.02
.926
39
درصورت فراهم بودن شرایط تا چه حد تمایل به زندگی در نواحی داخلی شهر رادارید؟
1.411
2.77
.189
40
تا چه حد تمایل به زندگی در منازل آپارتمانی و مجتمع های مسکونی دارید؟
1.501
2.48
.008
کیفیت کالبدی
0.798
2.70
0.005
کیفیت حمل و نقل
0.686
2.58
0.000
کیفیت اجتماعی
0.468
3.08
0.142
کیفیت محیطی
0.386
2.81
0.000
کیفیت نگرش به زندگی در مرکز شهر
1.327
2.62
0.027
کیفیت زندگی شهری
0.535
2.76
0.001
4-6-4- بررسی مولفه های کیفیت زندگی درکوی برق
در منتهی الیه شمال شهر ساری واقع شده است و پیشینه ی آن به بیست سال هم نمی رسد .کوی برق از طرف شمال به باغ مریخی ،از طرف جنوب به کوی شفا ،از طرف مشرق به بلوار فرح آباد و از طرف غرب به زمین های قرق منتهی می شود .محله ی مذکور باخانه های ویلایی بامساحت حداقل چهار صد مترمربع درروبروی محله ی ششصد دستگاه توسط اداره ی برق منطقه ای برای رفاه حال کارکنان ساخته شده است .کوی برق امروزه یکی از مناطق اعیان نشین شهر ساری است . که باگسترش در بخش شمالی ، محدوده ی قانونی شهر نیز قرار دارد. امروزه با خریداری زمین های بخش شمالی درمحدوده ی جاده اصلی وتبدیل آن به کاربری مسکونی سبب رشد شهردر این ناحیه گردیده است . کوی برق باجمعیتی درحدود1969 نفر می باشد که دارای 492 خانوار و بامیانگین 4 نفر در هر واحد مسکونی است .
بنابراین با توجه به اطلاعات جدول شماره( 4-24) وضعیت کیفیت زندگی شهری در کوی برق به شرح ذیل است:
– در بعد کیفیت کالبدی بیشترین میانگین 3.62 مربوط به فروریختن ساختمان ها(شاخص شماره2)است. شاخص مزبور بیشترین میانگین را نسبت به محلات فوق دارد که خود نشان دهنده ی اهمیت بیشتر از سوی ساکنین کوی برق دارد. اگرچه ساختمان های قدیمی و فرسوده در آن وجود ندارد،امابه دلیل ساخت و ساز های جدید و فروریختن مصالح ساختمانی از منظر ساکنین اهمیت فراوانی داشته است .
محله فاقد بازارهای محلی و هفتگی بوده وجهت رفع نیازمندیهای روزمره مراکزخرید محله نتوانسته اند رضایتمندی ساکنین رافراهم نمایند؛بنابراین کم ترین میانگین 2.19را نسبت به دیگر شاخص ها ی کالبدی رابه خود اختصاص داده است .دریک جمع بندی کلی،کاهش کیفیت کالبدی با میانگین2.70را شاهد هستیم.
– در بعد کیفیت حمل و نقل بیشترین میانگین 3.31 مربوط به تمایل به استفاده از وسایل نقلیه عمومی (شاخص شماره 15) است .در واقع قرار گرفتن درمسیر دانشگاه های آزاد ودولتی و شهرک های صنعتی شماره ی 1و2 و کار خانه های مختلف سبب گردیده تا تعداد اتوبوس و تاکسی در مسیر زیادشده و به همین دلیل رفت و آمد به مرکز شهر آسان تر و در اغلب ساعات روز امکان پذیر با شد. اگرچه عمر محله حدود بیست سال است؛ امابا نگاهی گذرا در می یابیم که عرض پیاده رو ها کمتر از 2متر بوده و کاشت درخت توسط ساکنین سبب شده است تا استفاده از پیاده رو امکان پذیر نباشد. به همین دلیل شاخص موردنظر، کم ترین میانگین 1.78 مبنی بر عدم استفاده از پیاده رو را داراست. بانگاهی کلی به سنجه های کیفیت حمل و نقل بامیانگین 2.55مطلوب ارزیابی نمی شود.
– در بعد کیفیت اجتماعی بیشترین میانگین 3.51 ( شاخص شماره 27)به مشکل بزهکاری اختصاص داده شده است . درسالهای اخیر ،محله ی فوق به دلیل قرارگرفتن در پیرامون شهر ودوربودن از خدمات شهری جهت افزایش امنیت ،به پلیس محله تجهیز گردید . عدم مشارکت درامورشهری و واگذاری آن به سازمان های شهری سبب شده است تاکم ترین میانگین 2.57 (شاخص شماره 28) را دراین زمینه داشته باشد..دریک بررسی کلی از سنجه های اجتماعی میانگین 3.16 به دست آمده که نشان دهنده ی این است که محله ازنظرکیفیت اجتماعی در وضعیت نسبتا مطلوبی قرار دارد.
– در بعد کیفیت محیطی بیشترین میانگین 3.81 مربوط به آلودگی صدا و هوا ناشی ازفعالیت روزانه وتردداتومبیل ( شاخص شماره 32) و کم ترین میانگین 2.16 مربوط به (شاخص شماره 34)آبگرفتگی معابردرفرآیند بارندگی می باشد. دربررسی اجمالی ازکلیه ی شاخص های محیطی میانگین 2.79ودرنتیجه کاهش کیفیت محیط ارزیابی شده است.
– در بعد کیفیت نگرش بیشترین میانگین 2.82 مربوط به تمایل به زندگی درنواحی داخلی شهر(شاخص شماره 39) و کم ترین میانگین 2.47 مربوط به تمایل به آپارتمان نشینی ( شاخص شماره 40) می باشد. کیفیت نگرش دارای میانگین 2.64 ودر سطح پایینی ارزیابی شده است .
– در کیفیت زندگی شهری، بعد اجتماعی با میانگین 3.16 دارای بیشترین و بعد حمل و نقل با میانگین 2.55 دارای کم ترین میانگین می باشد. به طور کلی کیفیت زندگی شهری دارای میانگین 2.76 ودرحدنامطلوبی قرار دارد.
جدول(4–25) تجزيه و تحليل توصیفی سوال های پرسش نامه در محله بلوار خزر (ابعاد کیفیت زندگی شهری)
ردیف
شاخص ها
انحراف استاندارد
میانگین
سطح معناداری
1
ازوضعیت تیرهای چراغ برق و روشنايي خيابان ها در تاريكي شب تا چه حد راضی هستید؟
1.006
2.94
.631
2
خطر ناشي از فرو ریختن و فرسودگي بناها در محله شماچه میزان است؟
1.446
3.62
.001
3
چه میزان از وجود بازارهای هفتگی و محلی و مجتمع های تجاری در محله راضی هستید؟
1.175
2.19
.000
4
وضعیت کیفیت پوشش کف معابر در خیابانهای اصلی و فرعی تا چه حد مناسب است؟
1.239
2.32
.000
5
ایستگاههای اتوبوس و تاکسی محله را از نظر دارا بودن سقف و رواق چه میزان مناسب می دانید؟
1.472
2.34
.000
6
از تعداد پارکها وفضای سبز وتاسیسات وتجهیزات آن تاچه اندازه رضابت دارید؟
1.392
2.87
.436
7
درصورتیکه محله فاقدپیاده رواست. تداخل حركت سواره و پياده تاچه ميزان مشكلات عبور و مرور را بيشتر كرده است؟
1.252
2.88
.441
8
اگردر محله شما پاركينگ طبقاتی و همسطح

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد حمل و نقل، کیفیت زندگی، کیفیت زندگی شهری، زندگی شهری Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع توسعه سیاسی، انقلاب اسلامی، امام خمینی، اندیشه سیاسی