دانلود پایان نامه ارشد درمورد کیفیت زندگی، الگوهای ارتباطی، عوامل دموگرافیک، نیازهای روانشناختی

دانلود پایان نامه ارشد

تنهایی و شادکامی باشد.
در این تحقیق نقش واسطهای نیازهای روانشناختی بنیادی در رابطه بین ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده و احساس تنهایی و شادکامی، بررسی شده است. شکل مفهومی پژوهش حاضر به شرح زیر است:

ضمناٌ برخی عوامل دموگرافیک از جمله تفاوت سنی فرزندان با والدینشان و تعداد فرزندان خانواده نیز، مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق

همۀ جوامع ، خواستار شادي، سعادت و سلامت روان شناختی افراد خود و نهادهای خانوادگی هستند. براي رسیدن به این خواسته باید تا آنجا که ممکن است عوامل تأثیرگذار بر سلامت، بهداشت روان و کیفیت زندگی را شناخت. یکی از این عوامل، خانواده و نحوه‌ی ارتباطات اعضاي آن با یکدیگر است. از ویژگی هاي مهارت هاي ارتباطی خانواده، قابل یادگیري بودن آن است (هارجیه و دیکسون22، 2004؛ به نقل از رحیمی و خیر، 1386). در نتیجه، می توان این مهارت ها را در جهت مثبت تغییر داد و کیفیت زندگی بالاتري را سبب شد.
در عین حال با توجه به رویکردهای جدید به مسائل علوم انسانی مبنی بر تأثیرپذیری یافتههای علمی از بافت و زمینه فرهنگی و درهم تنیدگی مسائل فرهنگی با معارف انسانی، همچنین به دلیل محدود بودن شمار پژوهش‌ها در

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد احساس تنهایی، الگوهای ارتباط، الگوهای ارتباطی، رضایت از زندگی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد احساس تنهایی، روابط اجتماعی، مشکلات رفتاری، روانشناسی