دانلود پایان نامه ارشد درمورد کیفیت زندگی، زندگی شهری، کیفیت زندگی شهری، حمل و نقل

دانلود پایان نامه ارشد

کنید؟
1.149
2.64
.000
37
درصورت وجودپارک و فضای سبز در محله از تعداد وسایل بازی کودکان و کیفیت آن تاچه حد رضایت دارید ؟
1.296
2.39
.000
38
ازوضعيت جمع آوري زباله ونظافت و پاکیزگی محله چه میزان رضایت دارید ؟
1.296
3.00
1.000
39
درصورت فراهم بودن شرایط تا چه حد تمایل به زندگی در نواحی داخلی شهر رادارید؟
1.358
2.96
.622
40
تا چه حد تمایل به زندگی در منازل آپارتمانی و مجتمع های مسکونی دارید؟
1.414
2.67
.000
کیفیت کالبدی
0.793
2.78
0.000
کیفیت حمل و نقل
0.682
2.67
0.000
کیفیت اجتماعی
0.468
3.12
0.000
کیفیت محیطی
0.384
2.82
0.000
کیفیت نگرش به زندگی در مرکز شهر
1.250
2.81
0.014
کیفیت زندگی شهری
0.523
2.82
0.000
4- 6 – بررسی مولفه های کیفیت زندگی به تفکیک محله
دربخش دیگری ازپژوهش کیفیت زندگی محلات نمونه را به تفکیک بررسی نموده که به شرح ذیل آمده است.
4-6-1- بررسی مولفه های کیفیت زندگی محله میرزازمانی از(کد 4-6- 2)
شامل خیابان های سعدی وحافظ باکوچه های شرقی و غربی منشعب از آن است از طرف شمال به خیابان فرهنگ و از طرف مغرب به ساختمان نیروی انتظامی متصل می باشد .کتابخانه ی شماره ی 2 وپارک آزادگان در این محله واقع شده است .
باجمعیتی بالغ بر5534 نفر می باشد که دارای 1424خانوار و بامیانگین 3.88 نفر در هر واحد مسکونی است . محله ی مذکوربیشترین تراکم جمعیتی را در محلات مورد پژوهش دارد.
دربررسی نتایج به دست آمده و با توجه به اطلاعات جدول( 4-21) وضعیت کیفیت زندگی شهری در محله میرزازمانی به شرح ذیل می باشد:
– در بعد کیفیت کالبدی خطرناشی از فروریختن وفرسودگی بناها به دلیل ساختمانهای بالای 20 سال وساخت و سازهای مداوم بیشترین میانگین 3.74 و درصورت وجود مراکز آموزشی درکلیه ی مقاطع تحصیلی (پیش دبستانی ،دبستان،راهنمایی ،ودبیرستان )دردوجنس دختر و پسر نیزتعداد وتسهیلات مراکزآموزشی درمحله کم ترین میانگین 2.07 رادارامی باشدکه این امرناشی از حجم زیاددانش آموزدرهرکلاس ودرنتیجه عدم رضایت ساکنین ذکرشده است. درنتیجه کیفیت کالبدی محله ی فوق با میانگین 2.66درحد مطلوب نمی باشد.
– در بعد کیفیت حمل و نقل به دلیل دسترسی به وسایل نقلیه ی عمومی به ویژه تاکسی بابیشترین میانگین 3.31 ودرپرسش مناسب بودن پیاده رو های محله برای استفاده ی معلولین و سالخوردگان به دلیل ساخت و سازهای جدید و عدم نظارت کافی برهمسان سازی پیاده رو کم ترین میانگین 1.71 ودرحد بسیار پایینی ارزیابی می شود. کیفیت حمل و نقل با میانگین 2.50 نامطلوب ارزیابی شده است .
– در بعد کیفیت اجتماعی بیشترین میانگین 3.67 به مشکل بزهکاری درمحله اختصاص یافته است. ازمهمترین دلایل افزایش شاخص موردنظر ، می توان در استفاده ی افراد بزهکار از فضای سبز محله وعدم وجود پلیس محله یانگهبان پارک دانست . دربررسی شاخص های دیگرمیزان مشارکت اجتماعی ساکنین محله کم ترین میانگین 2.26 رابه خود اختصاص داده که ازمهمترین دلایل کاهش میانگین دراین زمینه عدم آگاهی افراد ویاعدم اطلاع رسانی کافی برای جلب افزایش مشارکت از را ه های گوناگون می باشد. دربررسی نتایج ازنظرکیفیت اجتماعی محله با میانگین 3.16دروضعیت مطلوبی قرار ندارد.
– در بعد کیفیت محیطی آلودگی های ناشی از تردداتومبیل وفعالیت روزانه افزایش آلودگی رابا میانگین 3.81 ازنظر ساکنین به خود اختصاص داده است ؛دراین رابطه مهمترین عامل ،حجم زیاد تردد اتومبیل درخیایان میرزمانی وخیابان فرهنگ ذکرشده است .همچنین دررابطه باشاخص شیب مناسب خیایان و هدایت آب ناشی از بارندگی به جوی ها، کم ترین میانگین 2.26 رابه خود اختصاص داده است اما این میانگین نشان دهنده ی مطلوبیت کامل محله از منظر ساکنین در این رابطه نیست در بارش های سنگین علاوه بر آبگرفتگی در خیابان فرهنگ ،شاهد آبگرفتگی درمکانهایی که شیب نامناسب دارند نیزمی باشیم .بنابراین کیفیت محیطی با میانگین 2.74ازحدمتوسط نیز پایین تر است.
– در بعد کیفیت نگرش باتوجه به دسترسی بیشتر به خدمات وکاهش صرف وقت برای رسیدن به اکثر خدمات شهری با میانگین 2.78 و عدم تمایل به آپارتمان نشینی از سوی ساکنین کم ترین میانگین 2.41 رادارا می باشد. بنابراین کیفیت نگرش درمحله ی فوق دارای میانگین 2.59 ودرحدپایینی قراردارد.درنتیجه ساکنین محله علاوه برعدم رغبت به زندگی درنواحی داخلی شهر به زندگی آپارتمان نشینی نیزتمایل چندانی ندارند.
– به طورکلی کیفیت اجتماعی درمحله یموردنظربا میانگین 3.16 دارای بیشترین و کیفیت حمل و نقل با میانگین 2.50 دارای کم ترین میانگین می باشد. درنتیجه کیفیت زندگی درمحله ی میرزازمانی با میانگین 2.73 درحدمطلوبی ارزیابی نشده است .
جدول (4–22) :تجزيه و تحليل توصیفی سوال های پرسش نامه در محله میرزا زمانی (ابعاد کیفیت زندگی شهری)
ردیف
شاخص ها
انحراف استاندارد
میانگین
سطح معناداری
1
ازوضعیت تیرهای چراغ برق و روشنايي خيابان ها در تاريكي شب تا چه حد راضی هستید؟
0.904
2.91
.471
2
خطر ناشي از فرو ریختن و فرسودگي بناها در محله شماچه میزان است؟
1.384
3.74
.000
3
چه میزان از وجود بازارهای هفتگی و محلی و مجتمع های تجاری در محله راضی هستید؟
1.083
2.14
.000
4
وضعیت کیفیت پوشش کف معابر در خیابانهای اصلی و فرعی تا چه حد مناسب است؟
1.189
2.24
.000
5
ایستگاههای اتوبوس و تاکسی محله را از نظر دارا بودن سقف و رواق چه میزان مناسب می دانید؟
1.412
2.28
.000
6
از تعداد پارکها وفضای سبز وتاسیسات وتجهیزات آن تاچه اندازه رضابت دارید؟
1.374
2.84
.393
7
درصورتیکه محله فاقدپیاده رواست. تداخل حركت سواره و پياده تاچه ميزان مشكلات عبور و مرور را بيشتر كرده است؟
1.199
3.03
.827
8
اگردر محله شما پاركينگ طبقاتی و همسطح موجود است از نظر كمی آن را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
1.290
2.81
.268
9
عرض معابر و خیابانهارا برا ی جلوگیری از ترافیک تا چه حد مناسب ارزیابی می کنید؟
1.564
2.64
.083
10
چه میزان از نیاز های روزانه خود (از جمله نانوايي، بقالي، سبزي، ميوه، قصابي و…)را در داخل محله تامين می كنيد؟
1.199
3.03
.827
11
ازتعداد و تسهيلات مراکز آموزشي محله تاچه حدرضايت داريد؟
1.282
2.07
.000
12
در پياده رو محله تا چه حد مكانی مناسب جهت نشستن و رفع خستگي سالخوردگان وجود دارد؟
1.518
2.36
.002
13
در صورتی که شرایط لازم جهت استفاده از دوچرخه را داشته باشید تا چه حد مایل به استفاده از آن هستید؟
1.477
2.55
.024
14
حجم ترافیک ناشی از اتومبیل در طی روز در خیابانهای محله ی شما چه اندازه است؟
1.502
2.09
.000
15
تا چه ميزان تمايل داريد براي انجام كارهاي خود (يا جابجايي) در شهر از وسايل حمل ونقل عمومي استفاده كنيد؟
1.217
3.31
.057
16
به طور كلي تا چه ميزان براي انجام كارهاي خود (يا جابجايي) در شهر از اتومبيل شخصي استفاده می كنيد؟
1.272
2.83
.306
17
درصورت بروز مشکل تا چه اندازه به وسایط حمل ونقل عمومی در همه ساعات شبانه روز دسترسی دارید ؟
1.022
2.79
.129
18
عرض پیاده رو ی محله را تاچه میزان برای عابرین مناسب می دانید؟
1.176
2.67
.038
19
میزان دسترسی به پارکینگ برای پارک خود رو درمناطق تجاری ومرکزشهرراچگونه ارزیابی می کنید ؟
1.108
2.29
.000
20
ايمني عابر پياده در پياده رو ها را از نظر عبور وسایط نقليه موتوري و دوچرخه چگونه ارزيابي مي كنيد؟
1.109
2.41
.000
21
درخیابان های اصلی و فرعی محله دوچرخه سواران جهت عبور و مرورتاچه حدی ازامنیت برخوردار می باشند؟
1.110
2.43
.000
22
مسیرپياده رو ها از نظر همسطح بودن و کف سازی تاچه میزان براي افراد معلول و سالخورده مناسب می دانید؟
1.155
1.71
.000
23
در صورت وجودپارك ها و فضاهاي باز عمومي در محله از لحاظ امكانات تاچه حدآن را برای خانواده مناسب هستند؟
1.061
2.88
.390
24
رضايت شما از روابط با خويشاوندان، دوستان و همسايه ها چه ميزان است؟
1.170
3.29
.061
25
وضعیت پارک های شهر را از لحاظ امکانات وتجهیزات برای معلولان وسالخوردگان تا چه حد مناسب ارزیابی می کنید ؟
1.438
3.40
.040
26
درصورت وجود پارک و فضای سبز در محله میزان امنیت آن رااز لحاظ برای خود و کودکان خود تاچه اندازه می دانید؟
1.271
3.22
.185
27
مشکل بزهكاري اجتماعي(سرقت ،اعتیاد) در محله شماچه میزان است؟
1.145
3.67
.000
28
ميزان مشا ركت اجتماعي شما در محله برای ایجاد محله ای امن و زیبا تا چه ميزان مي باشد؟
1.446
2.26
.000
29
فضاهاي بي دفاع شهري(زمین های رها شده و بدون حفاظ) در محله شما تا چه ميزان مشكلات امنيتي ايجاد كرده است؟
1.450
3.40
.042
30
ازدحام جمعیت ورفت و آمد مردم تا چه اندازه آسایش وآرامش شما را مختل می کند؟
1.243
2.22
.000
31
از كيفيت آب آشاميدني محله از لحاظ بهداشتي تا چه حد رضایت دارید؟
1.260
3.50
.004
32
میزان آ لودگی هوا و گردوغبار وآلودگی صوتی ناشی از حرکت اتومبیلها و فعالیت روزانه درمحله شما چه اندازه می باشد؟
1.317
3.81
.000
33
ازکیفیت هدایت آبهای سطحی ، کانالهای انتقال آب از نظر عمق ، سر پوشیدگی ولایروبی در محله چه میزان رضایت دارید؟
1.310
2.60
.025
34
در زمان بارندگی میزان آبگرفتگی معابر تا چه اندازه عبور و مرور را برای شما مشکل می کند؟
1.295
2.16
.000
35
رفت و آمد حیوانات مانند موش ، سگ و گربه در محله تا چه اندازه است؟
1.122
2.93
.641
36
در صورتیکه پارک و فضای سبز در محله شما وجود دارد تاچه حد از آن استفاده می کنید؟
1.188
2.47
.001
37
درصورت وجودپارک و فضای سبز در محله از تعداد وسایل بازی کودکان و کیفیت آن تاچه حد رضایت دارید ؟
1.409
2.26
.000
38
ازوضعيت جمع آوري زباله ونظافت و پاکیزگی محله چه میزان رضایت دارید ؟
1.361
2.79
.252
39
درصورت فراهم بودن شرایط تا چه حد تمایل به زندگی در نواحی داخلی شهر رادارید؟
1.390
2.78
.224
40
تا چه حد تمایل به زندگی در منازل آپارتمانی و مجتمع های مسکونی دارید؟
1.534
2.41
.005
کیفیت کالبدی
0.805
2.66
0.003
کیفیت حمل و نقل
0.675
2.50
0.000
کیفیت اجتماعی
0.541
3.16
0.028
کیفیت محیطی
0.382
2.74
0.000
کیفیت نگرش به زندگی در مرکز شهر
1.289
2.59
0.020
کیفیت زندگی شهری
0.545
2.73
0.000
4-6-2- بررسی مولفه های کیفیت زندگی محله ی قلیچ
قلیچ از جمله محلات مرکزی است که در بافت قدیم شهر ساری قرار دارد این محله که از شمال به خیابان قارن،از جنوب به خیابان فرهنگ ،از مشرق به اصفهانی محله و از مغرب به محله ی میرسرروضه منتهی می شود.محله باجمعیتی بالغ بر 2804 نفر می باشد که دارای 807 خانوار و بامیانگین 3.47 نفر در هر واحد مسکونی است .
با توجه به اطلاعات جدول شماره( 4-22) وضعیت کیفیت زندگی شهری در محله قلیچ به شرح ذیل است:
– محله ی فوق نسبت به محلات دیگر از فقرناشی از کیفیت مناسب کالبدی رنج می برد مهمترین شاخص آن ساختمانهایی باقدمت بیش از 30 سال و متروکه می باشد که بدلیل عدم توجه و رسیدگی از سوی صاحبان آن مشکلات زیادی را برای ساکنین وعابرین درحال گذر ایجاد نموده است ساختمان هایی که درنتیجه ی فرسودگی هرازگاهی تکه هایی از آن برسرعابران فرومی ریزد وازسویی دیگر ،عدم عقب نشینی ساختما نها سبب تنگی معابر و مشکلات عمده ی رفت و آمد ، چهره ی نازیبایی را نیزبه محله داده است .به همین دلیل واضح است که بامیانگین 3.51 بیشترین مشکل ساکنین معرفی گردد.با توجه به اینکه محله در دوسمت شمال و جنوب خود ،دو شریان تجاری شهر یعنی خیابان قارن و فرهنگ را دارد اما از نظربازارهای هفتگی و محلی وتهیه ی مایحتاج اولیه ی خود نیازمند محلات دیگر است .بنابراین براساس یافته های پژوهش کم ترین میانگین 2.25 راازلحاظ میزان دسترسی به مراکزخرید برای تهیه ی نیازهای روزمره می باشد.

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد حمل و نقل، کیفیت زندگی، محل سکونت، زندگی شهری Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد حمل و نقل، کیفیت زندگی، کیفیت زندگی شهری، زندگی شهری