دانلود پایان نامه ارشد درمورد کیفیت زندگی، سطح معنی داری، آپارتمان نشینی، کیفیت زندگی شهری

دانلود پایان نامه ارشد

2.81 وانحراف استاندارد 0.385 وسطح معنی داری صفر، مطلوب ارزیابی نشده است .درذیل به برخی ازمهمترین شاخص های آن می پردازیم.
4-3-1-4-1-آلودگی صوتی
یکی از پدیده های ناشی از توسعه شهرها، آلودگی صوتی می باشد.چنین عاملی، انسان و حیوان را مستقیماً از بین نمی برد،بلکه باعث ضعف دستگاه شنوایی، ناشنوایی کامل، ناراحتی های عصبی و استر س ها، فشار خون و بالاخره به خطر افتادن سلامتی انسان می گردد)شیعه، 1371 :205 ).
” آلودگی هوااز جمله عوامل محیطی است که بر میزان طول عمر، بروز بیماری های قلبی، ارزش اقتصادی ساختمان ها،کاهش انرژی تابشی خورشید به زمین وحتی افزایش یاکاهش درجه حرارت تأثیر می گذارد)شیعه، 1375 :203 ). بخش صنایع و حمل ونقل را می توان به عنوان اصلی ترین منبع آلودگی نام برد)نوروزی، 1379: 27 و مقدس،1390 :48).
براساس نتایج آزمون میزان آلودگی درشهر ساری بامیانگین 3.59 وانحراف استاندارد 1.294 نشان می دهدکه میزان آلودگی درشهرساری طی سالهای اخیر افزایش داشته که می توان ناشی از دو عامل افزایش جمعیت و اتومبیل دانست.
4-3-1-4-2-کیفیت آب آشامیدنی
از جمله موارد دیگری که در تامین سلامت افراد موثر می باشد کیفیت آب آشامیدنی شهر است .تامین منابع آب قابل اعتماد از جمله مهمترین مسائل شهری است که با رشد وگسترش بهداشت اهمیت روز افزون می یابد.
در حال حاضر تامين بخشي از آب شرب مصرفي مردم ساري از چاه‌هاي حفر شده در مناطق ميان‌بند هولار و تنگه لته تامين مي‌شود و بهداشت و كيفيت اين حفره‌هاي آبي به صورت دائم از سوي مراكز بهداشت درمان و آب و فاضلاب شهري مركز استان كنترل مي‌شود.
اگرچه مسوولان آب و فاضلاب استان بر استاندارد بودن آب شرب شهر ساري تاكيد دارند،امابه شكل غير كنترلي از سموم دفع آفات نباتي در بخش کشاورزی استفاده مي‌شودکه هنگام آبياري اراضي باغي و كشاورزي سموم شيميايي قابل انتقال خواهد بود . براساس نتایج آزمون در شاخص مطروحه باانحراف استاندارد 1.256 ومیانگین 3.33 ونیزسطح معنی داری صفر و0.05 رضایتمندی شهروندان رااز کیفیت آب می توان دریافت.
4-3-1-4-3-وضعیت زیرساخت ها جهت هدایت ودفع آب های سطحی
جدول ها و جوی ها ،آب باران را هدایت و توزیع می کنندبنابراین جهت دفع آبهای سطحی بسیارمناسب می باشند. حداقل شیب عرضی یک جاده ی آسفالت معمولا 2% است شیب طولی جوی می تواند 4/0 درصد باشد (سعید نیا ،1383).همچنین مناسب سازی کف خیابان ها و کوچه ها ،نقش مهمی در دفع آبهای سطحی دارد. براساس برآورد نمونه ها در شهر مورد مطالعه با انحراف استاندارد 1.239 ومیانگین 2.79 سطح معناداری 0.001 و0.05 کیفیت هدایت و دفع آبهای سطحی بسیار پایین است .
4-3-1-4-4-نحوه جمع آوری و دفع زباله در شهر مورد مطالعه
اماکن دفع زباله بایستی از نظر بهداشتی در نقاط مناسب و دور از اماکن مسکونی و خارج از آن قرار داشته تا محیط زیست و آبهای زیر زمینی را آلوده نکند .فاصله مناسب محل دفع زباله تا شهر،بایستی 15تا25 کیلومتر باشد(شیعه،1375) .
بررسی نتایج آزمون درارتباط باکیفیت جمع آوری زباله ،انحراف استاندارد 1.317 ومیانگین 2.98 سطح معنی داری 0.757به دست آمده است .این امر خود حاکی از آن است که شهروندان از کیفیت جمع آوری زباله راضی نیستند . زیرا نبودن سطل زباله به اندازه ی کافی و تلنبار کردن زباله ها درساعات اولیه ی روزدر پیاده رو ها و خیابان ها سبب تولید شیرابه و بوی نامطبوع در محله می نماید. درضمن انتقال زباله های ساری(روزانه ۲۲۰ تن) به منطقه ی چهاردانگه ازسال ۱۳۸۶ وبه همراه دفن غیر بهداشتی زباله ها در کنار اراضی زراعی ،محلات مسکونی و مسیر رفت و آمد مردم ،تهدیدی برای سلامتی افراد محسوب شده و نیز چهره ی ناخوش آیندی به وجود آورده است .
4-3-1- 5 -کیفیت اقتصادی
تامين حداقل نيازهاي اقتصادي شهروندان، از مهم‌ترين شاخص‌هاي مديريت کيفيت زندگي شهروندان است. ايجاد تعادل ميان عرضه و تقاضاي کالاها، هزينه و درآمد و اشتغال شهروندان بسياري از مشکلات شهروندي را حل و فصل خواهد کرد.
حل مشکلات و بهبود وضعيت اقتصادي نه تنها شاخص اقتصادي کيفيت زندگي شهروندان را به سطح مطلوبي مي‌رساند بلکه به طور مستقيم برارتقاء سطح کيفي شاخص‌هاي ديگري همچون مسکن، فرهنگ، جمعيت و… تاثير خواهد داشت. درراستای اهداف پژوهش به بررسی موضوعاتی چون میزان درآمد،میزان مالکیت اتومبیل،وسعت منازل مسکونی ونوع مالکیت مسکونی با مقایسه ی یک به یک محلات در فصل بعد به آن می پردازیم.
4-3-1-6-کیفیت نگرش
4-3-1-6-1-آپارتمان و آپارتمان نشینی
آپارتمان و آپارتمان نشینی زاییده رشد جمعیت در نتیجه توسعه شهرنشینی است و به ‌دلیل گران شدن قیمت زمین و برای جلوگیری از توسعه سطحی شهرها و برای پاسخگویی به نیاز جامعه، توسعه عمودی مدنظر قرار گرفته و برای این که حقوق مدنی و روابط اجتماعی ساکنین آن تنظیم و تنسیق گردد، نیاز به قوانین و مقرراتی بوده که صورت کامل‌تر آن همان قانون تملک آپارتمان و آئین نامه‌های مربوطه‌اند.
در دنیای امروز بهترین راه مقابله با افزایش رو به ‌رشد جمعیت ،کنار‌ آمدن با فرهنگ و قوانین آپارتمان‌نشینی درشهر و یاخارج شدن از شهر و ساکن شدن در شهرک‌های اطراف برای داشتن فضای بیشتر است که مورد اخیر با خود محدودیت هایی به همراه خواهد داشت.
اگرچه کاهش هزينه هاي اقتصادي و حمل ونقل درآپارتمان های داخل شهراز عواملی هستند که آپارتمان نشینی را تشویق خواهد کردامادرسنجش تمایل شهر وندان مورد مطالعه از آپارتمان نشینی، میانگین 2.59و انحراف استاندارد 1.441 وبا سطح معنی داری صفر و0.05 نشان می دهد که تمایل زیادی از سوی شهروندان نشان داده نمی شود .
4-4نتایج آزمون توصیفی کیفیت زندگی شهر ساری براساس آزمون لیکرت
کلیه ی پاسخ شهروندان درنمونه ی مورد مطالعه بااستفاده از طیف لیکرت بررسی گردیده و سپس در ابعاد مختلف کمترین و بیشترین میانگین بر اساس داده های آماری به دست آمده بررسی گردید.

جدول( 4-19) تجزيه و تحليل توصیفی سوال های پرسش نامه در کل شهر ساری (ابعاد کیفیت زندگی شهری)
ردیف
شاخص ها
انحراف استاندارد
میانگین
Sig
1
ازوضعیت تیرهای چراغ برق و روشنايي خيابان ها در تاريكي شب تا چه حد راضی هستید؟
1.044
2.83
.001
2
خطر ناشي از فرو ریختن و فرسودگي بناها در محله شماچه میزان است؟
1.302
3.55
.000
3
چه میزان از وجود بازارهای هفتگی و محلی و مجتمع های تجاری در محله راضی هستید؟
1.060
2.19
.000
4
وضعیت کیفیت پوشش کف معابر در خیابانهای اصلی و فرعی تا چه حد مناسب است؟
1.251
2.64
.000
5
ایستگاههای اتوبوس و تاکسی محله را از نظر دارا بودن سقف و رواق چه میزان مناسب می دانید؟
1.460
2.43
.000
6
از تعداد پارک ها وفضای سبز وتاسیسات وتجهیزات آن تاچه اندازه رضابت دارید؟
1.310
2.93
.294
7
درصورتیکه محله فاقدپیاده رواست. تداخل حركت سواره و پياده تاچه ميزان مشكلات عبور و مرور را بيشتر كرده است؟
1.131
3.13
.028
8
اگردر محله شما پاركينگ طبقاتی و همسطح موجود است از نظر كمی آن را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
1.314
2.86
.034
9
عرض معابر و خیابانهارا برا ی جلوگیری از ترافیک تا چه حد مناسب ارزیابی می کنید؟
1.513
2.98
.762
10
چه میزان از نیاز های روزانه خود (از جمله نانوايي، بقالي، سبزي، ميوه، قصابي و…)را در داخل محله تامين می كنيد؟
1.220
2.99
.933
11
ازتعداد و تسهيلات مراکز آموزشي محله تا چه حد رضايت داريد؟
1.346
2.29
.000
12
در پياده رو محله تا چه حد مكانی مناسب جهت نشستن و رفع خستگي سالخوردگان وجود دارد؟
1.360
2.46
.000
13
در صورتی که شرایط لازم جهت استفاده از دوچرخه را داشته باشید تا چه حد مایل به استفاده از آن هستید؟
1.369
2.52
.000
14
حجم ترافیک ناشی از اتومبیل در طی روز در خیابانهای محله ی شما چه اندازه است؟
1.472
2.39
.000
15
تا چه ميزان تمايل داريد براي انجام كارهاي خود (يا جابجايي) در شهر از وسايل حمل ونقل عمومي استفاده كنيد؟
1.233
3.20
.001
16
به طور كلي تا چه ميزان براي انجام كارهاي خود (يا جابجايي) در شهر از اتومبيل شخصي استفاده می كنيد؟
1.250
2.94
.349
17
درصورت بروز مشکل تا چه اندازه به وسایط حمل ونقل عمومی در همه ساعات شبانه روز دسترسی دارید ؟
1.042
2.79
.000
18
عرض پیاده رو ی محله را تاچه میزان برای عابرین مناسب می دانید؟
1.150
2.67
.000
19
وضعیت پارک خودرو در مناطق تجاری ومرکز شهر را چگونه ارزیابی می کنید؟
1.239
2.45
.000
20
ايمني عابر پياده در پياده رو ها را از نظر عبور وسایط نقليه موتوري و دوچرخه چگونه ارزيابي مي كنيد؟
1.195
2.64
.000
21
درخیابان های اصلی و فرعی محله دوچرخه سواران جهت عبور و مرورتاچه حدی ازامنیت برخوردار می باشند؟
1.174
2.63
.000
22
مسیرپياده رو ها از نظر همسطح بودن و کف سازی تاچه میزان براي افراد معلول و سالخورده مناسب می دانید؟
1.273
1.97
.000
23
در صورت وجودپارك ها و فضاهاي باز عمومي در محله از لحاظ امكانات تاچه حدآن را برای خانواده مناسب هستند؟
1.107
3.04
.434
24
رضايت شما از روابط با خويشاوندان، دوستان و همسايه ها چه ميزان است؟
1.128
3.22
.000
25
وضعیت پارک های شهر را از لحاظ امکانات وتجهیزات مناسب برای معلولان وسالخوردگان تاچه حد مناسب ارزیابی می کنید؟
1.414
3.29
.000
26
درصورت وجود پارک و فضای سبز در محله میزان امنیت آن رااز لحاظ برای خود و کودکان خود تاچه اندازه می دانید؟
1.278
3.18
.006
27
مشکل بزهكاري اجتماعي(سرقت ،اعتیاد) در محله شماچه میزان است؟
1.214
3.53
.000
28
ميزان مشا ركت اجتماعي شما در محله برای ایجاد محله ای امن و زیبا تا چه ميزان مي باشد؟
1.448
2.45
.000
29
فضاهاي بي دفاع شهري(زمین های رها شده و بدون حفاظ) در محله شما تا چه ميزان مشكلات امنيتي ايجاد كرده است؟
1.404
3.17
.017
30
ازدحام جمعیت ورفت و آمد مردم تا چه اندازه آسایش وآرامش شما را مختل می کند؟
1.365
2.45
.000
31
از كيفيت آب آشاميدني محله از لحاظ بهداشتي تا چه حد رضایت دارید؟
1.256
3.33
.000
32
میزان آ لودگی هوا و گردوغبار وآلودگی صوتی ناشی از حرکت اتومبیلها و فعالیت روزانه درمحله شما چه اندازه می باشد؟
1.294
3.59
.000
33
ازکیفیت هدایت آبهای سطحی ، کانالهای انتقال آب از نظر عمق ، سر پوشیدگی ولایروبی در محله چه میزان رضایت دارید؟
1.239
2.79
.001
34
در زمان بارندگی میزان آبگرفتگی معابر تا چه اندازه عبور و مرور را برای شما مشکل می کند؟
1.161
2.17
.000
35
رفت و آمد حیوانات مانند موش ، سگ و گربه در محله تا چه اندازه است؟
1.072
3.04
.506
36
در صورتیکه پارک و فضای سبز در محله شما وجود دارد تاچه حد از آن استفاده می کنید؟
1.153
2.60
.000
37
درصورت وجودپارک و فضای سبز در محله از تعداد وسایل بازی کودکان و کیفیت آن تاچه حد رضایت دارید ؟
1.315
2.36
.000
38
ازوضعيت جمع آوري زباله ونظافت و پاکیزگی محله چه میزان رضایت دارید ؟
1.317
2.98
.757
39
درصورت فراهم بودن شرایط تا چه حد تمایل به زندگی در نواحی داخلی شهر رادارید؟
1.365
2.90
.136
40
تا چه حد تمایل به زندگی در منازل آپارتمانی و مجتمع های مسکونی دارید؟
1.441
2.59
.000
کیفیت کالبدی
0.794
2.75
0.000
کیفیت حمل و نقل
0.683
2.63
0.000
کیفیت اجتماعی
0.481
3.12
0.000
کیفیت محیطی
0.385
2.81
0.000
کیفیت نگرش به زندگی در مرکز شهر
1.261
2.72
0.000
کیفیت زندگی شهری
0.529
2.85
0.000
منبع :یافته های تحقیق

با توجه به اطلاعات جدول( 4-18 )وضعیت کیفیت زندگی شهری در کل شهرساری به شرح ذیل است:
– در بعد کیفیت کالبدی بیشترین میانگین 3.55 مربوط به فروریختن بنا های درحال احداث و فرسوده ودرنتیجه افزایش خطر ناشی از آن و کم ترین میانگین 2.19 مربوط به بازار های هفتگی ومراکز تجار

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد حمل و نقل، سطح معنادار، انحراف معیار، مراکز آموزشی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد حمل و نقل، فرم فشرده، کیفیت زندگی، کیفیت محیطی