دانلود پایان نامه ارشد درمورد کیفیت زندگی، فرم فشرده، حمل و نقل، زندگی شهری

دانلود پایان نامه ارشد

ص هاي ذهني به ارزيابي كيفيت زندگي در شهر تايپه
2008
یانگ جانگ لي
331 نفر از ساكنان شهر تايپه به منظور پيمايش ارزيابي ذهني ساكنان از كيفيت زندگي مورد مطالعه گرفته است
محل زندگي، زناشويي، سن، تحصيلات، و درآمد قلمروهاي مختلف رضايت را تحت تاثير قرار مي دهند . علاوه بر آن، وضعيت اجتماع، تعلقات محلي، و رضايت از محله بيشترين تاثير را بر رضايت از كيفيت زندگي دارند.
Lee,2008
منبع :استنتاج از منابع مختلف
همانگونه از مطالب فوق درمی یابیم ، فرم کالبدی شهر وکیفیت زندگی از جمله موضوعاتی بوده که پژوهشگران زیادی به طورجداگانه در سطوح ملی و بین المللی به آن پرداخته اند ؛اما قابل ذکر است که پژوهش حاضر به دلیل بررسی تاثیر فرم فشرده و پراکنده برکیفیت زندگی از پژوهش های نو و بدیعی است که در سطح ملی صورت گرفته است .امید است تاپژوهش حاضر راهی روشن درپیش روی دیگر پژوهشگران قرار دهد.
1-4- ضرورت اهميت تحقيق
شهر ساخته و پرداخته انديشه بشري و محصول تفكر اوست و از اين رو، شهر در جوامع مختلف سيما و منظري متفاوت را به نمايش مي گذارد . بر اين اساس، الگوهايي كه براي ساماندهي و برنامه ريزي شهرها تدوين مي شود، نمي تواند معياري كاملا استاندارد براي تمام شهرها با شرايط متفاوت فرهنگي و ويژگيهاي طبيعي، ارائه دهد .
تصميم گيري در مورد شهر با خصايص منحصر به فردش در اقصي نقاط دنيا كه مكانيزم خاصي بر آن حاكم است، صرفا بر مبناي نسخه از پيش نگاشته شده بدون تعديل تئوريك و عملي، امكانپذير نيست.
اگرچه فرم شهر از تمامي عناصر و اجزاي كالبدي قابل رويت شهر شكل مي پذيرد و متشكل از عناصر طبيعي و مصنوع بوده وبه نوعی تبلور فضايي و شكلي فعاليت هاي جوامع است؛اما ماهيتي تركيبي و سه بعدي دارد كه نه تنها در سطح، بلكه در حجم نيز تجسم مي يابد. كوچكترين اجزا و عناصر اين تركيب در چارچوب عناصر مصنوع انسان، ساختمان ها، شبكه راه ها، فضاهاي باز و تاسيسات شهري هستند. محيط طبيعي با عناصر عمده اي مثل زمين و ناهمواري هاي آن، جريان هاي آبي و پوشش گياهي در چگونگي و فرم تركيب عناصر كالبدي دخالت دارند. هر كدام ازاین عناصر كه به منزله يك سلول شهري هستند، به تنهايي فرم ويژه خود را دارند و تركيب مجموعه اي از آنها نيز به پديد آمدن فرم شهري منجر مي شود.
در كشور ما تا زماني كه الگوي رشد شهرها ارگانيك و تعيين كننده ي رشد شهرنیز عوامل درون زا و محلي بوده اند؛ زمين شهري نيز كفايت كاربري سنتي شهري را مي داده و برحسب شرايط اقتصادي ، اجتماعي و امنيتي، فضاي شهر را به طور ارگانيك سامان مي داده است .ليكن از زماني كه مبناي توسعه و گسترش شهرها ماهيتي برونزا به خود گرفت و در آمد هاي حاصل از نفت در اقتصاد شهري تزريق گرديد و شهرهاي ما در نظام اقتصاد جهاني تحت تاثير آن قرار گرفت سرمايه گذاري در زمين شهري تشديد شد و اين نقطه ضعف اصلي بازار خصوصي بدون برنامه ی زمين، الگوي توسعه ی بسياري از شهرهاي ايران را ديكته كرده است (ماجدي ،1378 : 6).
اين امر باعث نابساماني بازار زمين شهري و مخصوصا بلااستفاده ماندن بخش وسيعي از اراضي داخل محدوده و عارضه منفي گسترش افقي شهر ها شده است (اطهاري ،1379 :36 ).
اگرچه شهر در روال طبیعی خود همانند یک پیکره ی زنده قدرت خود ترمیمی دارد؛اماجمعيت رو به رشد ، بار اضافه اي بر سيستم هاي شهري تحميل مي كند. اگر درتقابل با اين خطر مديريت صحيحي نشوند؛ اهداف بلند مدت پايداري و كيفيت زندگي در يك شهر به لغزش و خطا خواهد رفت (McGranahan, et al., 2005) .
اغلب خانواده ها از راه حل های فردی ناپایدارمانند: ماشین شخصی، افزایش تولید گازهای گلخانه ای و همچنین کمبود سوخت استفاده مي كنند .حمل و نقل شهری تاثیر مستقیمی بر کیفیت زندگی شهروندان داشته و پیامدهايي چون آلودگي زیست محیطی و بهداشت (آلودگی هوا، سروصدا، انتشار گازهای گلخانه ای) و همچنین اثرات اجتماعی و اقتصادی (قیمت سوخت، رفت و آمد و ازدحام، فقر)را به همراه خواهد داشت .
تلویحابرنامه ريزان شهري به دنبال تامين آسایش شهروندان مي باشند بنابراين توجه به ترکیبی از مناطق مسکونی، اماکن تجاری، اجتماعی ، کار و امکانات تفریحی به منظور محدود کردن نیاز به تحرک و رفت و آمد روزمره، براي ترویج بیشتر حالت های پایدار حمل و نقل مانند حمل و نقل عمومی، پیاده روی و دوچرخه سواری و اشکال جدیدی از استفاده از وسیله نقلیه و یا مالکیت و سبک زندگی با وابستگی کمتر به اتومبیل به منظور تسهیل در پیاده روی و دوچرخه سواری و همچنین استفاده از حمل و نقل عمومی بسيار مفيد خواهد بود .
واضح است برای ترویج شهرهای جمع و جور و تحرک شهری پایدار باید نقش کاتالیزور در یکپارچه سازی حمل و نقل شهری و از بین بردن موانع به همراه ارائه چارچوب های حقوقی و مالی برای تشویق تصمیم گیرندگان محلی به عمل آورد5.
در حال حاضراثرات زیست محیطی ناشی از پراکندگی مراکز شهری مانند تبدیل اکوسیستم های طبیعی، از دست دادن زمین های کشاورزی، تکه تکه شدن زیست گاه های طبیعی. نیازمند برنامه های موثر فضایی برای تقویت و کنترل رشد و توسعه شهرها و حفظ عملکرد اکوسیستم مي باشدLihuang ,et.al,2009:20-23)).
بنابراين تحقيق حاضر با رويكردي نو با تاثير فرم شهر بر كيفيت زندگي شهروندان در صدد راه حل و چاره انديشي هاي نوين براي سنجش كيفيت زندگي محلات مختلف شهر بوده و باشناسايي كمبودها و نابرابريهاي محله هاي شهر، مديريت شهري را در ارائه ی بهترين فرم شهري با حداكثر خدمات ياري دهد.
1-5- فرضيه هاي تحقيق
فرضيه اصلي
– به نظر مي رسد بين فرم فشرده و پراکنده در كيفيت زندگي شهروندان رابطه معناداري وجود دارد .
فرضیات فرعی تحقیق
1- به نظر مي رسد بین فرم فشرده و پراکنده دربعد کالبدی کیفیت زندگی شهری تفاوت وجود دارد.
2- به نظر مي رسد بین فرم فشرده و پراکنده دربعد حمل ونقل کیفیت زندگی شهری تفاوت وجود دارد.
3- به نظر مي رسد بین فرم فشرده و پراکنده دربعد اجتماعی کیفیت زندگی شهری تفاوت وجود دارد.
4- به نظر مي رسد بین فرم فشرده و پراکنده دربعدمحیطی کیفیت زندگی شهری تفاوت وجود دارد.
5- به نظر مي رسد بین فرم فشرده و پراکنده دربعد نگرش کیفیت زندگی شهری تفاوت وجود دارد.
6- به نظر مي رسد بین فرم فشرده و پراکنده دربعداقتصادی کیفیت زندگی شهری تفاوت وجود دارد.
1-6- اهداف تحقيق
هدف كلي اين پژوهش ،تاثير فرم كالبدي شهر بر كيفيت زندگي شهروندان در محلات شهر ساري مي باشد . و در اين راستا اهداف فرعي نيز به قرار زير تعيين مي گردد .
– شناسايي الگوهاي توسعه شهري رايج دنيا و ارائه بهترين فرم بر پايه توسعه پايداربدون توسعه پيرا شهري
– شناسايي الگوي کنونی توسعه شهر ساري وسنجش عملكرد آن در ارتقاء كيفيت زندگي شهروندان
– ارائه روش مناسب در جهت بومي سازي فرم مناسب شهري مرتبط با كيفيت زندگي .
– استفاده بهينه از فضا هاي خالي شهري جهت كاهش تخريب منابع طبيعي واقع در محدوده شهر.
– تبيين تكنيك هاي نو در كاهش اثرات نامطلوب فرم شهري بر كيفيت زندگي شهروندان.
– بكارگيري و بسط فرم مناسب شهري با هدف ارتقاء شاخص هاي كيفيت زندگي.
1-7- روشهاي تحقيق
روش تحقيق در اين مطالعه، به لحاظ هدف كاربردي است و به لحاظ روش شناسي از نوع توصيفي -تحليلي است كه در آن ضمن توصيف وضع موجود محلات مورد نظر ، مجموعه متغيرهاي تحقيق مورد بررسي قرار خواهد گرفت.فرم هاي نوين شهري از جمله كم تراكم (پراكنده ،گسترده) و پرتراكم( فشرده)مورد بررسي قرار گرفته و ضمن شناسايي فرم موجود شهر ،مجموعه شاخص های كيفيت زندگي (کالبدی ، اجتماعی ، زیست محیطی ،اقتصادی ،نگرش و حمل ونقل) مورد بررسي قرار خواهد گرفت .
در اين رابطه از جمله شاخص هاي اين تحقيق عبارتند از:
سرانه فضاي سبز، وضعيت شبكه معابر و دسترسي ها، سرانه خدمات عمومي شامل آموزشي، بهداشتي، درماني، تفريحي و گذران اوقات فراغت، فرهنگي، وضعيت كالبدي ساختمانها و سازه ها، منظر شهري، دفع آبهاي سطحي ، توزيع آب آشاميدني، آلودگي هوا، آلودگي صدا، دفع فاضلاب خانگي، دفع و جمع آوري زباله ها، نظافت عمومي معابرو فضاهاي عمومي و… وشاخص هاي كيفيت زندگي نيز برمبناي دو الگوهاي جديد توسعه شهري، شهر پراكنده و شهر فشرده تعيين مي شود . در اين رابطه هريك از الگوهاي شهري بر اساس شاخص هاي كيفيت زندگي بحث و بررسی می گردد .
1-8- قلمرو تحقیق (زمانی،مکانی،موضوعی):
قلمرو زمانی این تحقیق عمدتا بر تحولات شهری ساری با تاکید بر دردو دهه ی اخیر می باشد.
قلمرو مکانی این پژوهش شهر ساری به عنوان نمونه مورد مطالعه بخصوص حاشیه های رو به بیرون با تاکید بر محدوده های نوساز چند سال اخیر ونمونه ای از محلات آپارتمانی و یک نمونه ازبخش مرکزی شهروبافت قدیم راشامل می گردد.
قلمرو موضوعی آن نیز مبتنی بر تاثیر فرم کالبدی شهر برکیفیت زندگی با تاکید بر شاخص های کالبدی، اجتماعی ،اقتصادی، محیطی،نگرش وحمل و نقل می باشد .

1-9- روش و ابزار گرد آوری اطلاعات
جهت دستیابی به اهداف تحقیق، از روشهای پیمایشی ( روش زمینهیابی با هدفهای توصیفی، اکتشافی) و روش توصیفی و تحلیلی از طریق بررسی و تحلیل آثار مورد مطالعه استفاده شده است. با توجه به اطلاعات ثانوی موجود به بررسی چگونگی تاثیر فرم کالبدی شهربر کیفیت زندگی رامورد مطالعه خواهیم پرداخت دراین پژوهش از روش تحقیق کاربردی استفاده خواهد شد.
1-9-1-روش كتابخانه اي واسنادي : شامل مراجعه به كتابخانه و استفاده از مقالات معتبر فارسي و انگليسي و جهت تهيه و ثبت اطلاعات در زمينه پژوهش از روش فيش برداري استفاده گرديد .
1-9-2 – روش ميداني : به منظور مطالعه و شناخت فرم شهر و بازديد از محلات مورد استفاده قرار مي گيرد . اين بررسي پيمايشي مي تواندبه صورت مصاحبه و پرسشنامه صورت پذيرد بدين ترتيب از مصاحبه به منظور كسب اطلاعات دقيق از موقعيت محلات وتاثير آن برروي ميزان رضايتمندي ساكنان آن از طريق حضور در محل انجام خواهد شد .
ازپرسشنامه به منظور كسب اطلاعات لازم ازتاثير فرم شهر بر كيفيت زندگي ساكنان آن با توجه به مولفه هاي مورد نظر ،استفاده مي گردد. و با حضور در محل توسط كليه ي شهروندان تكميل و جهت بررسي اجمالي جمع آوري مي گردد .
پرسشنامه يكي از ابزار رايج تحقيق و روش مستقيم براي كسب داده هاي تحقيق است . اين ابزار، مجموعه اي از سوالات چند گزينه اي(سوالات بسته ) و سوالات باز است كه پاسخ دهنده با ملاحظه آنها پاسخ لازم را ارا ئه مي دهد .پاسخ هاي دريافتي نيز دادة مورد نظر پژوهشگر را تشكيل مي دهد.
ساختار پرسشنامه اين تحقيق از سه قسمت تشكيل شده است . ضمن تقدير و تشكر ازپاسخ دهندگان هدف پرسشنامه تقديمي بيان شده است؛ سوالات بر اساس ابعاد کالبدی،زیست محیطی ،اقتصادی ، نگرش،اجتماعی و حمل و نقل ازشاخص های کیفیت زندگی تدوین گردیده است .
1-10- روش تجزیه و تحلیل
در اين پژوهش تجزيه و تحليل آماري به دو روش توصيفي و استنباطي مي باشد .
در روش توصيفي، داده ها رادر قالب نمودار ، شكل و جدول خلاصه نموده و روش هاي خلاصه كردن نيز در قالب شاخص هايي مانند : ميانگين ،انحراف معيار ،واريانس و … مي باشد .
روش استنباطي: روشي است كه نتايج حاصل از يك نمونه ، قابل تعميم به كل جامعه باشد . در اين روش به كمك نرم افزار spss از آزمون هاي مختلف از جمله Tمستقل، تحلیل واریانس ،آزمون توکی و آزمون LSDاستفاده مي شود .
1-1 1- جامعه آماري و روش نمونه گيري
1-11-1-جامعه آماري
جامعه آماري در اين تحقيق از كليه ي سرپرستان خانوار اعم از زن و مرد ساكن در سطح شهرساري مي باشد . هريك از اين افراد به عنوان واحد مشاهده و سنجش انتخاب و پرسشنامه از طريق آنان تكميل مي گردد. در این پژوهش از روش نمونه گيري خوشه اي و چند مرحله اي استفاده مي شود .به طوري كه از مناطق چهار گانه ی شهری نمونه ها راانتخاب نموده و سپس از ميان هر يك از اين نواحي شهري به صورت تصادفي يك محله را انتخاب نموده سپس چند بلوك مسكوني رابه طورتصادفی به عنوان نمونه انتخاب و مورد پرسش قرار مي دهیم .چهارمحله را ا

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد کیفیت محیط، سلسله مراتب، کیفیت زندگی، زندگی شهری Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد توسعه شهر، حمل و نقل، سازمان فضایی، بخش مرکزی شهر