دانلود پایان نامه ارشد درمورد کیفیت زندگی، فرم فشرده، توسعه شهر، زندگی شهری

دانلود پایان نامه ارشد

س …………………………………………………………………………30
شکل(2-2)ساخت قطاعی شهر …………………………………………………………………………………………33
شکل(2-3) الگوی شهر ستاره ای …………………………………………………………………………………….35
شكل(2-2-4)ساخت چند هسته اي شهر……………………………………………………………………………..36
شکل(2-5)الگوی شهر اقماری…………………………………………………………………………………………..37
شکل(2-6) الگوی شهر خطی …………………………………………………………………………………………38
شکل(2-7) الگوی شهر شطرنجي……………………………………………………………………………………..39
شکل (2-8)الگوی شبکه محوری باروکی………………………………………………………………………….40
شکل(2-10)الگوی شهر درون گرا …………………………………………………………………………………..41
شکل(2-11) مدل مفهومی کیفیت زندگی …………………………………………………………………………68
شکل (2-12) تئوری تلفیقی کیفیت زندگی ،وینگوتو: 2003…………………………………………………70

مقدمه
فصل حاضر نگاهی براساس و شالوده اصلی تحقیق دارد وتحولات پیش رو را که در گذر ذهن پرورانده می شود را کنکاشی گذرا می نماید .امید است مباحث پژوهش با طرحی درست وگویا پی گیری شده و به نتایجی در خور دست یابد .
1-1- بيان مساله
شهر ، پديده اي پيچيد ه و پوياست كه درگذر زمان همواره دچار تحولات كالبدي،اجتماعي،اقتصادي و حتي سياسي و فرهنگي شده است. چنين تحولات وسيعي متأثر از رشد گسترده جمعيت شهري است که انتظار مي رود تاسال 2020 رشدی 60 درصد ی يابد ,2012:1-16) Stavel & Beck)
اگر چه رشد شهری در نفس خود خصلتی سرکش داردو نیازمند مهار وهدایت است. سیاستگذاریهای آن نیز بامسئولیتی خطیرهمراه است، زیرا از یک طرف باید به زدودن نابسامانیها بپردازد و از سوی دیگر با هدایت عقلایی ساخت و سازها از بروز و پیدایش ناهنجاریها ی آن نیز جلوگیری نماید ( حمیدی ، 1376 :الف).
لذا سیاست های شهری حاضردوگونه توسعه را تشویق نموده که هریک به گونه ای متفاوت وبا عملکردهای گوناگون سعی در تغییرنواحی شهری وتوزیع جمعیت آن دارند .
– سکونت در پیرامون شهرها زمينهساز گونهاي از الگوی گسترش شهري است كه برآيند آن را مي توان در ارتباط با نوعی از فرم ساخت ارزیابی نمود که در اصطلاح آنرا پراكنش شهري1 مینامند. در واقع گسترش افقی ،بر اساس عوامل متعددي چون : افزايش جمعيت، مهاجرت، دگرگوني بنيان اقتصادي شهر وفراهم شدن امکان بورس بازي زمين، طرحهاي توسعه شهري ،قوانين و برنامههاي ناکارآمد شهري و.. .شکل ميگيرد (عباسزادگان، و همکار،1387). دردهه های اخیرالگوی پراکندگی موجب پیدایش پيامدهاي ناگوار زيست محيطي، اجتماعي و اقتصادي گردیده و به مسئله اي مهم تبديل شده است.
– سياست توسعه شهري فشرده ويا راهبرد نگاه به درون گونه ای دیگر ازتوسعه ی شهری است که به جاي گسترش افقي، به رشد عمودي توجه بیشتری نمود ه وبيشترين توجه معطوف به استفاده مؤثرتر از زمين هايي است كه تحت پوشش توسعه شهري است. حامیان الگوی فشرده بر این باورندکه بخش اعظم رشد آينده جمعيت و نياز مسكن درمنطقه را از طريق پركردن بافت موجود شهر،افزايش متعادل تراكم، نوسازي و بازسازي مناطق متروكه وفرسوده و احياء و تغيير كاربري بناهاي قديمي موجود برآورده می سازد. اساسا سياست توسعه شهري در دنيا به مفهوم ارتقاي بهره وري و بهينه سازي استفاده از زمين و امكان توسعه درون شهري (به ويژه در شهرهاي بزرگ و كلانشهرها) و ارتقاي سطح دسترسي ساكنان بافت قديمي و فرسوده شهري به خدمات شهري و اجتماعي است (سازمان عمران و بهسازي شهري،1384) .
در سالهای اخیررويكرد صرف شهر سازي به ابعاد كالبدي و كاركردي شهر ، بدون توجه به ارزشها و اهداف اجتماعي و اقتصادي مترتب بر آن ، فلسفه وجودي شهرها ، به عنوان محلي براي زندگي را با ترديدهاي جدي مواجه نموده است . رويكرد كيفيت زندگي شهري ، لزوم تجديد نظر اساسي در اهداف و روشهاي برنامه ريزي و چاره انديشي براي مقابله با اين پديده را به ضرورتي مبرم مبدل ساخته است .
الگوهاي جديد توسعه شهري در راستاي توسعه پايدار شهري و رفع نيازمنديهاي انساني شكل گرفته و نمي تواند معياري كاملا استاندارد براي تمام شهرها با شرايط متفاوت فرهنگي و ويژگيهاي طبيعي، ارائه دهند. اما می توان میزان بهره مندی شهروندان از کیفیت محیط شهری رادر هریک از الگو ها بررسی و بهترین پارادایم توسعه ی شهری بر اساس ابعاد کالبدی ،زیست محیطی ،اقتصادی ، اجتماعی وحمل ونقل رااز منظر شهروندان جستجو نمود .
مساحت محدوده مورد مطالعه ،براساس گزارش طرح جامع 1389،معادل6/4208 هكتاربرآورد شده است.
جمعیت شهر در سال 1375 معادل 195882 نفر و بر اساس سرشماري 1385 معادل 261293 نفر بالغ گرديد . طبق برآورد جمعيت شهر ساري در سال 1389 معادل 293212نفررسیده است . نرخ رشد جمعيت شهر ساري طي دهه 1385- 1375 حدود 9/2 درصد بوده است (مشاورين مازند طرح، 1389).
در يك جمع بندي كلي در نيم قرن اخير مساحت شهر ساري به 16 برابروجمعيت آن 12 برابر گرديده است . با توجه به مركزيت سياسي – اداري ، اين امر فشار مضاعفي بر پيكره ي اين شهر وارد نموده است.
تلویحا ساری از جمله شهرهاي است که در دهههاي اخير با گسترش زياد در سطح و در عين حال به شدت تحت تاثير نامطلوب رشد نامتعادل و بيقواره خود به خصوص در طي 30 سال گذشته قرار گرفته است؛ از جمله وجود هكتارها اراضی رها شده و بلااستفاده واقع در محدوده طرح كه بر اثر افزايش محدوده طرحهاي توسعه به شهر الحاق گرديدند، نابودی اراضي کشاورزي و باغات شهر ، نبود زير ساختهاي مناسب در مناطق مختلف، تراکمهاي پايين خا لص وناخالص که سبب هدر روي زمين شهري وبالا رفتن هزينه ی ايجاد زيرساختها گردیده است ؛ همه اينها در جهت مخالف با اهداف توسعه پايدار است و هر چند به نظر ميرسد تلاشهايي براي کنترل روند رشد ناموزون و بيبرنامه ی شهر صورت ميگیرد، مانند: بازنگري در طرحهاي جامع وتفصيلي، جلوگيري از ساخت وسازهاي غير مجاز، ممنوعیت ساخت در اراضی کشاورزی و باغات، امابدليل عدم استمرار اين تمهيدات اجرايي ونبود برنامههاي مدون مبتني بر مباني نظري مشخص، وهم چنين وجود پديدهاي به نام مهاجرت ومكانيابي سكونت گاههاي خانوار بر مبناي عوامل متفاوت، ضوابط ساخت و ساز نامتناسب با شرایط روز ودر نتيجه ساخت وسازهاي بيبرنامه در اينگونه اراضي و بورس بازي زمين، مشکل رشد پراکنده شهر همچنان به قوت خود باقي مانده است و آثار ناشي از آن، بار سنگيني را از نظر اقتصادي، اجتماعي و کالبدي بر شهر تحميل ميکند. تداوم اين روند مي تواند به تدريج به تضعيف مديريت شهري و ناتواني در برنامهريزي در ارائه خدمات رساني بهينه به ساکنين وکاهش روز افزون توانايي آن براي رفع اين مشکل ودرنهایت نزول روزافزون کيفيت زندگي و كاهش پايداري در توسعه شهري منجر شود.
بنابراين پايان نامه ي حاضر درپي آن است كه علاوه بر شناخت فرم شهري به بررسي نقش موثر آن بر كيفيت زندگي شهروندان درشهر ساري بپردازد .با توجه به اهميت موضوع متاسفانه ، كمتر مورد توجه محققين ، مسئولان و دانشجويان مرتبط بر امور شهري قرار گرفته است . اميد است يافته هاي پژوهش در برنامه ريزي هاي آتي سکوی پرشی برای ارائه ایده به ارائه دهندگان خدمات وطرح های توسعه شهری وافزایش عملکرد آنان جهت ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان گردد.

1-2- پرسش هاي تحقيق
سوال اصلي تحقيق
آیا بين فرم فشرده و پراکنده در كيفيت زندگي شهروندان رابطه وجود دارد؟
سوالات فرعی تحقیق
1- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد کالبدی کیفیت زندگی شهری تفاوت وجود دارد؟
2- آیابین فرم فشرده و پراکنده دربعد حمل ونقل کیفیت زندگی شهری تفاوت وجود دارد؟
3- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد اجتماعی کیفیت زندگی شهری تفاوت وجود دارد؟
4- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعدمحیطی کیفیت زندگی شهری تفاوت وجود دارد؟
5- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد نگرش کیفیت زندگی شهری تفاوت وجود دارد؟
6- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعداقتصادی کیفیت زندگی شهری تفاوت وجود دارد؟
1-3-پيشينه تحقيق
بامروري بر پژوهش هاي انجام يافته در زمينه ارزيابي و مطالعات موضوع پژوهش ،سابقه و پیشینه ی تحقیق درجدول (1-1) به شرح ذیل بیان می گردد.

جدول (1-1)سابقه و پیشینه ی تحقیق
مقاله/پایان نامه
سال
نویسنده /
نویسندگان
موضوع پژوهش
نتایج پژوهش
منابع
بررسي و سنجش اسپرال و پيامدهاي آن بر كيفيت زندگي
2002
Reid Ewing, Pendall , Chen
اينان كوشيده اند تا اسپرال ، و پيامدهاي آن را بر كيفيت زندگي، اندازه گيري كنند . در تحقيق مذكور اسپرال ، توسعه مسكوني كم تراكم همراه با نواحي اداري و تجاری و مسكوني كاملاً جدا از يكديگر، و همچنين ضعف مراكز فعاليت و محدوديت انتخاب ها در مسيرهاي سفر تعريف شده اند. مجموعه اين عوامل از 22 متغير شكل گرفته كه هر يك نشانگر ويژگي هاي اسپرال است . از طريق همين متغيرها و عوامل به دست آمده، اسپرال در 101 منطقه شهري در امريكا اندازه گيري شده است .
نتايج نشان مي دهند كه شهرريورسايد كاليفرنيا با نمره 14.22بيشترين ميزان اسپرال را داشته است، و شهر نيويورك كمترين ميزان را. اين ويژگي ها در قالب چهار عاملِ قابل سنجش و اندازه گيري، عبارت بوده اند از:
تراكم مسكوني؛تركيب همسايگي واحدهاي مسكوني، اشتغال و خدمات (اختلاط كاربري ها)؛توان مراكز فعاليت و مركز شهر؛دسترسي شبكه معابر

Ewing et al., 2002, 2- 31
كيفيّت محیطی شهر و شکل ناموزون شهری در شهر بابلسر
۱۳۹۱
عزت ا… قنواتی ، آزاده عظیمی ، امین فرجی ملایی
هدف این مقاله،‏ درواقع بررسی و تحلیل كيفيّت محیط زندگی در ارتباط با رشد ناموزون شهری در شهر بابلسر است. روش این مقاله توصیفی ـ تحلیل بوده و براي تبیین و تشریح موضوع مورد نظر از دو روش اسنادی و میدانی و نيز،‏ گردآوری داده‌های مورد نیاز استفاده شده است. براي تعیین نوع شکل رشد شهر از روش آنتروپی شانون استفاده شده و در ارتباط با سنجش كيفيّت محیط زندگی داده‌های به‎دست آمده در مطالعه‎ي پرسش‎نامه‌ای با استفاده از نرم‎افزار SPSS در چارچوب آزمون T،‏F و ضریب همبستگی پیرسون مورد تحلیل قرار گرفته شده است.
نتایج پژوهش نشان‎دهنده‎ي این است که شهر بابلسر طیّ دهه‌های پس از انقلاب دارای رشد پراکنده بوده که بيشتر كيفيّت محیط زندگی در این محلّه‎ها،‏ شکل گرفته از كيفيّت محیط زندگی در سایر محلّه‎هاي پایین‎تر ديگر است. از سويي،‏ نتایج حاکی از آن است که بین دو متغیّر رشد ناموزون شهر و كيفيّت محیط زندگی،‏ همبستگی بالایی وجود دارد.
امین فرجی ملایی و همکاران،1391
شهر فشرده تئوري در مقابل عمل (مورد مطالعه، شهر آمل)
1390
عامر نيك پور
سنجش ميزان پراكنش و فشردگي شهر آمل و شناخت الگوي رشد كالبدي شهر از روش ها و از مدل هاي كمي مانند ضريب آنتروپي شانون، مدل هلدرن، شاخص تمركز هرفيندال، ضريب اختلاف (V.C) و تحليل تراكم شهر در دوره هاي مختلف استفاده شد. براي تحليل الگوي فضايي پارامترهاي رشد شهري از تكنيك اتوكروليشن فضايي استفاده شد. از ميان مدل هاي مختلف تكنيك اتوكروليشن فضايي از آماره موران استفاده شد كه يكي از بهترين معيارها براي اندازه گيري به حساب مي آيد. اين آماره اتوكوروليشن هاي قوي و ضعيف پارامترهاي گسترش شهر آمل طي سال هاي 1375-1385 را مورد اندازه گيري قرار داد.

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد کیفیت زندگی، زندگی شهری، کیفیت زندگی شهری، تحلیل واریانس Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد کیفیت محیط، سلسله مراتب، کیفیت زندگی، زندگی شهری