دانلود پایان نامه ارشد درمورد کیفیت زندگی، زندگی شهری، کیفیت زندگی شهری، تحلیل واریانس

دانلود پایان نامه ارشد

پیرامون شهر در فرم پراکنده………………………………………………195
نمودار( 5-8) مقایسه عامل انتخاب محل زندگی در پیرامون شهر براساس فرم شهر………………………………..196
نمودار( 5-9) مقایسه میزان درآمد براساس فرم شهر……………………………………………………………………………197
نمودار( 5-10) مقایسه تعداد ماشین براساس فرم شهر…………………………………………………………………………198
نمودار( 5-11) مقایسه مساحت ملک مسکونی براساس فرم شهر…………………………………………………………198
نمودار( 5-12) مقایسه نوع ملک مسکونی براساس فرم شهر……………………………………………………………..199
فهرست جدول
جدول (1-1)سابقه و پیشینه ی تحقیق……………………………………………………………………………………….7
جدول (2-1) ويژگيهاي شهر پراكنده……………………………………………………………………………………43
جدول (2-2)حالات مختلف کیفیت زندگی با ترکیب ابعاد عینی و ذهنی……………………………………….64
جدول (2-3):معيارها و زيرمعيارهاي كيفيت محيط از نظر مازلو…………………………………………………..66
جدول شماره( 3-1) : جایگاه شهر ساری در سلسله مراتب شهری استان مازندرا ن………………………………86
جدول شماره(3-2): تغییرخانوارشهر ساری طی سال ها ی1385 – 1345…………………………………………96
جدول (3-3)تحولات شاخص نسبت جنسی جمعیت شهر ساری در دوره 85-1355…………………………98
جدول (3-4)روند افزايش جمعيت شهر ساري در طي سال‌هاي 85-1375……………………………………..100
جدول (3-5) برآورد میزان سواد جمعیت 6ساله و بیشتر براساس تفکیک جنسیت……………………………101
جدول (3- 6)تحولات ضریب سکونت در شهر ساری…………………………………………………………………102
جدول (3-7)قیاس نرخ رشد جمعیت و رشد مسکن در دوره سی ساله 1355-1385……………………….102
جدول (3-8) :تعداد مهاجران وارد شده به شهر ساری طی سال های 1385- 1375………………………….104
جدول (3-10)تراکم های موجود براساس برآورد طرحهای جامع وتفصیلی بین سالهای 89-1370 ……105
جدول (3-11)بررسی خصوصیات اشتغال جمعیت شهرساری طی سالهای 1365 تا 1384………………107
جدول ( 3-12): مساحت شهر ساری طی دوره های طی دوره های 1385- 1335…………………………..110
جدول (4-1)روش تعیین پراکندگی / فشردگی …………………………………………………………………………..117
جدول (4-2) کاربری های موجود درشش محله ی نمونه…………………………………………………………… 118
جدول (4-3) نتایج بدست آمده در زمینه ی میزان فشردگی و پراکندگی به تفکیک محلات……………. 122
جدول شماره (4-4) فراوانی جنسیت نمونه آماري………………………………………………………………………123
جدول شماره (4ـ5)فراوانی سن نمونه آماري……………………………………………………………………………..124
جدول شماره (4-6) فراوانی خانوار………………………………………………………………………………………….124
جدول شماره (4-6)ميزان تحصيلات نمونه آماري……………………………………………………………………..125
جدول شماره (4-7) سابقه سکونت…………………………………………………………………………………………126
جدول شماره (4-8)شغل سرپرست………………………………………………………………………………………………….127
جدول شماره (4-9)عمر منزل مسکونی……………………………………………………………………………………………128
جدول شماره (4-10) نوع منزل مسکونی………………………………………………………………………………………….129
جدول شماره (4-11)درآمد خانوار………………………………………………………………………………………………….130
جدول شماره (4-12)تعداد اتومبیل…………………………………………………………………………………………131
جدول شماره (4-13): مساحت منزل مسکونی…………………………………………………………………………………132
جدول شماره (4-14): نوع تصرف ملک مسکونی……………………………………………………………………………133
جدول شماره (4-15):ساعات امنیت اجتماعی…………………………………………………………………………………134
جدول شماره (4-16): عامل انتخاب محل سکونت………………………………………………………………………….135
جدول شماره (4-17): درخواست ساکنین محله……………………………………………………………………………..136
جدول(4-18)ابعاد وشاخص های پیشنهادی کیفیت زندگی ……………………………………………………………..137
جدول( 4–19) تجزيه و تحليل توصیفی پرسش نامه در کل شهر ساری (ابعاد کیفیت زندگی شهری)……….148
جدول( 4–20) تجزيه و تحليل توصیفی پرسش نامه در فرم فشرده (ابعاد کیفیت زندگی شهری)…………….153
جدول( 4–21) تجزيه و تحليل توصیفی پرسش نامه در فرم پراکنده (ابعاد کیفیت زندگی شهری)…………….158
جدول (4–22) تجزيه و تحليل توصیفی پرسش نامه در محله میرزا زمانی (ابعاد کیفیت زندگی شهری)……161
جدول( 4–23) تجزيه و تحليل توصیفی پرسش نامه در محله قلیچ (ابعاد کیفیت زندگی شهری)……………..165
جدول(4–24) تجزيه و تحليل توصیفی پرسش نامه محله صاحب زمان (ابعاد کیفیت زندگی شهری)……… 169
جدول(4–25) تجزيه و تحليل توصیفی پرسش نامه در محله بلوار خزر (ابعاد کیفیت زندگی شهری)………172
جدول(4–26) تجزيه و تحليل توصیفی پرسش نامه در کوی ارم (ابعاد کیفیت زندگی شهری)………………175
جدول (4–27) تجزيه و تحليل توصیفی پرسش نامه کوی شهید قاسمی (ابعاد کیفیت زندگی شهری)……..178
جدول( 5–1 )مقایسه انحراف استاندارد و میانگین کیفیت زندگی شهری به تفکیک محلات و نوع فرم……185
جدول( 5–2) تجزيه و تحليل فرضیه اصلی تحقیق……………………………………………………………………………185
جدول(5–3) تجزيه و تحليل فرضیه شماره یک………………………………………………………………………………..186
جدول( 5–4) تجزيه و تحليل سوالات توصیفی بعد حمل و نقل…………………………………………………………187
جدول( 5–5)تجزيه و تحليل فرضیه شماره دو…………………………………………………………………………………191
جدول( 5-6) تجزيه و تحليل فرضیه شماره سه……………………………………………………………………………….192
جدول( 5-7) تجزيه و تحليل فرضیه شماره چهار……………………………………………………………………………193
جدول( 5-8) تجزيه و تحليل سوالات توصیفی بعد نگرش………………………………………………………………194
جدول( 5-9) تجزيه و تحليل فرضیه شماره پنج………………………………………………………………………………196
جدول( 5-10)تجزيه و تحليل فرضیه شماره شش…………………………………………………………………………..197
جدول (5-11) مقایسه انحراف استاندارد و میانگین کیفیت زندگی شهری به تفکیک محلات و ابعاد……….200
جدول (5-12) تحلیل واریانس در بعد کیفیت کالبدی در بین محلات…………………………………………………200
جدول( 5-13) مقایسه استنباطی محله ها در بعد کیفیت کالبدی با استفاده از آزمون LSD…………………….201
جدول (5-14) تحلیل واریانس در بعدحمل ونقل کیفیت زندگی در بین محلات…………………………………201
جدول (5-15)مقایسه استنباطی محله ها در بعد کیفیت حمل و نقل با استفاده از آزمون LSD……………….202
جدول (5-16)تحلیل واریانس در بعد کیفیت اجتماعی در بین محلات……………………………………………….202
جدول (5-17) مقایسه استنباطی محله ها در بعد کیفیت اجتماعی با استفاده از آزمون LSD…………………203
جدول( 5-18) تحلیل واریانس در بعد کیفیت محیطی در بین محلات……………………………………………….203
جدول (5-19) مقایسه استنباطی محله ها در بعد کیفیت محیطی با استفاده از آزمون LSD…………………..204
جدول (5-20) تحلیل واریانس در بعد نگرش به محل سکونت در بین محلات……………………………………204
جدول (5-21) مقایسه استنباطی در بعد نگرش به زندگی به محل سکونت با استفاده از آزمون LSD………205
جدول (5-22) تحلیل واریانس در بعد کیفیت زندگی شهری در بین محلات……………………………………….205
جدول (5-23) مقایسه استنباطی محله ها در بعد کیفیت زندگی شهری با استفاده از آزمون LSD…………..206
جدول (5-24) مقایسه استنباطی کیفیت زندگی شهری برحسب جنسیت………………………………………………206
جدول (5-25)تحلیل واریانس براساس تعداد خانوار…………………………………………………………………………207
جدول (5-26)تحلیل واریانس براساس سطح تحصیلات……………………………………………………………………..207
جدول (5-27) تحلیل واریانس کیفیت زندگی شهری براساس درآمد خانوار………………………………………….208
جدول (5-28) تحلیل واریانس کیفیت زندگی شهری براساس شغل سرپرست……………………………………..209
فهرست نقشه
نقشه شماره(3-1) جایگاه شهر ساری در سلسله مراتب شهری استان مازندران……………………………………..86
نقشه (3-2) گسترش فیزیکی شهرساری بین سالهای 1385-1300…………………………………………………….108
نقشه(3-3) تقسیمات منطقه ای و ناحیه ای شهر ساری…………………………………………………………………….114
نقشه شماره (4-1) محدوده ی محلات نمونه ی شهر ساری…………………………………………………………….118

فهرست تصویر
تصویرشماره (4-1) فروریختن بنا ناشی از فرسودگی و عدم رعایت نکات ایمنی ساخت و ساز …………129
تصویر شماره (4-2) درسایه ی امنیت پلیس محله و تخریب اراضی کشاورزی……………………….135
تصویر شماره (4-3)پیاده رو درمحلات نمونه……………………………………………………………………………….141
فهرست شکل
شكل(2-1) اكولوژي شهري ارنست برگ

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد کیفیت زندگی، زندگی شهری، کیفیت زندگی شهری، حمل و نقل Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد کیفیت زندگی، فرم فشرده، توسعه شهر، زندگی شهری