دانلود پایان نامه ارشد درمورد کیفیت تدریس، ویژگیهای شخصیت، یژگیهای شخصیتی

دانلود پایان نامه ارشد

ناراحت و عصبانی شوند تا در جستجوی راههایی برای تلافیکردن برآیند و این اعتماد آنان را به شما کم خواهد کرد.

4- فریاد زدن در کلاس:
وقتی فریاد میکشید شما مبارزه را باختهاید. این بدان معنانیست که شما نباید گاهگاهی صدای خود را بلند کنید. اما معلمان زنی که مکرراً فریاد میزنند هرگز نخواهند توانست کلاس خود را به خوبی اداره کنند.
5- برخورد متفاوت با شاگردان:
عدالت در کلاس از اهم موضوعات تدریس و کلاسداریست. سعی کنید در کلاس نسبت به همهی دانشآموزان نظر یکسان و عدالت محور داشته باشید هستید و کودکانی وجود دارند که شما آنها را بیش از دیگران دوست دارید اما باید سعی کنید هرگز این حالت در کلاس رخ ندهد. همهی دانشآموزان را یکسان صدا بزنید. مجازات شاگردانی را که دوست دارید کاهش ندهید.
6- وضع قوانینی که اساساً ناعادلانه هستند:
بعضی وقتها قوانین خود به خود میتوانند شما را در موقعیتهای بدی قرار دهند، مثلاً، اگر یک معلم قانونی وضع کند که براساس آن پس از زنگ هیچ کاری برای انجام دادن وجود نداشته باشد این قانون میتواند یک موقعیت مشکلی را ایجاد کند حال اگر یک شاگرد دلیل منطقی داشته باشد چه میشود؟ از این گونه موقعیتها باید به شدت پرهیز کرد.
7- سپردن کنترل خود به دست شاگردان:
هر تصمیمی در کلاس باید به دلایلی توسط شخص شما اتخاذ شود. بهطور مثال شاگردان سعی میکنند از دست امتحان رها شوند. اما شما نباید بگذارید که چنین اتفاقی بیافتد مگر اینکه دلیل منطقی وجود داشته باشد. اگر شما به همهی تقاضاها جواب مثبت دهید و تسلیم شوید به راحتی کنترل کلاس را از دست خواهید داد.
8- غیبت و شکوه از همکاران و معلمان زن دیگر نزد دانشآموزان
اغلب اتفاق میافتد که شما مطالبی را از شاگردان میشنوید دربارهی معلمان زنی که فکر میکنید تدریس خوبی ندارند اما شما باید از بحث در این مورد پرهیز کنید و ایدههای خود را به خود معلمان زن یا به مدیر انتقال دهید آنچه که به شاگردانتان میگویید محرمانه نیست و پخش میشود.
9- نمره دادن بدون استدلال منطقی:
اطمینان حاصل کنید که قوانین هماهنگی برای نمرهدادن دارید. اجازه ندهید شاگردان پس از پایان کلاس جهت گرفتن نمره کامل شما را به چالش بکشند زیرا این کار انگیزه لازم را برای انجام دادن کاری به موقع از بین میبرد. هنگام نمره دادن به تکالیف از شیوههای عینی استفاده کنید این کار به شما کمک میکند که دلایل منطقی برای نمرات دانشآموزان داشته باشید.
2-2-11 استرس معلمان زن56
تدریس حرفه بسیار جالبی است در عین حال پرچالش و دشوار که امکان بروز استرس در آن زیاد است. استرس آموزگار را میتوان تجربه آموزگار از احساسات منفی ناخوشایند از قبیل خشم، ناراحتی، اضطراب، افسردگی و عصبیت ناشی از برخی جنبههای کاری یک آموزشگاه تعریف کرد. استرس زیاد در امر تدریس میتواند نتایج ناخوشایندی به همراه داشته باشد از جمله اینکه استرس طولانی مدت در امر تدریس باعث میشود معلم از کارش لذت نبرد در نتیجه وقت و نیروی کمتری صرف کار آموزش نماید و از کیفیت کار کاسته شود دوم اینکه معلم وقتی استرس را تجربه میکند روی کیفیت ارتباط با دانشآموزان کلاس تأثیر منفی میگذارد علاوه بر اینها استرس طولانی مدت میتواند به بیماری منجر گردد (کریاکو و دیگران57،1978 به نقل از قرچه داغی).
2-2-11-1 نشانهها و علائم استرس در معلمان زن
از جمله نشانهها و علائم استرس در معلمان زن میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
* غیبت کردن، دیرآمدن و میل به ترک سریعتر مدرسه
* کاهش بهرهوری در امر تدریس به ویژه برای معلمان زنی که در گذشته به شدت کارآمد بودهاند.
* بکارگیری عبارات منفی علیه خود
* نشانههای جسمانی شامل سردرد و بروز مشکلات در صدا
* رعایت نکردن قوانین و مقررات مدرسه
* احساس از دست دادن کنترل شغلی یا زندگی شخصی
2-2-11-2 منابع استرس معلمان زن
از جمله سؤالات جمعی که درباره استرس مطرح میشود این است که چه عواملی تولید استرس میکند؟
چرا و چگونه بعضی از افراد بیشتر تحت تأثیر استرس قرار میگیرند و دیگران میتوانند در برابر آن مقاومت کنند؟
2-2-11-3 ویژگیهای شخصیتی و استرس
معلمان زن با “تیپ شخصیتی الف” که اغلب کارهایشان را با حداکثر سرعت انجام میدهند به هنگام استراحت احساس گناه دارند، کارهایشان را به دیگری تفویض نمیکنند، پرحرفی میکنند و همیشه در حال شتاب هستند. این عدد برابر استرس آسیبپذیرند نسبت به معلمان زن با “تیپ شخصیت ب” که در مجموع در برخورد با مسائل زندگی نگرش و برخورد ملایمتری دارند علاوه بر این معلمان زنی که منبع کنترل آنها بیرونی است یعنی معتقدند که همه چیز را عوامل بیرونی کنترل میکنند و از خود آنها کاری ساخته نیست این افراد معتقدند که نمیتوانند روی اتفاقات و امور مهم زندگیشان تأثیر بگذارد و تحت تأثیر این ذهنیت وقتی با مشکل جدی روبرو میشوند احساس یأس و درماندگی میکنند. بنابراین، این عده هم در برابر استرس آسیبپذیرترند. معلمان زن با شخصیت روان رنجور نیز در برابر استرس آسيبپذیرند. به علت اینکه از آستانه کوتاهی برای تهدیدآمیز بودن اوضاع برخوردارند این افراد اغلب انتظار بدترین حوادث را دارند و مدام به بسیاری از حوادث احتمالی و فرضی فکر میکنند حوادثی که ممکن است اتفاق نیفتد این قبیل افراد اغلب ناراضیاند، زود رنج و فاقد اعتماد به نفس هستند.
علاوه بر ویژگیهای شخصیتی عوامل دیگری از قبیل تدریس به دانشآموزان بیانگیزه و مشکلدار، شرایط کاری نامناسب، فشارهای زمانی و بارکاری، مقابله با تغییراتی که در شغل معلمی وجود دارد، مسئولیتهای زیاد ارزیابی شده مداوم از جانب دیگران (دانشآموزان، اولیاء، مدیر و معلمان زن) نیز به عنوان منابع استرس معلمان زن شناسایی شدهاند.
2-2-11-3 -1 مدیریت زمان58
معلمان زن با وظائف متعددی روبرو هستند: تدریس، کارهای اداری، امتحانات، ملاقات با اولیاء و همکاران، تصمیمگیری در امور مدرسه و …. بنابراین شما معلمان زن با بکارگیری مهارتهایی از وقت خود به شکل بهتری استفاده نمائید.
* متوجه زمان باشید.
* فعالیتهایتان را اولویتبندی کنید.
* زمانتان را در محدودههای کوتاهمدت (روزانه)، میانمدت (هفتگی) و بلندمدت (سالانه) برنامه ریزی نمایید.
* برای هر فعالیتی زمان مناسبی را در نظر بگیرید.
* کارهای ساده و جزیی را به سرعت انجام داده و آنها را از سر راه بردارید.
* انجام بعضی از فعالیتها را به دیگران تفویض نمایید.
2-2-11-3-2 خودپیجویی
هر روشی که از طریق آن فرد شاغل وضعیت یا رفتار خاصی را پیش خود بررسی کند به عنوان خود پیجویی شناخته میشود که به مشاهدات و ثبت رویدادها، سابقهای از اندیشهها و احساسها، تعداد بروز رفتار خاص یا مقیاسهای ارزیابی شدت یک رویداد به دست میآید، در واقع خودپیجویی نوعی دفترچه یادداشت روزانه محسوب میشود که از طریق آن فرد پیشینهها و پیامدهای یک رویداد را می شناسد و متوجه میشود که رفتارها و احساسها هستند که پیش و یا پس از رویداد ظاهر میشوند. اجتناب از مواجهه و رویارویی با مسائل، مسأله میتواند در رابطه با دانشآموزان باشد مثلاً بیقراری، خستگی یا درس نخواندن دانشآموز که اگر شما به عنوان معلم بتوانی در چنین موقعیتی آرامش خود را حفظ کرده و از مواجهه با چنین مسایلی خودداری نمایید، دانشآموز موردنظر هم آرام میگیرد و شما بهتر میتوانید راههای مؤثرتری برای رفع مشکل بیابید.
2-2-11-3-3 خودآرامبخشی
بعد از خستگیهای ناشی از کار مدرسه سعی کنید بدن خود را با استفاده از شیوههای مخصوص ریلکسیش (خودآرامبخشی)، در حالت آرامش قرار دهید.
2-2-11-3-4 مثبت اندیشی
اگر بیشترین استرس شما مربوط به مدرسه است میتوانید به علایقی که در بیرون از مدرسه دارید فکر کنید و از آنها لذت ببرید.

2-2-11-3-5 گشودگی59
مسائل و احساسات خود را با دیگران در میان بگذارید. وقتی سعی کنید درباره مسائل خود با دیگران صحبت نکنید، مقداری انرژی از شما گرفته میشود که این خود باعث استرس میشود. علاوه بر این سعی در بازداری مسائل به وسواس فکر منجر میشود (پن باکر و دیگران60 در سال 1986). طی مطالعه ای در مورد دانشجویان از آنها خواستند که مسائل و مشکلات خود را بنویسند یا در مورد آنها با دیگران صحبت کنند. نتایج مطالعه نشان داد که این تعداد از دانشجویان نسبت به گروه مقایسه در طی چند ماه بعد کمتر بیمار شدند و از سلامت جسمی و روانی بیشتری برخوردار بودند. گری و فریمن تأکید دارند که صحبت کردن با همکاران تأثیر قابل ملاحظهای بر کاهش استرس در بین معلمان زن دارد.
2-2-11-3-6 افزایش تواناییها و مهارتها
اگر از شما خواسته شود از یک روش تدریس که با آن آشنایی ندارید استفاده کنید یا درسی را تدریس کنید که درباره موضوع آن علم کافی ندارید دچار استرس میشوید. اما با شرکت در کارگاههای آموزشی میتوانید مهارتهای جدیدی را کسب کنید و یا بر میزان علم و آگاهی خود بیفزایید و از این طریق استرس خود را کاهش دهید (سیدمن و زاکرمن61 1992). خاطر نشان کردهاند که اگر این کارگاههای آموزشی بتواند مهارتهای اداره کلاس از سوی معلمان زن را افزایش دهند مقدار زیادی از استرس معلمان زن کاهش مییابد.
در نهایت به این نکته توجه داشته باشید که تنها شما هستید که میتوانید به خودتان کمک کنید. در واقع فرصت به حداقل رساندن استرس به دست خود شماست. تدریس حرفهای هیجانانگیز است و به شما فرصت میدهد تا موضوعات مورد علاقه خود را دنبال کنید، به آموزش دانشآموزان کمک کنید تا موفق شوند، رشد کنند و از کار گروهی لذت ببرند. با وجود این، حرفهای دشوار و پرزحمت است و تمام معلمان زن گاهی استرس ناشی از کار را تجربه میکنند بنابراین لازم است همه معلمان زن در مرحله اول، حرفهای دشوار و پرزحمت است و تمام معلمان زن گاهی استرس ناشی از کار را تجربه میکنند بنابراین لازم است همه معلمان زن در مرحله اول، راهبردهایی فرا بگیرند که استرس ناشی از کار را به حداقل برسانند و در درجه بعد به استرس ایجاد شده بپردازند (یوسف زاده،1390،ص45).
شاید نکته بسیار مهمی که ابتدای کار باید به آن اشاره کنیم این است که استرس پدیدهای که تمام معلمان زن برخی اوقات آن را تجربه میکنند. در واقع تصور این که یک فرد بتواند کاری بدون تحمل استرس انجام دهد، امکان ندارد. در هر شغلی، استرس خفیف و گاه شدید وجود دارد که به ما کمک میکند با چالشهای پیشآمده، مصممتر روبهرو شویم. در واقع خشنودی بیشتر افراد از انجام دادن کارهای سخت، بهدلیل موفقیت در غلبهکردن بر مشکلاتی است که با آنها مواجه میشوند. حتی بعضی افراد معتقدند چنین چالشهایی نوعی سرمستی در آنان به وجود میآورد. تجربه استرس ناشی از کار، هم طبیعی و هم حاکی از تندرستی است. اگر شما کارآموز هستید یا بهتازگی واجد شرایط تدریس شدهاید، بسیاری چیزها آنقدر برایتان تازگی دارد که گاه به راحتی هرگونه استرسی را به عنوان بخشی از کارتان میپذیرید. با وجود این با صرف کمی وقت و تجزیه و تحلیل میتوانید از این فشار بکاهید و متوجه خواهید شد که کیفیت تدریس شما هم رشد کرده است. مهارتها صرفاً بخشی از مجموعه مهارتهایی هستند که تمام معلمان زن باید آنها را فرا بگیرند و حفظ کنند (یوسف زاده،1390،ص47).
2-2-11-4 آثار تخریبی استرس شدید در تدریس
استرس شدید میتواند عواقب شومی در تدریس به بار آورد. استرس شدید، روحیه معلم را ضعیف می کند و توانایی او را در انتقال اشتیاق که به تدریس دارد، کاهش میدهد. استرس معلم میتواند به 2 طریق اساسی از کیفیت تدریس او بکاهد. اول این که اگر شما مدتی طولانی حرفه تدریس را استرس زا بیابید، ممکن است رضایت شما از اشتغال در این حرفه کاهش یابد و این مسأله موجب دلسردی شما شود.
دوم این که استرس شدید ممکن است از کیفیت تعامل شما با دانش آموزان در کلاس بکاهد تدریس ثمربخش، به جو مثبت کلاس بهویژه به رابطه دوستانه شما با دانشآموزان که با حمایت و تشویق از کلاسهای آنان همراه باشد، بستگی زیادی دارد.
استرس شدید، آن روح بخشندگی را که مستلزم ایجاد جو مثبت در کلاس است از میان میبرد و ممکن است شما نسبت به

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد تشویق و تنبیه، آداب اجتماعی، تدریس موفق Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد رضایت شغلی، رضایت شغل، رژیم غذایی