دانلود پایان نامه ارشد درمورد کودکان و نوجوان، کودکان و نوجوانان، صاحب نظران، ارتکاب جرم

دانلود پایان نامه ارشد

ت ناموفق بودن بسياري از برنامه ها و طرح هاي مداخله اي ، اطلاع نداشتن از ايده ها و بينش افرادي است که درگير پروژه هستند (16) . با توجه به آمار مربوطه و مطالب ارايه شده سوالي که به ذهن متبادر مي شود اين است که فضاي کانون اصلاح و تربيت به چه نحوي است ؟ تعاملات ميان افراد در آن جا به چه صورت است که روند افزايشي در آمار اطفال بزهکار را به دنبال داشته ايم ؟ از اين رو به نظر مي رسد اگر تيغ پژوهش به لايه هاي دروني کانون اصلاح و تربيت کشيده شود شايد بتوان با اطلاعاتي که بدست مي دهد ، در آينده الگوهاي مداخله اي موثر تري طراحي کرد . بنابراين توجه به تجارب و نظرات کودکان و نوجوانان مستقر در کانون اصلاح و تربيت مي تواند ، تجارب فردي (زواياي پنهان زندگي آن ها ) ، وجوه غير انساني و مشکلات و پيامدهاي احتمالي زندگي در اين گونه اماکن را که از ديده نظر صاحب نظران جا مانده است را روشن سازد؛ و به کار گيري آن به عملکرد هر چه بهتر اين گونه مراکز تربيتي کمک بسزايي نمايد .
1 – 3 ) اهميت و ضرورت :
جامعه ايران مانند بسياري از جوامع در حال توسعه ، شاهد ازدياد کمي و کيفي پديده بزهکاري کودکان گرديده و اين تحول عمدتا با مهاجرت روستاييان به شهر، هجوم فرهنگ غربي ، توسعه شهرنشيني ، کمبود مسکن ، مشکلات اقتصادي ، ضعف باورهاي مذهبي و به ويژه در سال هاي اخير تحت تاثير فرهنگ مصرفي و صنعتي ، رشد سريعي به خود گرفته است ( 9 ) .
سير ترقي و تکامل ملت ها ، مديون اجتماعي سالم و نظم وانضباطي است که بر آن حاکم است و ملتي مي تواند سهم بيشتري از اين پيشرفت و تکامل را داشته باشد که از عوامل فساد و انحطاط دور بوده و نظام اجتماعي خود را بر پايه هاي محکم و استواري بنا نهاده و افراد سازنده اجتماع خود را شايسته و بهتر تربيت کرده باشد ( 17 ) . به همين جهت امروزه بهبود وضع اجتماعي و تعالي سطح فرهنگ عمومي، سر لوحه برنامه هاي اصلاحي کشورها قرار گرفته و به مساله تهذيب و تربيت افراد به خصوص کودکان و نوجوانان که عناصر سازنده اجتماعات آينده محسوب مي شوند ، توجه خاصي مبذول مي گردد ( 18 ) . رسيدگي به اين موضوع در جامعه ي ايران به خاطر بافت جمعيتي جوان کشور ، از اهميت و ضرورت بيشتري برخوردار است (19) . از مشکلاتي که همواره نظام هاي کيفري با آن مواجه بوده اند ، مشکل بزهکاري اطفال و نوجوانان است . از آنجايي که وضعيت ويژه و حساس اطفال واکنش اجتماعي خاصي را نسبت به بزهکاري آنان مي طلبد بنابراين شيوه هاي رسيدگي قضايي ، محاکمه ، مجازات و سرانجام نحوه بازپروري وفرايند بازاجتماعي ساختن آنان از اهميت بالايي برخوردار است ( 18 ) . در اغلب ممالک ، به دنبال توصيه هاي متخصصان علوم کيفري ، سياست جنايي خاصي در اين مورد اتخاذ شده که از آن جمله مي توان به آيين دادرسي خاص ، تاسيس کانون هاي اصلاح و تربيت به منظور گذراندن دوران محکوميت و … اشاره نمود . از آنجايي که يکي از گروه هاي هدف کارشناسان رفاه اجتماعي ، کودکان و نوجوانان به ويژه نوجوانان آسيب پذير بوده ، درکنار نقش کارشناسان نظام هاي کيفري ، توجه کارشناسان رفاه اجتماعي نيز به اين گروه ويژه از نوجوانان و شرايط حبس آن ها معطوف شده است. به ويژه اين که يکي از کمبود ها در زمينه ي بعد حقوقي رفاه اجتماعي4 ، عدم برنامه ريزي جامع و مناسب در زندان ها ، مراکز بازپروري و کانون هاي اصلاح و تربيت مي باشد ( 20 ) . بنابراين توجه و پژوهش بيشتري در اين زمينه احساس مي شود . از آنجايي که پژوهش حاضر بر کانون هاي اصلاح و تربيت متمرکز است ، به توضيح پيرامون اين مساله مي پردازيم .
جهت تشکيل کانون هاي اصلاح و تربيت ، سرمايه مادي ، افراد متخصص و واجد صلاحيت براي اداره و تصدي آن ها ، فضاي کافي ، ساختمان هاي وسيع ، اتاق هاي متعدد ، سالن هاي مناسب براي کارآموزي و تشکيل کارگاه هاي فني و حرفه اي ، کلاس هاي درس ، تالارعمومي، زمين ورزش و مسجد از نظر ارشاد و تهذيب اخلاقي ، از ضروريات اوليه است ( 2 ) . ساليانه مبالغ هنگفتي بالغ بر ميلياردها تومان جهت نگهداري ، درمان و توان بخشي نوجوانان معارض قانون بر دوش جامعه نهاده مي شود و تيم بزرگي متشکل از پزشکان ، روان شناسان ، مشاوران ، معلمان و مربيان در کانون هاي اصلاح و تربيت ايفاي نقش مي کنند . حال اين پرسش به ذهن مي رسد که علي رغم فعاليت اين تيم بزرگ و صرف هزينه هاي سنگين ، آيا مددجويان علت واقعي حضور خود درکانون را درک کرده اند ؟ و اهداف تربيتي و اصلاحي و فلسفه وجودي کانون را حس کرده اند يا علي رغم تدابير و اهداف مدون کانون اصلاح و تربيت ، اين محيط را صرفا به عنوان گذرگاهي براي تنبيه و کفاره بزه خود قلمداد مي کنند ؟
پژوهش هاي متعددي نشان مي دهد که در چند سال اخير تعداد بزهکاران کشور در حال افزايش است . به عنوان مثال اگر به روند افزايش تعداد بزهکاران طي سال هاي 1382 تا 1389 توجه کنيم ، خواهيم ديد ، سيستم قضايي در سال 1382 تعداد 2603 نوجوان را به کانون اصلاح و تربيت تهران معرفي کرده و در سال 1383 اين تعداد به 2623 نفر رسيده است . در سال 1384 ، 3043 مددجو معرفي شدند و همين روند تا جايي پيش رفت که در سال 1385 تعداد 3713 در سال 1386 تعداد 3357 نفر و در سال 1387 ، 2957 نوجوان ، در سال 1388 ، 2532 نفر ، در سال 1389 ،2331 و …. را با برچسب بزهکار که به نوعي برچسب عدم اطمينان هميشگي جامعه به اين افراد است ، روانه کانون اصلاح و تربيت تهران شده اند ( 9 ) . علاوه بر هزينه هايي که بزهکاري بر زندگي و شخصيت فرد تحميل مي کند ، رفتارهاي ناسازگارانه هر ساله هزينه هاي هنگفتي را نيز بر جوامع انساني تحميل مي کند . در صورتي که سياست هاي اصلاحي کانون اصلاح و تربيت صحيح باشد و به واقع عملکردي در راستاي اهداف و رسالت سازمان داشته باشد از کثرت اين نوجوانان کاسته مي شود و قسمت اعظم اين بودجه را مي توان صرف آموزش و پرورش ، فرهنگ سازي و تربيت عمومي اين نسل کرد .
مددجويان کانون اصلاح و تربيت ، کودکاني هستند که قرباني فقر مادي ، فقر فرهنگي ، بي توجهي خانواده ها ، جامعه و … شدند و کانون اصلاح و تربيت مي تواند به عنوان نقطه عطفي باعث تحول وضعيت و سبک زندگي آن ها ، رفع مشکلات مددجويان و… شده و در جريان فعاليت مشاوران ، مددکاران و … بستر تعليم وتربيت ، ادامه يک زندگي سالم و به دور از انحراف را در آينده براي آنان ميسر سازد . مطالعات مختلفي که در زمينه بزهکاري صورت گرفته است اکثرا کمي و بيشتر در حيطه مطالعات سبب شناسي بزهکاري ، و يا مطالعات مقايسه اي بوده است . همچنين معرفي برنامه ها ، قوانين و مقررات ، امکانات و سبک و سياق زندگي مددجويان در کانون ، از زبان مسوولين و سياست گذاران تشريح شده و مطالعات کيفي از تجربه مددجويان و خدمت گيرندگان اين گونه موسسات در مورد زندگي در کانون ، رفتار مسوولين و ساير موارد مربوطه ، مطلبي در دست نيست اگر هم مطالبي در اين زمينه گردآوري شده متاسفانه به رشته تحرير در نيامده است . همان طور که مي دانيم اطلاع از تجربيات و نظرات خدمت گيرندگان يک سازمان ، مي تواند تاثير بسزايي در هدايت سياست گذاران و مسوولين در اتخاذ سياست ها و برنامه ريزي هاي معقول و موثر داشته باشد و در برنامه ريزي ها بايد منافع و مصالح همه ذي نفعان در نظر گرفته شود ( 16 ) . از جمله اقدام هاي مهم و ضروري در جريان تدوين برنامه هاي ويژه نوجوانان اين است که از شرکت کنندگان بخواهيم عقايد و تجربيات خود را ابراز کنند . از نوجوانان و جوانان ، به ويژه نوجواناني که گرفتار نظام قضايي هستند ، به ندرت خواسته مي شود نظرات و تجربيات خود را پيرامون دوران بازداشت و حبس مطرح کنند (21 ) . لذا طراحي برنامه ريزي هاي کانون هاي اصلاح و تربيت کشور تنها از نقطه نظر متخصصين بوده است و از ديدگاه مددجويان به عنوان گروهي از ذي نفعان مستقيم استفاده نشده است . همچنين مطالعات پژوهشگر حاکي از آن بود که بيشتر تصميم گيري ها و قضاوت ها در اين زمينه بر پايه ي داده هاي کمي بوده است . هنگامي که در مورد پديده ها ، يا گروهي از افراد سازمان هاي خاص ، اطلاعات کافي در دست نباشد ، از تحقيق کيفي براي شناخت بيشتر اين موارد استفاده مي شود . به عنوان مثال در مواردي که در زمينه ي موضوع خاصي اطلاعات کافي در دست نباشد با انجام تحقيق کيفي مي توان جنبه هاي مختلف موضوع را آشکار کرد (22 ) . مطالعه کانون هاي اصلاح و تربيت به خاطر حضور کودکان و نوجوانان از اهميت و حساسيت بالايي برخوردار است . همان طور که مي دانيم هر کشور سرمايه هايي اعم از سرمايه هاي مادي ( منابع طبيعي ، نفت و…) در دست دارد ، مهم ترين سرمايه هرجامعه که عامل اصلي توسعه و پيشرفت آن جامعه محسوب مي گردد ، سرمايه انساني است . کودکان امروز عامل رشد و توسعه فردا هستند و بي توجهي نسبت به سرنوشت کودکان بزهکار که متاسفانه آمار آن ها هم در حال افزايش است لطمه سنگين و جبران ناپذيري به قلب اجتماع وارد مي کند . کانون اصلاح و تربيت با اتخاذ سياست ها و راهکارهاي هاي صحيح و موثر و توجه عميق و فعاليت دقيق کارکنان ، مي تواند کودکان آسيب ديده امروز را به نيروهاي مفيدي براي جامعه مبدل سازد ويا با بي توجهي و اتخاذ استراتژي هاي نادرست مسبب بروز موج جديد آسيب هاي اجتماعي در آينده شود که دامن گير تمامي افراد جامعه خواهد بود . از اين رو مطالعه در زمينه تجربه مددجويان کانون اصلاح و تربيت از حساسيت و اهميت بالايي برخوردار است . پديده بزهکاري از جهات گوناگوني چون علل و عوامل ايجاد کننده آن ازجمله خانواده ، محيط ، عوامل وراثتي ، تاثيرانواع روش هاي تربيتي و مددکاري و… به کرات مورد مطالعه قرار گرفته است . زماني که از تاثير محيط بر بزهکاري صحبت مي کنيم مقصود ما بيشتر محيط هايي است که قبل از ارتکاب جرم ، نوجوان معارض با قانون در آن مي زيسته است ويا با آن تماس داشته است . اما محيط ديگري که اتفاقا بسيار حايز اهميت است و از قلم انداخته شده ، محيط تحميلي ( کانون هاي اصلاح و تربيت ) است که اطفال مددجو پس از ارتکاب جرم و بر خلاف ميل خود با آن مواجه مي شوند. گرچه اين محيط به قصد تربيت و تهذيب وي تدارک و پيش بيني شده است اما برخي اوقات مي تواند چنان اشکالاتي ايجاد کند و تاثيرات بسيار نامطلوبي در مددجويان به جاي بگذارد که خود به عنوان يکي از عوامل مشدد ناسازگاري به حساب خواهد آمد و به جاي ارشاد و تهذيب مددجو راه را براي ارتکاب مجدد بزه او باز مي کند ( 2 ) .
زندگي در محيط زندان و محيط هاي بسته ، گاه ناراحتي هاي شديدي ايجاد کرده و ناسازگاري هاي تازه اي را در نوجوان بزهکار به وجود مي آورد و اين مساله حتي در موسسات تربيتي مخصوص اطفال که با متدي کاملا متفاوت و با ملايمت بيشتر اداره مي شود نيز به چشم مي خورد . مددجويان نوجوان پس از طي دوره محکوميت يا تدابير تربيتي ولو اينکه از نظر روحيه و سازگاري پيشرفت کرده باشد در موارد فراوان با مشکلات متعددي از جمله مشکلات ناشي از توقيف و زنداني شدن و اقامت و نگاهداري در مراکز تربيتي يا زندان ها روبه رو هستند مانند حالات عصبي ، افسردگي و عدم تعادل رواني و … که با مطالعه و پژوهش مي توان علل اين قبيل مشکلات را کشف کرد. از جمله پيامدهاي زندان ، رفتارهاي خشونت آميز مجرمان و بزهکاران در طول دوره محکوميت در زندان هاي موقت و دايم عليه خود ( خود زني ) و عليه ديگران است . اقدام به خود کشي و آسيب رساندن به خود اعتراضي است که زندانيان به توقيف خود ، زندان انفرادي ، رفتار غير انساني کارکنان و مورد تعدي قرار گرفتن به وسيله ساير زندانيان ديگر نشان مي دهند . از ديگر پيامد هاي محبوس شدن در زندان ها و کانون هاي اصلاح و تربيت تاثير مجازات بر خانواده هاي مجرمان و بزهکاران است . عده اي از صاحب نظران يادگيري اعمال مجرمانه از يکديگر را ازجمله مهم ترين کارکرد هاي منفي اين گونه محيط ها مي دانند ( 23 ) .
1 – 4 ) بيان واژه
در تحقيقات کيفي بنا بر ماهيت مطالعه ، متغيرهاي وابسته ، مستقل و کنترل نداريم و تعريف نظري و عملياتي مشخصي براي واژه هاي موجود در

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد نوجوانان بزهکار، کودکان و نوجوان، کودکان و نوجوانان، استان تهران Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد استان تهران، کودکان و نوجوانان، کودکان و نوجوان، حقوق کودک