دانلود پایان نامه ارشد درمورد کودکان و نوجوانان، کودکان و نوجوان، اطلاعات نامربوط

دانلود پایان نامه ارشد

ويژگيها و فعاليتهاي خلاق دانشجويان دانشگاه پرداخته و به اين نتيجه رسيدند كه انتظار ارزيابي برهمه متغييرها و عوامل تشكيل دهنده خلاقيت تاثير مي گذارد.

فصل سوم: روش تحقيق و جمع آوري اطلاعات
– مقدمه
– روش تحقيق (روش اجراي تحقيق )
– روشهاي جمع آوري اطلاعات و داده هاي تحقيق
– جامعه آماري تحقيق
– برآورد حجم نمونه تحقيق
– روش نمونه گيري تحقيق
– متغييرهاي تحقيق
– ابزارهاي اندازه گيري تحقيق(مشخصات پرسشنامه ها)
– روايي ابزارهاي اندازه گيري تحقيق
– پايائي ابزارهاي اندازه گيري تحقيق
– روشهاي آماري تجزيه و تحليل داده هاي تحقيق

مقدمه
كشف حقيقت ، افزايش دانش و توضيح پديده ها از جمله اهداف اساسي هر تحقيق علمي مي باشد. تحقيق در علوم تربيتي نيز هدف كاربرد روشهاي علمي در مطالعه مسايل آموزشي – تربيتي را دارد وهدف آن نيز کشف اصول کلي يا تفسير رفتاري است که از آن براي تبيين ، کنترل و پيش بيني رويدادهاي آموزشي استفاده مي شود( دلاور، 1379، ص 46). ماهيت ذهني و نسبي بودن بسياري از مفاهيم ، ملاحظات اخلاقي ، تعدد متغييرهاي اثرگذار و غيرقابل كنترل بودن برخي ازآنها و… در مباحث علوم رفتاري مثل روانشناسي ، شرائطي را بوجود آورده كه در مبحث انجام پژوهشهاي علمي اجبارا بيشتر روشهاي توصيفي را برگزينيم. با وجود اين روش تحقيق توصيفي به خاطر توانمنديهاي بالقوه خود از جمله روشهاي شايع بوده ، مقبوليت زيادي دارد. مهمترين توانمندي آن فراهم آوردن امکان تحقيق بر روي مسائل ، مشکلات و موضوعاتي است که بنا به ملاحظاتي به صورت تجربي ميسر نيست (مثل بررسي اثرات تنبيه در کودکان و نوجوانان و يا عوارض مصرف سيگار ، که نه افراد خود را در اختيار محقق قرار مي دهند و نه دولت و والدين اجازه چنين کاري را به محقق مي دهند).به عبارت ديگر تحقيقات از جانب دولت ، مسئولان و والدين ، اخلاق ، عرف و… مجاز نبوده و محقق نمي تواند با دستکاري کردن و يا کم و زياد کردن متغييرهاي پژوهش ، مطالعه خود را به انجام رساند(سيدعباس زاده ، 1380، ص 145). بديهي است بنابه دلائل مذكور ارزش و اعتبار علمي يافته نيز نسبي خواهد بود با وجود اين ضرورت دارد حدالامكان چهارچوبها و استانداردهاي انجام پژوهشهاي علمي مد نظر و رعايت گردد . براين اساس روش پژوهش249 ، جامعه آماري ، نمونه آماري ، چگونگي روش انتخاب نمونه ها ، ابزارهاي جمع آوري اطلاعات ، متغييرها و فرضيه ها و روش تحليل داده ها و يافته ها مد نظر و مورد استفاده قرار گرفته است كه شرح هريك خواهد آمد.

روش تحقيق250 (روش اجراي تحقيق )
انتخاب روش تحقيق در واقع انتخاب مناسب ترين و بهترين راه رسيدن به هدف تحقيق است. همانطوريکه بدون استفاده از مسير و راه مناسب نمي توان به راحتي به مقصد رسيد بدون گزينش و استفاده از روش تحقيق مناسب نيز نمي توان مطابق اصول علمي به هدف نهائي پژوهش دست يافت . به عبارت ديگر هر موضوع تحقيق ، روش متناسب خود را دارد . ازپژوهشگر انتظار مي رود که قبل از اقدام عملي به اجراي تحقيق ، روش متناسب با آن را شناسايي کند و آن را درمحل مربوط در طرح تحقيق درج نمايد (سيد عباس زاده ، 1380،ص 150). تحقيقات علمي را بر اساس چگونگي بدست آوردن داده هاي مورد نياز(طرح تحقيق ) مي توان به دو دسته توصيفي(غيرآزمايشي251 )وآزمايشي252( تجربي ) تقسيم كرد. تحقيقات توصيفي شامل مجموعه روشهايي است كه هدف آنها توصيف كردن شرايط يا پديده هاي مورد بررسي است اين تحقيق بر حسب نحوه گردآوري داده ها ، يك تحقيق توصيفي253 موردي است . اين نوع تحقيق بنا برجستگي موضوع در نظام آموزش كشور و اهميت خاص مراكز سمپاد انتخاب شده و مي تواند راهگشاي موارد ديگر نيز باشد . بديهي است در اين حالت نمونه گيري صورت نمي گيرد و همه جامعه آماري نيز مي تواند به عنوان نمونه آماري مورد تحقيق واقع شود. يعني مورد مربوط برگزيده شده و بر روي آن تحقيق صورت مي گيرد و به همين دليل نيز به آن ” مطالعه موردي254 ” اطلاق مي شود. طبيعتا در اين قبيل موارد، بيش از تحقيقات ديگر به عمق مسائل پرداخته مي شود . از طرفي قصد تحقيق سنجش عقايد و نگرش والدين و دانش آموزان در باره ايده ها و رفتارهاي خلاقانه است روش تحقيق مورد استفاده از نوع ” زمينه يابي255 ” و ” پيمايشي ” خواهد بود . سيدعباس زاده ، 1387، ص160 – 149). زيرا هدف آن توصيف كردن شرايط يا پديده هاي مورد بررسي تنها در دو واحد آموزشي است . با توجه به ماهيت موضوع تحقيق که شامل ” بررسي نگرشهاي فرزند پروري والدين و خلاقيت دانش آموزان مدارس راهنمائي پسرانه و دخترانه استعدادهاي درخشان اروميه” است . قالب اصلي سوال ما به ماهيت “چيستي ” و “چه هست ” تحقيق تاکيد داشته ودر صدد آزمون نوع نگرش خواهد بود. به عبارت ديگر در تحقيق حاضر در پي يافتن پاسخ به سوالات پژوهشي ازاين قبيل هستيم :
1- ماهيت شرايط موجود چگونه است ؟
2- چه رابطه اي ميان رويدادها وجود دارد ؟
3- وضعيت موجود چگونه است ؟( سرمد و ديگران ، 1383، ص83 و82)
بنابراين روش تحقيق ما از نوع توصيفي و زمينه يابي (پيمايشي) با استفاده از محاسبه همبستگي، ميانگين و… خواهد بود . توصيف عيني و واقعي رويدادها و کشف چگونگي روابط مربوط بين آنها در حالي است که شرائط آزمون تجربي و امکان دخل و تصرف از سوي محقق وجود ندارد . لکن چنين وضعي مغاير برخورد فعال وي با موضوع نيست . در تحقيق حاضر برخورد والدين و مربيان به هر شکلي که هست قبل و بعد از انجام تحقيق نيز وجود خواهد داشت . در اين تحقيق ما بدنبال بررسي شيوه هايي بوده ايم که والدين در برخورد تربيتي با فرزندان خود اعمال داشته اند. والدين بنا به به سليقه شخصي ، باورها ، سنت ها و ارزشهاي خود روشهاي متفاوتي براي تربيت فرزندان خود برمي گزينند طبيعتا تفاوت روشها آثار متفاوتي هم بدنبال خواهد داشت . از آنجائيکه ما بدنبال مشخص کردن رابطه اين برخوردها و آثار آن بوده و هيچ تغييري در واقعيت ها و متغييرها داده نمي شود عملا از يک طرح تحقيقاتي پس از وقوع پيروي کرده ايم (کفايت ، 1373، ص 125)به عبارت ديگراز طرفي با توجه به اينكه در اين تحقيق به دنبال مشخص كردن و توصيف رابطه بين چند متغيير مثل روشهاي تربيتي والدين و خلاقيت در كودكان و… هستيم و چنين وضعيتي طبيعي بوده و هيچگونه دخل وتصرف و تغييري در عوامل دخيل داده نمي شود طرح مورد استفاده در اين پژوهش از نوع همبستگي و پس از وقوع نيز هست (سيدعباسزاده ، 1380، ص 165).
در تحقيق همبستگي سعي مي شود رابطه متغييرهاي مختلف با استفاده از ضريب همبستگي کشف يا تعيين شود(بورگ و گال1989). بديهي است نظر سنجي ها ، ارزيابي ديدگاهها و نگرش ها ، استفاده از روش تحقيق زمينه يابي را تجويز مي نمايد آنان که به پيمايش مي پردازند ، يک قاعده کلي را در نظر دارند اگر مي خواهيد بدانيد که مردم چه فکر مي کنند از خودشان بپرسيد” . براي تبيين رفتار توده مردم ، محتاج به اطلاعاتي در باره نگرش توده اي هستيم که آنها را فقط از طريق پيمايش مي توانيم به دست آوريم . بدون اينکه از مردم بپرسيم ، نمي توانيم بفهميم که آنان چگونه مي انديشند و اگر بتوانيم از مردم سوال کنيم ، مي توانيم در باره اينکه آنها چه فکر مي کنند و علت کارهايشان چيست اطلاعات بسياري کسب کنيم زماني که عقايد عمومي و رفتار توده مردم مورد توجه است ، پيمايش نقش بسيار مهمي را در علوم اجتماعي بازي مي کند “( عابدي ،1362،ص 6و ص 14) .استفاده از روش هاي آماري چون تنظيم انواع جداول ، محاسبه فراواني ها و درصدها و ميانگين متغييرها ، محاسبه ضريب همبستگي وانحراف معيار آنها و… بمنظور ارائه تجزيه وتحليل داده ها ، فرضيه ها و نتايج از الزامات کار در اين تحقيق است تا بتوانيم با بهره گيري از دست يافته ها به پرورش اصول و تعميم هاي لازم و تفسير نتايج اقدام نمائيم ( عباس زاده ، 1380، ص 155). هدف تحقيق و نحوه گردآوري داده ها دو ملاك اصلي روش تحقيق در حوزه علوم رفتاري است . هدف تحقيق مي تواند شامل اهداف بنيادي ، كاربردي و توسعه اي باشد . تحقيق حاضر هدف نوع دوم را دنبال مي نمايد و با توجه به نحوه گردآوري اطلاعات و داده ها نيز لاجرم روش تحقيق توصيفي( پيمايشي ) مد نظر بوده و در جريان پژوهش ، توصيف هر چه دقيق تر و منظم واقعيت ها و ويژگيهاي پديده ها و جامعه مورد مطالعه دنبال خواهد شد ( همتي ، 1387ص 48).

روش هاي جمع آوري اطلاعات256 و داده هاي257 تحقيق
داشتن اطلاعات کافي و ارزشمند در تمام مراحل تحقيق مورد نياز است ، به عبارت دقيق تر هرنوع تحقيق علمي تنها به ميزان اطلاعات جمع آوري شده مفيد مربوط به موضوع ، ارزش دارد. بنابراين آندسته اطلاعات که واجد ويژگيهاي سه گانه زير باشد در اين تحقيق مورد نياز و توجه ما خواهد بود .
1- اطلاعات مربوط به موضوع باشد.
2- اطلاعات دقيق باشد
3- اطلاعات به روز باشد.
فلذا ضرورت دارد به منظور صرفه جوئي در هزينه ها ، وقت و انرژي از جمع آوري اطلاعات نامربوط ، مبهم و کهنه شده (مگر در موارد ضروري مثل بررسي تاريخي ، ديدگاهها و…)اجتناب گرديده و عمل گزينش اطلاعات مورد نياز از ميان انبوه جمع آوري شده صورت پذيرد. در اين تحقيق اطلاعات جمع آوري شده هم جنبه کمي و هم جنبه کيفي داشته و عمدتا با استفاده از پرسشنامه (کمي ) بدست خواهد آمد . فلذا بلحاظ ماهيت توصيفي و پيمايشي بودن تحقيق حاضر ، استفاده از پرسشنامه( بعنوان متداولترين وسيله جمع آوري اطلاعات در علوم انساني ) مناسب خواهد بود هرچند به نظر ميرسد در مواردي استفاده از فنون مصاحبه و مشاهده نيز مورد نياز باشد (سيد عباس زاده ، 1380 ، ص 241 تا 269 ).در باره آزمونهاي خلاقيت چگونه بايد انديشيد؟ به زعم گرونبرگ انتقادات اساسي در باره اين آزمونها ، كه به وسيله مولفان مختلف عنوان شده است ، بسيار شديد است . اين مولفان عقيده دارند كه آزمونها ي خلاقيت چيزي را علاوه بر آزمونهاي هوش عمومي نمي سنجند . ولي دلايلي براي اثبات اين امر كه آزمونهاي خلاقيت چيز خاصي را مي سنجند وجود دارد. اين چيز خاص ، لزوما و كاملا با آنچه عموما از خلاقيت مي فهميم مشتبه نمي شوند ( ميناكاري ، 1368، ص 139). براي سنجش اعتبار آزمونهاي خلاقيت معيارهاي مشخصي وجود دارد از جمله اينکه هرچه تعداد پاسخها ، تنوع پاسخها ، غير متعارف بودن پاسخها و ذکر جزئيات بيشتر باشد همانقدر مطلوبتر است.
پرسشنامه هاي استفاده شده در اين تحقيق ( ضميمه طرح ) از نوع بسته ( چند گزينه اي ) که متضمن سنجش و ارزيابي نوع برخورد ، ارزيابي دانش آموزان و والدين و مربيان در خصوص متغيير” خلاقيت ” است. در مورد دانش آموزان مدارس راهنمائي( سنين مهم از نظر بروز و رشد خلاقيت ) ، والدين و مربيان آنان به کار گرفته خواهند شد. در واقع با اين کار از پرسشنامه بعنوان “وسيله اندازه گيري ” که کيفيت ها را به کميت تبديل مي کند بهره مي جوئيم .آزمونهاي مورد نظر در حقيقت جو محيط خانواده و مدرسه را از نظراينکه تا چه اندازه از خلاقيت کودکان حمايت مي کنند ؟ مورد بررسي ، ارزيابي و تحليل قرار ميدهد ( قاسم زاده و عظيمي ، 1375،ص 193 تا ص 195). طبيعي است به غير از پرسشنامه در قسمت هاي مختلف پژوهش مثل پيشينه تحقيق و بيان ضرورت انجام آن از ساير اطلاعات کيفي استفاده خواهد شد.
اطلاعات كتابخانه اي ، مرور نمونه هاي تحقيقات انجام شده مشابه در دسترس ، استفاده از مجلات و مقالات مندرج در نشريات ، مطالعه سايتهاي اينترنتي فارسي و انگليسي زبان از جمله روشهاي ديگر جمع آوري اطلاعات نظري در پژوهش حاضر بود . براي گردآوري اطلاعات و داده هاي عملي دقيق مورد نياز از مدارس مورد هدف ، ابتداء با مراجعه حضوري به مدارس مذكور ومذاكره با مديران محترم ، توضيحات لازم در مورد ماهيت هدف تحقيق ، پرسشنامه ها و نحوه توزيع و جمع آوري آنها ارائه و آمادگي لازم براي همكاري فراهم شد . براي اجراي آزمون اصلي كه شامل ارزيابي ميزان خلاقيت دانش آموزان بود ،

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره علم و فناوری، ارتباط با طبیعت، آموزش از راه دور Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره علم و فناوری، معماری پایدار، اجتماعی و فرهنگی