دانلود پایان نامه ارشد درمورد کودکان و نوجوان، کودکان و نوجوانان، نوجوانان بزهکار، شهرستان اهواز

دانلود پایان نامه ارشد

ازکانونها تشخيص دهند پس از تصويب وزارت دادگستري براي اجرا ابلاغ خواهند نمود .
تبصره ـ اداره خدمات اجتماعي وزارت دادگستري در صورت اقتضا مي‌تواند به درخواست ‌والدين يا سرپرست طفل و يا مدير کانون اصلاح و تربيت با جلب موافقت دادگاه نسبت به انتقال‌ طفل از کانون اصلاح و تربيت يک شهرستان به کانون محل ديگر اقدام نمايد .
فصل سوم ـ مقررات انضباطي‌ ، تشويقي و پايان دوره نگاهداري اطفال‌
ماده 25 ـ اطفالي که مقررات کانون را نقض نمايند و يا برخلاف شرايط انضباطي آن رفتار کنند برحسب مورد از طرف مدير کانون مشمول تصميمات انضباطي زير خواهند شد:
ـ سرزنش و نصيحت‌.
ـ توبيخ‌.
ـ محروميت از ملاقات تا پانزده روز.
ـ محروميت از مکاتبه‌.
ـ محروميت از خريد از پنج روز تا يک ماه‌.
ـ محروميت از حضور در سينما و تالار سخنراني‌.
ـ نگاهداري انفرادي از يک تا پانزده روز.
ـ تقاضاي اجراي ماده 26 قانون 1338 از دادگاه‌.
چنانچه اطفال در مدت توقف خود در کانون اصلاح و تربيت مرتکب جرمي شوند فورا مراتب ازطرف مدير کانون به دادگاه اعلام و در پرونده شخصي وي منعکس خواهد شد .
ماده 26 ـ از اطفالي که به کانون اصلاح و تربيت اعزام مي‌شوند فقط والدين‌ ، خويشان نزديک‌ ،سرپرست قانوني و وکلاي اطفال پس از ارايه مدرک شناسايي مي‌توانند ملاقات نمايند .
تبصره ـ مدير کانون مي‌تواند ملاقات کساني را که از نظر تهذيب و تربيت طفل موثر بداند به طور استثنا اجازه دهد و در مواردي که ملاقات بعضي از افراد خانواده طفل را مضر به حال وي تشخيص ‌دهد منع نمايد و در هر حال مراتب در پرونده طفل درج خواهد شد .
ماده 27 ـ مدير کانون اصلاح و تربيت موظف است که به محض اتمام دوره توقف طفل در کانون ‌نسبت به آزادي وي اقدام نمايد و در صورت فوت طفل مراتب را بايد فورا به دادسرا و رييس ‌دادگاهي که او را اعزام داشته است اعلام نمايد .
ماده 28 ـ مدير کانون اصلاح و تربيت موظف است پانزده روز قبل از تاريخ مقرر براي آزادي اطفالي‌که به حکم دادگاه در کانون نگاهداري مي‌شوند مراتب را به اطلاع انجمن حمايت زندانيان برساند تا بخش مربوط به اطفال در انجمن مزبور طفل را تحت مراقبت قرار داده و تسهيلات لازم را از نظر وضع شغلي و تحصيلي و استقرار مجدد وي در اجتماع فراهم سازد .
ماده 29 ـ در مورد اطفالي که مدت توقف آنها در قسمت اصلاح و تربيت و يا زندان بيش از شش‌ ماه باشد در آخرين ماه توقف چنانچه مدير کانون رفتار و وضع روحي و اخلاقي طفل را مناسب ‌تشخيص دهد مي‌تواند با اطلاع و پس از تاييد قاضي دادگاهي که طفل را به کانون اعزام داشته است‌ موافقت نمايد که طفل روزها در خارج نزد کارفرماي مورد اعتماد کار کرده يا در آموزشگاهي که مورد موافقت کانون باشد تحصيل نمايد و شبها به کانون مراجعت نمايد .
تبصره ـ مدير کانون در اين باره با کارفرماي مربوط قراردادي منعقد خواهد نمود و در نحوه کار ،تحصيل و حضور و غياب اطفال به وسيله مددکاران اجتماعي يا نمايندگاني که از اين نظر تعيين ‌مي‌شوند نظارت خواهد داشت در صورت نقض مقررات اين ماده به وسيله طفل مراتب فورا جهت اتخاذ تصميم مجدد به دادگاه مربوط اعلام خواهد شد .
ماده 30 ـ به اطفالي که در تمام مدت توقف در کانون اصلاح و تربيت حسن رفتار نشان داده و کارآنها در کارگاهها رضايت ‌بخش باشد به تشخيص مدير کانون پاداش مناسبي پرداخت خواهد شد به ‌علاوه مدير کانون اختيار دارد در قبال خدماتي که اطفال با رعايت قانون کار از نظر سن‌ ، داوطلبانه در کانون انجام مي‌دهند حق‌الزحمه مناسبي پرداخت نمايد. هرگونه پرداخت پاداش و حق ‌الزحمه به‌ اطفال در دفتر مخصوصي ثبت و در پرونده آنان منعکس خواهد شد .
ماده 31 ـ اطفالي که طبق بند 4 ماده 18 به زندان کانون اصلاح و تربيت سپرده مي‌شوند تا سن 20سال تمام در آنجا نگاهداري خواهند شد سپس برحسب مورد تا پايان مدت تصميم دادگاه به قسمتي‌ در کانون که به اين دسته از نوجوانان اختصاص داده مي‌شود منتقل خواهند گرديد .
فصل چهارم ـ مقررات مربوط به مشاورين دادگاههاي‌ اطفال و مددکاران اجتماعي‌
ماده 32 ـ حق ‌الزحمه هر يک از مشاورين دادگاه براي هر جلسه حضور از سيصد الي پانصد ريال‌خواهد بود که به تناسب کار از طرف رييس دادگاه اطفال معين مي‌شود.
ماده 33 ـ چنانچه مشاورين بدون عذر موجه در جلسات دادگاه حاضر نشوند و يا در انجام وظيفه ‌قصور نمايند دادگاه مي‌تواند درخواست عزل آنها را از اين سمت و تعيين جانشين آنها را بنمايد ـ درصورت عزل يا استعفا يا فوت مشاورين‌ ، جانشين آنها به ترتيب و براي مدت مقرر در قانون ‌انتخاب خواهد شد .
ماده 34 ـ اشخاص زير نمي‌توانند به عنوان مشاور انتخاب شوند.
1 ـ کساني که مشهور به فساد اخلاق باشند.
2ـ متجاهرين به استعمال مسکرات و معتادين به مواد افيوني و مخدره‌.
3ـ اشخاصي که داراي سابقه محکوميت به جنحه و جنايت باشند.
4ـ کساني که سن آنها کمتر از 35 سال باشد.
5 ـ کساني که مجرد باشند.
ماده 35 ـ تحقيقاتي که با توجه به تبصره ذيل ماده 7 قانون تشکيل دادگاه اطفال بزهکار درباره ‌سوابق طفل به عمل خواهد آمد ممکن است به وسيله مددکاران اجتماعي کانونهاي اصلاح و تربيت ‌يا مددکاران اجتماعي که در دادگاههاي اطفال انجام وظيفه مي‌نمايند انجام شود .
ماده 36 ـ مددکاران اجتماعي قبل از ورود به خدمت موظفند سوگند ياد کنند که در انجام وظايفي‌که برعهده دارند کمال صداقت و امانت را منظور داشته هنگام تحقيقات و در تهيه و تنظيم ‌پرسشنامه‌ ها هرگز برخلاف حقيقت و راستي چيزي ننويسند و آنچه را که در حين انجام وظيفه از زندگي خصوصي اشخاص مطلع مي‌شوند جز در جهت انجام وظيفه ‌اي که برعهده آنها محول شده ‌است تحت هيچ عنواني در خارج فاش نسازند .
ماده 37 ـ حق ‌الزحمه مددکاران اجتماعي در صورتي که مستخدم رسمي يا پيماني باشند طبق ‌مقررات قانون استخدام کشوري خواهد بود و در صورتي که خدمت مددکاران مستمر نبوده و اتفاقي‌ باشد برحسب مورد و ميزان کاري که انجام مي‌دهند دستمزد آنها به وسيله رييس دادگاه معين خواهدشد و براي هر مورد بيش از سه هزار ريال نخواهد بود.
ماده 38 ـ کارکنان و مسئولين فعلي دارالتاديب ها تا زماني که از طرف وزارت دادگستري وسايل‌ انتخاب و استخدام مديران‌ ، مسئولين‌ ، کارمندان دفتري‌ ، مربيان‌ ، معلمان حرفه‌اي و مراقبين انتظامي‌ کانونهاي اصلاح و تربيت فراهم نشده تحت تعليمات وزارت دادگستري وظايف خود را انجام ‌خواهند داد (65 ) .
2 – 16 مروري بر پژوهش هاي پيشين
پژوهشگر مرور منابع را پس از انتخاب موضوع پژوهش و در ضمن تنظيم پروپوزال و در ادامه کار و پيرامون موضوع مورد نظر انجام داد ، تاکنون در ايران مطالعه اي درباره تجربه مددجويان از اقامت در محيط هاي بسته ( مانند کانون هاي اصلاح و تربيت ، زندان ها ، بازداشتگاه ها و … ) صورت نپذيرفته است . تحقيقات داخلي بسياري درباره نوجوانان معارض قانون صورت گرفته اما با موضوع پژوهش حاضر نبوده ، پژوهشگر با مرور منابع در تحقيقات خارجي نيز به نتيجه ي مشابهي دست يافت و مسايل داخلي کانون هاي اصلاح و تربيت يا دارالتاديب هاي دولتي ، موضوع پژوهش ها نبوده و هر آنچه که راجع به اين گونه اماکن و اقامت در آن ها مطرح شده بيشتر ناشي از گزارشات مسوولين و شکايات مطرح شده از سوي مددجويان بوده است ، به طوري که الرود در سال 2006 اظهار مي کند ، ” متأسفانه تحقيقاتي دربارة شرايط حبس در مؤسسه‌هاي اصلاحي نوجوانان در گوشه‌وکنار کشور در دست اقدام نيست ” ( 15 ) . از آنجايي که شبيه ترين مکان به کانون هاي اصلاح و تربيت ، زندان بزرگسالان و مراکزشبانه روزي است ، به ناچار پژوهشگر از تحقيقاتي استفاده کرده که پيرامون زندان ، تاثيرات سو زندان بر زندانيان ، پيامدها ي اقامت در زندان ( مددجويان بزرگسال ) و … تا کنون انجام شده است .
2 – 16 – 1 پژوهش هاي داخلي
عبادي در سال 1385، به روش زمينه يابي به بررسي رابطه ي بين روش هاي اصلاحي با افسردگي بزهکاران کانون اصلاح و تربيت شهرستان اهواز پرداخت و نتايج اين پژوهش نشان داد ، روشهاي اصلاحي به کارگفته شد با نگرش و افسردگي بزهکاران رابطه معناداري دارد . به طوري که اجراي مراسم مذهبي در کانون بر نگرش مذهبي بزهکاران اثر مثبت دارد ، بين اشتغال به کار و افسردگي همبستگي منفي وجود دارد همچنين اعطاي ملاقات حضوري باعث کاهش ميزان افسردگي بزهکاران مي شود . اما بين اجراي فعاليت هاي هنري ، مانند : تئاتر ، نقاشي ، کاردستي و… با افسردگي رابطه معناداري وجود نداشت ( 66 ) .
بابک نژاد در سال 1374 ، در پژوهشي تحت عنوان بررسي تاثير کانون هاي اصلاح و تربيت بر انگيختگي هيجاني نوجوانان ، براي تعيين رابطه ميان مدت اقامت در کانون و انگيختگي هيجاني نوجوانان ، در مورد سه گروه از نوجوانان مقيم کانون ، با اقامت هاي متفاوت ( کمتر از 5 ماه ، بين 5 تا 10 ماه اقامت ، بيش از 10 ماه اقامت ) به اين نتايج دست يافت که با ورود نوجوانان بزهکار به کانون اصلاح و تربيت ، در فاصله 10 ماه اول به استثناي افسردگي ، ساير متغيرهاي مورد بررسي يعني حساسيت ، خصومت ، وسواس ، اضطراب و در کل بر انگيختگي هيجاني افزايش مي يابد ولي استمرار اقامت نوجوانان بيش از 10 ماه تاثير معني داري در بر انگيختگي هيجاني آنان ندارد ( 67 ) .
باختري و حيدري ( 1387 ) ، در مقاله اي مروري تحت عنوان شناخت رفتار هاي مشکل آفرين در کودکان و نوجوانان کانون هاي اصلاح و تربيت و روش برقراري ارتباط با آن ها رفتار هاي نوجوانان ساکن در کانون هاي اصلاح و تربيت را به 7 دسته زير طبقه بندي کرده است .
1 . رفتارهاي تخريب عمدي : مانند شکستن شيشه ، تخريب وسايل محيط ،آزار و اذيت رساندن عمدي و با احساس لذت به ديگران و يا به خود
2 . تحريک‏پذيري شديد : نداشتن تحمل سروصدا ، از کوره در رفتن با محرک معمولي مانند شرايط عمومي‏ خوابگاه ، پريدن از خواب با يک صداي ضعيف ،کوبيدن سر و مشت زدن به ديوار و…
3 . رفتارهاي انحرافي و بي‏پروا : انجام رفتارهاي‏ جنسي در حضور ديگران همچون نشان دادن آلت تناسلي ، مزاحمت جنسي براي ديگران ، به کاربردن الفاظ بسيار رکيک و زننده بدون احساس شرم‏ وحيا ، خودارضايي‏ شديد و مکرر دور از چشم ديگران
4 . رفتارهاي عجيب و غريب : مانند خيره‏شدن به يک‏ نقطه به مدت طولاني ، بي‏قراري شديد ،کشيدن پتو به سر و ماندن آن حالت به مدت طولاني و عدم ايجاد ارتباط کلامي و چشمي با ديگران ، ماندن در يک وضعيت و حالت‏ بدني مشخص و تکرار آن ، پرحرفي ، حرف ‏هاي بي‏معني‏ و مفهوم ، خود را فرد مهمي مانند يک شخصيت سياسي‏ يا مذهبي پنداشتن ، شادي بيش از حد و خنديدن بي‏ مورد و يا افسردگي و يا گوشه‏گيري شديد و عدم شرکت‏ در فعاليت‏هاي گروهي مانند ورزش ، بازي ، غذاخوري ، هواخوري و…
5 . نداشتن تمرکز : بي‏توجهي و حواس‏پرتي در انجام‏ وظايف و تکاليف فردي و جمعي مانند تعويض مکرر محل کار و يا کارگاه‏هاي آموزشي ، ناسازگاري با محيط کار، بي‏توجهي به‏ دستورات مربيان و آموزش‏هاي داده شده در حرفه‏آموزي .
6 . رفتارهاي پرخاشگرانه : داشتن رفتارهاي پرخاشگرانه‏ کلامي و عملي با اعضاي خانواده در هنگام ملاقات درگيري‏ با مراقبين و ديگر مددجويان.
7 . ضعف در آموختن مهارت‏هاي اوليه :کندي در آموختن حرکات ورزشي مهارت ‏هاي حرفه‏اي و مواد درسي ، بي‏توجهي به محرک‏هاي اطراف خود ، حواس‏پرتي‏ مکرر، نداشتن آرام‏ وقرار ، بي‏حوصلگي و نداشتن تحمل‏ در شرايط يکنواخت ، بي‏توجهي انتخابي به دستورات و درخواست‏ها.
7 . آلت دست بودن : مورد تمسخر ديگران قرار گرفتن و عدم واکنش به آزار و اذيت ديگران ( 68 ) .
گودرزي در سال 1382 ، در پژوهشي ميداني با موضوع بزه ديدگي مددجويان کانون اصلاح و تربيت تهران با استفاده از يک پرسش نامه خود محقق ساخته درباره 30 نفر از مددجويان پسر کانون اصلاح و تربيت تهران و به صورت مصاحبه رو در رو به اجرا در آورد و پس از استخراج و تجزيه و تحليل يافته ها به نتايج بسياري دست يافت . که از آن جمله مي توان به اين موارد اشاره کرد، 87 % مددجويان با (( کارهاي اجباري همراه با

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد حقوق کودک، کودکان و نوجوان، کودکان و نوجوانان، هتک حرمت Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد پرسش نامه، سلامت روان، مواد مخدر، رفتار پرخاشگرانه