دانلود پایان نامه ارشد درمورد کنترل خشم، دندانپزشک

دانلود پایان نامه ارشد

بحث هاي گروهي صحبت کردند . همچنين ابراز داشتند که به سبب خوش رفتاري از جانب کارکنان ميل به فرمانبرداري ، دردل در مورد مسايل شخصي و ناراحت کننده ي زندگي خود و نيز گوش سپردن به نصايح و اوامر آن ها دارند و دوست ندارند مسبب ناراحتي آن ها شوند .
مددجو با اقامت طولاني مدت: ” آقاي … ان قدر آدم خوبيه اصلا آدم دلش نمياد اذيتش کنه “.
مددجو با اقامت کوتاه مدت: ” مدير داخلي خيلي خوبه ، رفتم تو دفترش کلي دردل کردم ، خيلي ناراحت بودم اينجام . اونم باهام حرف زد کلي آروم شدم ” .
4 – 3 – 2 – 3 : روش هاي تعامل با مراجع قدرت ( کارکنان بد رفتار )
طبق يافته ها مددجويان با ابراز بيزاري از کارکنان بدرفتار ، راه سکوت و تمکين اجبار گونه و محدود کردن روابط و برخورد هاي خود به حداقل ممکن را به عنوان روش تطابق با اين افراد در پيش مي گيرند اغلب در واکنش به بدرفتاري کارکنان اعتراض خود را به گوش کارکنان ديگر ( ساير مراقبان ، مدير داخلي و مدير و معاونين کانون ) مي رسانند و به ندرت اقدام به رويارويي مستقيم با مراقبان مي کنند که البته رويارويي مستقيم در مصاحبه با مددجويان با اقامت کوتاه نسبت به مددجويان با اقامت طولاني و در مددجويان سابقه اول نسبت به مددجويان داراي چندين سوپيشينه بيشتر ديده شد . در مورد مددجويان با اقامت طولاني ، عدم تمکين از فرمان مراقب ، به ويژه در صورتي که مدت اقامت مددجو بيش از طول خدمت مراقب مربوطه باشد ، بيشتر از مددجويان با اقامت کوتاه است . همچنين در يک مورد مددجو ابراز کرد که رفتار خشن مراقبان لازم و ضروري است در غير اين صورت ، مددجويان گوش به فرمان مراقب نمي دهند .
مددجو با اقامت کوتاه مدت: ” منم ميتونم بزنم مراقب و بترکونم . اما خود آدم ميسوزه . فکر کن يه مراقب و بزني 5 ، 6 تا مراقب ميريزنت سرت شل و پلت مي کنن . تازه بعدشم ميبرن اندرزگاه اونجا حسابي آدم و ميزنن . من که اصلا با مراقب ها کاري ندارم به همشون هم احترام ميذارم ” .
مددجو با اقامت بلند مدت: ” اين جديد ورود ها که ميخوان خودشون نشون بدن ميرن با مراقب جرو بحث مي کنن ” .
4 – 3 – 2 – 4 : روش تعامل با مراجع قدرت ( رفتار خنثي )
شرکت کنندگان ابراز داشتند ارتباط بيشتر و نسبتا بهتري با مددکاران خود به نسبت روان شناسان و روان پزشکان دارند . در مصاحبه ها و بحث هاي گروهي مددجويان از تعاملات حرفه اي به ويژه خدمات روان شناسي ابراز نارضايتي کرده و مدعي بودند براي آن ها بي فايده است . همچنين ابراز داشتند که مددکاران و روان شناسان وقت کافي براي شنيدن تمام مشکلات و گفته هاي مددجويان صرف نمي کنند . همچنين يافته ها نشان مي دهد که مددجويان با اقامت کوتاه مدت بيشترين تعامل را با مددکاران و روانشناسان دارند و تعاملات ميان مددجويان با اقامت طولاني و نيز مددجوياني که حکم مشخص دريافت کرده اند و مدت محکوميت آن ها تعيين شده است ، با اين افراد تقريبا قطع و يا بسيار محدود مي گردد. همچنين مددجويان ابراز داشتند معمولا در مورد مشکلات و مسايل زندگي خارج از کانون ( مشکلات مالي ، بيکاري ، خانوادگي و … ) کمتر با مددکاران خود صحبت مي کنند ، چون معتقدند مددکاران کانون نمي توانند مشکلات زندگي خارج از کانون آن ها را رفع کنند و کار آن ها رسيدگي به پرونده قضايي مددجو و فعاليت هاي مرتبط با آزادي او از کانون است .
مددجو با اقامت کوتاه مدت : ” من براي اين که خرج موادم دربيارم مواد فروشي مي کردم اگه کار داشتم که اين کارا رو نمي کردم ، آخه کي به من کار ميده ، کي خرج زندگيمو ميده ، مجبورم خلاف کنم . ” اين شرکت کننده در پاسخ به پرسش پژوهشگر مبني بر اين که چرا با مددکار درباره مشکل بيکاري خود صحبت نمي کند ، بيان داشت : ” اون که کاري نمي تونه بکنه ، فقط مي تونه از اينجا آزادم کنه ، که چون من سابقه دارم ، باهام خوب نيستن ، کارم راه نمي ندازن . ”
4 – 3 – 2- 5: تطابق با اعمال قانون
مددجويان از اجباري بودن تمام امور در کانون به شدت ناراضي بوده و اعمال قانون و محدوديت اختيار و آزادي خود را به حساب زورگويي کارکنان مي گذارند و معمولا هر دو گروه اقامت طولاني و اقامت کوتاه، با حالتي معترض اطاعت مي کنند .
4 – 3 – 2 – 6 : کمک به نقض قانون
شرکت کنندگان بيان کردند که معمولا هزينه تامين سيگار از بيرون کانون ( خانواده مددجو ) به حساب سربازان واريز مي شود . يافته ها نشان مي دهد ، بيشتر مددجويان با اقامت کوتاه مدت اقدام به تهيه سيگار و قرص ترامادول مي کنند .

مقايسه دو گروه { پ / ط / الف } و { پ / ک / الف } از نظر نوع تعاملات مددجويان و کارکنان
شباهت ها :
1 : در زير گروه اندرزگاه و کليه زيرگروه هاي مربوطه تفاوتي ميان دو گروه با اقامت طولاني مدت و اقامت کوتاه مدت مشاهده نشد ، در صورت بروز رفتار هاي مشمول تنبيه در هر دو گروه ، اقدام يکساني از جانب کارکنان صورت مي گيرد .
2 : در زيرگروه اعمال قانون ، تفاوت قابل توجهي ميان دو گروه با اقامت کوتاه مدت و بلند مدت نيست (جز در موارد خاص ، در مورد کساني که از قديمي ترين مددجويان کانون هستند ) . و هر دو گروه بايستي طبق زمان بندي ، برنامه هاي روزانه کانون را انجام دهند .
3 : در واکنش به خوش رفتاري کارکنان ، هر دو گروه اقامت کوتاه مدت و اقامت بلند مدت تقريبا احساس و رفتار يکساني ( طبق توصيف ارايه شده ) داشتند .
4: در هر دو گروه شکايت از کم توجهي کارکنان نسبت به مسايل و حالات روحي خود وجود داشت .
5 : در هر دو گروه تمکين و شکايت از بدرفتاري کارکنان به سايرين ، روش غالب واکنش به اين گروه از کارکنان بود .
تفاوت ها :
1 : خوش رفتاري کارکنان نسبت به مددجويان با اقامت بلند مدت بيشتر از مددجويان با اقامت کوتاه مدت است .
2 : بد رفتاري کارکنان ( در لحن صحبت و رفتار ) در مورد مددجويان با اقامت کوتاه مدت در مقايسه با مددجويان با اقامت طولاني مدت بيشتر است .
3 : سخت گيري در اجراي قوانين توسط کارکنان نسبت به مددجويان با اقامت کوتاه مدت در مقايسه با مددجويان با اقامت بلند مدت بيشتر است .
4 : مددجويان با اقامت کوتاه تعامل بيشتري با مددکاران و روان شناسان دارند درحالي که اين تعامل در مددجويان با اقامت طولاني مدت بسيار کمرنگ و تقريبا قطع مي باشد .
5 : مددجويان با اقامت طولاني مدت بيشتر اقدام به برقراري تعامل نزديک با کارکنان مي کنند ، بنابراين مي توان گفت يکي از انواع قدرت در رابطه قدرت اين مددجويان نسبت به ساير مددجويان همين عامل است .
6 : در گروه طولاني مدت ، در واکنش به اعمال قانون و بدرفتاري مراقب ، امکان عدم تمکين از سوي مددجو بيشتر است .
7 : امکان رويارويي مستقيم ( اقدام به جرو بحث با مراقب ) در مددجويان با اقامت کوتاه مدت بيشتر رخ مي دهد .

نمودار 4-3

جدول 4 – 6
طبقه (Category) : نوع تعاملات مددجويان و کارکنان گروه : ( د/ الف / ط & ک )
کد
Code
زير طبقه3
Subcategory3
زير طبقه2
Subcategory2
زير طبقه1
Subcategory1
برقراري تعامل مناسب با مددجو با رعايت احترام و به دور از توهين و فحاشي
خوش رفتار
کاراکتر
تعامل کارکنان با مددجويان
استفاده بيشتر از روش تذکر به جاي توهين کلامي و تنبيه بدني براي کنترل مددجويان
خوش رفتار
کاراکتر
تعامل کارکنان با مددجويان
برخورد تنبيهي ، با خشونت و اهانت کمتر به مددجويان
خوش رفتار
کاراکتر
تعامل کارکنان با مددجويان
بهبود رفتار پرسنل با مددجويان در اثر يادگيري روش هاي کنترل خشم
خوش رفتار
کاراکتر
تعامل کارکنان با مددجويان
برقراري تعامل نامناسب با مددجو توام با توهين و فحاشي
بد رفتار
کاراکتر
تعامل کارکنان با مددجويان
برخورد تنبيهي با خشونت و اهانت بيشتر به مددجو
بد رفتار
کاراکتر
تعامل کارکنان با مددجويان
جدول 4 – 6
طبقه (Category) : نوع تعاملات مددجويان و کارکنان گروه : ( د/ الف / ط & ک )
کد
Code
زير طبقه3
Subcategory3
زير طبقه2
Subcategory2
زير طبقه1
Subcategory1
تبعيض در رفتار با مددجويان بر اساس نوع جرم ، اصليت ، مدت اقامت ، وضعيت اقتصادي- اجتماعي مددجو ، برقراري تعامل نزديک با کارکنان
بد رفتار
کاراکتر
تعامل کارکنان با مددجويان
بي توجهي به مسايل مددجويان
بد رفتار
کاراکتر
تعامل کارکنان با مددجويان
سخت گيري برخي کارکنان در برخورد با مددجو
بد رفتار
کاراکتر
تعامل کارکنان با مددجويان
ممانعت از رسيدن نامه هاي حاوي مضمون شکايت مددجويان از بدرفتاري کارکنان به دست مدير کانون
بد رفتار
کاراکتر
تعامل کارکنان با مددجويان
آزار مددجويان با ورود به حريم خصوصي آن ها
بد رفتار
کاراکتر
تعامل کارکنان با مددجويان
آزار مددجويان با سخت کردن شرايط زندگي در کانون
بد رفتار
کاراکتر
تعامل کارکنان با مددجويان

جدول 4 – 6
طبقه (Category) : نوع تعاملات مددجويان و کارکنان گروه : ( د/ الف / ط & ک )
کد
Code
زير طبقه3
Subcategory3
زير طبقه2
Subcategory2
زير طبقه1
Subcategory1
تغيير رفتار مراقب ( اعمال خشونت ) پس از اتمام ساعات اداري
بد رفتار
کاراکتر
تعامل کارکنان با مددجويان
بهره کشي از مددجويان
بد رفتار
کاراکتر
تعامل کارکنان با مددجويان
آزار جنسي ( دندانپزشک)
بد رفتار
کاراکتر
تعامل کارکنان با مددجويان
روان شناسان ، مددکاران و روان پزشکان
رفتار خنثي
کاراکتر
تعامل کارکنان با مددجويان
درگير نشدن با مسايل مددجويان
رفتار خنثي
کاراکتر
تعامل کارکنان با مددجويان
عدم شناخت کافي در مورد مددجويان
رفتار خنثي
کاراکتر
تعامل کارکنان با مددجويان
عدم برقراري تعامل نزديک ميان مددکار ، روان شناس و روان پزشک با مددجويان
رفتار خنثي
کاراکتر
تعامل کارکنان با مددجويان

جدول 4 – 6
طبقه (Category) : نوع تعاملات مددجويان و کارکنان گروه : ( د/ الف / ط & ک )
کد
Code
زير طبقه4
Subcategory4
زير طبقه3
Subcategory3
زير طبقه2
Subcategory2
زير طبقه1
Subcategory1
تمرکز مددکار بر پرونده قضايي و فعاليت هاي مرتبط با آزادي مددجويان
تعامل حرفه اي
رفتار خنثي
کاراکتر
تعامل کارکنان با مددجويان
دريافت تست آيزنگ و ريون توسط روان شناس در نخسنين روزهاي ورود مددجويان به کانون
تعامل حرفه اي
رفتار خنثي
کاراکتر
تعامل کارکنان با مددجويان
ارجاع به روان پزشک طبق تشخيص روان شناسان براي درمان اعتياد و رفع مشکلات بي خوابي مددجويان
تعامل حرفه اي
رفتار خنثي
کاراکتر
تعامل کارکنان با مددجويان
عدم رفع مشکلات زندگي خارج از کانون مددجويان
تعامل حرفه اي
رفتار خنثي
کاراکتر
تعامل کارکنان با مددجويان
سخت گيري مراقبين در اعمال قوانين
………………….
اعمال قانون
رفتار
تعامل کارکنان با مددجويان
طبقه (Category) : نوع تعاملات مددجويان و کارکنان گروه : ( د/ الف / ط & ک )
کد
Code
زير طبقه4
Subcategory4
زير طبقه3
Subcategory3
زير طبقه2
Subcategory2
زير طبقه1
Subcategory1
اجبار گونه بودن تمام امور در کانون
…………………
اعمال قوانين
رفتار
تعاملات کارکنان با مددجويان
مراقبان
افراد تنبيه کننده
تنبيه بدني
تنبيه
تعاملات کارکنان با مددجويان
افسرنگهبان مرد
افراد تنبيه کننده
تنبيه بدني
تنبيه
تعاملات کارکنان با مددجويان
باتون
ابزار تنبيه
تنبيه بدني
تنبيه
تعاملات کارکنان با مددجويان
دستبند
ابزار تنبيه
تنبيه بدني
تنبيه
تعاملات کارکنان با مددجويان
تنبيه بدني با ابزار تنبيه
اشکال تنبيه
تنبيه بدني
تنبيه
تعاملات کارکنان با مددجويان
کلاغ پر
اشکال تنبيه
تنبيه بدني
تنبيه
تعاملات کارکنان با مددجويان
بشين پاشو

اشکال تنبيه
تنبيه بدني
تنبيه
تعاملات کارکنان با مددجويان
بستن دست و پا با استفاده از دستبند
اشکال تنبيه
تنبيه بدني
تنبيه
تعاملات کارکنان با

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد آموزش مهارت، نماز جماعت Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد نماز جماعت