دانلود پایان نامه ارشد درمورد کتاب مقدس، دانشگاهها، مصرف کنندگان، آموزش و پرورش

دانلود پایان نامه ارشد

عشق به تحقيق و تتبع را به طرز عميقي از نو در نهاد مردمان بيدار کرد، تحولات جديدي را قهرا در دستور زبان و واژه شناسي به وجود آورد. برنامه دروس مدارس را توسعه بخشيد و در رشد شگفت انگيز دانشگاه ها قرن 12 و 13 سهيم بود..جبر، رقم صفر و سيستم اعشاري از راه اين ترجمه ها قدم به جهان مسيحي غرب نهاد.261 فرضيات و طرق عملي طب بر اثر ترجمه کتاب هاي اساتيد يوناني، لاتيني، عرب و يهودي قوت يافت و طريق تکامل پيمود. ورود علم نجوم اسلامي يوناني بسط الهيات را اجباري ساخت. مفاهيم جديدي در الوهيت به وجود آورد که خود ديباچه تحول عظيم تري بود که پس از کوپرنيک پديد مي آمد دورانت، با توضيح اينکه اسلام با اشاعه دانش و تهييج اذهان وادار به ساختن معبد اسکولاستيک نمود مي گويد:” سپس يک يک سنگ هاي آن بناي فخيم شکاف مي داد تا در قرن 14 آن دستگاه قرون وسطايي فرو ريزد و به دنبال عشق رنسانس، مقدمات فلسفه جديد فراهم آمد”262
2) واردات علم از مسلمانان
برخورها و روابط فراواني که بين مسلمين و مغرب زمين صورت گرفت، باعث پخش علوم و فنون و اخلاق در بين هر دو طرف گشت. والبته چون مسلمين در آن زمان داراي تمدن و فرهنگ والاتري نسبت به مغرب زمين بود، سودي که غرب از ارتباط با اسلام برد به مراتب بيشتر از مسلمين بود. به برخي از مواردي که مغرب زمين از مسلمانان به سوغات برد، در فصول قبل اشاه شد. اما تاثير نفوذ اسلام در غرب چنان براي مغرب زمين اعجاز کرد که مونتگمري وات در بيان تاثيرات حضور ونفوذ مسلمانان در غرب، مي گويد:
” هنگامي که انسان تمام جنبه هاي درگيري اسلام و مسيحيت در قرون وسطا را در نظر بگيرد، اين روشن خواهد بود که تاثير اسلام بر جامعه مسيحيت بيش از آن است که معمولا شناسايي مي شود. اسلام نه تنها در توليدات مادي و اختراعات تکنولوژي اروپا شريک است است ؛ و نه تنها اروپا را از نظر عقلاني در زمينه هاي علم و فلسفه برانگيخت، بلکه واداشت تا تصوير جديدي را از خود به وجود آورد.”263
از ثمرات روزمره اي که دنياي غرب از آشنايي با شکوه تمدن غرب به ست آورد بسيار است. اما يكى از ثمراتي که جنگ هاى صليبى براى اروپاييان داشت؛ رواج حمّام هاى عمومى بخار بود، که به تقليد از گرمابه‌هاى مسلمانانو با رفتن از سرزمني هاي اسلامي به ساختن مشابه براي آن پرداختند.
در اوضاع بهداشتي و اهميت اين قضيه همين بس که، كليسا با گرمابه هاى عمومى نظر خوشى نداشت; زيرا اين گونه مراكز را مقدّمه واداشتن مردم به اعمال منافى عفّت مى دانست. اين در حالى است كه از مدت ها پيش از آن، در تمام شهرهاى اسلامى، حمّام هاى عمومى در تمامى محلّه ها وجود داشت و مردم مسلمان نظافت را از نشانه هاى ايمان مى شمردند. علاوه بر اين، حتى مسيحيان داشتن مستراح را در خانه هايشان بد مى دانستند؛ ويل دورانت مى نويسد: “در قرن سيزدهم، پاريسى ها بول دان هاى خود را آزادانه از فراز پنجره به معابر خالى مى كردند و تنها تأمينى كه عابر بيچاره داشت اخطار صاحب خانه بود كه با صداى بلند مى گفت: خيس نشوى! مردم در حياط ها، روى پلكان ها و از بالاى بالاخانه ها، حتى در كاخ “لوور”، پيشاب مى ريختند. پس از بروز طاعون در سال 1531م به موجب فرمان مخصوص، به عموم مالكان و خانه داران پاريسى اخطار شد كه براى هر خانه اى مستراحى احداث كنند; اما بيشتر مردم زيربار نرفتند”.264
3) نهضت اصلاح ديني
با توجه به وضعيت اسفناک کليسا وبه ويژه استفاد? کليسا, ديرها و صومعه ها و ساخت و ساز و وابستگي سياسي آنان، اخذ ماليات و عشريه ها، فروش آمرزش نامه ، و ..همه اين امور نارضايتي گسترده اي را در ميان مردم ايجاد کرده بود که نهايتا به نهضت اصلاح ديني انجاميد. در قرن 16، مارتين لوتر،که در يکي از شهرهاي آلمان استاد دانشگاه و معلم رسمي کتاب مقدس بود، با فروش آمرزش‌نامه به مخالفت پرداخت و پاپ را ضد مسيح ناميد و پاپ نيز وي را تکفير کرد. نهضت لوتر به سرعت به آلمان و ساير مملک اروپايي کشيده شد وسرانجام پروتستان‌ها و طرفداران نهضت اصلاح ديني به جمعيتي تاثر گذار در غرب تبديل شدند.
نهضت اصلاح ديني به طور غير مستقيم موجب رشد عقلگرايي در مسيحيت شد. اين نهضت، اقتدار کليسا رابه چالش کشيد و اعلام داشت که هر مومني حق دارد اسفار کتاب مقدس را شخصا و بدون وساطت کليسا تفسير کند وبدين ترتيت فهم رسمي از مسيحيت و ظهور فرقه هاي متعدد در ميان پروتستان ها پديد آمد. و همين امر زمينه مجادلات فکري فراوان را به وجود آورد و در نهايت عقل به عنوان مرجع رفع منازعات برگزيده شد. در حقيقت با سست شدن برخي اصول جزمي مسيحيت و آزاد شدن فهم کتاب ديني براي عموم مردم، زمينه بررسي هاي خرد گرايانه کتاب مقدس فراهم گرديد؛ در کشورهاي پروتستان قانون کليسايي از ميان رفت و در دانشگاههاي آن، علم حقوق جانشين الهيات شد.265
4) کشفيات جديد علمي
بدون شک يکي از مهمترين عرصه هاي پيشرفت غرب در زمهي علم و کشفيات بود است . در نيمه دوم قرن 19 از نظر کشفيات در تمام علوم ، دوره اي بي سابقه محسوب مي شود. تنها يک بناي مجلل که بر روي پايه هايي که قبلا مرداني چون گاليله، نيوتن، بيل، لاوازيه، و کوويه بنا کرده بودند ، نبود، بلکه علوم جديد بسياري به وجود آمد و قوانين کلي اساسي بسياري بر قرار کرد. که مهمترين کارهاي بزرک علمي قرن 19 قوانين ترمو ديناميگ، تئوري امواج الکترو ماگنتيک، کشف ارتباط ميکروب ها باامراض و پيشرفت تکنيک جراحي با اصول بهداشتي پيشرفت تلقيح براي پيشگيري امراض واز همه مهمتر از نظر استنباطاط فلسفي، تئوري تکامل تدريجي انواع بود. استفاده عملي از کشفيات علمي چنان انقلاب صنعتي را تسريع کرد که در ربع آخر قرن ، دومين انقلاب عظيم صنعتي را به وجود آورد266
5) انقلاب صنعتي
يکي از مهمترين دوران ، و از مهمترين دلايل رشد فزاينده غرب، بروز انقلاب صنعتي در غرب بود که اين تمدن را از تمدن هاي ديگر به خوبي متمايز مي کند؛ انقلابي که ننيجه اش در همه زمينه ها موازنه قدرت، علم، اقتصاد و…را به سمت غرب تغيير داد. و با تعمق در تحولات اين دوره به اين نتيجه مي‌رسيم که علم و صنعت باهم، پايه هاي يکديگر را براي پيشرفت ساختند.
انقلاب صنعتي تحولي فن‌آورانه و صنعتي و اجتماعي بود که در سده 18م در انگلستان به آرامي آغاز شد. صنعتي شدن، در اصل به تغيير از کشاورزي به عنوان هدف اوليه کار آدمي و شيوه اصلي ايجاد ثروت به ماشيني شدن توليد کالاها در کارخانه انجاميد. در نتتيجه، شيوه اي تازه از بقاي آدمي شروع به شکل گرفتن کرد، يعني تمدن صنعتي، ونوع آدمي همراه با آن به دوران تاريخي تازه اي قدم نهاد.267 توليد ماشيني شد، و نيروي آن از ماشين هايي با سوخت فسيل تامين گرديد؛ صنعتي شدن در کشاورزي بسياري نقاط انقلاب ايجاد کرد؛ تغيير ساختار گسترده جوامع، طبقه هااي کاملا تازه اي از مالکان ، کارگران، مديران، رهبران سياسي و مصرف کنندگان به بار آورد268
پيشرفت تکنيکي در قرن 19 چنان سريع انجام مي شد که به نقل ويل دورانت، در اين دوران ” تمام کارخانه داران از خود اختراعي دارند و روزانه سرگرم بهبود اختراعات ديگران هستنذ”269 منابع جديدي براي توليد نيروهاي عضله انسان و حيوانات يکي پي از ديگري کشف شدند و روش هاي توليد انبوه نيز روز به روز ترقي کرد و زمينه رشد هر چه بيشتر اقتصادي اروپا و کشورهاي صنعتي را از قرن 18 به بعد را فراهم کرد.
6) تربيت نيروهاي ماهر
از مهمترين تاثيرات رشد اقتصادي و علمي، توسعه شهر نشيني و مدنيت در غرب بود و از سوي ديگر تداوم رشد اقتصادي و انقلاب صنعتي نياز به نيروهاي تحصيل کرده و تحقيقات علمي داشت. لذا يک همگرايي اي بين بازار کار و نيروهايي که دانشگاه بايد تربيت مي کرد به وجود آمد، دانش پژوهان که فرصت هاي شغلي خود را در گرو آموزش هاي پيشرفته مي ديدند، انگيزه هاي بيشتري براي تحصيل پيدا کردند و منافع متقابل اقتصاد و آموزش علوم طبيعي سبب شد تا سرمايه کافي براي تحقيقات و آموزش هاي علمي فراهم آيد.
امپراتوري‌هاي قدرتمند و طبقات مرفه با ديدن تاثير علوم مختلف در زندگي، به خاطر علايق يا رقابت هاي اشرافي به حمايت از دانشمندان و مراکز علمي مي پرداختند. بدين گونه بود که ثروتمندان هزينه ها را متقبل شدند و دانشجويان متخصص شدند و در کارهاي داراي تخصص مشغول به کار شدند.
طبقه بورژوازي يا طبقه متوسط در اروپا، که به برکت تحولات اقتصادي داراي ثروت و مکنت شده و در تحولات بعدي اروپا نقش موثري را ايفا کرد.اين طبقه در برابر اقتدار اشراف سنتي و روحانيون به مبارزه اي تدريجي پرداخت و در همه تحولات اروپاي جديد به صورت موثري حضور يافت وسرانجام نظام سلطنتي را به نظام جمهوري تبديل کردو زمينه را براي حضور مستمر خود در همه مشارکت ها را فراهم کرد. همچنين بايد گفت، ثروت اين دسته در اروپا موجب تضعيف نقش دين و کليسا در جامعه غربي شد ودر نتيجه تمرکز به روي آموزش هاي مذهبي جاي خود را به تدرج به حمايت از علوم طبيعي سپرد.270
اهداف نظام آموزشي غرب
مغرب زمين با توجه با ديدگاه عقل گرايي صرف به امور، و به کاربردن عقل در راستاي اهداف اومانيستي، از آموزش جز پيدا کردن راههاي هر چه بهتر و بيشتر در راه استيلاي عقلي به جهان هدفي نداشت؛ و همه مکاناتش را براي رسيدن به اين خواسته ها به کار گرفت.
الف- آموزش و پرورش همگاني
از اهداف اوليه تعليم در غرب آزادي انسانها براي تحصيل در هر مقطعي است. لذا طبق اين شعار هر کدام از مغرب زمين براي کسب مدارج علمي بدون محدوديت، به دانگاهها هجوم آوردند.با توجه به تاکيد تفکر ليبراليستي درباره برابر دانستن انسان ها در برخورداري از حقوق اساسي شان، همه افراد در جامه ليبرال بايد از حق تعليم و تربيت رسمي و بدون تبعيض برخورددار بشند. پس براي رسيدن به ان هدف بايد فرصت هاي برابري براي همه فراهم شود تا بتوانند استعدادهاي خويش را شکوفا کنند.271
ب- آموزش عملي و کاربردي
بعد از انقلاب صنعتي در غرب، گويا همه ازعلم، در غرب چيزي را مي‌خواهند که بتوان از آن استفاد? عملي کرد؛ بنابراين بسياري از اهالي مغرب زمين? آموزشي‌اي را ارزشمند و قابل پذيرش مي دانستند که جنبه عملي و کاربردي داشته باشد و فرد را براي موفقيت در زندگي فردي و توانايي ايفاي نقشي مستقل در جامعه آماده کند. بنابراين ايده‌گيري عقيدتي و نظري که فاقد کاربرد عملي و شغلي در زندگي باشد، در اولويت نخواهد بود. و در اين راستا بود که تاکنون دانشگاه ها در غرب با نياز سنجي هايي که از وضعيت شغل و نيازهاي تخصصي آينده بعمل مي اوردند نيرهي فکري و کاري براي آن شغل و حرفه ها به وجود مي‌آورند
به قدري در زمينه آموزش هاي کاربردر اهتمام داشته و دارند که دانشگاهها هم رتبه بندي مي شوند و دانشگاههايي که کارهاي بهتري اراده مي دهند دانشجويان بهتري را هم از خيل داوطلبان مي توانند انتخاب کنند.
ناگفته پيداست، امروزه‌ دانشگاهاي غربي هميشه رتبه‌هاي بالاي نظر سنجي‌ها را از لحاظ کيفيت‌هاي گوناگون علمي در اختيار دارند و با تربيت نيرروهاي متخصص سعي در هر چه کاربردي‌تر کردن علوم براي ايجاد تحول در تمدن و اجتماعشان دارند.
ب- تربيتي- اخلاقي
امروزه مسلمين هم اعتراف ميکنند که در برخي امور تربيتي مغرب زمين به رشد بيشتري دست يافته اند. حتي کساني چون سيد جمال ها با ديدن صفات مثبت مغرب زمين ، اعتقاد پيدا کردند که ، ما در غرب اسلام ديديم گر چه مسلمان نديديم.
قبل از ظهور انقلابات گوناگون در غرب، زندگي سنتي اهالي مغرب زمين، همه چيزش شکل سنتي خود را داشت. جايگاه هر کس طبق همان زندگي سنتي تعريف مي شد. پدر نقش محوري اي در اين خانواده ايفا ميکرد و مادر، از شأن و جايگاه همان زندگي هاي سنتي برخور دار بودند و در برهه‌اي هم که زندگي ها عقل گرايانه شده بود سعي در رفتارهايي مي شد که به سنت کليسايي نزديک تر باشد.
1- مسيحيان، همزيستان مسلمانان
ما در دنيايي زندگي مي کنيم که به مغرب زمين به خاطر برخي افکار و عقايدشان

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد دانشگاهها، نهضت ترجمه، سفرنامه ها، ترجمه متون Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد حقوق بشر، کتاب مقدس، حقوق زنان، آداب و رسوم