دانلود پایان نامه ارشد درمورد کتاب مقدس، حقوق بشر

دانلود پایان نامه ارشد

حضرت عيسي پطرس را جانشين خود کرده و امت خود را ملزم به اطاعت از او کرده753 و تاثير همين آموزهها بود که باعث شد اربابان کليسا هم خود را به عنوان ميراث دار پطرس، و در جايگاه تدوين قوانين و رفع امور مردم، مستحق بدانند.
تاثير اين آموزهها در سياستگرايي کشيشان تا اين حد بود که مارتين لوتر کينگ مبلّغ سياهپوست کليساي تعميدي، معتقد بود که انسان مي‌تواند در قالب ارتباطات سياسي- اجتماعي به جايگاهي برسدکه رؤيا ببيند و حتّي نبوت کند. در همين ارتباط در اعمال رسولان آمده:
“خدا از زبان او فرمود: در روزهاي آخر، تمام مردم را از روح خود پر خواهم ساخت تا پسران و دختران شما نبوت کنند و جوانان شما رؤياها و پيران شما خواب‌ها ببينند. بله تمام خدمتگزارانم را، چه مرد و چه زن، از روح خود پر خواهم کرد، و ايشان نبوت نموده، از جانب من سخن خواهند گفت.”754
1) آموزه نهضت ساز
از قديم اين فکر بر سر معتقدين به آموزههاي مسيحي بوده که کليسا با ارتباط خاصي که با خدا دارد مالک همه چيز مردم به حساب مي آيد؛ در دنياي معاصر غرب، انديشه رعيت بودن، وظيفه داشتن يا ملزم به اطاعت بودن وجههاي ندارد؛ بنابر اين مسيحيان امروزخود را با معمايي روبرو ميبينند. اگر وظيفه انسان تنها اطاعت کردن باشد، زندگي آسانتر ميشود، زيرا زحمت بسياري از تصميم گيريهاي دشوارش از دوش او برداشته ميشود. اما مسيحان اعقاد دارند که توانايي آن ها براي استدلال ، استعدادي خدادادي هستند و وظيفه دارند که براي خود فکر کنند و اين امر مستلزم جدي گرفتن الگوي زندگي عيسي و توجه به نظرات رهبران مسيحي در قبال سنت است. مسيحيان وظيفه اطاعت از قدرت واقعي کشور را ميپذيرند اما اگر اين قدر اگر فاسد يا ظالم باشدو ضعيتي پيش ميآيد که مجبورمي شوند به پا خيزند755
لوتر از کساني بود که اعتقاد داست، مسيحيان بايد از قانون سکولار ( قانوني که براي آن زندگي مي کنندد) اطاعت کنند، اما اگر حکومت طوري عمل کند که آنها فکر کنند مغاير با آموزه هاي کتاب مقدس است، انها نبايد در اعتراض کردن ترديد کنند. از اين رو مسيحيان تشويق شدند به اينکه منقد و پرسشگر باشند به جاي اين که صرفا نظام اجتماعي يا اقتصادي را بپذيرند756
جان کالوين هم به عنوان يک مصلح ديني، بر اهميت وجه فردي تاکيد داشت، مخصوصا به خاطر اينکه انسان به صورت خداوند خلق شده است، در نتيجه، طبق اين نظر، هر شخصي حق پرسش از حکومت را داشت. لبته مردم بايستي مطيع فرمان خداوند باشند وده فرمان( مرجع آموزههاي اخلاقي) عهد قديم را رعايت کنند.757 پس به نظر کالوين مردم توسط يک دولت سکولار يا حتي کليسا محدود نيستند؛ آنجه که اهميت دارد ييمان افراد نسبت به خدا و آزادي انجام دادن کارهاي خوب به نام خداست. تجمل کليساي کاتوليک و پادشاهي فرانسه به عنوان عملکردي غيرمسيحي، مورد انتقاد قرار گرفت. تاکيد کالوين بر خويشتن داري ، صرفه جويي، جديت ، صبر و ميانهروي بود. ” ما مي دانيم که مردم خلق شدهاند براي هدف صريح اشتغال در انواع کارهاي مختلف و اينکه هيج فداکاري مطلوبتر از خدا نيست از هنگامي که شخصي در حرفه خودش جديت به خرج مي دهد و تلاش مي کند تا به نحوي زندگي کند که به نفع عمومي کمک کند”758
2) ريشه بدبيني به سياست مند بودن مسيحيت
به نظر ميرسد آن چه که باعث شده، عدهاي فکر کنند که مسيحيت ميخواهد با قدرت روزگار به سازش در آيد اعمال پولس باشد و نه سيره حضرت عيسي0ع) چرا که حضرت عيسي اعمالي دارد که اين باور را سست ميکند. وي پادشاه منطقه جليل را روباه ناميد و از ستمگري و ذکرسنگدلي او باکي نداشت؛ در همين زمينه امده: ” درهمان روز چند نفر از فريسيان آمده به وي گفتند: دور شو از اينجا برو زيرا که هيروديس ميخواهد تو را به قتل برساند. ايشان را گفت برويد و يه آن روباه گوييد اينک امروز و فردا ديوها( ديوانه ها) را بيرون ميکنم و مريضان را صحت مي بخشم…”759
هنگاميکه تعقيبب و دستگري حضرت عيسي قطعي شد و دانست که با وي همچون يک مجرم رفتار خواهد شد، براي دفاع مسلحانه آخرين تلاش خود را هم کرد. ” پس به ايشان گفت: کسي که شمشير ندارد جامه خود را فروخته آن را بخرند”760 ولي از آن جا که ياران عيسي به سبب تصور نادرست خود از مسيحاي موعود براي او خطري احساس نميکردند، فرمان وي را براي خريدن شمشير جدي نگرفتند. اما هنگامي که، جمع کثير با نيزه هها و چوبها به او هجوم آودند، آنان هم به اهميت حمل سلام پي برند وي به علت فقدان آمدگي قبلي، استفاده از شمشير در ان وضعيت بحراني بينتيجه بود و موجب قصاص مي گرديد از اين رو مسيح از به کار برده آن منع کرد761
2- ا جتماعي
همان گونه که سرشت خود حضرت عيسي بر همانندي با مردم و احساس عطوفت با آنان بود؛ بر پايه الگو گرفتن مسيحيت از عيسي، اين گونه رفتار بايد در پيروان اين دين هم ديده شود؛ لذا ارنست هيوم، اعتقاد دارد: “در مسيحيت جامعه بشري به صورت يک خانواده مشترک است که همه افراد آن براي خدمات متقابل گوناگون در نظر گرفته شدهاند و به صورت يک مجموعه پيشرفت خواهند کرد”762 لذا در بين آموزههاي مسيحي نيز در اين زمينه توصههايي در جانب مسيح و ارابان کليسا مشاهده ميشود.
1) حفظ انسجام جامعه
مهمترين نقش مسيحيت و آموزههاي کليسايي در دوران قرون وسطي به ايجاد ثبات و حفظ انسجام اجتماعي بازمي‌گردد. در دوراني که انحطاط اجتماعي ناشي از فروپاشي روم و هجوم بربرها سراسر اروپا را فرا گرفته بود و ضعف شديد سياسي و اقتصادي بنيان‌هاي اجتماعي را تهديد مي‌کرد؛ مسيحيت به تتنهايي در مقابل ناهنجاريها قد علم کرد و از مدنيت روابط اجتماعي حمايت کرد.
از آن جا که رعايت اصول اخلاقي با تمايلات و غريز مردم ناسازگاري مي‌يابد ضروري بود تا همگان اين قوانين را ناشي از منبعي مافوق طبيعي بدانند تا در خلوت نيز محترم شمرده شود و مسيحيت چنين موهبتي را به اوپا بخشيد.
آموزه‌هاي مسيحيت همچنين از خشونت‌هاي مجازات هاي اجتماعي کاست و نوعي دوستي را تقويت کرد. همچنين در غياب امپراتوري روم و تعدد حکومت‌هاي ملوک‌الطوايفي در نقش سازماني بين‌المللي براي اتحاد ملت‌ها و قوميت‌هاي گوناگون ، وظيفه خود را به انجام رساند.
حفظ ثبات و امنيت اجتماعي در سال‌هاي بعد بستر لازم را براي رشد علم فراهم آورد. از سوي ديگر آموزه‌هاي انساني آن الهام بخش آموزه‌هاي حقوق بشري و آزادي خواهي فالسفه غربي در قرن 18 و 19 گرديد.
خدمت ديگر کليسا در ثبات اجتماعي تعريف نقش‌هاي مشروعي بود که اجتماع را از ثبات و پايداري بهره‌مند مي‌ساخت و از اختلاف و نزاعها جلوگيري مي‌کرد. مشروعيت بخشي به پادشاه، قوانين قضايي و زندگي خانوادگي نمونه‌هايي از اين دست به شمار ميآيند.
در مجموع مسيحيت با آموزههاي خود بنياني براي اخلاق اجتماعي و حفظ ثبات و امنيت چه در سالهاي قرون وسطي و چه در سالهاي بعد فراهم کرد که اين امر زمينه ساز هرگونه فعاليت سازنده از جمله فعاليت علمي گرديد763
2) امور عام المنفعه
بيگمان يکي از نقشهاي مهم تمام اديان آرامش بخشي به انسان به شمار ميرود. کليساها به مسيحيت گريزان از بيرحميهاي آن دوره “.. گوشه امن صومعه‌ها را اعطا کرد تا پان که مردان و زنان و نسخ کتاب‌هاي کلاسيک از گزند و دستبرد زمانه محفوظ ماند؛ کليسا چنين دنيايي را با محاکم اسقغي خود اداره کرد،مردمانش را در مکاتب و دانشگاه‌هاي خود تربيت کرد و سلاطين روي زمين را آرام ساخت تا به انجام مسوليت‌هاي اخلاقي و تکاليف سنگين صلح پروري قيام کنند. کليسا زندگي کودکان خود را با اشعار و درام و نغمات منور کرد، منبع الهام ايشان در پيدايش عالي‌ترين آثار هنري تاريخ بشري شد، و از آنجا ک قرار نشد مدينه فاضله‌اي از مساوات در ميان افرادي که از لحاظ کفايت مساوي نبودند ايجاد کنند، به سازمان‌هاي خيريه و بهبود احوال مستمندان بذل توجه کرد، و تا حدودي ضعفا را در برابر اقويا حراست کرد. بي شک، کليسا بزرگترين عامل اشاعه تمدن در تاريخ اروپاي قورن وسطي بود”764
3) حمايت از خانواده
در مورد مورد اموزههاي مربوط به خانواده، از چند ديدگاه ميتوان توجه داشت ؛ برخي از آنها مردم را تشويق به ازدواج مي کنند و برگزيدن همسر را باعث يکيشدن دانسته و در برخي از آنان به حفظ حريم خانه، همسران، و تربيت و حفظ اين کانون و تربيت و نگهداري از بچه هاو… توجه دارند
1. حجاب
در كتاب مقدس براي حفظ حريم بانوان دستورات متنوعي داده شده من جمله:
در ميان آموزه‌هاي مختلف مسيحي تاكيد زيادي بر لزوم آراستگي به حيا و كنار نهادن آرايش ظاهري شده است: “و نيز خواهانم كه زنان پوششي شايسته به تن كنند و خويشتن را به نجابت و متانت بيارايند نه به گيسوان بافته با طلا و مرواريد و جامه هاي فاخر…زن بايد در آرامي و تسليم كامل تعليم قرار گيرد. زن را اجازت نمي دهم كه تعليم دهد يا بر مرد مسلط شود، بلكه بايد آرام باشد”.765همچنين درباره پوشش سر آمده است:”اگر زني سر خود را نميپوشاند پس اصلا موهاي خود را بچيند و اگر براي زن شرمآور است كه موهايش را بچيند يا بتراشد پس بايد سر خود را بپوشاند. مرد نبايد سر خود را بپوشاند زيرا او صورت و جلال خداست، اما زن جلال مرد است.766
در گذشته تاثير اين نوع آموزه‌ها در بين مردم ملموس بوده؛ جان اي. وولمر در مورد نوع آرايش زنان که تحت تأثير آموزههاي مسيحي بود، ميگويد:” براي زنان رهنمودهاي تازهاي پيدا شده بود. زيبايي آنان نبايد شامل( آراستن پيداي گيسوان تابدار و به کار بردن طلا يا جامههاي آراسته) بلکه تنها در حد آرايش ( يک روان آرام و سر به زير باشد)767
بر اثر تفسير و تاويل جدي اين آموزهها بود که، ادونيتيس هاي هفتمين روز، بر آن شدند تا استفاده از هر نوع طلاو جواهر ، حتي حلقه ازدواج را ممنوع کنند. رسم پوشاندن موي سر در کليساها- که در همين اواخر کليساي کاتوليک آن را منسوخ اعلام کرد- در نامه پولس رسول به کليساي قرنتيا در مورد پوشيده بودن( نامه پولس رسول به قرنتيان، باب 11، آيه 5-10) تاييد ميشود.768
شايد به همين دليل باشد که نقاشيهاي پيش از رنسانس مريم را زني نشان ميدهد که گويا از سنخ زنان معمولي کوچه و بازار نيست و شرم و حيا نهفته در چهرهاش به وي حالتي ملکوتي و آسماني ميدهد. نقاش کوشيده است او را مانند زنان زيباي پيرامونش نکشد و از نوعي زيبايي معنوي برخوردار سازد؛ به عبارت ديگر همه هنر خود را به کار برده ست تا به او يک زيبيي معنوي ببخشد. زيبايياي که الهام گرفته از زني است که خداوند در انجيل خواسته است769
2. اهميت دادن به ازدواج و قبح طلاق
توصيه به ازدواج مطمئنا بهترين راه براي صانت از خانواده است، ديدگاه مسيحيت آن است که انسانيت از طريق اجتماع مذکر و مونثي- که هرکدام جداگانه ناقصند به طور کامل تحقق مييابد. عيسي گفت که: زن و مرد با اجتماع خود يکديگر را تحمل ميکنند و يک تن ميشوند770 و اين يک تن شدن از اين دو قابل انفکاک نيست.
تاکيد فراواني مبني بر دوستي بين زن و مرد و اطاعت زن از همسران در آموزه‌هاي مسيحي از همين مقول? ايجاد ثبات و عدم انفصال وجود يکي شد? زن و مرد است؛ که در اديان توحيدي جايگاه ويژه‌اي دارد پولس به شوهران مي گويد که زنان خود را دوست بداريد؛ آمده: “و امّا شما اي شوهران، همسران خود را همان­طور دوست بداريد که مسيح کليساي خود را دوست داشت. او حاضر شد جانش را فداي کليسا کند تا آن­ را مقدّس و پاک سازد و با غسل تعميد و کلام خدا آن را شستشو دهد.”771
3. صيانت از کانون خانواده
مسأله جلوگيري از مفاسد و مخالفت با ارتباطات خارج از عرف، در آئين مسيحيت مطرح است و کاملا امري تعريف شده ميباشد: اعتقاد سنتي مسيحيان آن است که فعاليت جنسي، تنها در چارچوب ازدواج ميتواند وحدت بخش باشد؛ پس نه تنها تاکيد دارد به رابطه عاطفي در زمان ازدواج بلکه در مورد پاکي و ععفت بين زن و مردي که با هم يک تن شدهاند ميآورد:
“همان غيرت و علاقه‌اي را که خدا نسبت به شما دارد، من نيز در دل خود احساس مي‌کنم.

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد عشق و محبت، کتاب مقدس Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد علوم قرآن، اصحاب ائمه(ع)، اصول موضوعه، صفات خداوند