دانلود پایان نامه ارشد درمورد کتاب مقدس

دانلود پایان نامه ارشد

3) مکاشفات
شرح مکاشفا يوحنا در پايان عهد جديد، که پيشرفت مسيحيت را نويد ميدهد براي مسيحيان بسيار اهميت دارد. يوحنا که به اعتتقاد مسيحيان، يک حواري کم سن وسال بوده روياي سن پيري خود را در اين اثر شرح ميدهد. اين بخش مشتمل بر يک کتاب است.651
3- کليسا
واژه کليسا، براي نخستين بار در کتاب عهد جديد وارد شده.652 و به مردمي گفته ميشود که، دنيا و اعمال گناه آلود آن را رها کردهاند..بنابراين وقتي مسيحيان مجمع خود را کليسا ناميدند، مجمعي سياسي نظامي يا مجمعي از قوم يهود نبود ؛ بلکه منظور آنان از کليسا مومناني بودند که خدا ايشان را فراخوانده بود و با ايمان به عيسي نجات يافتند653
کساني که خواهان وارد شدن براي ورود به جامعه مومنان مسيحي هستند، بايد تعميد را که نخستين و اصلي ترين آيين براي ورود به جامع? کليساست و براي همه ضرورت دارد ؛ انجام دهند. انسان با تعميد که نوعي شستشو است، به جامعه مسيحيت وارد ميشود و رسالت دائم کليسا را برعهده ميگيرد. اين رسالت عبارت است از گواهي دادن به کارهاي نجاتبخش خدا به وسيله عيسي به عقيده هر مسيحي ، تعميد وسيلهاي است که خدا با آن همه آثار زندگي و مرگ عيسي را عطا مي کند.و هر مسيحي فقط يک بار، هنگام ورود به جلسه مسيحيت تعميد مي پذيرد654
امروزه سازمان روحانيت مسيحيت کليسا گفته ميشود655و تمام مسيحيان به نوعي به کليسا اعتقاد دارند اعم از اينکه آن را يک نهاد الهي بپندارند يا تجسم زنده عيسي مسيح و يا صرفا محل اجتماع کساني که به دنبال فهم ودرک خواست الهي و عمل به آن هستند..656
در بيان چرايي اهميت اعتقاد به کليسا همين بس که مسيحيان ، بنيانگذار کليسا را حضرت مسيح مي دانند و هدف آن حضرت از پديد آوردن کليسا را نجات انسان معرفي مي کنند؛ در واقع، مومن با حضور در جمع کليساييان انساني تازه ميشود؛ لذا در ورود به جامعه کليسايي و با انجام تعميد، به اين مطلب اشاره ميشود:
“و اکنون زندگي کاملاً تازه اي را در پيش گرفتهايد، که طي آن در شناخت راستي ترقّي مي‌کنيد و مي‌کوشيد هر روز بيشتر شبيه مسيح، خالق اين زندگي تازه شويد. در اين زندگي تازه، ملّيت شخص، نژاد، سواد و مقام اجتماعي او اهميّت و ارزشي ندارد، چون هم? مردم مي­توانند به يک اندازه به حضور مسيح بيايند. آنچه واقعاً اهميّت و ارزش دارد، حضور مسيح در زندگي شخص است.”657 در واقع آن حضور خداگونه مسيح است که به شخص در زندگي اين همه اميد مي دهد.
نقش کليسا در جامعه مسيحي
در آموزههاي فعلي مسيحيت، خداوند هميشه خود را بر بشر آشکار ميسازد و لذا انسان بايدکوشش کند تا اراده خدا را بشناسد. بعضي از افراد به منظور هدايت بر ارتباط شخصي و فردي خود به خداوند تکيه ميکنند؛ بعضي معتقدند که کسب الهام مستمر الهي از مجراي کليسا ممکن است. 658
نقش راهبردي کليسا چنان است که امروزه، رهبران کليسا داري قدرتياند که عيسي به حواريون منتقل کرد، تلقي ميشوند؛ پاپ، قدم بر جاي پاي پطرس ميگذارد و هنگامي که رهبران مسيحي ، بر پايه منصب رسمي خود سخن ميگويند يا چيزي مينويسند، بر قدرتي که به عنوان افراد برگزيده خداو کليسا دارند، متکي هستند و رهبران اخلاق کليسايي در بسياري از موارد که کتاب مقدس قانوني را صراحتاً بيان نکرده است، با توجه به تفسير خود راهکاري را برمي‌گزيدند.659 و در امور روزمره و درپاسخ به مسايل روزمره اجتماع در قلمرو مسيحي بهترين منبعي که‏ مي‏توانست پاسخ را عرضه دارد،کليسا بود و همان هم به اين امر همت گماشت؛ و اصحاب کليسا با تکيه بر مفهوم اجماع و اهميت‏ آن مي‏کوشيدند تا به پاسخهاي خود اعتباري‏ ديني ببخشند660
باتوجه به اين که در مسيحيت کنوني اعتقاد خاصي وجود ندارد، اعتقاد مردم به کليسا و انجام مناسک پيشنهادي آن “طي نوزده قرن که هر قرنش نيزز مشحون از بحران بوده است، کليسا مومنان خود را پيوسته نگاه داشته، در تمام اکناف جهان آنان را مشمول عنايات و خدمات خود قرار داده است، خوي و خلقشان را به قالب ريخته، باروريشان را تشويق کرده، ازدواج هايشان را رسميت داده، سوگهايشان را تسليت داده، زندگيخاي زودگذرشان را به علو حيات جاوداني پيوند داده، از دهشهاي آنان بهره گرفته، ازهر بدعتو شورشي زنده بيرون آمده…کليسا روح ميليونها مردم ايمان و اميدي به وجودد آورد که که به مرگ معنا مي بخشيد و وحست ان را زايل مي کرد “661 و مهمتر اين که، کلسيا با انجام اعمال خاص اين دين، در يکپارچگي اجتماعي بزرگترين نقش را ايفا مي کند.
4- عيسي مسيح
در ميان معتقدين به مسيحيت، مسيح به عنوان خدايي در قالب انسان، توانست گاهي جنبه انساني بودن خود را براي مسيحيت جلوه دهد و نقش بشري را در ميان مردم به نمايش گذاشته و گاهي و گاهي در پيکره خدايي به اعمال نقشهاي خدايي پرداخت.
1) الگوي بشري براي مردم
مسيحيان، که عهد جديد را راهنماي تفسير بقيه کتاب مقدس ميدانستند، لازم بود همه فرمانهاي عهدقديم را در پرتو اين واقعيت که نظام قرباني بايد در عيسي تکميل شود، تفسير کنند و با توجه به اين واقعيت که امتها در کليسا پذيرفته ميشدند، قوانين غذايي و عبادي که يهوديان را به عنوان يک قوم خاص از ديگران متمايز ميکردند، کنار گذاشته شوند. بنابراين 613 فرمان از عهد قديم با اين واقعيت به نحو اساسي متحول شدند، که اجتماع جديد و عمدتا غيريهوديِ کليسا، سرچشمه هدايت اخلاقي خود را نه از مجموعه قوانين مکتوب، بلکه از زندگي عيسي گرفت؛ چنين نيست که تورات بياهميت گردد بلکه در حياتي شخصي تحقق پيدا ميکند که منبع الهام اخلاقي مهمي براي مسيحيان ميگردد. آن فرمانها به عنوان راهنماي تأمل اخلاقي باقي ميمانند،662
مسيح براي اقشار مختلف مردم به الگويي تبديل شده بود و هر کس بنا به موقعيت خود از آن حضرت الگو ميگرفت. مردم اروپا در اواخر قرون وسطي، درد و رنج فراواني داشتند و مسيح مصلوب، فداکاري و ايثار آنان را در برابر سختيها و مشکلات ارتقا ميداد و آنان را آمادهي پذيرش هر نوع مشکل و مسألهي بغرنجي مينمود. اين موضوع تا پايان جنبش پارسايي در قرون هفده و هيجده ميلادي ادامه داشت.
در ديد برخي عرفاي مسيحي بايد از تک تک افعال مسيح بايد الگو برداري کرد چرا که عيسي پاي شاگردان خود را مي شست و در جواب اعتراض آنها گفت: ” اگر من پاهاي شما را نشويم از براي من هيچگونه نصيبي نخواهد بود…پس من که آقا و استادم پاهاي شما را شستم شما نيز اينگونه کنيد”663
براي زهاد و عرفا نيز نقش بيبديل يک راهنماي طريقت را به ارمغان آورد؛ وحتي در بين قديسان کساني بودند که زنده زنده پوست کنده شدند اما با تمسک به عيسي از راهي که در پيش گرفته بودند بر نگشتند.
در رساله پولس به غلاطيان آمده است: “ديگر از اين پس دربارهي اين موضوعات با من بحث نکنيد! تحمّل زخم هايي که دشمنان عيساي خداوند در بدن من ايجاد کردهاند،کافي است. همين زخم‌ها نشان ميدهد که من خدمتگزار او هستم.”664 تاسي و پيروي از سيره مسيح به عنوان محرک و درونمايه مهم، حتي تا به مروز مطرح مانده است. اين زمينه، تاثير عميقي را ر گرايشات زاهدانه فرانسيسيون و ديگر جنبشهاي رهبانيتگرا داشته است. اين نوع پيروي از مسيح به عنوان عملي مستحب است که جنبه قانوني و ضروري بري مسيحيان ندارد مطرح ميباشد.665
2) رستاخيز مسيح
مسيحيان، بر اين باورند که عيسي پس از برخاستن از مردگان، در جامع? مسيحي زيست ميکند و همراه آنان است. همچنين وي همواره خدماتي را انجام ميهد که در طول حيات خود در فلسطين انجام مي داد؛ مانند: تعليم، دعا، شفا دادن بيماران، غذا دادن به گرسنگان، عفو بدکاران و تحمل رنج و مرگ. کارهاي غير آشکار مسيح در زندگي کليسايي به وسيله آيين هفت گانه آشکار ميشود.. به ديگر سخن، هنگامي که يک مسيحي در مراسم مربوط به يکي از آيين ها شرکت مي کند، ايمان دارد که با اين عمل به ملاقات مسيح که از مرگ برخاسته و فيض خداي نجات بخش را به وي بخشيده است، ميرود666
جامعه مسيحيت باور داشت که عيسي به زودي با شکوه تمام باز ميگردد و به اين دليل آن جامعه بيصبرانه منتظر روز پاياني بود. انتظار مذکور و شوق بازگشتن در بخش هاي قديمتر عهد جديد مانند رساله اول و دوم تسالونيکيان منعکس شده است، و بر همين اساس و تفکر بود که از ديرباز گروه هاي کوچکي به نام آدونيست و هزارهگرا؛ در مسيحيت پيدا شدند که تمام کوشش خود را در آمادگي براي آمدن عيسي در آخر الزمان مصروف ميدارند.667
در بعد عملي، اطمينان به اينکه حضرت مسيح رستاخيز کرده و زندگي ميکند، پيروان افسرده عيساي مصلوب را به شاهداني رکگو و صريحاللهجه مبدل ساخت. مسيحيان اوليه به صورت يهودياني مومن به مراسم عبادي خود در معبد اورشليم ادامه ميدادند اما جامعه ديني ممتازي را تشکيل مي داند که سرسپرده عيسي مسيح به عنوان رب و آقاي خود بود و هر چند حکمرانان يهودي، آنان را به سختي اذيت و آزار کرده و به نحو وسييعي پراکنده ميساختند، با اين وجود مرتبا تعداد ايشان افزايش مييافت”668
3) اميد به تشکيل حکومت جهاني
از جمله اعتقاداتي که نقش کليدي در جهت دهي به اعمال و افکار مسيحيت دارد و روح ياس و بي‌تحرکي را در آنان از بين مي‌برد، اين است که تمام مسيحيان به اين که، روزي خواهد رسيد که حکومت الهي به طور کامل برقرار ميشود، آن گونه که عيسي مسيح در مواعظ خويش ميگفت، اعتقاد دارند. منتهي بعضي تصور ميکنند اين سلطنت الهي اينجا، روي زمين، برقرار خواهد شد و برخي هم آن را وراي تاريخ مي داند.براي بعضي از آنها اين يک آرمان بزرگ اجتماعي ااست که با کوشش انسانها و کمک خداوند در اينجا و اکنون کسب خواهد شد؛ نزد بعضي ديگر اين سلطنت و حکومتي ست که از طريق دخالت مستقيم و ناگهاني خداوند در تاريخ بشر و پايان دادن به دنيا تحقق پيدا خواهد کرد669
5- اعتقاد به آخرت
اعتقاد به آخرت از آموزههاي مشترک تمامي اديان ابراهيمي است و تاثيرات مشابهي را در زندگي فردي و اجتماعي و نوع نگرش انسان به زندگي به جاي ميگذارد. مسيحيت حاوي مطالب گوناگون در زمينه مباحث و اعتقادات اخروي هم در کتاب مقدس و هم در کتب تاريخي بعدي است. به هر حال مسيحيت به طور يکنواخت تعليم داده که در مورد همه افراد مطمئنا روز قضا و جزايي وجود خواهد داشت و در آن روز افراد صالح به مقام و لذت مصاحبت نزديکتر با خداوند نايل شده و افراد شرور نيز به تبعات وحشتناک منبعث از دوري از خداوند مواجه خواهند شد” خود را فريب ندهيد. خدا را استهزا نمي توان کرد. زيرا آن چه آدمي مي کارد همان را درو خواهد کرد”670
حضرت عيسي نيز چون ساير پيامبران الهي طرفداران و پيروان خود را به يک زندگاني روحاني مترقي و پرشکوه نويد مي داد، اما تنها به اين شرط که آن ها در زندگي خود در اين دنيا و در رفتار با مردم شروطي را رعايت نمايند و روح محبت را در افعال خود منظر داشته باشند؛ ونتايج حاصل از اين که انسان خلاف اين رفتار را انجام دهد با عبارات مختلفي بيان شده اند. از تعابير موثري که در اين باره بيان شده يکي هم عبارتي از قول پولس مقدس نقل شده است: ” زيرا که مزد گناه موت است، اما نعمت خدا حيات جاوداني است”671
درست است که در اعتقاد مسيحي، نافرماني انسان از خداوند در آغازين روز خلقت انسان، باعث شد تا انسان به تمام دانستنيها دست نيابد و بسياري از دانشها بر او، مخفي و مبهم بماند. امّا اين بدان معنا نيست که او براي نافرماني و گناه، توجيه داشته باشد و لذا بايد به خاطز وجود آخرتي که در پيش رو دارد از خيلي چيزها چشم بپوشد.
در رساله به روميان آمده: “انسان از ابتدا، آسمان و زمين و چيزهايي را که خدا آفريده، ديده است و با ديدن آنها ميتواند به وجود خدا و قدرت ابدي او پي­ببرد. پس وقتي در روز داوري در حضور خدا مي­ايستد، براي بيايماني خود، هيچ عذر و بهانه اي ندارد.”672
تاثير همين آموزه ها بود که مسيحيت را به اين باور رساند که سرانجام، عيسي در زمين قيامت برپا خواهد کرد و مردم را داوري خواهد نمود و گروهي را به جهنم و گروهي را به فردوس

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد کتاب مقدس Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد مسيحي، خويش، مسيحيت، تقدير