دانلود پایان نامه ارشد درمورد کتاب مقدس

دانلود پایان نامه ارشد

مسيحي ، اعم از کاتوليک و پروتستان قرار دارد.
گر چه ممکن است تاثيرگذاري برخي آموزههاي اعتقادي ملموس به نظر نرسد، اما با توجه به اين که روح اعتقادات است که باقي آموزهها را براي معتقدينش، هموار ميکند، پس شناخت اين آموزههاي اعتقادي بر درک ما از باقي اخلاقيات جامعه غرب مسيحي ميافزايد؛ عمده اين اعتقادات چنين است:
1- تثليث
بحث از خداوند در آيين مسيحيت با مساله تثليث گره خورده و با وجود مسلکهاي متفاوتي چون کاتوليک، ارتودکس و پروتستان، اعتقاد به تثليث در همه فرقهها به چشم مي خورد .
مسيحيت به نوعي از خداباوري رسيده که در عين واحد بودن، سه گانه است و از سه اقنوم پدر و پسر و روح القدس تشکيل يافته است. و آنچه از عهد جديد، در رابطه با کيفيت ارتباط اين سه اقنوم و اين که آيا هر يک وجود مستقلي دارند يا هر سه يک وجود را تشکيل ميدهند، به دست ميآيد؛ گواه است که خداي پدر، در آسمان است و خداي پسر در زمين630 و روحالقدس به عنوان مخترع و مبدع حيات رابط بين اين دو است؛ و عيسي مسيح صورت خداي ناديده است، نخست زاده تمام آفريدگان؛ زيرا در او همه چيز آفريده شده است که مخلوق شد به وي هر آنچه در آسمان و زمين است631
اگر وجه منفي خداباوري از نوع تثليث را در نظر نگيريم، برداشت مسيحيت از صفات محموده خداوند در کل، مثبت بوده و خدايي را ترسيم ميکند که شايست? خداوندي را دارد؛ چنان که ناس از زبان عيسي مي آورد: ” ملکوت الاهي ، ذات قادري است داراي صفات و حاکم بر کل موجودات، و او روح فعالي است که در طول ادوار زمان همواره منشاء حرکات تاريخ بوده است” و در وصف رحمتش مي افزايد: “تعاليم او اين نکته را متضمن است که هر چند خداي متعال بشر را به اقتضاي حکمت بالغه خود آزاد و مختار آفريده است ولي انسان مانند همان پسر گمشده اي است که در تمثيل آورده، يعني تمام وسايل يک زندگي مرفه را در اختيار او گذاشته ولي آن پسر آنها را با عيش و نوش و به سيه کاري تباه ساخته، آن پدر باز او را دوست مي دارد و گناهان او را مي بخشد و از کيفر ها و بلايا که لازمه گنهکاري است مي آمرزد و زماني که به سوي پدر بازگرد او را در آغوش خود مي پذيرد. همچنين ذات خداي متعال، کاملا خير محض و لطف صرف است و انسان قبل از آنکه سايه اي از شک و ظن به دل افکند بايد به خداوند اعتماد کند و با قلب مطمئن پيوسته اشراق نفساني و نور روحاني به وسيله نماز و دعا حاصل سازد632
انساني که در مسيحيت نقش خود را به خوبي در اين عالم هستي شناخته است و به خداي هستي ايمان دارد مي داند که، ” اين هستي متعال شخصيت والايي است که از نظر ويژگيهاي شخصي کامل بوده و در خلقت و ايجاد متضمن اراده و مقصود و از نظر اخلاقي در حال کنترل امور و از روي عشق در خدمت بندگان و بالاخره در حال کمال همکاري براي نجات و رستگري بشر است.”633 چنين نگاهي شخص را براي خداشناسي و در خدمت خدا بودن آماده ميکند.
1) پدر
نويسندگان عهد جديد عادت دارند، خدا را پدر بنامند. به اعتقاد پزوهشگران اولين بار اين اصطلاح از يهوديت آمده و کليساييان به گزارش انجيل مي گويند: عيسي به شاگردان خود تعليم داد که خدا را پدر آسماني بخوانند( متي5: 9) و لذا در آيات فراواني از خدا با نام، پدر ياد کرده است. مثلا گفت: ” نزد پدر خود و پدر شما و خداي خود و خداي شما مي روم”634 .با ورود يوحنا به قداست، وي پدر را به معناي حقيقي آن گرفت و خداي اسماني را پدر خطاب نمود و با تبليغ آن، مقدمات پسر خطاب کردن عيسي را هم فراهم کرد.
2) پسر
يکي از مهمترين ارکان اعتقادات مسيحي را مي‌توان در تثليثي جستجو کرد که تجسد خدا در عيسي است و نتيجه‌اش اعتقاد به الوهيت عيسي مي‌باشد. در واقع وجود برخي واژه ها در کتاب مقدس باعث اطلاق پسر، به عنوان فرزند خدا به مسيح گشت. همين امر هم مسيحيت را از باقي اديان آسماني متمايز ميکند؛ جان‌ناس مي نويسد: ” سرگذشت مسيحيت، تاريخ ديانتي است که از عقيده به تجسم الهي در جسد شرع و باني آن ناشي شده است…سراسر تعاليم نصاري ، در اطراف ايمان به اين قضيه دور ميزند که شخص عيسي روشن ترين ظهوري از ذات الوهيت است ؛ اما اين دين که با عقيده به تجسم الهي آغاز ميشود منقلب گرديده و در طي تحولات گسترده، جنبه بشري پيدا کرده و بشريت با همه اميال و همه ضعفها و قصورها، در آن متجلي شده است”635
آنچه مورد اتفاق مسيحيت واقع شده همين است که: خداوند خود را بر بشر ظاهر ساخته و خود را به کاملترين و روشنترين وجه در عيسي مسيح ظاهر ساخته.636
در اوج تاثير گذاري اين اعتقاد همين بس که بايد توجه داشت، گرچه در مسيحيت نجات و رستگاري از طريق سرسپردگي کامل به عشق و قانون خداي پدر به دست ميآيد؛ اما عيسي مسيح نيز ميتواند بيش از هر کس ديگري در تغيير شکل دادن شخصيت پيروان خود، به صورتي کاملا مشابه با يک فرزند خدا کمک کند.637
3) روح القدس
عهد جديد روحالقدس را بيشتر “روح خدا” مينامد. از ديدگاه سنت مسيحي و کتابهاي مقدس، روح القدس فرشته خدا جبرائيل يا آفريدهاي از آفريدگان و جداي از خدا نيست. در اعتقادات مسيحي وجود روح القدس به خاطر کارکردهايي که برايش قايلند ضروري است، و شوراي قسطنطنيه در سال 381 الوهيت روحالقدس را تاييد کرد.
1. همراه هميشگي مردم
به عقيده مسيحيان ، روحالقدس خود خداست که در قلوب مردم و در جهان زيست ميکند و به عمل اشتغال دارد. روحالقدس وجود توانا و فعال خدا در جهان است و او بوده که عيسي را در شکم مادر قرار داد. انجيل ها روحالقدس را به شکل کبوتري ترسيم مي کنند که پس از تعميد عيسي در رود اردن بر آن حضرت فرود آمد و در او استقرار يافت و وي را براي آزمايش به بيابان برد. روحالقدس جامعه مسيحيت را ارشاد ميکند، تعليم ميدهد، رازهاي خدا را ميگشايد و به نويسندگان کتابهاي مقدس الهام مي بخشد638
” چون شما را درآرند در مجامع و ارباب حلم و اقتدار، مينديشيد که به چه نوع يا به چه دليل ايشان را جواب دهيد يا تکلم نماييد زيرا که روح القدس همان لحظه خواهد آموخت شما راا که چه بايد گفت”639
اين تفسير مشخص ميسازد که پذيرش اين عقيده براي يک مسيحي همراهي هميشگي يک شبه روح را براي او به ارمغان ميآورد که در همه جا کنار اوست و ااين همراهي ثبات قدم و در امور و افعال و….را به همراه دارد. چنان که با ديدن چنين تاثيري از روح القدس، مسيحيان ميگويند: اکنون که با قدرت روح خدا زندگي ميکنيم، لازم است که هدايت او را در تمام بخش زندگي خود بپذيريم، در اين صورت ديگر جاه‌طلب و شهوت‌طلب نخواهيم بود.640
2. روح القد س ضامن اقتدار کليسا
وجه? اهميت پيدا کردن کليسا، تدوين برخي قوانين از سوي اربابان کليسا و پذيرش ان دستورات از جانب مردم به سبب آن بود که کليسا از همان ابتدا اقتدار خود را همچون موهبتي از جانب روحالقدس تصوير کرد. و با القاء اين تفکر به آموزههاي خود جنبه الهي داد؛ چنان که شوراي واتيکان دو، بيان کرد: ” روحالقدس، کليسا را به کمال حقيقت هديات ميکند و به او يگانگي رفاقت و خدمت را ارزاني ميدارد”. به عبارت ديگر روحالقدس در ميان مسيحيان، کلمات عيسي را ميشنود و به پيروان او گوشزد ميکند و پيروان او را قادر مي سازد که در برابر جهان به حقانيت عيسي اعتراف کنند641
از ديد مسييحت فعلي،روحالقدس گاهي به عنون الهام بخش حرکات ضدکليسايي و نماد تحول مطرح و با اين ديدگاه از نظر کليسا، تمام حرکت‌ها ي اصلاحي بر ضد کليساي قديم با نظر رو ح القدس انجام شده.642
بعدها همين جنبه از آموزها که در مورد روحالقدس بود، توجيهي شد براي بودن روحالقدس در بين مردم و همکاري او با مردم براي اصلاحات و حرکت و جنبشهاي مردم؛ تا مردم اقناع شوند که همه چيز تحت کنترل کليساست؛ تا مبادا مردم از عقايد خود برگردند
2- کتاب مقدس
کتاب مقدس از ضروريات اساسي اعتقاد مسيحي است. و آموزه هاي آن نقش اساس در معتقدين به مسيحيت بر عهده دارد؛ وگرچه تفاسير مختلف از آموزههاي آن صورت گرفته، ولي در نفس تاثيرگذاري انجيل در زندگي مردم هيچ شکي وجود ندارد.
کتاب مقدس از دو بخش عهد قديم که کتاب مقدس يهوديان است و عهد جديد تشکيل شده است. در نگاه مسيحي ، عهد جديد نه از طريق لفظ بلکه با جسم شدن جنبهاي از الوهيت در ميان مردم به وجود آمده، لذاست که مسيحيت مي گويد: هنگام ابلاغ دين در بيست قرن پيش، خدا به صورت بشر درآمد و در انساني به نام عيسي حلول کرد و براين اساس است که مي‌گويند، کلمه جسم شد.643
پروتستانها معتقدند که اين کتاب عاليترين سند و منبع موثق و معتبر است. کاتوليکها اعتقاد دارند که سنديت و اعتبار کتاب مقدس در تفسيري که کليسا از آن ارايه ميدهد نهفته است. برخي کلمه کلم? آن را وحي و الهام مي دانند؛ و عده اي تصور مي کنند، در حاليکه اين کتاب حاوي مطالب وحياني خداوند بر بشر است، در آن عنصر بشري نيز دخالت داشته است که در نتيجه شامل پاره اي اشتباهات در بعضي از جزييات است. 644
گرچه برخي مسيحيان آن را کتابي که از جانب خدا وحي شده باشد نميدانند؛ اما تمام احتراماتي را که در خور يک کتاب آسماني است را براي آن ابراز مي‌کنند، چرا که ” مسيحيان معتقدند خداوند کتابهاي مقدس را به وسيله مولفاني بشري نوشته است و بر اين اساس ميگويند که کتابهاي مقدس يک مولف الهي و يک مولف بشري دارد به عبارت ديگر ، مسيحيان معتقدند که خدا کتاب مقدس را به وسيله الهامات روح القدس پديد آورد و براي ان منظور، مولفاني از بشر را براي نوشتن آنها برانگيخته است و آنان را در نوشتن به گونهاي ياري کرده که فقط چيزهايي را که او ميخواسته نوشته اند”645 با اين حساب در عقيده مسيحيت اين خداست که نويسنده نهايي کتاب مقدس به شمار مي ايد646. و ضرورت داشتن چنين جايگاهي از انجيل در بين مسيحت ، توجه به آموزههاي آن است که اين آموزهها چه از زبان مسيح آمده باشد و چه از قديسان، براي مسيحيان ضرورت توجه با آموزههاي مختلف آن را ايجاب مي کند.
در اين مقام ناگفته نماند که به اعتقاد برخي پژوهشگران، مسيحيان هرگز نميگويند عيسي، کتابي به نام انجيل آورده؛ آوردن وحي توسط عيسي به گونه اي که مسلمانان در مورد قرآن و پيامبر اسلام اعتقاد دارند در مسييحيت جايي ندارد. مسيحيان عيسي را تجسم وحي الهي مي دانند و به عقيده آنان، وي نه حامل پيام، بلکه عين پيام بوده است. توماس ميشل مي گويد: “بدين سبب ما مسيحيان خواستار انجيلي نيستيم که عيسي آن را نوشته و به شاگردانش املا کرده باشد”647
1) اناجيل
گروه زيادي از ياران و پيروان حضرت عيسي به نوشتن سيره و سخنان آن حضرت اقدام کردند و نوشته هايي به وجود اوردند که بعدا انجيل خوانده شد. در ميان حجم زياد نوشته ها، 4 انجيل رسميت يافت و باقي متروک شد.
اناجيل به رسميت پذيرفته شده عبارتند از: 1- انجيل ” متي”؛ که مشتمل است بر، سيره و مواعظ مسيح با اشاره به پيشگوييهاي عهد عتيق). 2- انجيل ” لوقا”؛ که حاوي سيره ومواعظ مسيح با تکيه بر جزييات، است و 3- انجيل”مرقس”؛ که قديميترين و کوتاهترين کتاب سيره و مواعظ مسيح به شمار مي آيد. در بين اين سه انجيل نوعي هماهنگي وجود و به همين دليل به آنها انجيلهاي “همنوا” گفته مي شود.
چهارمين انجيل ، انجيل “يوحنا” است و در بين ساير اناجيل، متاخرترين کتاب سيره و مواعظ مسيح با تاکيد برمافوق بشر بودن او است.648
2) اعمال و نامه هاي رسولان
در قرن اول کتابهاي زيادي پيرامون سيره و عمال رسولان نوشته شد، اما تنها يکي از آنها رسميت يافت. اين بخش تنها مشتمل بر يک کتاب است به نام، اعمال رسولان ( نوشته لوقا، مولف انجيل لوفا، در شرح حال رسولان و به ويژه پولس نوشته شد649
برخي از رسولان مسيحيت، نامه هايي به جوامع و افراد مسيحي عصر خود نوشتهاند. آن نامهها اندک اندک اهميت پيدا کرد و به عهد جديد راه يافت. از ميان 21 نامه موجو در عهد جديد 13 نامه آن متعلق به پولس رسول است و الباقي مربوط به دو تن از حواريون به نام پولس و يوحنا و يهودا است650

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد نماز جمعه، نهاد خانواده، نماز جماعت، سلامت روان Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد کتاب مقدس