دانلود پایان نامه ارشد درمورد کارشناسی ارشد، روان شناسی، دانشگاه شیراز، مدیریت آموزشی

دانلود پایان نامه ارشد

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شیراز.
مشکلانی، پروانه (1384). تأثیر روش تدریس بحث گروهی بر خلاقیت دانش آموزان سال دوم مدارس راهنمایی ناحیه 3 اصفهان در درس علوم اجتماعی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان.
معرفاوی، ابراهیم (1381). بررسی رابطه عوامل آموزشگاهی و خانوادگی مؤثر در خلاقیت. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان.
معینی، هاجر (1390). بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی و منابع قدرت مدیران در واحدهای ستادی دانشگاه شیراز. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شیراز.
مهین زعیم، بتول (1379). مقایسه میزان خلاقیت و ویژگی‌های شخصیتی دانشجویان سال اول رشته‌های هنر، علوم انسانی، مهندسی و پزشکی دانشگاه تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا.
یوسفی، فریده (1385). رابطه هوش هیجانی و مهارت های ارتباطی در دانشجویان. روان شناسی تحولی (روان شناسان ایرانی)؛ 3 (9)، 13-5.

منابع انگلیسی

Abbiss, J. )2008(. Rethinking the “problem” of gender and IT schooling: Discourse in literature. Gender and Education, Vol. 20, no.2: 153−165.
ABET. (1995). The vision for change: A Summary Report of the ABET/NSF/Industry Workshops, Accredition Board for Engineering and Technology.
Abbott, J. (1994). Learning makes sense: re-creating education for a changing future, Letchworth: Education 2000.
Abraham, M. R., & Renner, J. W. (1986). The sequence of learning cycle activities in high school chemistry. Journal of Research in Science Teaching, 23(2),121- 143.
ACRL, Information Literacy Competency Standards for Higher Education. Chicago, Illinois: Association of College Research Libraries, 2005.
Adigwe, J. C. (1992). Gender differences in chemistry problem solving amongst Nigerian students. Research in Science and Technology Education, 10(2), 187-199.
Akar, E. (2005). Effectiveness of 5E learning model on students’ understanding of acid-base concepts. Unpublished master thesis, Middle East Technical University, Turkey.
Alexander, R. (1995). Versions of primary education, Routledge, London.
Alliotti. N. C. (1969). The effects of warm-up activities on the verbal creative thinking abilities of disadvantaged first grade children. (Doctoral Dissertaton, University of Georgia, 1969). Dissertation Abstracts, 30 5275-A.
Amabile, T, (1988) ‘A model of creativity and innovation in organizations’ in B.M. Staw & L.L.Cunnings (eds), Research in Organizational Behavior, CT: JAI, Greenwich.
Amer,A. (2005). Analytical Thinking. Center for Advancement of Postgraduate Studies and Research in Engineering- Cari University.
American Library Association, Presidential Committee on Information Literacy. (1989).“Final Report”. http:// http:// www. ala. org/ Content/ NavigationMenu/ ACRL/ Publications/White_Papers_and_Reports/Presidential_Committee_on_Information_Literacy.htm. Accessed Nov. 1, 2002.
Annarella, L.A. (1999). Encouraging creativity and imagination in the classroom, Viewpoints, Illinois.
Anderson, J.C. (2007). Effect of Problem Based Learning on Knowledge Acquisition, Knowledge Retention and Critical Thinking Ability of Agricultural Students in Urban Schools, University of Missouri: Ph.D. Thesis.
Anderson, K. L., Martin, D. M., & Faszewski, E. E. (2006). Unlocking the power of observation.Science and Children, 44(1), 32-35.
Andersson, A.L. & Ryhammer. (1998). ‘Psychoanalytic models of the mind, creative functioning and perceptgenetic reconstruction’ in Psychoanalysis and Contemporary Thought, 21, pages 359-382.
Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (Eds.). (2001). A taxonomy for learning, teaching and assessing: A revision of Bloom’s Taxonomy of educational objectives: Complete edition, New York : Longman.
Association of College and Research Libraries. (2000). Information Literacy Competency Standards for Higher Education. Chicago: Association of College and Research Libraries. Also available at http://www.ala.org/content/NavigationMenu/ACRL/ Standarads_and_Guidelines/Information_Literacy_Competency_Standarads_for_Higher_Education.htm. Accessed Nov. 1, 2002.
Association of American Colleges and Universities. (2007). College learning for the new global century. Washington DC: Author.
Bachelor, P.A. & Michael, W.B. (1997). ‘The structure-of-intellect model revisited’ in M.A.Runco (ed), The Creativity Research Handbook, vol. 1, Hampton Press, Cresskill, NJ.
Baker, S. C. & MacIntyre, P. D. (2000). The role of gender and immersion in communication and second language orientations. Language Learning, 50 (2), 311-341.
Balcı, S., Çakıroğlu, J. & Tekkaya, C. (2006). Engagement, Exploration, Explanation, Extension, and Evaluation (5E) Learning Cycle and Conceptual Change Text as Learning Tools. Biochemistry andMolecular Biology Education, 34(3), 199-203.
Balfanz, R.: 1991, ÔLocal Knowledge, Academic Skills, and Individual Productivity: An Alternative View, Educational Policy, 5(4), 343Ð370.
Ball, S. (1994). Education reform: a perhaps and post structural approach, Open University Press, Buckingham.
Barttlet, G. (2001). Systemic thinking, the international conference of thinking.
Bay, E., Bagceci, B., & Cetin, B. (2012). The effects of social constructivist approach on the learners problem solving and metacognitive levels. Gaziantep University, Gaziantep, Turkey.
Benjamin, L. (1984). Creativity and counselling. Highlights: an ERIC/CAPS factsheet, Ann Arbor, MI, School of Education, University of Michigan, USA.
Bentley, M. Ebert, E., & Ebert, C. (2007). Teaching Constructivist Science K-8, Nurturing Natural Investigators in the Standards-Based Classroom. Thousand Oaks, CA: Corwin Press, pg. 117-119.
Bergan, J.R. (1971). Intellectual Skills: An Emerging for a Changing Society. Office of Education (DHEW), Washington, D.C. Research and Development Centers Branch.
Berninger, V. and Hooper, S. (1993). Preventing and Remediating Writing Disabilities: Interdisciplinary Frameworks for Assessment, School Psychology Review, 22:4, p. 590, DOI Not found.
Bernstein, Peter L. Against the Gods: The Remarkable Story of Risk. New York, NY: John Wiley, 1996.
Bevevino, M.M., Dengel, J., & Adams, K. (1999). Constructivist Theory in the Classroom. Internalizing Concepts through Inquiry Learning. The Clearing House, 72(5), 275-278.
Beyer, B. (1984). Improving thinking skills–practical approaches. Phi Delta Kappan, 65, 556-560.
Beyer, B. K. (1979). Teaching thinking in social studies: Using inquiry in the classroom. Columbus, OH: Charles E. Merrill.
Binet, A. & Henri, V. (1896). ‘La psychologie individuelle’ in Annee Psychologie, 2, pages 411-465.
Bloom, B. S. (1956). Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals. Handbook 1; Cognitive Domain. New York: David McKay Co. Inc.: pp. 7-8.
Boden, M. (2001) Creativity and Knowledge. In Creativity in Education (eds. A. Craft, B. Jeffrey & M. Leibling) pp. 95-102. Continuum, London.
Boddy, N., Watson, K. & Aubusson, P. (2003). A trial of five ES: A referent model for constructivist teaching and learning. Research in Science Education. 33 (1), 27-42.
Bogert, J. (1989). Improving the Quality of Writing in the Workplace, Management Communication Quarterly, 2, pp. 328-356, 1989, DOI:10.1177/0893318989002003003.
Bordogna, J., Fromm, E. & Ernst, E.W. (1993). Engineering Education: Innovation Through Integration, Journal of Engineering Education, Junuary, pp. 38.
Bowman, J.P. and Branchaw, B.P. (1987). Business Communication: Its Process and Product, The Journal of Business Communication, 24, pp. 23-25, DOI:10.1177/ 002194368702400105.
Brady, A. (2007). What We Teach and What They Use: Teaching and Learning in Scientific and Technical Communication Programs and Beyond, The Journal of Business and Technical Communication, 21, pp. 37-61, DOI:10.1177/1050651906293529.
Bransford, J. & Stein, B. (1984). The IDEAL Problem Solver: A guide for improving thinking, learning, and creativity. New York: W.H. Freeman.
Bransford, J., Brown, A., & Cocking, R. (eds) (2000). How People Learn. Washington, D.C.: National Academy Press.
Bredderman, T. (1982a). The effects of activity-based elementary science programs on student outcomes and classroom practices: A meta-analysis of controlled studies. (ERIC Document Reproduction Service No. ED216870).
Bredderman, T. (1982b). What research says: activity science – The evidence shows it matters. Science and Children, 1, 39-41.
Brennon, J., King, R., & Lebeau, Y. (2004). The Role of Universities in the Transformation of Commonwealth Universities & The Center for Higher Education Research and Information: Milton Keynes. Retrieved August 1, 2007 from: http://www.open.ac.uk/cheri/ pdfs/ tr_final_ report. pdf.
Brooks, G. G. and Brooks, M. (1993), The Case For Constructivist Classrooms.
Brown, H. D. (2000). Principles of Language Learning and Teaching(4th ed.). New York: Longman.
Brown, P. L. & Sandra, K. A. (2007). Examining the Learning Cycle. Science and Children, 58-59.
Brolin, C. (1992). ‘Kreativitet och kritiskt tandande. Redsckap for framtidsberedskap’ [Creativity and critical thinking. Tools for preparedness for the future] in Krut,53, pages 64-71.
Bruce, CH., Candy, PH. and Klaus, K. (eds.). (2000). Information Literacy Around the World: Advances in Programs and Research.Wagga Wagga, New South Wales, Australia: Centre for Information Studies, Charles Sturt University.
Bruner, J. S. (1960/1977). The process of education. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Burris, S. (2005). Effects of Problem Based Learning on Critical Thinking Ability and Content Knowledge of Secondary Agriculture, (2005), University of Missouri: Ph.D. Thesis.
Buxton, L. (1991). Math Panic. Portsmouth, NH: Heinemann.
Bybee, R. W., (1997). Improving Instruction. In Achieving Science Literacy: From Purposes to Practice. Porsmouth, N. H: Heinemann.
Bybee, R. W., Taylor, A. J., Gardner, A., Van

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد هیأت علمی، اعضای هیأت علمی، دانشگاه شیراز، کارشناسی ارشد Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد and، of، the، learning