دانلود پایان نامه ارشد درمورد کارایی فنی، تحلیل پوششی، تحلیل پوششی دادهها

دانلود پایان نامه ارشد

ی کاربردی ـ توسعه ایی محسوب میشود. از آنجایی که نتایج حاصل از این تحقیق در تصمیمگیریها و تصمیمسازی های شهرداری موثر است بنابراین کاربردی محسوب میشود. روش جمع آوری اطلاعات هم به صورت مراجعه مستقیم به مناطق شهرداری و هم به صورت کتابخانهایی (استفاده از سالنامه های آماری شهرداری مشهد، کتاب های ارزیابی عملکرد و سایر منابع اطلاعاتی شهرداری) بوده است، محاسبات با روش تحلیل پوششی دادهها و از طریق نرم افزارهایDEAFRONTIER و EXCEL2003 انجام شده است. برای آزمون فرضیات نیز از نرمافزار SPSS و آزمون های همبستگی و رگرسیون استفاده شده است. برای استفاده از نرم افزارهای EXCEL2003 و SPSS از منابع و کتب داخلی و برای استفاده از نرمافزار DEAFRONTIER از منابع و کتب خارجی که در زیر آمده، استفاده شده است: DATA ENVELOPMENT ANALYSIS(JOE ZHU), Data Envelopment Analysis: Balanced Benchmarking(Wade D.Cook, JOE ZHU), Quantitative Model For the Formance Eveluation and Benchmarking(JOE ,ZHU),…

8-1.پیشینه تحقیق
از این روش در علوم مختلف و بویژه در بحثهای شهری در خارج و داخل کشور استفاده شده است که در اینجا به ذکر چند مورد می پردازیم.

1-8-1. تحقیقات خارجی با موضوعات شهری
تکنیکهاي کارایی و تحلیل هزینه در فرآیند فاضلاب با استفاده از تحلیل پوششی داده ها، فرانسیس هماندز و رومون سالا در سال 2009 میلادي شهر والنسیا اسپانیا.( میرحسنی:1387).
ارزیابی عملکرد شهرداري پرتغال در زمینه پسماند خشک با استفاده از تکنیکهاي ناپارامتري در تحلیل پوششی دادهها توسط سیمونز و مارکوئیز در سال 2005 که کاهش هزینهاي بالاي 100 میلیون یورو را شامل شده است (نجفی و نبوی،2:1390).
سمپیادسوزا و استوسیک با استفاده از روش DEA در سال 2003 کارایی فنی را برای 4796 شهرداری در برزیل تعیین کردند. که نتیجه نشان دهنده رابطه مستقیم بین کارایی و اندازه شهرداریهاست، همچنین ناکارایی بسیاری از شهرداریها تحت تاثیر عوامل برونزای غیر قابل کنترل مانند عوامل طبیعی، اقلیمی و پیامدهای سیاسی بوده است (اکبری، 1384: 135-136).
در سال 2006، آفونسو آنتینیو و سونیا فرناندز، امتیاز کارایی را برای 51 شهرداری پرتغالی که در ناحیه لیسبون قرارگرفتهاند به دو روش ورودی محور و خروجی محور محاسبه کردهاند (Afonso, 2006).
کاربرد تحلیل پوششی داده ها، تحت عنوان یک ابزار اقتصادي تولید، جهت ارزیابی عملکرد کارایی 19 منطقه شهرداري تایوان در جهت سوزاندن زبالهها بر مبناي داده هاي 4 ساله از سال 2002 تا 2005 توسط چانگ چن،نی بین چانگ،جنگ چانگ چن،شو جیو تسایی. Francesc Hemandez Et. al,2009)).
درسال 2009 ترزا باراکورکل و دیه گو پریور پژوهشی با عنوان بررسی کارایی و کیفیت کوتاه و بلند مدت شهرداریهای اسپانیا، انجام دادند و دریافتند که بین میزان کارایی شهرداریها در اسپانیا با اندازه شهرها ارتباط مستقیم دارد (Balaguercol, 2009).
آدریان مور و دیگران در سال 2005 با استفاده از روش DEA کارایی نسبی 11 خدمت شهرداریهای 46 شهر بزرگ ایالات متحده طی شش سال بررسی شده است و در نهایت رتبه بندیی از شهرها بر اساس میزان کارایی ارایه می‌دهد (Moore, 2005).
وارتینگتون و همکارانش در سال 2001 با استفاده از روش DEA کارایی فنی و کارایی مقیاس را برای 103 دولت محلی استرالیا اندازهگیری کردند. در این مطالعه به منظور اندازهگیری کارایی مدیریت داخلی زباله و خدمات بازیافتی آن انجام شد. نتایج نشان میدهد که از بین 103 شهرداری 42 واحد آن‌ها دارای کارایی فنی خالص هستند و 37 واحد آن‌ها دارای کارایی مقیاس هستند(محمودی خوشرو و قاسمی،106:1389).
میکائیلف و دیگران از دانشگاه سوفیا در سال 1996 کارایی را برای 24 شهرداری بلغارستان با استفاده از روش DEA ارزیابی کردند. در حقیقت آن‌ها کارایی توزیع خدمات عمومی به وسیله دولتهای محلی در بلغارستان را اندازهگرفتند و شهرداری را طبق ناکارایی طبقه بندی کردند. بر اساس مدل بازدهی ثابت نسبت به مقیاس 32 درصد از کل شهرداریها ناکارا هستند(به نقل از رهنما و رضوی،9:1391).
در سال 1989 ون ایکات و همکارانش کارایی هزینه را برای 235 شهرداری بلژیک با استفاده از روش DEA و FDH اندازه گرفتند. ستاندههای آن‌ها جمعیت کل هر شهر، طول جادهها که توسط شهرداری نگهداری میشود، تعداد شهروندان 65 سال و بیشتر، افراد ذی نفع از اعانات حداقل معیشت، تعداد جرم و جنایتهای ثبت شده در شهرداری و دانشآموزان ابتدایی و متغیر نهاده نیز مخارج جاری شهرداری بوده است. که به این نتیجه رسیدند که به وسیله روش بازده ثابت تنها 7 درصد شهرداریها کاملاً کارا هستند و با روش بازده متغیر 20 درصد از شهرداریها کارا هستند( رهنما و رضوی،1391).
1-8-2.تحقیقات داخلی با موضوعات شهری
کرامت الله زیاری و دیگران در سال1387 ارزيابي كلاسيك كارايي استان هاي كشور از لحاظ توسعه يافتگي با استفاده از روش DEAرا انجام دادند اين تحقيق، كارايي توسعه يافتگي استانهاي سيگانة كشور با استفاده از اين روش ارزيابي شده است. استفاده از اين روش علاوه بر رتبهبندي استانهاي كشور از نظر كارايي، استانهاي الگو و مختصات هدف، خروجيهاي هر استان را نيز ارائه كرده است كه در نتيجه ورودي مناسبي جهت برنامهريزيهاي ميانمدت و بلندمدت ملي به شمار ميآيد (زیاری و دیگران،275:1389).
در سال 1382 بررسی کارایی فعالیت عمرانی شهرداری اصفهان در مناطق شهری: که با استفاده از دادههای هزینه عمرانی، درآمد و تعداد پرسنل کارایی مناطق ده‌گانه شهرداری اصفهان در دو وضعیت بازده ثابت نسبت به مقیاس و بازده متغیر نسبت به مقیاس بررسی شده است. میانگین کارایی در حالت بازده ثابت نسبت به مقیاس 0.615 و مناطق کارا، منطقه چهار می باشد و میانگین کارایی برای بازده متغیر نسبت به مقیاس 0.856 و مناطق کارا مناطق دو، چهار، پنج و شش می‌باشد (اکبری، 1382: 15-10).
محمودی خوشرو و قاسمی در سال 1389 کارایی شهرداریهای استان کردستان را برای سالهای 84 تا87، با استفاده ازتحلیل پوششی دادهها انجام دادهاند. که بیشترین میانگین کارایی را شهرستان سقز داشته است و کمترین میانگین کارایی هم از آن شهرداری سریشآباد بوده است(محمودی خوشرو و قاسمی،103:1389).
اندازهگیری کارایی فنی فعالیتهای عمران شهری استان همدان طی سال‌های 1377 تا 1381 با استفاده از DEA : در این مطالعه کارایی فنی 20 شهرداری استان همدان با استفاده از روشهای ناپارامتریک و مدل بازده متغیر نسبت به مقیاس بررسی شده است. نهادههای این مدل عبارتند از: 1- درآمد کل 20 شهرداری استان همدان به صورت عملکرد و سالانه، 2- تعداد پرسنل 20 شهرداری برای 5 سال، 3- مساحت محدوده خدماتی هر کدام از شهرداریها و ستاندههای مدل شامل کل هزینههای وظیفه عمران شهری به صورت عملکرد و سالانه بوده است این مطالعه که با استفاده از نرم افزارهای WinDEA1.4 و DEA Solver انجام گرفته است، بیانگر آن است که در تمام سالها کمتر از 50 درصد شهرداریها کاملاً کارا بودهاند و همچنین شهرداریهای دمق، فیروزان، قهاوند و ملایر همواره کارایی صددرصد داشتهاند و میتوانند به عنوان الگویی برای سایر شهرداریها مطرح باشند (اکبری، 1384: 133-156).
ارزیابی عملکرد شهرداري در تفکیک مبدا پسماند با استفاده از مدل دو سطحی تحلیل پوششی دادهها: مناطق بیستگانه شهرداري تهران، در این مقاله میزان کارایی فنی مناطق بیستگانه تهران مورد بررسی قرارگرفت که نتایج بدست آمده از میزان کارایی نشان میدهد که از مجموع 20 واحد مورد بررسی ، 9 واحد کارا و در سایر واحدها با ناکارایی مواجه میباشیم. همچنین تخمین خروجیها به جهت اهمیت در درصد تفکیک وزنی حاصله مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت میزان بهرهوري مناطق براي دو سال متوالی با استفاده از شاخص مالم کوئیست بیان شده است (نجفی و نبوی،1:1390).
رهنما و رضوی در سال 1391کارایی 13 منطقه شهرداری مشهد را با استفاده از مدل تحلیل پوششی دادهها ارزیابی کردند، نتایج بررسی کارایی به روشهای مختلف نشان می‌دهد که مناطق 1، 2، 8، 9، 12 و ثامن (46.2% مناطق) در تمام روشها و مدلها در مرز کارایی قرار گرفتهاند و دارای کارایی صددرصد هستند، در حالی که سایر مناطق (53.8%) اینگونه نیستند و در تمام مدلها دارای ناکارایی هستند، البته میزان این ناکارایی متفاوت است. به صورت کلی منطقه ثامن دارای بالاترین کارایی است و مناطق 4، 5 و 6 کمترین میزان کارایی را دارا هستند. همچنین بررسی کلی کارایی نشان میدهد که در هر دو حالت CRS و VRS، 6 منطقه کارا و 7 منطقه ناکارا در شهرداری مشهد وجود دارد و میزان کارایی در بازدهی ثابت نسبت به مقیاس 0.67 و میزان کارایی در بازدهی متغیر نسبت به مقیاس 0.9 است. با توجه به این رقم میتوان گفت که این مناطق 67 درصد کارایی فنی خالص دارند و به میزان 23 درصد اندازه بهینه ندارند، به عبارت دیگر به میزان 23 درصد دچار ناکارایی مقیاس هستند(رهنما و رضوی،1:1391).
رتبهبندي و ارزيابي عملكرد شركتها و سازمانهاي تابعه شهرداري تهران، شهرداري تهران براي ساماندهي و فعال نمودن تعدادي سازمان و شركت كه از قبل براي انجام ماموريتهاي خاص تاسيس شده و در طول زمان از اهداف اوليه دور افتاده و يا به دليل تغيير ماموريتها و عدم تعريف ماموريت جديد به روزمرگي دچار شده بودند اقدام به تهيه سيستم رتبه بندي و ارزيابي عملكرد با انتخاب شاخص هاي مرتبط نمود تا بتواند ضمن بالا بردن انگيزه فعاليت براي مسئولين، كارايي و اثربخشي فعاليت ها را نيز ارتقا بخشد. اين اقدام ظرف مدت كمتر از 2 سال بسيار موثر واقع شد بطوريكه منجر به افزايش درآمد، كنترل هزينهها، شفافيت اطلاعات مالي و استفاده بهينه از دارائيها و پرسنل نيز گرديد(پورزندی و اقدامیان:1386).
در تحقیقی دیگر برآورد کارایی فنی شهرداریهای ایران، موردپژوهی، شهرداریهای مراکز استانهای کشور توسط بیدرام و همکاران برای سالهای 1387-1385 انجام شده است. در این تحقیق، کارایی فنی 30 شهرداری مراکز استانهای کشور در زمینه وظیفهی عمران شهری برای سالهای مذکور برآورد شده است و الگوی شهرداریهای ناکارا مشخص شده است. این ارزیابی بر اساس دو مدل بازدهی ثابت نسبت به مقیاس و مدل بازدهی متغییر نسبت به مقیاس صورت پذیرفته است. که در هر حال در مجموع 3 سال کمتر از 50 درصد شهرداریها در بخش عمران شهری دارای کارایی بودهاند(بیدرام و دیگران،1390).
در سال 1392، کاظمی و همکاران در مقالهایی با عنوان بررسی کارایی نواحی مختلف شهرداری مشهد با رویکرد تحلیل پوششی دادهها، کارایی 36 ناحیه شهرداری مشهد را با استفاده از مدل بازدهی ثابت نسبت به مقیاس و با رویکرد ورودی و خروجی محور را اندازهگیری نمودند. متغییرهای تحقیق شامل 5 ورودی و 6 خروجی بوده است. نتایج تحقیق حاکی از آن بوده است که 55 درصد نواحی کارا بودهاند، کمترین میزان کارایی 20 درصد بوده است، 15ناحیه روند صعودی داشتند و بقیه نواحی از روند ثابت برخوردار بودهاند(کاظمی و دیگران،1392: 132-113).
1-9 . متغییرها و شاخصهای تحقیق
در این تحقیق مناطق 13گانه شهرداری مشهد، به 5 بخش تقسیم شده است. که این 5 بخش عبارتند از: بخش فضای سبز و پارکها، بخش جمعآوری زباله، بخش فنی- عمران، بخش شهرسازی و بخش اداری – مالی. که برای ارزیابی کارایی هر کدام از این مناطق، متغییرهایی به عنوان ورودی و خروجی برای هر کدام از بخشها درنظرگرفته شده است و بر اساس آنها سنجش کارایی صورت گرفته است. بعد از این که ارزیابی بصورت بخشی و برای پنج بخش در نظر گرفته شد، شش سری فرم تهیه شد که پنج فرم برای پنج بخش درنظرگرفته شده است علاوه بر این، یکسری فرم هم اطلاعات کلی مناطق را در برداشت که متغییرهای آن به سایر بخش ها اضافه شده است. در انتها نیز با مشورت با متخصصان و مدیران شهری

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد مناطق شهرداری، توسعه پاید، توسعه پایدار Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد تحلیل پوششی، مدیریت شهری، تحلیل پوششی دادهها