دانلود پایان نامه ارشد درمورد پردازش اطلاعات، عزت نفس، سوگیری

دانلود پایان نامه ارشد

اضطراب را شامل میشود و جنبههای مختلف آن نیز به شکل شناختها و عواطف است. وین هوون102 (1997)، اعتقاد دارد: شادکامی عبارت است از مقدار ارزش مثبتی که یک فرد برای خود قائل است.
در مطالعات گوناگون افراد شاد را با ویژگیهای زیر تعریف میکنند:
اول آنکه از عزت نفس و احترام به خود بالایی برخوردارند و خودشان را دوست دارند. این افراد به اخلاقیات توجه بسیار دارند و عقلانی رفتار میکنند (ژانوف-بولمن103، 1989).
دوم آن که این افراد احساس کنترل شخصی بیشتری دارند و در انجام امور به تواناییهایشان بیشتر از ناتواناییهایشان می اندیشند ( لارسن،104 1989).
سوم آنکه افراد شاد، خوشبین هستند و بیشتر از افراد بدبین احساس شادی دارند (سلیگمن، 1991).
چهارم آنکه افراد شاد برونگرا هستند و در ارتباط و همکاری با دیگران توانمندند. افراد شاد در مقایسه با افراد ناشاد، چه در تنهایی و چه در حضور دیگران، احساس شادی میکنند (دینر، سندویک، پاوت و فوجیتا105، 1992).
شوارز و استراک106 (1991) معتقدند که افراد شادکام، کسانی هستند که در پردازش اطلاعات در جهت خوشبینی و خوشحالی سوگیری دارند؛ یعنی اطلاعات را طوری پردازش و تفسیر میکنند که به شادمانی آنها منجر شود. دینر و لوکاس107 (2000)، فرد شادکام را فردی زندهدل، سالم، فرهیخته،

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد خودمختاری، روان شناختی، مداخلات روان شناختی، احساس تنهایی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد احساس تنهایی، نیازهای روانشناختی، میزان شادکامی، بهداشت روانی