دانلود پایان نامه ارشد درمورد يافته، استقرايي، رويکرد، بررسي

دانلود پایان نامه ارشد

توجه به تمام منابع موجود در زمينه آموزش مطالعات کيفي ، در اين روش تحقيق ، تحليل داده ها بايستي همزمان با گردآوري داده ها صورت پذيرد از اين رو محقق در جريان گرد آوري داده ها به تحليل همزمان نيز پرداخت .
3 – 9 ) روش تحليل داده ها :
اساس پژوهش کيفي بر توصيف ، مقايسه و تحليل استوار است ( 85 ) . تحليل داده ها در تحقيق کيفي همزمان با جمع آوري داده ها آغاز مي گردد . تحليل داده هاي کيفي مستلزم مقايسه مستمر داده ها ، کشف روابط بين آن ها ، سازماندهي اطلاعات ، نقاط اشتراک بين دادهاي مختلف و تفاوت بين آن ها است . تحليل داده ها در يک فرآيند سازماندهي و مرتب کردن داده ها در قالب طبقات و زير طبقات صورت مي گيرد . ( 91 ) . از آنجايي که براي تحليل داده هاي کيفي نياز به تعمق و تفکر عميق است زمان قابل ملاحظه اي براي خواندن و درک داده ها نياز است . لازمه تحليل آن است که محقق در اطلاعات غوطه ور شود و اين امر با مطالعه مکرر داده ها ميسر مي شود . محقق بايد با بررسي عميق داده ها ، به مفاهيم اصلي آن دست يابد ( 16 ) . براي اين منظور پس از انجام هر مصاحبه ، برگزاري بحث گروهي متمرکز و استفاده از ساير ابزارهاي جمع آوري داده ، محقق اقدام به بررسي مکرر مطالب ، با رعايت دقت در جزئيات مي نمايد. در اين رويکرد مراحل کدگذاري باز با تاکيد بر مقايسه مستمر داده هاي حاصل از مشاهده مشارکتي ، يادداشت برداري در عرصه ، بحث هاي متمرکز گروهي و مصاحبه ها ، مرحله به مرحله انجام شد . پژوهشگر با مرور سطر به سطر داده ها ، واحد هاي معنايي را استخراج نمود و بدين ترتيب کدهاي اوليه شکل گرفت ( 87 ) . سپس به تشخيص مقوله هاي موجود در داده ها و کدگذاري آن ها پرداخته شد که در اين مرحله تعدادي کد به دست آمد ؛ کد ها نامگذاري شدند . در اين مرحله ضمن کد گذاري موضوعات مهمي را که در اولين مواجهه محقق با متن به ذهن او مي رسيد را در حاشيه سمت چپ متن يادداشت مي کرد ( 93 ) . نامگذاري کدهاي اوليه بر اساس درونمايه و مضمون معنايي آن انجام شد . کدهاي اوليه موقتي بودند و با گذشت زمان ، پس از ارتباط عميقي که ميان پژوهشگر و داده ها برقرار شد ، محقق برخي از کد ها را جا به جا کرده و تغيير مي داد و در نهايت کدهاي اصلي شکل گرفت . سپس با بازخواني کدهاي به دست آمده با مقايسه و درک مفاهيم مشترک ميان کدها ، طبقات اوليه شکل گرفتند . در هر طبقه نيز با بررسي مجدد مفاهيم کدها و تنوع آن ها ، زير طبقات نمايان شدند . در اين مرحله نيز بر اساس واحدهاي معنايي يا عبارات مصاحبه شوندگان ، نام گذاري براي زير طبقات انجام شد . در اين مرحله يافته ها به اشکال گوناگون مورد بازبيني و تفسير قرار گرفتند و در نهايت طبقات و زير طبقات 5 هدف اصلي پژوهش در يک ارتباط منطقي آشکار شدند . براي رسيدن به اين مرحله ، محقق بارها از زواياي مختلف يافته ها را مورد بررسي و موشکافي قرار داد و با پرسيدن پرسش هاي مختلف و تفکر عميق در خصوص ارتباط بين داده ها ي حاصله و مرتبط ساختن آن ها با زمينه اي که هر يک از شرکت کنندگان به نوعي آن را تجربه کرده اند ، توانست به طبقات و زير طبقات اصلي تجربه مددجويان از اقامت در کانون اصلاح و تربيت تهران دست يابد . خلاصه اي از يافته هاي حاصله در قالب جداولي در اين تحقيق قرار داده شد . در مرحله آخر پژوهشگر به توصيف داده ها پرداخت و تفسير خود را در اين مورد که داده ها حاکي از چيست ارايه داد( 98 ) . در اين پژوهش آناليز به صورت دستي انجام پذيرفت .
تحليل محتوا به سه روش استقرايي70 ، قياسي71 و قياسي – استقرايي72 انجام مي پذيرد . رويکرد تحليل محتواي استقرايي در مواردي استفاده مي شود که مطالعات پيشين در آن زمينه وجود ندارد و يا کم و مختصر است . در اين رويکرد ، گروه ها از دل داده ها استخراج مي شود . رويکردي که بر مبناي داده هاي استقرايي است از موارد خاص به سمت موارد عمومي پيش مي رود . از رويکرد تحليل محتوايي قياسي زماني استفاده مي شود که ساختار تحليل بر پايه ي دانش قبلي بنا شده باشد و هدف از مطالعه آزمون تئوري است . کاربرد اين رويکرد زماني است که هدف پژوهش آزمون يک تئوري جديد در موقعيت متفاوت يا مقايسه ي گروه ها در زمان متفاوت باشد . در رويکرد سوم ، رويکرد تحليل محتواي قياسي – استقرايي ، اهداف و سوالات پژوهش بر مبناي يک تئوري شکل مي گيرد و سپس در طول انجام پژوهش و گردآوري داده ها ، به روش استقرايي عمل مي شود و در نهايت احتمال دارد، مفاهيم مستخرج از تحليل داده ها مواردي مضاف بر تئوري مورد استفاده ارايه دهد ( 99) . در اين مطالعه از رويکرد تحليل محتوايي قياسي – استقرايي استفاده شده است . بدين صورت که پس از انتخاب تئوري مناسب و تدوين اهداف و سوالات بر مبناي تئوري به صورت استقرايي گردآوري داده ها و کسب مفاهيم را شروع کرديم . رويکرد استقرايي از سه فاز اصلي : آماده سازي73 ، سازماندهي74 و گزارش75 تشکيل شده است . علاوه بر اين موارد ، قوانين مشخص و منظمي براي تحليل داده ها وجود ندارد . ويژگي اصلي تمام انواع روش هاي تحليل محتوايي ، اين است که واژه هاي مستخرج از متن به گروه هاي محتوايي کوچکتر طبقه بندي شوند ( 99 ) .
3 – 9 – 1 مرحله آماده سازي داده ها
مرحله ي آماده سازي داده ها با انتخاب واحدهاي تحليل آغاز مي گردد. اين واحد تحليل مي تواند کلمه يا تم باشد. با توجه به سوالات پژوهش ، واحدهاي معنايي76 مي تواند ، کلمات ، جملات و عبارت را شامل شود. از آنجايي که اين پژوهش به دنبال کشف مفاهيم نهفته77 بود ؛ سکوت ، خنده ها ، مکث ها ، بغض ها ، حالات افراد شرکت کننده و … در طول پژوهش مورد توجه قرار داده شد (99) . در ادامه ي فرآيند تحليل پژوهشگر کوشيد تا به معاني داده ها پي ببرد و تشخيص دهد چه وقايعي در حال جريان است .
3 – 9 – 2 مرحله سازماندهي داده ها
وقتي معاني بدست آمد ، مرحله ي بعدي در تحليل استقرايي سازماندهي داده هاي کيفي است . اين فرآيند شامل کد گذاري باز78 ، ايجاد طبقات79 ، خلاصه سازي80 است . کدگذاري باز يعني خواندن کلمه به کلمه ، خط به خط ، بند به بند داده ها و الصاق کدها بدون در نظر گرفتن محدوديت هاي خاص . در مرحله ي کدگذاري باز ، طبقه ها نيز آزادانه انتخاب مي شوند . پس از اين مرحله طبقه ها تحت عنواني کلي تر دسته بندي مي شوند . هدف از گروه بندي اين است که تعداد طبقات کاهش يافته و هرکدام که متعلق به گروه خاصي هستند در يک مکان محتوايي تر کنار هم قرار گيرند و موارد مشابه و غير مشابه از يکديگر تفکيک شوند (98 ) و (99 ) . البته ايجاد طبقات صرفا جمع آوري ساده ي مشاهدات مشابه و مرتبط بهم نيست بلکه داده ها بايد به گروه هاي خاص تعلق بگيرند و مقايسه اي بين داده ها صورت بگيرد تا هر داده و کد صرفا در يک طبقه قرارگرفته و هيچ نوع داده اي نبايد در دو طبقه قرارداده شود . در واقع هدف از ايجاد طبقات توليد معاني براي توضيح پديده ، جهت افزايش فهم و توليد دانش مي شود (99) .
3 – 9 – 3 مرحله ي خلاصه سازي و گزارش يافته ها
پس از آن که به تحليل محتوايي استقرايي ، طبقات تنظيم شد ، مرحله خلاصه سازي انجام گرفت . در مرحله ي خلاصه سازي با توجه به اهداف پژوهشي ، توصيفي کلي تر از طبقات و گروه هاي خلق شده در مرحله ي تجزيه و تحليل ، به دست آمد . در مرحله ي خلاصه سازي زير طبقات که از لحاظ محتوايي و موقعيتي مشابه يکديگرند ، در کنار هم گروه بندي شده و تشکيل يک طبقه را مي دهند . و سپس طبقات در گروه هايي بزرگتر و کلي تر با عنوان طبقه هاي اصلي دسته بندي مي شوند ( 90 ) و ( 98) . مرحله ي خلاصه سازي تا زماني که داده ها معقول و امکان پذير شدند ( 99 ) . پس از اتمام اين مراحل يافته ها در قالب نمودار درختي و جداول نمايش داده شدند .
3 – 10 ) دقت و اعتبار داده ها
بررسي روايي و دقت در پژوهش هاي کيفي با هدف حصول اطمينان از اين است که مطالعه ي صورت گرفته دقيقا بيانگر تجربيات افراد شرکت کننده در آن باشد. لازمه اين امر رعايت دقت در مستند سازي ، بررسي دقيق پديده و نيز پايبندي به مسايل اخلاقي است ( 100 ) . پژوهشگر در اين مطالعه با رعايت دقت و و وضوح در توضيح پديده موردنظر ، اهميت آن ، فلسفه و پيش فرض هاي مطالعه ، بستر و شرايط محيط پژوهش ، ويژگي هاي شرکت کنندگان ، نقش محقق ، روش هاي نمونه گيري ، جمع آوري و تحليل داده ها ، ملاحظات اخلاقي ، نتيجه گيري ها و کاربردهاي عملي تحقيق ، اين اطمينان را به خوانندگان مي دهد که ثبت داده ها و ساير مراحل با نهايت دقت انجام شده است . قابليت اطمينان در تحقيقات کيفي به معناي کفايت و صحت روش شناسي تحقيق است . معتبر بودن معادل واژه اعتبار دروني در مطالعات کمي است و نشان مي دهد که يافته هاي پژوهش با ادراکات افراد تحت مطالعه مطابقت دارد . اعتبار عبارت است از فعاليت هايي که منجر به افزايش احتمال توليد يافته هاي حقيقي و معتبر مي شوند . ملاک هاي مقبوليت ( عينيت پذيري ) داده ها که همانند روايي و پايايي در پژوهش هاي کمي است ، براي ارزيابي عينيت پذيري داده هاي اين پژوهش به کار برده شد . مقبوليت به معني پذيرفته بودن داده ها است و اين امر در گرو جمع آوري داده هاي حقيقي است ( 101 ) . در اين پژوهش براي کسب اطمينان از صحت اعتبار81 داده ها از 5 روش زير استفاده شد .
بررسي و مشاهده پيوسته82 : معيار اول که يکي از بهترين روش هاي ايجاد اعتبار است ، درگيري طولاني مدت با موضوع و تخصيص زمان کافي براي گردآوري داده ها ، تحليل پيوسته و ثبت دقيق هر يک ازمراحل پژوهش بود . بدين جهت محقق به مدت طولاني ( 7 ماه ) در محيط پژوهش حضور يافته و با شرکت کنندگان ارتباط کافي و تنگاتنگ داشت .
استفاده از تلفيق در پژوهش 83: پژوهشگر به طور تلفيقي از چندين روش جمع آوري داده ها ( مشاهده مشارکتي ، مصاحبه ، بحث متمرکز گروهي ، يادداشت در عرصه )84 به طور همزمان و نيز تلفيق زماني85 ( بررسي در زمان هاي مداوم و امکان بازخورد به داد ها ) براي رعايت اعتبار هرچه بيشتر مطالعه حاضر استفاده کرد .
بازنگري ناظرين86: تاييد نظرات ناظران خارجي ( چند پژوهشگر نتايج يکساني از دست نوشته ها و گزارش ها داشتند ) به اعتبار پژوهش مي افزايد . از اين رو محقق کدهاي بدست آمده ، طبقات و زير طبقات را در اختيار اساتيد راهنما و مشاور قرار مي داد و ازنظرات آن ها استفاده کرد .
تحليل موارد مخالف87 : در اين پژوهش به منظور دستيابي به اعتبار هر چه بيشتر از نظرات شرکت کنندگان متنوع و مخالف يکديگر استفاده شد .
بازبيني دست نوشته ها توسط شرکت کنندگان 88: محقق داده هاي بدست آمده را با شرکت کنندگان در پژوهش در ميان گذاشت و ضمن کسب تاييد از ايشان چنانچه ابهامي در قسمت هايي از مصاحبه و بحث هاي متمرکز گروهي وجود داشت ، آن ها را مجددا با آن ها مطرح نموده و آن ها خواسته شد که توضيحات بيشتري ارايه دهند ( 101 ) و ( 102 ) . همچنين گاهي اوقات پيش مي آمد که محقق پرسش هايي که در ذهن او ايجاد شده بود را با مصاحبه شوندگان در ميان مي گذاشت و از آن ها مي خواست که در صورت تمايل پاسخ دهند . اين امر تاييد مطالب توسط شرکت کنندگان نيز ناميده مي شود ( 103 ) . اعتمادي که شرکت کنندگان به پژوهشگر يافته بودند کمک بسياري در به دست آوردن اطلاعات دقيق و صادقانه کرد .

3 – 11 ) ملاحظات اخلاقي
1 : قبل از شروع پژوهش ، محقق خود را به مشارکت کنندگان معرفي نمود و در خصوص اهداف تحقيق توضيحات کامل ارايه و به سوالات آن ها با دقت و حوصله پاسخ داد .
2: حضور مددجويان و ساير شرکت کنندگان ، در مصاحبه ها و بحث هاي گروهي کاملا اختياري و منوط به رضايت کتبي بود . از مشارکت کنندگان خواسته شد که قبل از شروع مصاحبه ، فرم رضايت نامه آگاهانه از مشارکت در تحقيق را به دقت مطالعه و سپس امضا نمايند ، براي مددجوياني که توانايي خواندن نداشتند از يکي از دوستان آن ها خواسته شد تا فرم مربوطه براي شرکت کننده خوانده شود .
3: به شرکت کنندگان اطمينان داده شد ، هويت و تمام اطلاعات شخصي آنان محرمانه و صرفا در اختيار محقق باقي خواهد ماند .
4 : به شرکت

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد رفتار کارکنان، استان تهران، نماز جماعت Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد زمان گذشته، سلسله مراتب