دانلود پایان نامه ارشد درمورد ویژگی های شخصیتی، ویژگی های شخصیت، عزت نفس

دانلود پایان نامه ارشد

برونگرا، خوشبین، مذهبی، دارای عزت نفس بالا و تمایلات فروتنی میدانند؛ اما بعضی پژوهشگران در دهه 1980 مدعی کشف ژن شادی شدند. آنها شادمانی را به برونگرایی و ثبات هیجانی مربوط ساختند و از آنجا که این ویژگی های شخصیتی نیز تا حد زیادی مبنای ژنتیک دارند، ادعای فوق مطرح شد ( آیزنک108، 1990، به نقل از کشاورز و وفاییان، 1386).
فروید، طنز را وسیلهای برای دستیابی به شادی با وجود تمام اتفاقات اضطرابآور و شرایط نامساعد میداند. طنز، از ارزش ایمنسازی بسیاری برخوردار است. فروید معتقد است بدون داشتن حس طنز و استفاده از آن در موقعیتهای مناسب امکان ندارد بتوان از لحاظ روانی شاد بود. طنز به ما این توانایی را میدهد که شادی را در زندگی حفظ کنیم (جیکسون109، 2005، نقل از عناصری، 1386).
دینر و دینر (1995) و آرگایل (2001) معتقدند شادکامی، شامل حالت خوشحالی یا سرور (هیجانات مثبت)، راضی بودن از زندگی و فقدان اضطراب (عواطف منفی) است. بعضی فیلسوفان معتقد بودند شادکامی را میتوان به بهترین وجه با سرکوب امیال و خواستهها به دست آورد، در حالی که عدهای دیگر، تحقق یافتن امیال را دلیل شادکامی میدانستنند ( فریش110، 2006). کار (1385) معتقد است که شادکامی حقیقی از ارضای امیال حاصل نمیشود، بلکه از انجام چیزی که از لحاظ اخلاقی

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد خودمختاری، روان شناختی، مداخلات روان شناختی، احساس تنهایی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد احساس تنهایی، نیازهای روانشناختی، میزان شادکامی، بهداشت روانی