دانلود پایان نامه ارشد درمورد وزني، (درصد)، آزمايش، مصرفي

دانلود پایان نامه ارشد

لينولئيك (درصد)
66/3
66/3
66/3
64/3
64/3
64/3
67/3
67/3
67/3
فيبر خام (درصد)
66/2
66/2
66/2
73/2
73/2
73/2
83/2
83/2
83/2
كلسيم (درصد)
90/0
90/0
90/0
90/0
90/0
90/0
90/0
90/0
90/0
فسفركل (درصد)
69/0
69/0
69/0
68/0
68/0
68/0
68/0
68/0
68/0
فسفر قابل دسترس (درصد)
45/0
45/0
45/0
45/0
45/0
45/0
45/0
45/0
45/0
پتاسيم (درصد)
84/0
84/0
84/0
84/0
84/0
84/0
84/0
84/0
84/0
منگنز (ميلي‌گرم‌ در کيلوگرم)
00/120
00/120
00/120
00/120
00/120
00/120
00/120
00/120
00/120
سديم (درصد)
16/0
16/0
16/0
16/0
16/0
16/0
16/0
16/0
16/0
گلايسين (درصد)
86/0
86/0
86/0
86/0
86/0
86/0
86/0
86/0
86/0
سرين (درصد)
02/1
03/1
03/1
02/1
02/1
02/1
02/1
02/1
02/1
گلايسين + سرين (درصد)
21/2
21/2
21/2
21/2
21/2
21/2
21/2
21/2
21/2
هيستيدين (درصد)
55/0
55/0
55/0
55/0
55/0
55/0
55/0
55/0
55/0
ايزو لوسين (درصد)
86/0
86/0
86/0
86/0
86/0
86/0
86/0
86/0
86/0
لوسين (درصد)
80/1
80/1
80/1
80/1
80/1
80/1
80/1
80/1
80/1
لايزين (درصد)
11/1
11/1
11/1
11/1
11/1
11/1
11/1
11/1
11/1
متيونين (درصد)
42/0
42/0
42/0
42/0
42/0
42/0
42/0
42/0
42/0
سيستين (درصد)
34/0
34/0
34/0
34/0
34/0
34/0
34/0
34/0
34/0
سيستين + متيونين (درصد)
76/0
76/0
76/0
76/0
76/0
76/0
76/0
76/0
76/0
فنيل آلانين (درصد)
98/0
98/0
98/0
98/0
98/0
98/0
98/0
98/0
98/0
تيروزين (درصد)
81/0
81/0
81/0
81/0
81/0
81/0
81/0
81/0
81/0
فنيل‌آلانين‌+‌تيروزين (درصد)
79/1
79/1
79/1
79/1
79/1
79/1
79/1
79/1
79/1
ترئونين (درصد)
78/0
78/0
78/0
78/0
78/0
78/0
78/0
78/0
78/0
تريپتوفان (درصد)
28/0
28/0
28/0
28/0
28/0
28/0
28/0
28/0
28/0
والين (درصد)
96/0
96/0
96/0
96/0
96/0
96/0
96/0
96/0
96/0
آرژنين (درصد)
30/1
30/1
30/1
30/1
30/1
30/1
30/1
30/1
30/1

3-12 ترکيب مواد پودر رزماري
گياه رزماري پس از آسياب مورد آناليز شيميايي قرار گرفت که نتايج آن به‌شرح زير بود.

جدول3-10 آناليز شيميايي پودر رزماري
ترکيبات مواد مغذي
انرژي خالص (کيلوکالري درکيلوگرم)
3100
انرژي متابوليسمي (کيلوکالري ‌درکيلوگرم)
2500
پروتئين خام (درصد)
36/4
فيبر خام (درصد)
73/20

3-13 فراسنجه‌هاي مورد آزمايش و روش اندازه‌گيري آن‌ها
3-13-1 صفات مورد رکورد‌گيري و روش اندازه‌گيري عملکرد و تفکيک لاشه
3-13-1-1 افزايش وزن
در پايان هر هفته، جوجه‌هاي هر واحد آزمايشي پس از سه ساعت قطع غذا توزين شد و ميزان افزايش وزن هر جوجه در دوره‌هاي آغازين و پاياني مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت. متوسط افزايش وزن هفتگي جوجه هر واحد آزمايشي از تفاضل وزن جوجه‌هاي هر واحد آزمايشي درانتهاي هفته، از وزن جوجه‌هاي همان واحد آزمايشي در انتهاي هفته و بر اساس فرمول زير محاسبه گرديد.
افزايش وزن هر واحد آزمايشي
= افزايش وزن هفتگي جوجه
تعداد جوجه

3-13-1-2 مصرف خوراک
ميزان خوراک مصرفي هر واحد آزمايشي در انتهاي هر هفته بر اساس فرمول زير محاسبه گرديد و ميزان خوراک مصرفي هر جوجه در دوره‌هاي آغازين و پاياني مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت.

خوراک مصرفي ابتداي دوره- خوراک مصرفي انتهاي دوره
= متوسط خوراک مصرفي هفته
تعداد جوجه در هر واحد آزمايشي

3-13-1-3 ضريب تبديل خوراک
ضريب تبديل خوراک هفته و دوره‌هاي پروش، از تقسيم متوسط خوراک مصرفي هر هفته يا دوره بر متوسط افزايش وزن همان هفته يا دوره محاسبه گرديد.
3-13-1-4 انرژي متابوليسمي مصرفي
انرژي متابوليسمي مصرفي هر جوجه در هر هفته، هر دوره پرورش و کل دوره، از حاصل ضرب متوسط خوراک مصرفي هر جوجه در هفته، دوره پرورش يا کل دوره در انرژي جيره، تقسيم بر هزار، به‌صورت کيلوکالري در روز يا دوره پروش براي هر جوجه مورد محاسبه قرار گرفت.
3-13-1-5 ضريب تبديل انرژي متابوليسمي
براي محاسبه اين شاخص از نسبت بين انرژي متابوليسمي مصرفي هر جوجه بر متوسط افزايش وزن هر جوجه براي هرهفته، دوره پرورش و کل دوره و براساس کيلوکالري بر گرم استفاده گرديد.
3-13-1-6 پروتئين مصرفي
ميزان پروتئين مصرفي براي هر جوجه در هر هفته و دوره پروش، از حاصل‌ضرب ميزان پروتئين جيره در متوسط خوراک مصرفي هرجوجه در هر هفته يا دوره، تقسيم بر صد استفاده شد.
3-13-1-7 ضريب تبديل پروتئين مصرفي
براي محاسبه ضريب تبديل پروتئين مصرفي از نسبت بين پروتئين مصرفي و متوسط افزايش وزن هر جوجه در هر هفته يا دوره پرورش استفاده شد.
3-13-1-8 هزينه خوراک لازم براي هر کيلوگرم افزايش وزن زنده
براي محاسبه هزينه خوراک لازم براي هر کيلوگرم افزايش وزن زنده هر جوجه از رابطه زير استفاده شد.

قيمت × 1000
= هزينه خوراک لازم براي هر کيلوگرم افزايش وزن زنده
وزن نهايي جوجه

قيمت جيره = ( مقدار خوراک مصرفي دوره آغازين× قيمت خوراک دوره آغازين) + ( مقدار خوراک مصرفي دوره پاياني× قيمت خوراک دوره پاياني)

3-13-1-9 شاخص توليد
براي محاسبه شاخص توليد از نسبت صفحه بعد استفاده شد. هر اندازه که مقدار اين شاخص بزرگتر باشد نشان‌دهنده نتايج اقتصادي بهتري است.
ميانگين وزن نهايي زنده × درصد ماندگاري

ضريب تبديل غذايي کل دوره × مدت دوره پرورش
= شاخص توليد
10

3-13-2 تفکيک لاشه
در پايان دوره پرورش جوجه‌هاي گوشتي (42 روزگي)، از هر تکرار يک جوجه که داراي وزن نزديک‌تر به ميانگين وزن کل تکرار بوده را انتخاب کرده و پس از ذبح به‌صورت زير تفکيک شد. بر اين اساس قسمت‌هاي مختلف لاشه مانند وزن زنده، وزن پرکنده، وزن لاشه شکم پُر، درصد وزني لاشه شکم پر، وزن لاشه شکم خالي، درصد وزني لاشه شکم خالي، وزن سر، درصد وزني سر، وزن سينه، درصد وزني سينه، وزن ران‌ها، درصد وزني ران‌ها، وزن بال‌ها، درصد وزني بال‌ها، وزن چربي محوطه بطني، درصد وزني چربي محوط بطني، وزن لوزالمعده، درصد وزني لوزالمعده، وزن سنگدان پُر، درصد وزني سنگدان پُر، وزن ريه‌ها، درصد وزني ريه‌ها، وزن کبد، درصد وزني کبد، وزن قلب، درصد وزني قلب، وزن کليه‌ها، درصد وزني کليه‌ها، وزن طحال، درصد وزني طحال، وزن غدد تيموس، درصد وزني غدد تيموس، وزن بورس فابريسيوس، درصد وزني بورس فابريسيوس، وزن مغز، درصد وزني مغز، وزن بيضه‌ها، درصد وزني بيضه‌ها، وزن تيره پشت گردن، درصد وزني تيره پشت گردن، وزن پيش معده، درصد وزني پيش معده، وزن چينه‌دان پُر، درصد وزني چينه‌دان پُر، وزن، طول، عرض و قطر دوازدهه، درصد وزني دوازدهه،وزن، طول، عرض و قطر ژژنوم، درصد وزني ژژنوم، وزن، طول، عرض و قطر ايلئوم، درصد وزني ايلئوم، وزن، طول، عرض و قطر کولون، درصد وزني کولون، وزن، طول، عرض و قطر روده کور راست، درصد وزني روده کور راست، وزن، طول، عرض و قطر روده کور چپ و درصد وزني روده کور چپ توسط ترازوي ديجيتال با دقت 001/0، کوليس ديجيتال و خط‌کش تحت توزين و اندازه‌گيري قرار گرفت.
3-13-3 اندازه‌گيري فراسنجه‌هاي خوني
در چهلمين روز پرورش جوجه‌هاي گوشتي، از هر واحد آزمايشي يک جوجه به‌طور تصادفي انتخاب گرديد؛ و پس از خونگيري از وريد بال، بلافاصله به آزمايشگاه جهت تعيين مقادير اسيد اوريک، کلسترول کل، تري‌گليسيريد، VLDL، HDL، LDL، LDL/HDL، ALT، AST، پروتئين کل، آلبومين وگلوبولين ارسال شد. براي اندازه‌گيري فراسنجه‌هاي خوني از کيت‌هاي تجاري انساني استفاده شد.

3-13-3-1 اندازه‌گيري اسيد اوريک
اين آزمايش به دستگاه اسپکتروفتومتر با طول موج پانصد نانومتر نياز دارد. تمام مواد لازم براي آزمايش به‌صورت کيت تجاري اسيد اوريک موجود است. براي انجام آزمايش 25 ميکروليتر از نمونه سرم با يک ميلي‌ليتر معرف کاري (موجود در کيت) مخلوط شد و به‌مدت پنج دقيقه در دماي 37 درجه سانتي‌گراد قرار گرفت. بعد از قرائت جذب نوري نمونه در طول موج پانصد نانومتر توسط دستگاه اسپکتروفتومتر، نتيجه آزمايش بر اساس فرمول زير محاسبه شد.

(ميلي‌گرم/ دسي‌ليتر) غلظت نمونه= (ميلي‌گرم/ دسي‌ليتر 6) غلظت استاندارد ×
جذب نوري نمونه

جذب نوري استاندارد

3-13-3-2 اندازه‌گيري کلسترول کل
اين آزمايش به دستگاه اسپکتروفتومتر با طول موج پانصد نانومتر نياز دارد. تمام مواد لازم براي آزمايش به‌صورت کيت تجاري کلسترول موجود است. براي انجام آزمايش ده ميکروليتر از نمونه سرم با يک ميلي‌ليتر معرف کاري (موجود در کيت) مخلوط شد و به‌مدت پنج دقيقه در دماي 37 درجه سانتي‌گراد قرار گرفت. بعد از قرائت جذب نوري نمونه در طول موج پانصد نانومتر توسط دستگاه اسپکتروفتومتر، نتيجه آزمايش بر اساس فرمول زير محاسبه شد.

(ميلي‌گرم/ دسي‌ليتر) غلظت نمونه= (ميلي‌گرم / دسي‌ليتر 200) غلظت استاندارد ×
جذب نوري نمونه

جذب نوري استاندارد

3-13-3-3 اندازه‌گيري تري‌گليسيريد
اين آزمايش به دستگاه اسپکتروفتومتر با طول موج 505 نانومتر نياز دارد. تمام مواد لازم براي آزمايش به‌صورت کيت تجاري تري‌گليسيريد موجود است. براي انجام آزمايش ده ميکروليتر از نمونه سرم با يک ميلي‌ليتر معرف کاري (موجود در کيت) مخلوط شد و به‌مدت پنج دقيقه در دماي 37 درجه سانتي‌گراد قرار گرفت. بعد از قرائت جذب نوري نمونه در طول موج 505 نانومتر توسط دستگاه اسپکتروفتومتر، نتيجه آزمايش بر اساس فرمول زير محاسبه شد.

غلظت تري‌گليسيريد (ميلي‌گرم/ دسي‌ليتر) در نمونه= 200 ×
جذب نوري نمونه

جذب نوري استاندارد

3-13-3-4 اندازه‌گيري ليپوپروتئين با تراکم بسيارکم
ليپوپروتئين با تراکم بسيار کم، از تقسيم عدد حاصل از تري‌گليسيريد بر پنج به‌دست آمد و به‌صورت ميلي‌گرم در دسي‌ليتر گزارش شد.
3-13-3-5 اندازه‌گيري ليپوپروتئين با تراکم بالا
اين آزمايش به دستگاه اسپکتروفتومتر با طول موج ششصد نانومتر نياز دارد. تمام مواد لازم براي آزمايش به‌صورت کيت تجاري HDL موجود است. براي انجام آزمايش ده ميکروليتر نمونه سرم به هزار ميکروليتر محلول شماره يک (موجود درکيت) افزوده شد. پس از مخلوط شدن به‌مدت پنج دقيقه در دماي 37 درجه سانتي‌گراد قرار گرفت. جذب نوري نمونه با طول موج 600 نانومتر دستگاه اسپکتروفتومتر قرائت شد. سپس 250 ميکروليتر محلول شماره دو ( موجود درکيت) به آن افزوده شد. پس از مخلوط شدن به‌مدت پنج دقيقه در دماي 37 درجه سانتي‌گراد قرار گرفت. مجدداً جذب نوري نمونه قرائت شد. نتيجه آزمايش بر اساس فرمول زير محاسبه شد.

غلظت HDL (ميلي‌گرم/دسي‌ليتر) در نمونه= غلظت استاندارد ×
جذب نوري نمونه

جذب نوري استاندارد

3-13-3-6 اندازه‌گيري ليپوپروتئين با تراکم کم
اين آزمايش به دستگاه اسپکتروفتومتر با طول موج ششصد نانومتر نياز دارد. تمام مواد لازم براي آزمايش به‌صورت کيت تجاري LDL موجود است. براي انجام آزمايش ده ميکروليتر نمونه سرم به هزار ميکروليتر محلول شماره يک (موجود درکيت) افزوده شد. پس از مخلوط شدن به‌مدت پنج دقيقه در دماي 37 درجه سانتي‌گراد قرار گرفت. جذب نوري نمونه با طول موج 600 نانومتر دستگاه اسپکتروفتومتر قرائت شد. سپس 250 ميکروليتر محلول شماره دو ( موجود درکيت) به آن افزوده شد. پس از مخلوط شدن به‌مدت پنج دقيقه در دماي 37 درجه سانتي‌گراد قرار گرفت. مجدداً جذب نوري نمونه قرائت شد. نتيجه آزمايش بر اساس فرمول زير محاسبه شد.

غلظت LDL (ميلي‌گرم/دسي‌ليتر) در نمونه= غلظت استاندارد×
جذب نوري

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد ميلي‌گرم، ويتامين، رزماري، کيلوگرم) Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد آزمايش، ميکروليتر، پليت، نوري