دانلود پایان نامه ارشد درمورد هیأت علمی، اعضای هیأت علمی، سواد اطلاعاتی، تفکر انتقادی

دانلود پایان نامه ارشد

سواد اطلاعاتی، کارتیمی و حل مسأله، رابطه مثبت و معناداری مشاهده شد.
– بین مهارت اکتشاف اعضای هیأت علمی با مهارت‌‌های دیگر اعضای هیأت علمی شامل: توضیح، بسط یادگیری، ارزیابی و توسعه یادگیری و نیز ابعاد مهارت‌های فکری و عملی دانشجویان شامل: تحقیق، تجزیه و تحلیل، تفکر خلاق، تفکر انتقادی، ارتباط مکتوب و شفاهی، سواد کمی،کار تیمی و حل مسأله، ارتباط مثبت و معناداری مشاهده شد، اما با بعد دیگر مهارت‌های فکری و عملی یعنی سواد اطلاعاتی، رابطه معناداری مشاهده نشد.
– بین مهارت توضیح اعضای هیأت علمی با مهارت‌های اعضای هیأت علمی شامل: بسط یادگیری، ارزیابی و توسعه یادگیری و همچنین ابعاد مهارت‌های فکری و عملی دانشجویان شامل: تحقیق، تجزیه و تحلیل، تفکر خلاق، تفکر انتقادی، ارتباط مکتوب و شفاهی، سواد کمی، سواد اطلاعاتی، کار تیمی و حل مسأله، ارتباط مثبت و معناداری مشاهده شد.
– بین مهارت بسط یادگیری اعضای هیأت علمی با دیگر مهارت‌های اعضای هیأت علمی شامل: ارزیابی و توسعه یادگیری و نیز ابعاد مهارت‌های فکری و عملی دانشجویان شامل: تحقیق، تجزیه و تحلیل، تفکر خلاق، تفکر انتقادی، ارتباط مکتوب و شفاهی، کارتیمی و حل مسأله ارتباط مثبت و معناداری مشاهده شد، اما با بعد دیگر مهارت‌های فکری و عملی یعنی سواد کمی رابطه معناداری مشاهده نشد.
– بین مهارت ارزیابی اعضای هیأت علمی با مهارت توسعه یادگیری اعضای هیأت علمی و نیز ابعاد مهارت‌های فکری و عملی داشجویان شامل: تحقیق، تجزیه و تحلیل و حل مسأله، ارتباط مثبت و معناداری مشاهده شد، اما با ابعاد دیگر مهارت‌های فکری و عملی دانشجویان شامل تفکر خلاق، تفکر انتقادی، ارتباط مکتوب و شفاهی، سواد کمی، سواد اطلاعاتی و کار تیمی، رابطه معناداری مشاهده نشد.
– بین مهارت توسعه یادگیری اعضای هیأت علمی و ابعاد مهارت‌های فکری و عملی دانشجویان شامل تحقیق، تجزیه و تحلیل، تفکر خلاق، تفکر انتقادی، ارتباط مکتوب و شفاهی، سواد کمی، سواد اطلاعاتی، کار تیمی و حل مسأله رابطه مثبت و معناداری مشاهده شد.
– بین بعد تحقیق مهارت‌های فکری و عملی دانشجویان با سایر ابعاد مهارت‌های فکری و عملی شامل: تجزیه و تحلیل، تفکر خلاق، تفکر انتقادی، ارتباط مکتوب و شفاهی، سواد کمی، سواد اطلاعاتی، کار تیمی و حل مسأله، ارتباط مثبت و معناداری مشاهده شد.
– بین بعد تجزیه و تحلیل مهارت‌های فکری و عملی دانشجویان با ابعاد دیگر مهارت‌های فکری و عملی شامل: تفکر خلاق، تفکر انتقادی، ارتباط مکتوب و شفاهی، سواد کمی، سواد اطلاعاتی، کار تیمی و حل مسأله، ارتباط مثبت و معناداری مشاهده شد.
– بین بعد تفکر خلاق مهارت‌های فکری و عملی دانشجویان با ابعاد تفکر انتقادی، ارتباط مکتوب و شفاهی، سواد کمی، سواد اطلاعاتی، کارتیمی و حل مسأله، ارتباط مثبت و معناداری مشاهده شد.

– بین بعد تفکر انتقادی مهارت‌‌های فکری و عملی دانشجویان با ابعاد ارتباط مکتوب و شفاهی، سواد کمی، سواد اطلاعاتی، کارتیمی و حل مسأله، ارتباط مثبت و معناداری مشاهده شد.
– بین بعد ارتباط مکتوب و شفاهی مهارت‌های فکری و عملی دانشجویان با ابعاد سواد کمی، سواد اطلاعاتی، کار تیمی و حل مسأله، ارتباط مثبت و معناداری مشاهده شد.
– بین بعد سواد کمی مهارت‌های فکری و عملی دانشجویان با ابعاد سواد اطلاعاتی، کار تیمی و حل مسأله، ارتباط مثبت و معناداری مشاهده شد.
– بین بعد سواد اطلاعاتی مهارت‌های فکری و عملی با ابعاد کار تیمی و حل مسأله، ارتباط مثبت و معناداری مشاهده شد.
– بین مهارت فکری و عملی کار تیمی با مهارت فکری و عملی حل مسأله، ارتباط مثبت و معناداری مشاهده شد.

جدول شماره (4-8): نتایج ضریب همبستگی متغیرهای تحقیق (ابعاد مهارت اعضای هیأت علمی در کاربرد
مراحل هفت‌گانه چرخه یادگیری و مهارت‌های فکری و عملی دانشجویان)

ابعاد
مهارت اعضای هیأت علمی در مراحل هفت گانه چرخه یادگیری
مهارت‌های فکری و عملی دانشجویان مهندسی

استنباط
مشارکت
اکتشاف
توضیح
بسط یادگیری
ارزیابی
توسعه یادگیری
تحقیق
تجزیه و تحلیل
تفکر خلاق
تفکر انتقادی
ارتباط مکتوب و شفاهی
سواد کمی
سواد اطلاعاتی
کار تیمی
حل مسأله
مهارت اعضای هیأت علمی در مراحل هفت‌گانه چرخه یادگیری
استنباط

مشارکت
**43/0

اکتشاف
**32/0
**29/0

توضیح
*14/0
**24/0
**42/0

بسط یادگیری
**35/0
**44/0
**44/0
**39/0

ارزیابی
NS
**21/0
**32/0
**28/0
**38/0

توسعه یادگیری

*14/0
**33/0
**22/0
**30/0
**40/0
**41/0

مهارت‌های فکری و عملی دانشجویان
تحقیق
**21/0
**26/0
**25/0
*15/0
**28/0
**26/0
**33/0

تجزیه و تحلیل
*15/0
**30/0
*17/0
**25/0
**30/0
**23/0
**41/0
**63/0

تفکر خلاق
NS
**27/0
**24/0
**35/0
**23/0
NS
**30/0
**53/0
**66/0

تفکر انتقادی
*17/0
**27/0
*18/0
**27/0
**26/0
NS
**27/0
**48/0
**59/0
**49/0

ارتباط مکتوب وشفاهی
**24/0
**21/0
**18/0
**21/0
**21/0
NS
**29/0
**49/0
**49/0
**49/0
**55/0

سواد کمی
NS
*15/0
*16/0
**24/0
NS
NS
**23/0
**43/0
**55/0
**46/0
**50/0
**48/0

سواد اطلاعاتی
NS
*15/0
NS
**26/0
**20/0
NS
**24/0
**44/0
**60/0
*50/0
**63/0
**61/0
**53/0

کار تیمی
**21/0
*17/0
*16/0
**19/0
*14/0
NS
**20/0
**42/0
**34/0
*38/0
**48/0
**51/0
**25/0
**59/0

حل مسأله
NS
**23/0
*15/0
*16/0
**26/0
*14/0
**26/0
**54/0
**60/0
**51/0
**56/0
**50/0
**47/0
**66/0
**55/0

4-2-2-5- سؤال پنجم: آیا مهارت اعضای هیأت علمی در کاربرد مراحل هفت‌گانه چرخه یادگیری، پیش بینی کننده معناداری برای تعیین مهارت‌های فکری و عملی دانشجویان زن و مرد مهندسی دانشگاه شیراز می‌باشد؟
با توجه به شکل شماره (4-1)، مهارت اعضای هیأت علمی در کاربرد مراحل هفت‌گانه چرخه یادگیری، پیش بینی کننده مثبت و معنادار (01/0 P ، 47/0= β) مهارت‌های فکری و عملی دانشجویان مرد مهندسی می‌باشد. در متغیر مهارت اعضای هیأت علمی در کاربرد مراحل هفت‌گانه چرخه یادگیری، مرحله بسط یادگیری دارای بالاترین بار عاملی (70/0) و مرحله ارزیابی دارای پایین‌ترین بار عاملی (42/0) می‌باشد. همچنین در متغیر مهارت‌های فکری و عملی، مهارت تجزیه و تحلیل، دارای بالاترین بار عاملی (80/0) و مهارت کار تیمی، دارای پایین‌ترین بار عاملی (54/0) می‌باشد.
با توجه به شکل شماره (4-2)، مهارت اعضای هیأت علمی در کاربرد مراحل هفت‌گانه چرخه یادگیری، پیش بینی کننده مثبت و معنادار (01/0 P، 52/0= β) مهارت‌های فکری و عملی دانشجویان زن مهندسی می‌باشد. در متغیر مهارت اعضای هیأت علمی در کاربرد مراحل هفت‌گانه چرخه یادگیری، مرحله بسط یادگیری دارای بالاترین بار عاملی (81/0) و مرحله استنباط دارای پایین‌ترین بار عاملی (34/0) ‌می‌باشد. همچنین در متغیر مهارت‌های فکری و عملی، مهارت سواد کمی دارای بالاترین بار عاملی (90/0) و متغیر تفکر خلاق دارای پایین‌ترین بار عاملی (57/0) می‌باشد.

شکل شماره (4-1): پیش بینی مهارت‌های فکری و عملی دانشجویان مرد مهندسی بر اساس میزان مهارت اعضای هیأت علمی در مراحل هفت‌گانه چرخه یادگیری

شکل شماره (4-2): پیش بینی مهارت‌های فکری و عملی دانشجویان زن مهندسی بر اساس میزان مهارت اعضای هیأت علمی در مراحل هفت‌گانه چرخه یادگیری

4-2-2-6- سؤال ششم: آیا مهارت اعضای هیأت علمی در کاربرد مراحل هفت گانه چرخه یادگیری، پیش بینی کننده معناداری برای تعیین مهارت‌های فکری و عملی دانشجویان رشته‌های مختلف مهندسی دانشگاه شیراز می‌باشد؟
با توجه به شکل شماره (4-3)، مهارت اعضای هیأت علمی در کاربرد مراحل هفت گانه چرخه یادگیری، پیش بینی کننده مثبت و معنادار (01/0P، 27/0= β) مهارت‌های فکری و عملی دانشجویان رشته مهندسی مکانیک می‌باشد. در متغیر مهارت اعضای هیأت علمی در کاربرد مراحل هفت گانه چرخه یادگیری، مرحله بسط یادگیری دارای بالاترین بار عاملی (77/0) و مرحله توسعه یادگیری دارای پایین‌ترین بار عاملی (30/0) می‌باشد. همچنین در متغیر مهارت‌های فکری و عملی، مهارت تجزیه و تحلیل دارای بالاترین بار عاملی (86/0) و مهارت سواد کمی دارای پایین‌ترین بار عاملی (45/0) می‌باشد.
با توجه به شکل شماره (4-4)، مهارت اعضای هیأت علمی در کاربرد مراحل هفت گانه چرخه یادگیری، پیش بینی کننده مثبت و معنادار (01/0P، 22/0= β) مهارت‌های فکری و عملی دانشجویان رشته مهندسی شیمی می‌باشد. در متغیر مهارت اعضای هیأت علمی در کاربرد مراحل هفت گانه چرخه یادگیری، مرحله بسط یادگیری دارای بالاترین بار عاملی (85/0) و مرحله استنباط دارای پایین‌ترین بار عاملی (40/0) می‌باشد. همچنین در متغیر مهارت‌های فکری و عملی، مهارت سواد کمی دارای بالاترین بار عاملی (84/0) و مهارت کار تیمی دارای پایین‌ترین بار عاملی (47/0) می‌باشد.
با توجه به شکل شماره (4-5)، مهارت اعضای هیأت علمی در کاربرد مراحل هفت گانه چرخه یادگیری، پیش بینی کننده مثبت و معنادار (01/0 P، 73/0= β) مهارت‌های فکری و عملی دانشجویان رشته مهندسی مواد می‌باشد. در متغیر مهارت اعضای هیأت علمی در کاربرد مراحل هفت گانه چرخه یادگیری، مرحله بسط یادگیری دارای بالاترین بار عاملی (87/0) و مرحله استنباط دارای پایین‌ترین بار عاملی (44/0) می‌باشد. همچنین در متغیر مهارت‌های فکری و عملی، مهارت تفکر خلاق دارای بالاترین بار عاملی (89/0) و مهارت تحقیق دارای پایین‌ترین بار عاملی (61/0) می‌باشد.
با توجه به شکل شماره (4-6)، مهارت اعضای هیأت علمی در کاربرد مراحل هفت گانه چرخه یادگیری، پیش بینی کننده مثبت و معنادار (01/0 P، 23/0= β) مهارت‌های فکری و عملی دانشجویان رشته مهندسی نفت می‌باشد. در متغیر مهارت اعضای هیأت علمی در کاربرد مراحل هفت گانه چرخه یادگیری، مرحله توسعه یادگیری دارای بالاترین بار عاملی (81/0) و مرحله استنباط دارای پایین‌ترین بار عاملی (40/0) می‌باشد. مرحله مشارکت نیز از بار عاملی پایین‌تر از 30/0 (23/0) برخوردار می‌باشد، بنابراین فاقد کفایت لازم برای اندازه گیری مهارت اعضای هیأت علمی در کاربرد مراحل هفت گانه چرخه یادگیری می‌باشد. همچنین در متغیر مهارت‌های فکری و عملی، مهارت تفکر انتقادی دارای بالاترین بار عاملی (88/0) و مهارت تجزیه و تحلیل دارای پایین‌ترین بار عاملی (71/0) می‌باشد.
با توجه به شکل شماره (4-7)، مهارت اعضای هیأت علمی در کاربرد مراحل هفت گانه چرخه یادگیری، پیش بینی کننده مثبت و معنادار (01/0 P، 34/0= β) مهارت‌های فکری و عملی دانشجویان رشته مهندسی کامپیوتر می‌باشد. در متغیر مهارت اعضای هیأت علمی در کاربرد مراحل هفت گانه چرخه یادگیری، مرحله استنباط دارای بالاترین بار عاملی (88/0) و مرحله اکتشاف دارای پایین‌ترین بار عاملی (46/0) می‌باشد. مرحله توضیح نیز از بار عاملی پایین‌تر از 30/0 (16/0) برخوردار می‌باشد، بنابراین فاقد کفایت لازم برای اندازه گیری مهارت اعضای هیأت علمی در کاربرد مراحل هفت گانه چرخه یادگیری می‌باشد. همچنین در متغیر مهارت‌های فکری و عملی، مهارت تحقیق دارای بالاترین بار عاملی (82/0) و مهارت سواد اطلاعاتی دارای پایین‌ترین با

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد تفکر انتقادی، اعضای هیأت علمی، هیأت علمی، سواد اطلاعاتی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد هیأت علمی، اعضای هیأت علمی، دانشگاه شیراز، رشته تحصیلی