دانلود پایان نامه ارشد درمورد هیأت علمی، اعضای هیأت علمی، دانشگاه شیراز، رشته تحصیلی

دانلود پایان نامه ارشد

ن بار عاملی (56/0) می‌باشد. مهارت کار تیمی نیز از بار عاملی پایین‌تر از 30/0 (23/0) برخوردار می‌باشد، بنابراین فاقد کفایت لازم برای اندازه گیری مهارت‎‌های فکری و عملی دانشجویان می‌باشد.
با توجه به شکل شماره (4-8)، مهارت اعضای هیأت علمی در کاربرد مراحل هفت گانه چرخه یادگیری، پیش بینی کننده مثبت و معنادار (01/0 P، 97/0= β) مهارت‌های فکری و عملی دانشجویان رشته مهندسی برق می‌باشد. در متغیر مهارت اعضای هیأت علمی در کاربرد مراحل هفت گانه چرخه یادگیری، مرحله مشارکت دارای بالاترین بار عاملی (66/0) و مرحله استنباط دارای پایین‌ترین بار عاملی (45/0) می‌باشد. همچنین در متغیر مهارت‎‌های فکری و عملی، مهارت تجزیه و تحلیل دارای بالاترین بار عاملی (96/0) و مهارت تفکر خلاق دارای پایین‌ترین بار عاملی (76/0) می‌باشد
با توجه به شکل شماره (4-9)، مهارت اعضای هیأت علمی در کاربرد مراحل هفت گانه چرخه یادگیری، پیش بینی کننده مثبت و معنادار (01/0 P، 56/0= β) مهارت‌های فکری و عملی دانشجویان رشته مهندسی عمران‌ می‌باشد. در متغیر مهارت اعضای هیأت علمی در کاربرد مراحل هفت گانه چرخه یادگیری، مرحله توسعه یادگیری دارای بالاترین بار عاملی (85/0) و مرحله اکتشاف دارای پایین‎‌ترین بار عاملی (30/0) می‌باشد. همچنین در متغیر مهارت‌های فکری و عملی، مهارت تفکر انتقادی دارای بالاترین بار عاملی (82/0) و مهارت ارتباط مکتوب و شفاهی دارای پایین‌ترین بار عاملی (48/0) می‌باشد. مهارت سواد کمی نیز از بار عاملی پایین‌تر از 30/0 برخوردار می‌باشد، بنابراین فاقد کفایت لازم برای اندازه گیری مهارت‌های فکری و عملی می‌باشد. .

شکل شماره (4-3): پیش بینی مهارت‌های فکری و عملی دانشجویان رشته مهندسی مکانیک
بر اساس میزان مهارت اعضای هیأت علمی در مراحل هفت‌گانه چرخه یادگیری

شکل شماره (4-4): پیش بینی مهارت‌های فکری و عملی دانشجویان رشته مهندسی شیمی بر اساس میزان
مهارت اعضای هیأت علمی در مراحل هفت‌گانه چرخه یادگیری

شکل شماره (4-5): پیش بینی مهارت‌های فکری و عملی دانشجویان رشته مهندسی مواد بر اساس میزان مهارت
اعضای هیأت علمی در مراحل هفت‌گانه چرخه یادگیری

شکل شماره (4-6): پیش بینی مهارت‌های فکری و عملی دانشجویان رشته مهندسی نفت بر اساس میزان
مهارت اعضای هیأت علمی در مراحل هفت‌گانه چرخه یادگیری

شکل شماره (4-7): پیش بینی مهارت‌های فکری و عملی دانشجویان رشته مهندسی کامپیوتر بر اساس
میزان مهارت اعضای هیأت علمی در مراحل هفت‌گانه چرخه یادگیری

شکل شماره (4-8): پیش بینی مهارت‌های فکری و عملی دانشجویان رشته مهندسی برق بر اساس میزان
مهارت اعضای هیأت علمی در مراحل هفت‌گانه چرخه یادگیری

شکل شماره (4-9): پیش بینی مهارت‌های فکری و عملی دانشجویان رشته مهندسی عمران بر اساس
میزان مهارت اعضای هیأت علمی در مراحل هفت‌گانه چرخه یادگیری

4-2-2-7- سؤال هفتم: آیا بین میزان مهارت اعضای هیأت علمی دانشگاه شیرازدر کاربرد مراحل هفت گانه چرخه یادگیری، از دیدگاه دانشجویان زن و مرد تفاوت معناداری وجود دارد؟
برای ارزیابی میزان مهارت اعضای هیأت علمی دانشگاه شیراز در کاربرد مراحل هفت گانه چرخه یادگیری از دیدگاه دانشجویان زن و مرد، از تحلیل واریانس چند متغیره استفاده شد. طبق جدول شماره (4-9)، تحلیل واریانس چند متغیره نشان داد که بین میانگین مهارت اعضای هیأت علمی دانشگاه شیراز در کاربرد مراحل هفت گانه چرخه یادگیری، از دیدگاه دانشجویان زن و مرد، تفاوت معناداری (03/0P، 25/2= (1و 191)F، 92/0= λ) وجود دارد.
بر این اساس، در مرحله استنباط، دانشجویان زن بالاترین میانگین (32/5) و دانشجویان مرد، پایین‌ترین میانگین (23/5) را به مهارت اعضای هیأت علمی در مرحله استنباط، اختصاص داده‌اند. در مرحله مشارکت، دانشجویان مرد بالاترین میانگین (05/6) و دانشجویان زن، پایین‌ترین میانگین (79/5) را به مهارت اعضای هیأت علمی در مرحله مشارکت، اختصاص داده‌اند. در مرحله اکتشاف نیز، دانشجویان مرد بالاترین میانگین (81/4) و دانشجویان زن، پایین‌ترین میانگین (32/4) را به مهارت اعضای هیأت علمی در مرحله اکتشاف، اختصاص داده‌اند.
همچنین، در مرحله توضیح، دانشجویان مرد بالاترین میانگین (30/5) و دانشجویان زن، پایین‌ترین میانگین (71/4) را به مهارت اعضای هیأت علمی در مرحله توضیح، اختصاص داده‌اند. علاوه بر این، در مرحله بسط یادگیری نیز، دانشجویان مرد بالاترین میانگین (70/5) و دانشجویان زن، پایین‌ترین میانگین (08/5) را به مهارت اعضای هیأت علمی در مرحله بسط یادگیری، اختصاص داده‌اند. همچنین، در مرحله ارزیابی، دانشجویان مرد بالاترین میانگین (70/4) و دانشجویان زن، پایین‌ترین میانگین (30/4) را به مهارت اعضای هیأت علمی در مرحله ارزیابی، اختصاص داده‌اند. در مرحله توسعه یادگیری نیز، دانشجویان مرد بالاترین میانگین (86/5) و دانشجویان زن، پایین‌ترین میانگین (39/5) را به مهارت اعضای هیأت علمی در مرحله توسعه یادگیری، اختصاص داده‌اند.

جدول شماره (4-9): میانگین مهارت اعضای هیأت علمی در مراحل هفت گانه چرخه یادگیری از دیدگاه دانشجویان بر اساس جنسیت
مهارت اعضای هیأت علمی در مراحل چرخه یادگیری
ابعاد
استنباط
مشارکت
اکتشاف
توضیح

جنسیت
زن
مرد
زن
مرد
زن
مرد
زن
مرد

تعداد
73
120
73
120
73
120
73
120

میانگین
32/5
23/5
79/5
05/6
32/4
81/4
71/4
30/5

انحراف استاندارد
43/1
66/1
22/1
39/1
41/1
48/1
51/1
64/1

ابعاد
بسط یادگیری
ارزیابی
توسعه یادگیری

جنسیت
زن
مرد
زن
مرد
زن
مرد

تعداد
73
120
73
120
73
120

میانگین
08/5
70/5
30/4
70/4
39/5
86/5

انحراف استاندارد
18/1
42/1
71/1
67/1
56/1
46/1

بر اساس آزمون تعقیبی شفه جدول شماره (4-10)، بین میانگین مهارت اکتشاف اعضای هیات علمی ، از دیدگاه دانشجویان زن و مرد، تفاوت معناداری در سطح 02/0 وجود دارد. بین میانگین مهارت توضیح اعضای هیات علمی، از دیدگاه دانشجویان زن و مرد، تفاوت معناداری در سطح 01/0 وجود دارد. همچنین، بین میانگین مهارت بسط یادگیری اعضای هیات علمی، از دیدگاه دانشجویان زن و مرد، تفاوت معناداری در سطح 002/0 وجود دارد. علاوه بر این، بین میانگین مهارت توسعه یادگیری اعضای هیات علمی، از دیدگاه دانشجویان زن و مرد، تفاوت معناداری در سطح 03/0 وجود دارد. اما از دیدگاه دانشجویان زن و مرد، بین میانگین سایر مهارت های اعضای هیات علمی چرخه 7 گانه یادگیری، تفاوت معناداری مشاهده نشد..

جدول شماره (4-10): نتایج آزمون تعقیبی شفه مقایسه دیدگاه دانشجویان زن و مرد در مهارت‌های اعضای هیأت علمی در مراحل هفت گانه چرخه یادگیری
مراحل چرخه یادگیری
جنسیت
زن
مرد
استنباط
زن
1

مرد
NS
1
مشارکت
جنسیت
زن
مرد

زن
1

مرد
NS
1
اکتشاف
جنسیت
زن
مرد

زن
1

مرد
02/0
1
توضیح
جنسیت
زن
مرد

زن
1

مرد
01/0
1
بسط یادگیری
جنسیت
زن
مرد

زن
1

مرد
002/0
1
ارزیابی
جنسیت
زن
مرد

زن
1

مرد
NS
1
توسعه یادگیری
جنسیت
زن
مرد

زن
1

مرد
03/0
1

4-2-2-8- سؤال هشتم: آیا بین مهارت اعضای هیأت علمی دانشگاه شیراز در کاربرد مراحل هفت گانه چرخه یادگیری از دیدگاه دانشجویان رشته‌های مختلف مهندسی، تفاوت معناداری وجود دارد؟
برای ارزیابی مهارت اعضای هیأت علمی دانشگاه شیراز در کاربرد مراحل هفت گانه چرخه یادگیری از دیدگاه دانشجویان رشته‌های مختلف مهندسی، از تحلیل واریانس چند متغیره استفاده شد. طبق جدول شماره (4-11)، تحلیل واریانس چند متغیره نشان داد که بین مهارت اعضای هیأت علمی دانشگاه شیراز در کاربرد مراحل هفت گانه چرخه یادگیری از دیدگاه دانشجویان رشته‌های مختلف مهندسی (مکانیک، شیمی، مواد، نفت، کامپیوتر، برق و عمران)، تفاوت معناداری (001/ 0P، 82/1= (6 و 186)F، 66/0= λ) وجود دارد.
بر این اساس، در مرحله استنباط، دانشجویان رشته مهندسی نفت بالاترین میانگین (92/5) و دانشجویان رشته مهندسی برق، پایین‌ترین میانگین (52/4)، را به مهارت اعضای هیأت علمی در مرحله استنباط، اختصاص داده‌اند. در مرحله مشارکت، دانشجویان رشته مهندسی کامپیوتر بالاترین میانگین (80/6) و دانشجویان رشته مهندسی برق، پایین‌ترین میانگین (47/5) را به مهارت اعضای هیأت علمی در مرحله مشارکت اختصاص داده‌اند. در مرحله اکتشاف، دانشجویان رشته مهندسی نفت بالاترین میانگین (22/5) و دانشجویان رشته مهندسی مکانیک، پایین‌‎ترین میانگین (35/4) را به مهارت اعضای هیأت علمی در مرحله اکتشاف، اختصاص داده‌اند.
در مرحله توضیح، دانشجویان رشته مهندسی کامپیوتر بالاترین میانگین (46/5) و دانشجویان رشته مهندسی مکانیک، پایین‌ترین میانگین (47/4) را به مهارت اعضای هیأت علمی در مرحله توضیح، اختصاص داده‌اند. در مرحله بسط یادگیری، دانشجویان رشته مهندسی نفت بالاترین میانگین (77/5) و دانشجویان رشته مهندسی مکانیک، پایین‌ترین میانگین (26/5) را مهارت اعضای هیأت علمی در مرحله بسط یادگیری، اختصاص داده‌اند. در مرحله ارزیابی، دانشجویان رشته مهندسی برق بالاترین میانگین (94/4) و دانشجویان رشته مهندسی نفت، پایین‌ترین میانگین (18/4) را مهارت اعضای هیأت علمی در مرحله ارزیابی، اختصاص داده‌اند. در مرحله توسعه یادگیری، دانشجویان رشته مهندسی کامپیوتر بالاترین میانگین (93/6) و دانشجویان رشته مهندسی شیمی، پایین‌ترین میانگین (19/5) را به مهارت اعضای هیأت علمی در مرحله توسعه یادگیری، اختصاص داده‌اند.

جدول شماره (4-11): میانگین مهارت اعضای هیأت علمی در مراحل هفت گانه چرخه یادگیری از دیدگاه دانشجویان بر اساس رشته تحصیلی
مهارت اعضای هیأت علمی در مراحل هفت گانه
چرخه یادگیری
ابعاد
استنباط

رشته تحصیلی
مکانیک
شیمی
مواد
نفت
کامپیوتر
برق
عمران

تعداد
34
47
27
27
15
19
24

میانگین
76/4
68/5
11/5
92/5
5
52/4
37/5

انحراف استاندارد
49/1
60/1
47/1
29/1
85/1
42/1
61/1

ابعاد
مشارکت

رشته تحصیلی
مکانیک
شیمی
مواد
نفت
کامپیوتر
برق
عمران

تعداد
34
47
27
27
15
19
24

میانگین
91/5
85/5
07/6
11/6
80/6
47/5
79/5

انحراف استاندارد
26/1
25/1
35/1
18/1
42/1
46/1
47/1

ابعاد
اکتشاف

رشته تحصیلی
مکانیک
شیمی
مواد
نفت
کامپیوتر
برق
عمران

تعداد
34
47
27
27
15
19
24

میانگین
35/4
61/4
37/4
22/5
86/4
42/4
70/4

انحراف استاندارد
32/1
45/1
71/1
39/1
24/1
60/1
48/1

ابعاد
توضیح

رشته تحصیلی
مکانیک
شیمی
مواد
نفت
کامپیوتر
برق
عمران

تعداد
34
47
27
27
15
19
24

میانگین
47/4
12/5
11/5
40/5
46/5
94/4
29/5

انحراف استاندارد
64/1
78/1
88/1
39/1
30/1
61/1
51/1

ابعاد
بسط یادگیری

رشته

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد هیأت علمی، اعضای هیأت علمی، سواد اطلاعاتی، تفکر انتقادی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد رشته تحصیلی، سواد اطلاعاتی، تفکر انتقادی، چند متغیره