دانلود پایان نامه ارشد درمورد همگرایی فرهنگی، آسیای مرکزی، تاجیکستان، همکاریهای اقتصادی

دانلود پایان نامه ارشد

باشد که انسانهارا تحت تاثیر قرار میدهد و بی دلیل نیست که ماجرای خلق انسان از سوی خداوند و وارد شدن روح بر جسم خاکی از سوی بسیاری از بزرگان و دانندگان علم موسیقی تاکید شده و نوشته اند.
رنگ و بوی موسیقی مقامی ایران در اروپا و آسیای میانه بخشی از ثروت و میراث معنوی کشور است و در طول زمانهای متمادی به دست آمده است؛ بنابراین عظمت و درخشش آن در هر دوره ای برآورد ناشدنی و غیر قابل تصور است.
رشد موسیقی کشورهای آسیای میانه در سالهای ناشی از جوهره تمدن آنها است. موسیقی نواحی از دل شادی ها و سوگهای فرهنگ بیرون میآید و میتوان از آن به عنوان آئینه تمدن این کشورها یاد کرد.

ج. تعریف همگرایی فرهنگی
ادبیات همگرایی منطقهای از دهه 1960 میلادی بطور جدی در محافل آکادمیک مطرح شده است. توسعه و تکامل بدون تنوع وایجاد انسجام میان فرهنگهای گوناگون مقدور نیست. تکامل جز با تکثر در محور هماهنگی امکان پذیر نیست. برای رسیدن به تکامل اجتماعی نیاز به تنوع فرهنگ و مدیریت هستیم. این وحدتبخشی نیاز به یکسری مبانی، باورها و ارزش ها، آداب ورسوم وسنتها دارد؛ که بتواند عامل وحدتبخش تنوع فرهنگی باشد؛ و از سوی دیگر، این موارد به عنوان شاخصههای همگرایی فرهنگی شناخته شده است.ارزشهایی که بتواند جهانی شود و همه فرهنگها را در حول خود همگرا ومتحد سازد. به هر حال، در مجموع، همگرایی فرهنگی روندی است که از سطوح غیرسیاسی آغاز میشود، و امکان دارد حتی به سطوح سیاسی نیز سرایت کند.
به عنوان نمونه یکی از شاخصهای همگرایی فرهنگی، وجود ارزشها و باورهای مشترک است. ما باید ببینیم تا چه میزان این آرمانها و باورها در تاًثیر متقابل این کشورها بر همدیگر و روابط آنها مفید بوده است. (پیشداد،15،1383).

د. همگرایی میان کشورهای آسیای میانه
بعد از فروپاشی شوروی کشورهای استقلال یافته به خصوص در منطقه آسیای مرکزی تلاشهای زیادی را در سطوح مختلف داخلی، منطقه ای و فرامنطقه ای برای نشان دادن استقلال تمام و کمال خود انجام دادند، اما ناکامی آنها در تامین نیازها و وابستگی متقابل به زیرساختهای اولیه آنان را به ایجاد سیستم منطقهای برای رفع این نیازها واداشت ولی به دلیل قصور دولتمردان این منطقه موفقیت چندانی حاصل نشد.
ابتدا جا دارد تا به این مسئله پرداخته شود که آیا کشورهای منطقه ای میتوانند با یکدیگر همگرا شوند؟
اگر به تاریخ مراجعه کنیم در مییابیم که کشورهای آسیای مرکزی تا دو دهه قبل تجربه پیوند با اتحاد جماهیر شوروی را داشته اند و حتی سابقه پیوند میان خود کشورهای آسیای مرکزی حتی بیشتر از تاریخ پیوند با اتحاد شوروی است. تعدادی از این کشورها نیز از این کشورها نیزدارای تاریخ مشترک با ایران هستند، بنابراین تجربه همگرایی میان این کشورها خود بستر مناسبی به شمار میآید.
ولی نکته ای که دارای اهمیت بسیار بالایی است، روسای جمهوری قزاقستان، ازبکستان و تاجیکستان هستند که حدود 20 سال و یا بیشتر در رأس قدرت قرار دارند و در واقع لذت قدرت و منصب این اجازه را نمیدهد تا به نسل نو امکان جایگزینی را بدهند و با افکار و شیوههای جدید در رشد کشورشان سهیم باشند و همسایگی و همزیستی مسالمت آمیز را تقویت کنند. بنابراین زمان آن رسیده که مردم کشورهای آسیای مرکزی برای رسیدن به همگرایی منطقه ای دست در دست هم دهند تا بدین وسیله امکان شکوفایی خود را ابتدا در زمینه فرهنگی و سپس در ابعاد دیگر فراهم سازند چرا که رشد فرهنگی زمینه ساز رشد در دیگر بخش های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی میباشد.

ه.تعریف سازمان همکاریهای اقتصادی ECO
اکو یا سازمان همکاری اقتصادی، تشکیلاتی است که در سال 1985 جایگزین “سازمان همکاری عمران منطقه ای”(آر.سی.دی)شد. سازمان مذکور با تشکیل اجلاس سران کشورهای ایران، پاکستان و ترکیه در تیرماه 1343 در شهر استانبول اعلام موجودیت کرد.
بعد از سقوط اتحاد جماهیر شوروی (دسامبر 1991)، تعدادی از کشورهای مسلماننشین آسیای میانه تمایل خود را مبنی بر ورود به این سازمان اعلام کردند؛ و نخستین اجلاس سران اکو شد، با عضویت کشورهای آذریایجان، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و قرقیزستان موافقت کرد. سرانجام در اجلاس وزرای خارجه نیز که از 28 نوامبر در اسلام آباد برگزار شد،کشورهای قرقیزستان و افغانستان به عنوان نهمین و دهمین کشور به عضویت سازمان اکو در آمدند. (کاظمی،80،1387).

7-1.پیشینه پژوهش
با توجه به این که از شروع فعالیت های سازمان اکو زمان چندانی نگذشته است؛ و در حقیقت کشور ایران نسبت به دیگر کشورهای عضو سازمان،کشور مادر محسوب میشود؛ از اینرو در رابطه با این پژوهش، مورد خاصی یافت نشده است.

8-1.بیان روش تحقیق
در پژوهش حاضر، از دو روش توصیفی – استنباطی و تحلیلی استفاده شده است. در روش توصیفی، به بررسی مفهوم شناسی موضوع پژوهش، و در روش استنباطی به ارائه فرضیهها، .سئوالات و رد و اثبات آنها پرداخته شده است.
به عنوان نمونه اشاره مختصری به بررسی تحلیلی موسیقی ایران یکی آزادی در اجرا یا همان بداهه نوازی است که نوازنده می تواند حس خود را بیان کند و هر موسیقی شرقی، چنین اجازه ای به نوازنده نمیدهد. دیگر این که نحوه اجرا خیلی ظریف و لطیف است. یعنی تزئینهای زیبایی مثل تکیه، ریز، کنده کاری و غیره دارد. البته در موسیقی هندی مشابه این تزئینها وجود دارد، منتهی باسبک خودش اجرا میشود. علاوه بر این ساختار فواصل موسیقی ایرانی تنوع و لطافت زیادی دارد که وجود همین فواصل خاص یک رنگ دیگری به این موسیقی میدهد.
موسیقی ایرانی از نظام هفده فاصله ای برخوردار است. به عبارتی از نگاه ساختار مقامی، موسیقی ایرانی غنای بیشتری نسبت به نوع هندی دارد و لطیف تر است.ویژگی دیگری که موسیقی ایرانی را از دیگر گونههای شرقی متمایز میکند، حالت شاعرانه و درونی بودن آن است. البته در موسیقیهای دیگر هم یافت میشود ولی در موسیقی ایرانی مشهودتر است.

9-1. سازماندهی تحقیق
هدف اصلی از این پژوهش، شناسایی نقش و جایگاه موسیقی و تأثیرگذاری آنبر همگرایی فرهنگی کشورهای عضو سازمان همکاریهای اقتصادی اکو است. در واقع بخشی از این پژوهش به بررسی جایگاه موسیقی در آسیای مرکزی توجه دارد؛ و در بخش دیگر به بررسی میزان تأثیری به موسیقی بر همگرایی کشورهای سازمان اکو داشته میپردازد.
از جمله اهداف کاربردی نقش و جایگاه موسیقی بر همگرایی فرهنگی میان کشورهای سازمان اکو می توان به تقویت و ارتقای مشارکتوهمدلی بین مردم منطقه، همکاری بین رسانههای گروهی و طبقه روشنفکران، هنرمندان، موسیقیدانان و همچنین تقویت همکاری بین سازمانهای خبری منطقهای از طریق ایجاد شبکههای ارتباطی و کوشش در جهت ارتقاء همکاریهای منطقهای در حوزههای مختلف فرهنگی اشاره کرد. به عنوان نمونه: موسیقی نواحی مروگی و سازندگی تاجیکستان و یزله خوان استان بوشهر از لحاظ فرم دارای شباهتهای فراوانی است.
موسیقی شش مقام تاجیکستان که شامل موسیقی سنتی، کلاسیک و نواحی است؛ از نظر اشتراکات موسیقیایی شبیه مقامهای موسیقی ایرانی است. این فرم از موسیقی دارای نامهای متنوعی هستند که با عناوینی چون بدخشان، پامیر، زرافشان، درواز، کرلاب و ختلان تقسیمبندی میشوند. موسیقی عروسی که با سازوآواز در این کشور موجود؛ دارای شباهت فراوانی با این نوع موسیقی در ایران است. بخش دیگری از انواع موسیقی فلک نام دارد؛ که موسیقی جشن تکلیف دختران و گهواره بنداز از دیگر انواع موسیقی است. همچنین از شباهتهای موسیقی مروگی و سازندگی تاجیک با بیت خوانی بوشهر ایران، ساختار سیکلی وسوئیت واژه، درآمد آوازی و انتقال ریتم کند8/6 به تند میتوان اشاره کرد.
از جمله شباهتهای دیگر میتوان همراهی دایره و برخی ابزار نظیر زنگ، برای ارائه اشعار تغزلی، توصیفی و طنز و شوخی، و همچنین بافت، تلفیق و بیان موسیقیایی با الگوی کهن، تأثیر و نفوذ مردمی و جایگاه بارز آن در بین اقوام و در نهایت اجراهای گروهی و تدریجی نام برد.

نمونهای از موسیقی تاجیکستان

نمونهای از موسیقی ایران

این پژوهش در چهار فصل تدوین شده است.
فصل اول: در این فصل به کلیات پژوهش که شامل طرح موضوع، سئوال های اصلی و فرعی، فرضیه وروش تحقیق و چارچوب و طرح کلی پایان نامه را تبیین میکند.
فصل دوم: در این فصل به واکاوی، توصیف، تبیین معنا و مفهوم، اهداف و ابزارهای مبانی نظری اختصاص دارد. ازاینرو نخست: توضیح داده میشود که همگرایی و واگرایی در عصر جهانی شدن از چه دیدهگاهها و نظریههای مختلفی برخوردار هستند؛ سپس به بررسی همگرایی فرهنگی و ارتباط آن با هنر موسیقی پرداخته و این دیدگاهها و نظریات مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.
فصل سوم: در این فصل به بررسی زمینههای همگرایی فرهنگی کشورهای عضو سازمان همکاریهای اقتصادی اکو اختصاص دارد.
فصل چهارم: در این فصل به شناسایی و بررسی همچنین موسیقی محلی و سنتی چند کشور عضو سازمان اکو و تأثیری که موسیقی بر همگرایی فرهنگی میگذارد؛ و درصدد پاسخ به این سؤال که آیا موسیقی باعث ایجاد اشتراکهای فرهنگی میان این کشورها شده است یا خیر؟ و آیا این تأثیر به اندازهای بوده است، که باعث همکاریهای همهجانبه و روزافزون اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، تمدنی و فرهنگی میان این کشورها شود. و با توجه به این که جوامع روز به روز از فرهنگ اصیل و بومی گذشتهشان فاصله میگیرند آیا موسیقی میتواند آن جایگاه اصیل و با ارزش را که در روزگاران پیشین داشتیم برایمان تداعی کند و باعث نزدیکی بیشتر میان این جوامع شود یا خیر؟
در پایان نیز به جمعبندی این پژوهش پرداخته شده است.

فصل دوم:
مباني نظري همگرايي و واگرايي

مقدمه
تحليل هر پديده‌اي نيازمند بررسي نظريات و ديدگاه‌هاي مختص آن پديده است. اين پروسه نيز نيازمند بررسي ديدگاه‌هاي مختلف جهت شاخص‌سازي برترين و نزديك‌ترين نظرات و ديدگاه‌ها با سطح مطالعاتي است. به اين منظور براي عدم انحراف از راه اصلي، كه رسيدن به تحليلي در خور و درست در زمينه تأييد يا رد فرضيه كه پاسخي بر سؤال اصلي است. شايسته است؛ كه در گام اول مفاهيم مباني نظري پياده‌سازي گردد، و در گام بعد، تحليل‌ها و نظرات مورد واكاوي قرار گيرد.
بدين ترتيب، در اين فصل ضمن بسط موضوع میخواهيم، اين فصل را به شكلي زیر مورد تجسم قرار دهيم. بر‌اساس شكل 1 حركت مطالعاتي مباني نظري درفصل دوم به صورت ذيل صورت مي‌گيرد.

شكل 1: روند پژوهش مباني نظري همگرايي و واگرايي

همان‌طور كه در شكل 1 نشان داده شده است، حركت مطالعاتي اين فصل با بحث همگرايي و ديدگاه‌هاي مطرح و شاخص در آن، مدخل ورودي بحث محسوب مي‌گردد. اين روند در ادامه وارد فاز دوم، يعني واگرايي و ديدگاه‌ها، در نهايت هسته اصلي فصل كه به همگرايي و واگرايي در عصر جهاني شدن اشاره دارد، مي‌رسد.

2.1.مفهوم و ماهيت همگرايي
در چند دهه اخير، مفهوم همگرايي در متون سياسي كاربرد زيادي يافته است؛ به خصوص پس از جنگ جهاني دوم، مفهوم همگرايي به صورت جدي مورد توجه كشورهاي جهان قرار گرفت. در اين ميانكشورهاي اروپايغربي، همگرايي منطقه‌اي را دراولويت برنامه‌هاي خود قرار دادند. بازار مشترك اروپا و تبديل آن به اتحاديه اروپا، نتيجه اين تلاش كشورهاي اروپايي بود.
با پايان جنگ‌ سرد و فروپاشي شوروي، دگرگوني‌هاي مهمي در ساختار نظام بينالملل به وجود آمد كه مهم‌ترين آن‌ها تغيير نظام دو قطبي و تلاش آمريكا براي ايجاد نظم تك‌ قطبي بود. در موقعيت جديد، همگرايي منطقه‌اي به عنوان يكي از بهترين راهكارها براي مقابله با نظام تك‌قطبي آمريكا، مورد توجه اكثر دولت‌ها قرار گرفت و شكلهاي مختلف همگرايي منطقه‌اي در بخش‌هاي مختلف به وجود آمد.
همگرايي در روابط بين‌الملل، نظريه‌اي است كه كشورها مي‌كوشند بر‌اساس منافع مشترك در حوزه‌هاي مختلف با هم همكاري كنند. بر‌اساس نظريه‌هاي معطوف به همگرايي، دولتهايي كه ب

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد همگرایی فرهنگی، افغانستان، تاجیکستان، همکاریهای اقتصادی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد سازمان ملل