دانلود پایان نامه ارشد درمورد همسانی درونی، تحلیل عامل

دانلود پایان نامه ارشد

تنهایی اجتماعی از 74/0 تا 76/0 و تنهایی رمانتیک از 47/0 تا 76/0 بدست آمد که همگی معنادار و نشان دهنده‌ي روایی مطلوبی می‌باشد.

3-3-2- پرسشنامه شادکامی آکسفورد

این مقیاس توسط آرگایل و همکاران تهیه و در سال 2001 مورد تجدید نظر قرار گرفت (آرگایل، 2001). این پرسشنامه شامل 29 گویه چهار گزینه ای است و درجه بندی آن به صورتی است که هر گویه نسبت به عبارت قبل از خود، نشان دهنده درجه بیشتری از شادی است (پیوست 2). برای نمره گذاری، به گزینه ای که بیشترین میزان شادی را نشان می دهد نمره 6 و به گزینه ای که نشانگر کمترین میزان شادی است نمره 0 تعلق می گیرد. در پژوهش های انجام شده در ایران ( جوکار و رحیمی، 1386؛ علی پور و نور بالا، 1378 )، میزان پایایی و روایی قابل قبول گزارش شده است. ضریب پایایی توسط جوکار، به شیوه همسانی درونی به روش آلفای کرونباخ، 92/0 به دست آمده است. روایی آن از طریق تحلیل عامل به روش مؤلفه های اصلی به کار برده شد. مقدار KMO برابر 91/0 و ضریب ازمون بارتلت برابر 21/2347 )001/0p) گزارش شده است. مقدار بارعاملی پرسش ها در عامل استخراجی در مقیاس شادی از 39/0 تا 72/0 در نوسان است. پایایی پژوهش حاضر به روش آلفای کرونباخ 91/0 بدست آمد. روایی این مقیاس با روش همبستگی هرگویه ب

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد احساس تنهایی، جمع آوری اطلاعات، الگوهای ارتباطی خانواده، الگوهای ارتباطی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد الگوهای ارتباطی خانواده، الگوهای ارتباطی، الگوهای ارتباط