دانلود پایان نامه ارشد درمورد هزینه سرمایه، ساختار بازار، روش تحقیق، روش شناسی

دانلود پایان نامه ارشد

اهداف یک تحقیق به خوبی نوشته شود محقق درمی یابد که نیاز به چه نوع اطلاعاتی دارد و از چه راه هایی باید به جستجوی آنها بپردازد و این خود راه گشای نحوه انجام تحقیق نیز خواهد بود.
شرکتها برای ادامه فعالیت خود نیازمند تامین نابع مالی هستند. در پاره ای از موارد این منابع از طریق سهام عادی قابل تامین خواهد بود. در تصمیم گیری های شرکت برای انتخاب نحوه تامین مالی هزینه تامین مالی بسیار مهم است که تحت عنوان هزینه سرمایه مطرح می شود.
در این پروژه سعی شده است تا تاثیر ساختار بازار بر هزینه سرمایه بررسی شود.
اهداف علمی
با توجه به اینکه هزینه سرمایه یکی از فاکتورهاي مهم در تصمیمات مدیریتی و مالی شرکت ها می باشد ومدیران باید در هنگام سرمایه گذاري بر روي پروژه اي خاص، از نرخ بازدهی پروژه و نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران ) هزینه سرمایه ( آگاهی داشته باشند، یعنی باید بدانند منابع مالی مورد استفاده آنها با چه هزینه اي تامین می شود، پس از اهداف این تحقیق موارد زیر را می توان نام برد :
1- درك رابطه بین ساختار بازار و هزینه سرمایه.
2- کمک به تصمیم گیري هاي مرتبط با سرمایه گذاري، استقرار ساختار بهینه مالی، کمک به اندازه گیري عملکرد و تعیین ارزش شرکت.
3- کمک به استفاده کنندگان از جمله سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان و تحلیل گران مالی.
4-توسعه ادبیات مالی مرتبط با هزینه سرمایه.
اهداف کاربردی
هزینه سرمایه سهام عادي بعنوان بخشی از هزینه سرمایه شرکت، بازده مورد انتظار دارندگان سهام عادي است. سهامداران عادي به علت پذیرش ریسک سرمایه گذاري، انتظار کسب بازده مناسب دارند. هزینه سرمایه در تصمیمات مربوط به سرمایه گذاري و اولویت هاي سرمایه گذاري، ساختار بهینه سرمایه و ارزیابی عملکرد بخش ها نقش کلیدي دارد.
ضرورت هاي خاص انجام تحقیق
تعیین و ایجاد ساختار بهینه سرمایه و یا حرکت به سمت آن می تواند بر ارزش شرکت و ثروت سهامداران تاثیر بگذارد. بدون اطلاع از هزینه سرمایه، شرکت نمی تواند تصمیم بگیرد که از چه ابزاري براي گردآوري وجوه لازم براي سرمایه گذاري بلند مدت استفاده کند و به دلیل محدودیت در منابع، واحدهاي اقتصادي باید ترکیبی از منابع تامین مالی را انتخاب کنند که حداقل هزینه سرمایه را در بر داشته باشد. کاهش هزینه سرمایه، حاصل حرکت واحد اقتصادي به سمت ساختار بهینه سرمایه می باشد. منظور از ساختار بهینه سرمایه، ترکیبی از بدهی وحقوق صاحبان سهام است که با آن ترکیب هزینه سرمایه در حداقل خود قرار گیرد.
سوال پژوهش
آیا ساختار بازار بر هزینه سرمایه تاثیر دارد؟
فرضیه پژوهش
تحقيق به روش علمي حول محور يک مسئله يا مشکل صورت مي گيرد. قدرت تصور و حدس ذهني انسان بعنوان يک محقق به او امکان مي دهد تا در مورد موضوعات مختلف بيانديشد،حدس بزند، تصوير ذهني ايجاد کند و راه حل هاي مختلف پيشنهاد کند. يک محقق از همين روش براي طرح يک يا چند فرضيه براي نتيجه تحقيق استفاده مي کند. بنابراين مي توان فرضيه تحقيق را يک حدس علمي يا پيش داوري دانست که بوسيله ي جمع آوري حقايقي که منجر به قبولي يا رد آن فرضيه شده، مورد آزمايش نيز قرار مي گيرد. به عبارت ديگر فرضيه راه حل پيشنهادي محقق براي حل مسئله تحقيق و يا نتيجه تحقيق است.
با توجه به سوال فوق و بررسی ادبیات و پیشینه تحقیق فرضیه این پژوهش به شرح زیر می باشد:
فرضیه : بین ساختار بازار و هزینه سرمایه ارتباط وجود دارد.
روش شناسی پژوهش
واژه‌ی «روش» از لغت «متد» است که از واژه‌ی یونانی «متا» به معنای «در طول » و «اودوس» یعنی «راه»، گرفته شده و مفهوم آن در پیش گرفتن راهی برای رسیدن به هدف و مقصودی با نظم و توالی خاص است. اصطلاح روش، هم به خود راه اشاره دارد و هم به قواعد و ابزارهای رسیدن به آن.
امروزه یکی از کلیدی ترین مباحث در پژوهش و تکاپو برای رسیدن به خلاقیت و نظریه پردازی، بحث روش شناسی و روش تحقیق می باشد و در گسترة تحقیقات علمی و بنیادین از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بحث بنیادین روش، می تواند ما را به معیاری عمیق و دقیق که راهگشای مشکلات در عرصه های علوم اسلامی ـ انسانی است، راهبری کند. روش شناسی، راهی برای رسیدن به معرفت ژرف کاوانه و تکاپویی روشمند برای نظریه پردازی است.
روش شناسی تحقیق، که روش مناسب هر پژوهش را بر اساس موضوع تحقیق و طرح آن انتخاب می کند، از مهم ترین بخشهای فرآیند پژوهش است. توجه به این بحث و اهمیت آن، سابقه ای کهن دارد، و تفاوت میان علوم از نظر روش تحقیق در آنها، کمابیش ملحوظ بوده است. البته در برخی زمانها بر یک روش، مانند روش عقلی، بیشتر تأکید می شده است. در دورة جدید، از روزگار فرانسیس بیکن، به روش تحقیق در علوم بیشتر توجه شد؛ چنان که دانش «روش شناسی» (=متدلوژی)، که گاه منطق عملی نیز نامیده می شود، شکل گرفت. بحث از روش تحقیق، غالباً بحثی مقدمی برای هر علم است و جداگانه و در مقدمة خود آن علم مطرح می شود. به دلیل تنوع روشهای تحقیق و ویژگیهای روشهای مورد نیاز در علوم مختلف، گردآوری تمام آنها در یک علم چندان عملی نیست.
روش‌شناسی یا متدولوژی وسیله شناخت هر علم است. روش‌شناسی در مفهوم مطلق خود به روش‌هایی گفته می‌شود که برای رسیدن به شناخت علمی از آن‌ها استفاده می‌شود و روش‌شناسی هر علم نیز روش‌های مناسب و پذیرفته آن علم برای شناخت هنجارها و قواعد آن است.
در معنایی کلی تر، روش هرگونه ابزار مناسب برای رسیدن به مقصود است. روش ممکن است به مجموعه طرقی که انسان را به کشف مجهولات هدایت می کند، مجموعه قواعدی که هنگام بررسی و پژوهش به کار می روند و مجموعه ابزار و فنونی که آدمی را از مجهولات به معلومات راهبری می کند اطلاق شود. روش‌های شناخت را باید از روش‌ها و فنون اجرای آن‌ها متمایز دانست، چرا که اجرای هر قاعده پس از شناخت آن قاعده ممکن می‌گردد. واژه روش‌شناسی گاه نیز به معنی «روشـمَندی» و یا مجموعه‌ای از روش‌ها بکار می‌رود. زمانی که از فرضیه و رابطه علی متغیر مستقل و وابسته و همبستگی متغیر ها، اندازه گیری اسمی فاصله ای و نسبی و نمونه گیری و استناد به منابع متقن علمی(کتاب ومقاله) سخن می گوییم درباره روش تحقیق به بحث پرداخته ایم.
تحقیقات علمی را می توان بر اساس هدف به سه گروه بنیادی، کاربردی و علمی تقسیم کرد. با توجه به این تقسیم بندی پژوهش حاضر در گروه تحقیقات کاربردی قرار می گیرد. در تحقیق حاضر هدف بررسی روابط میان متغیر هاست. بنا براین این تحقیق به لحاظ ماهیت و روش از نوع همبستگی است.
متغیر های پژوهش
در تحقیق حاضر به منظور آزمون فرضیه از مدل رگرسیون چندگانه به شرح زیر استفاده شده است:

Kit =β0 +β1HIit +β2GRit +β3SIZEit + β4LEVit +β5ROAit +β6BMit + εit(1-1)
که در مدل فوق، kit هزینه سرمایه (متغیر وابسته)، HIit ساختار بازار (متغیر مستقل)، Sizeit معیار اندازه شرکت (متغیر کنترلی)، Levit اهرم مالی (متغیر کنترلی)، GRit نرخ رشد(متغیر کنترلی)، ROAit نرخ بازده دارایی(متغیر کنترلی)، BMit نسبت ارزش دفتری (متغیر کنترلی) می باشد.
گرد آوری اطلاعات
گردآورى اطلاعات مورد نياز تحقيق يکى از مراحل اساسى آن است و به لحاظ اهميت آن گاه به اشتباه روش‌هاى گردآورى اطلاعات را روش‌هاى تحقيق مى‌نامند.
یکی از اصلی تر ین بخش های هر کار پژوهشی را جمع آوری اطلاعات تشکیل می دهد. چنانچه این کار به شکل منظم وصحیح صورت پذیرد‏ کار تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری از داده ها با سرعت و دقت خوبی انجام خواهد شد. برای جمع آوری اطلاعات در کارهای پژوهشی چهار روش عمده را مورد استفاده قرار می دهند.
مرحله ی گردآ‌ورى اطلاعات آغاز فرآيندى است که طى آن محقق يافته‌هاى ميدانى و کتابخانه‌اى را گرد‌آورى مى‌کند و به روش استقرائى به فشرده‌سازى آنها از طريق طبقه‌بندى و سپس تجزيه و تحليل مى‌پردازد و فرضيه‌هاى تدوين شده ی خود را مورد ارزيابى قرار مى‌دهد و در نهايت حکم صادر مى‌کند و پاسخ مسئله تحقيق را به اتکاى آنها مى‌يابد؛ به عبارتى محقق به اتکاى اطلاعات گردآورى شده واقعيت و حقيقت را آنطور که هست کشف مى‌نمايد؛ بنابراين، اعتبار اطلاعات اهميت بسيارى دارد؛ زيرا اطلاعات غيرمعتبر مانع از کشف حقيقت و واقعيت مى‌گردد و مسئله و مجهول موردنظر محقق بدرستى معلوم نمى‌شود يا تصويرى انحرافى و ناصحيح از آن ارائه مى‌شود.
در گردآوري اطلاعات محقق بايد به دو اصل اساسي توجه نمايد :
الف ) اصل صحت :محقق بايد از درستي و صحت اطلاعات و داده هاي خود اطمينان حاصل نمايد.
ب ) اصل دقت :اطلاعات و داده هاي آماري که از منابع ميداني و کتابخانه اي گردآوري و در ابزارهاي مربوط به آنها درج ميشود در مراحل مختلف فرايند تحقيق مورد جابجايي، کاربردي، ارتباط و. . . قرار مي گيرد ؛ محقق بايد در هر مرحله شخصا يا به وسيله افراد مطمئن ديگر به بازنگري آنها بپردازد.
روشهاي گردآوري اطلاعات را به طور کلي به طبقه مي توان تقسيم کرد :
-روشهاي کتابخانه اي بسته به نوع سند و موضوع تحقيق ممکن است با استفاده از فيش يا جدول يا نقشه و کروکي يا فرم هاي شبه پرسشنامه يا ترکيبي از همه آنها انجام پذيرد.
-روشهاي ميداني که از شهرت بيشتري برخوردارند عبارتند از : روش پرسشنامه اي، روش مصاحبه، روش مشاهده، روش آزمون و روشهاي صوتي و تصويري.
داده های مورد استفاده در این تحقیق شامل داده های ثانویه است که از صورتهای مالی شرکتهای نمونه و با استفاده از نرم افزار های حاوی اطلاعات شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران قابل استخراج است. در این تحقیق با مراجعه به منابع کتابخانه ای شامل کتب، مجلات هفتگی، ماهنامه، فصلنامه، پایان نامه های تحصیلی، رساله ها، جستجو در پایگاه های الکترونیکی شامل اینترنت، مباحث نظری و با استفاده از نرم افزار ره آورد تدوین و با مراجعه به به بورس اوراق بهادار اطلاعات استخراج و برای نتیجه گیری مورد مطالعه، بررسی و تجزیه وتحلیل قرار گرفت.
روش تجزیه وتحلیل اطلاعات
وقتی سخن از تجزیه و تحلیل داده‌ها به میان می‌آید، این تصور حاصل می‌شود که منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها تنها به شیوه آماری است، در صورتی که چنین نیست و این شیوه فقط یکی از طرق مهم تجزیه و تحلیل است که برای تحقیقات و داده‌هایی به‌کار می‌رود که جنبه آماری داشته باشد. تحقیقات فراوانی وجود دارد که فاقد جنبه آماری است و عمدتاً متکی به اسناد و مدارک و شهود و ادراک و تحلیل عقلانی است. و این‌گونه تحقیقات نیز از فرایند کامل تحقیق علمی تبعیت می‌کند و دارای مرحله تجزیه و تحلیل است. بنابراین، تجزیه و تحلیل، ‌به طور کلی بر دو قسم است: تجزیه ‌و تحلیل کمّی و تجزیه ‌و تحلیل کیفی.
برخی روش‌پژوهان، تجزیه ‌و تحلیل کمّی را به تحلیل توصیفی و تحلیل تبیینی (یا علّی) طبقه‌بندی کرده‌اند. در سطح تحلیل کمی توصیفی چگونگی توزیع داده‌های تجربی هر یک از متغیرهای مستقل و وابسته از طریق شاخص‌های آماری مناسب بیان می‌شود. در سطح تحلیل تبیینی با علت‌کاوی سروکار داریم و رابطه علّی میان متغیرها جستجو می‌شود. البته برخی دیگر، تجزیه و تحلیل مقایسه‌ای را هم به انواع تجزیه و تحلیل کمّی اضافه کرده‌اند. همچنین تحلیل کیفی در سه سطح قابل انجام است: توصیف، تبیین و تفسیر.
براي اينکه پژوهشگر بتواند داده هاي پژوهش را تجزيه و تحليل و سپس تفسير کند، بايد از روشهاي آماري استفاده نمايد. لذا، پژوهشگر براي انتخاب روش آماري مناسب، جهت تجزيه و تحليل داده هاي جمع آوري شده، لازم است:
اولاً، شناخت کافي از داده هاي تحقيق اخير داشته باشد، يا به عبارت ديگر ويژگي هاي داده هاي خود را بداند.
ثانياً، از روش هاي آماري که در پژوهش هاي علوم انساني مورد استفاده قرار مي گيرند اطلاع کافي داشته باشد.
اين روش ها، اجمالاً دو نوع هستند؛ يکي آمار توصيفي و ديگري آمار استنباطي. دو دسته پردازش اصلی به طور عمده در تحقیقات مختلف بر روی داده ها انجام می شود. برای اینکار از آمار  توصیفی و آمار استنباطی استفاده می گردد.
آمار توصيفي شرايط موجود را توصيف م

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد هزینه سرمایه، ساختار بازار، داده های تلفیقی، آزمون فرضیه Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد اقتصاد باز، اقتصاد بازار، عرضه و تقاضا، هزینه سرمایه