دانلود پایان نامه ارشد درمورد نوجوانان بزهکار، کودکان و نوجوان، کودکان و نوجوانان، استان تهران

دانلود پایان نامه ارشد

مانند نقايص جسمي و رواني ، نامساعد بودن شرايط محيط تربيتي و يا ساير عوامل ، افرادي يافت شوند که نتوانند خود را با نظم اجتماع هماهنگ سازند و با ارتکاب جرايم و رفتار هاي انحرافي آرامش و نظم حاکم را مختل کنند ، جامعه موظف است تدابير لازم را به منظور اصلاح و تهذيب مجدد آنان و يا به اقتضاي شرايط ، تنبيه و طرد فرد خاطي ، اتخاذ نمايد ( 2 ) . در اين راستا مسووليت جامعه در قبال کودکان و جوانان بزهکار به مراتب سنگين تر از مجرمين بزرگسال است . طبق مقررات بيژينگ1، اطفال ، مشمول اقدامات تاميني و تربيتي هستند و نه مستحق مجازات ( 3 ) و ( 4 ) . بنابراين چنانچه در اصلاح و تربيت و يا درمان کودکان و نوجوانان سهل انگاري شود و متناسب با شرايط سني و ويژگي هاي خاص دوران نوجواني نباشد ، معضلي جبران ناپذير خواهد شد مضاف بر مشکلات جاري جامعه ؛ که هيچ کس از گزند اين مصيبت در امان نخواهد بود و بي توجهي مسوولين در اين باره گره اين مشکل اجتماعي را کورتر خواهدکرد. زيرا مطالعات متعددي نشان داده است که اکثر مجرمين حرفه اي خطرناک از ميان کساني هستند که اولين جرم خويش را در سنين طفوليت و نوجواني مرتکب شده اند ( 5 ) . شيوع جرم و کجروي اجتماعي در نوجوانان براي خانواده ، جامعه و برنامه ريزان اجتماعي ، زنگ خطر جدي خواهد بود چرا که اغلب گرايشات ، آرمان ها و تعيين اهداف زندگي آدميان در مرحله نوجواني ، در شرف تکوين قرار مي گيرد و در صورتي که گرايش به انحراف به هر علتي در نوجوان پديدار گردد ، مي تواند در آينده او را به جنايتکاري خطرناک مبدل سازد که زيان هاي هنگفت و شايد جبران ناپذيري را بر پيکره و سامان اجتماعي وارد نمايد ( 6 ) . دشوار ترين دوران حيات انسان از نظر تربيتي ، دوره نوجواني است . اين دوره مرز مشخصي ندارد اما تقريبا حدود سني 12 تا 18 سال را در برمي گيرد و به لحاظ تحصيلي منطبق بر دوره راهنمايي و دبيرستان است . بيشترين مشکلات تربيتي در اين دوره پيش مي آيد و غالبا در همين دوره است که فرزندان يا از دست مي روند و يا در مسير سعادت گام مي نهند . در اين دوره که مرحله گذار از کودکي به جواني اطلاق مي شود ، از يک سو نوجوان در حال هجرت از وابستگي هاي دوران کودکي است و از سوي ديگر توانايي لازم جهت حل بسياري از مسايل را ندارد و همين نوسان فکري و رواني در او درماندگي ، تزلزل و گاه پريشاني و ابهام ايجاد مي کند و آرامش رواني را از او سلب مي نمايد ( 7 ) . نوجواني زمان کشف يا به عبارت بهتر آگاهي از ارزش هاي فرهنگي ، اجتماعي و معنوي است . به دليل عدم تکامل شخصيتي و شکل نگرفتن نگرش شخص نوجوان نسبت به زندگي ، کشمکش ها و تعارض هاي ناشي از اين آگاهي ، حالتي از انقلاب و بحران را براي نوجوان به وجود مي آورد و به همين دليل از او موجودي نسبتا شکننده مي سازد که متاثر است از آن چه که او را احاطه کرده ( 8 ) . شناخت ويژگي هاي دوران نوجواني لزوم توجه به اين گروه به خصوص نوجوانان بزهکار را دوچندان مي کند . نوجوان به خاطر تحولات زيستي ، رواني و اجتماعي داراي نياز ها و انتظاراتي است که در صورت عدم توجه مناسب ، احتمالا منجر به بروز رفتار هاي ضد اجتماعي و انحرافي از جمله اختلال سلوک ، پرخاشگري ،گريز از مدرسه ، ونداليسم و بزهکاري مي شود ( 9 ) . رفتار انحرافي نوجواناني که هنوز به سن قانوني نرسيده اند ، بزهکاري ناميده مي شود و نوجوانان مرتکب به اين رفتار ها را بزهکار مي نامند ( 9) . اصطلاح بزهکار به افرادي اطلاق مي شود که اعمالي خلاف هنجارها ، قانون يا موازين مذهبي جامعه انجام داده اند . با توجه به اين نکته که اين احکام در جوامع گوناگون متفاوت است ، فرد متخلف در يک جامعه ممکن است در جوامع ديگر از تخلف بري باشد . در ايران بزهکاري به کل جرايمي گفته مي شود که در صورت ارتکاب ، به موجب قصاص ، ديات ، حدود و تعزيرات داراي مجازات هستند (10) . و نيز اصطلاح طفل بزهکار به کسي گفته مي شود که مرتکب عملي گردد که قانون يا شرع ارتکاب آن را منع کرده است و يا ترک عملي که انجام آن را واجب و لازم دانسته ، چنين کسي در اسلام گنهکار و مجرم شناخته مي شود و اگر توبه نکند بايد مجازات شود چه براي جرمش حد و حکم مشخصي تعيين شده يا نشده باشد و در صورت دوم به دستور حاکم شرع و مجتهد جامع الشرايط و مرجع صلاحيت دار تاديب و تعزير مي شود ( 4 ) . همچنين در ماده 26 قانون راجع به مجازات اسلامي مقرر شده : (( اطفال در صورت ارتکاب جرم مبري از مسووليت کيفري هستند و تربيت آنان به نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء کانون اصلاح و تربيت مي باشد . )) در تبصره يک همين ماده طفل بزهکار را مشخص ساخته و مي افزايد (( منظور از طفل کسي است که به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد )) (4) . بزهکاري کودکان و نوجوانان و شرايط خاص اصلاح و تربيت آن ها با توجه به شرايط سني و اجتماعي و علل و انگيزه هاي غالبا متفاوت بزهکاري در اين قشر با ساير مجرمان بزرگسال ، توجه کارشناسان رفاه اجتماعي ، حقوق دانان ، مددکاران و روانشناسان اکثر جوامع را برانگيخته و در نهايت موجب شده است که تمهيداتي جهت نگهداري اصلاح و تهذيب کودکان و نوجوانان معارض قانون با قوانين و ضوابط ويژه در نظر گرفته شود (11) . در کشور ما به استناد ماده 49 قانون مجازات اسلامي و تبصره ماده 220 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان بزهکار زير 18 سال تمام ، در ايران در دادگاه هاي اطفال صورت مي گيرد و از سوي مراجع قضايي براي اصلاح و تربيت به کانون هاي اصلاح و تربيت فرستاده مي شود ( 6 ) . طبق ماده 18 آيين نامه قانوني و مقررات اجرايي سازمان زندان ها و اقدامات تاميني و تربيتي کشور ،کانون مزبور چنين تعريف شده است (( کانون اصلاح و تربيت مرکزي است جهت نگهداري ، اصلاح ، تربيت و تهذيب اطفال غير بالغ و بزهکار يا بزهکاراني که کمتر از 18 سال سن داشته باشند2 )) (12) . اولين کانون اصلاح و تربيت کشور در استان تهران در سال 1347 با مطالعه ساختار و مدل کانون هاي چندين کشور تاسيس گرديد (11) . روند ساخت کانون هاي اصلاح و تربيت در سراسر کشور با الگوگيري از کانون اصلاح و تربيت استان تهران ادامه يافت ، به طوري که در سال 1392 ، 29 استان کشور ، داراي کانون اصلاح و تربيت شدند و نوجوانان بزهکار در استان هاي فاقد کانون اصلاح و تربيت ( 2 استان سمنان و آذربايجان شرقي ) در بند جوانان زندان استان مورد نظر نگهداري مي شوند ( 13 ) . افزايش تعداد کانون هاي اصلاح و تربيت در سراسرکشور علاوه بر اينکه حکايت از افزايش بي شمار اطفال بزهکار درکشور دارد ، نشان دهنده ي افزايش توجه به اين گروه ويژه از نوجوانان نيز مي باشد . بررسي آمار مربوط به ورود اطفال و نوجوانان بزهکار به کانون هاي اصلاح و تربيت در کل کشور حکايت از رشد چشم گيري در اين زمينه دارد و ادامه اين روند مي تواند بسيار نگران کننده باشد . آمار نشان مي دهد در سال 1388 تعداد ورود به کانون هاي اصلاح و تربيت در کل کشور در گروه سني زير 12 سال ، 33 نفر و در سال 1389 ، 56 نفر بوده است . همچنين در سال 1388 تعداد نوجوانان بزهکار راه يافته به کانون در گروه سني 12- 18سال ، 9127 نفر و همين آمار در سال 1389 به 12606 نفر افزايش يافته است ؛ سپس در سال 1390 تعداد 11168 نفر و در سال 1391 ، تعداد 12141 نفر مددجو به کانون هاي اصلاح و تربيت سراسر کشور فرستاده شدند ( 13 ) . از نظر اولويت جرايم نوجوانان بزهکار درکشور بايد ابراز داشت که ، بالاترين فراواني به سرقت و اخاذي اختصاص يافته است با رقم 86/27 % ، اولويت دوم ضرب و جرح و نزاع است با رقمي برابر 94/17 % ، مواد مخدر و اعتياد 89/11 % ، رابطه نامشروع 56/9 % و ورود و اقامت غير مجاز اتباع افغان بارقمي معادل 38/7 % آخرين اولويت جرايم نوجوانان در کشور مي باشد و آمار 37/25 % نيز به ساير جرايم اختصاص يافته است . از ميان کل ورودي ها به کانون اصلاح و تربيت 10 % به دختران و باقي آمار به پسران اختصاص دارد ( 13 ) . ميانگين بازگشت مجدد نوجوانان به کانون هاي اصلاح و تربيت سراسر کشور ، طي يک روند 10 ساله (1390 – 1380 ) ، 15 % و اين آمار در مورد کانون اصلاح و تربيت استان تهران ، 20 % بوده است3 . همچنين بررسي آمار زندانيان در کل کشور طي يک روند 20 ساله ( 1379 – 1359 ) و مقايسه آن با رشد جمعيت در همين محدوده زماني بسيار تامل برانگيز است . آمار سازمان زندان ها نشان مي دهد که جمعيت زندانيان ( بزرگسال و نوجوان ) در کل کشور در سال 1359 ،400/22 نفر و جمعيت کشور 000/000/35 نفر بوده است و در سال 1379 ، جمعيت زندانيان در کل کشور به 000/240 نفر رسيده در حالي که جمعيت کل کشور به 000/000/70 نفر رسيده بود به عبارتي جمعيت کل کشور طي اين 10 سال 2 برابر شده در حالي که جمعيت زندانيان در کل کشور ، بالغ بر 10 برابر شده بود ( 13 ) . سالانه به طور ميانگين 000/700 نفر وارد زندان هاي سراسر کشور مي شوند از اين تعداد ، به طور تقريبي 1 % سابقه اقامت در کانون هاي اصلاح و تربيت را در پيشينه خود داشته اند . 7 /6 % جمعيت کل زندانيان کشور زير 25 سال هستند يعني از هر 1000 نفر زنداني ، 67 نفر زير 25 سال سن دارند . همچنين طبق آمار ، 2/1 % جمعيت کل زندانيان را افراد زير 20 سال تشکيل مي دهند يعني از هر 1000 نفر زنداني که به زندان ها ورود پيدا مي کنند ، 12 نفر زير 20 سال هستند(13 ) . شايان ذکر است ، مقايسه ي آمارهاي کشور هاي مختلف در اين مورد اصولا جايز نيست ، زيرا اولا- اصطلاح جرايم اطفال در بعضي کشور ها فقط شامل جنايات ارتکابي توسط کودکان مي شود ولي در بعضي ديگر از کشور ها ، اين مفهوم کل جرايم و حتي هر نوع رفتار ضد اجتماعي قابل سرزنش را در برمي گيرد . ثانيا – برخي از آمارها کليه اطفال توقيف شده توسط پليس را ذکر مي نمايد ، حال آن که در بعضي از کشور ها اطفال اعزام شده به دادسرا و در برخي ديگر اطفالي که توسط دادگاه ها مورد حکم واقع شده اند ، منعکس گرديده است . ثالثا – اختلافاتي که از لحاظ تعيين حد سني اطفال صغير در کشور هاي مختلف وجود دارند ، نيز مشکلي است که مزيد بر علت شده و قياس آمارهاي منتشره در اين مورد را بي فايده مي سازد . به عنوان مثال آمار بزهکاري کشور بلژيک مربوط به مجرمين 6 تا 16 ساله است و حال آنکه آمار هاي کشور انگلستان مربوط به بزهکاران 8 تا 17 ساله و آمارهاي کشور آلمان جوانان بزهکار در حيطه سني 14 تا 18 ساله را در بر مي گيرد ( 14 ) .
افزايش نوجوانان بزهکار مي تواند دلايل عديده اي داشته باشد از جمله اين موارد مي توان به ناکارآمد بودن کانون هاي اصلاح و تربيت اشاره کرد . تحقيقات نشان داده است که زنداني شدن بزهکاران وضع را بدتر مي کند و آن ها را دچار اختلالات رواني مي کند و اين موسسات کمک بسيار کمي در زمينه مسايل رواني ، تربيتي و شغلي مي کنند و بيشتر نوجوانان را مستعد ارتکاب به اعمال مجرمانه در بزرگسالي مي نمايند ( 8 ) . به‌نظر مي‌رسد که بخشي از اين افزايش محبوبيتِ گماردن نوجوانان بزهکار به مؤسسات نگهداري ، در نتيجة افزايش خشونت در ميان برخي مجرمان نوجوان باشد. اما درعين‌حال، اين امر، بازتاب اين عقيدة سياست‌گذاران است که بهترين رويکرد به جرايم نوجوانان “سختگيري” به مجرمان نوجوان مي‌باشد. در حال حاضر بسياري از کودکان و نوجوانان متهم به جرايم خشن، به اين مکانها‌ فرستاده مي‌شوند. بااين‌حال، امروزه نيز مانند گذشته، اين نوع گماردن نه‌تنها در مورد نوجواناني كه به جرايم خطرناك متهم و محاکمه شده‌اند بلکه در مورد آنهايي که به‌خاطر جرايم جزئي نيز متهم و محاکمه شده‌اند، اعمال مي‌شود. در واقع، در بسياري از موارد در مورد جواناني اعمال مي‌شود كه قراردادن‌ آنها در برنامه‌هاي جامعه‌محور مي‌توانست به‌مراتب بهتر و کم‌هزينه‌تر ‌باشد. علي‌رغم تاريخچة طولانيِ مؤسسات نوجوانان و محبوبيت روز افزون آنها، شواهد چنداني دال بر اينكه حبس جوانان يک پاسخ اصلاحي مؤثر به جرايم نوجوانان مي‌باشد، وجود ندارد ( 15 ) . پرن فر (1386 ) نشان داده است که عل

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد کودکان و نوجوان، کودکان و نوجوانان، استفاده از زور، سلسله مراتب Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد کودکان و نوجوان، کودکان و نوجوانان، صاحب نظران، ارتکاب جرم