دانلود پایان نامه ارشد درمورد نماز جمعه، نهاد خانواده، نماز جماعت، سلامت روان

دانلود پایان نامه ارشد

زكات و تلاش در روزه‏دارى، حفظ كرده است، تا اعضا و جوارحشان آرام، و ديدگانشان خاشع، و جان و روانشان فروتن، و دل‏هايشان متواضع باشد، كبر و خودپسندى از آنان رخت بربندد، چرا كه در سجده، بهترين جاى صورت را به خاك ماليدن، فروتنى آورد، و گذاردن اعضاء پر ارزش بدن بر زمين، اظهار كوچكى كردن است. و روزه گرفتن، و چسبيدن شكم به پشت، عامل فروتنى است، و پرداخت زكات، براى مصرف شدن ميوه‏جات زمين و غير آن، در جهت نيازمنديهاى فقرا و مستمندان است. به آثار عبادات بنگريد كه چگونه شاخه‏هاى درخت تكبّر را در هم مى‏شكند؟ و از روييدن كبر و خودپرستى جلوگيرى مى‏كند”614
گذشته از اينکه اين احکام عبادي آثار دروني براي فرد باقي ميگذارد؛ چون عباداتي همچون حج، نماز، صوم در ساعات يا ماه هاي خاصي انجام ميشوند ميتوانند به نحوي جلوهاي از صلابت، اتحادو… امت اسلامي باشند.
1) نماز جمعه:
سابقه نماز جمعه به اندازه سابقه اسلام است. حضرت محمد نماز جمعه و خطبه آن را خلق کردند و نخستين کسي بودند که آن را براي انتتقال پيامهاي سياسي به کار بردند. علت اصلي برگزاري نماز جمعه از نظر مسلمانان، گردهم آيي براي توانمند کرن فرد جهت مشارکت در جمع و شکلگيري هويت جمعي با گوش کردن با خطبهها و برگزاري آيين است615
امروزه برپايي نماز جمعه حرکت مهمي در سطح اجتماع اسلامي و حرکتي مردمي است که نمود آن در سطح سياست هاي بين المللي هم قابل توجه است.
2) نماز جاعت
از آثار و برکات نماز جماعت ميتوان به عرضه اسلام به جامعه، آشنايي مسلمانان با يکديگروو… اشاره نمود. بنابر اين احکام اسلامي نظير نمازهاي جماعت؛ جمعه، عيد، کنگره عظيم حج، جهاد، انفاق و زکات با توجه به مصارف هشت گانهاش، از احکام اجتماعي اسلام است و اين احکام و ديگر احکام اجتماعي به گونهاي تنظيم شده است که جنب زيست اجتماعي بشر تقويت شود616
3) آيين حج
يکي از کارکردهايي که قرآن براي حج واقعي برميشمارد، تقويت دين است. خداوند، کعبه را مرکزي قرار داده است تا توده مردم بدانجا آمده و با ارتباط مستقيم با خدا، باورهاي ديني خودد را تقويت کنند. جاذبههاي معنوي اين مکان، به گونهاي است که نه تنها مسلمانان، بلکه هر انساني را اين همه شور و ششعف و يکرنگي مجذوب خوش ميکند. اين کارکردافزون بر بعد عبادي بيانگر کارکرد اجتماعي وبه تبع آن نشان دهنده اقتدار و همبستگي مسلمانان به شمار ميرود.617
1- احکام – مالي
احکام کلى اسلام دربار? مسائل اقتصادى که در حوز? مبادلات اجتماعى رخ مي‌دهد را احکام اقتصادي مي‌گويند. به بيان ديگر، آن بخش از فقه که دربار? مسائل اقتصادى بحث مي‌کند، از آن به احکام اقتصادى يا فقه اقتصادى تعبير مي‌شود.618
حکام اقتصادى اسلام، موارد زير را در بر مي‌‌گيرد:الف. اموال عمومى و دولتى: انفال، خمس، زکات و ماليات‌.ب. اسباب شرعى تملک و تعميم و حفاظت ثروت؛ مانند: احياى موات، حيازت، صيد و ذباحه، ارث، ضمانات، وقف، هبه، صدقه، نذر، کفاره، نگه‌داري اموال (حجر).ج. بازرگانى و ساير قراردادهاى اقتصادى: بيع، تجارت، شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، اجاره، شفعه، جعاله، صلح، رهن، قرض، بيمه و سرقفلى.619
اسلام با وضع برخي از اين قوانين تشريعي عنايت خو را به ضعفا نشان داده و بر اغنيا حقوقي را قرار داده تا به وضع فقرا رسيدگي شود چنان که خداوند مي‌فرمايد “خداوند براي تهيدستان در مال ثروتمندان به اندازهاي که کفاف فقرا را ميکند، واجب کرده…پس اگر مردم حقوق نيازمندان را ادا ميکردند، آن ها به خوبي زندکي ميگردند”.620
3- احکام سياسي
دين اسلام به عنوان آخرين دين آسماني، به منظور هدايت تمام بشريت در تمام زمان‌ها و مكان‌ها نازل شده است. و به قوم يا منطقه‌اي خاص نيست. به همين دليل، تمام بشريت مخاطب اسلام هستند. هدايت همه انسان‌ها هدف كلان اسلام است و فلسفه وجوب جهاد هم جز اين نيست.
ديدگاه والاي اسلام، ترويج کنند? حکومت الهي واحد است. ديدگاهي بود كه مجموع? بشريت را زير پرچم حكومت واحدي به نام “حكومت اسلامي” گرد مي‌آورد. پيامبر گرامي (ص) تنها در زمان قدرت و نيرومندي خود، داراي چنين طرحي بود، بلكه از آغاز بعثت مي‌فرمود: “تعطونني كلمة واحدة تملكون بها العرب و العجم”621 اگر به آيين توحيد بگرويد، بر جهان حكومت مي‌نماييد.
و اين جهاني بودن اسلام به خاطر ويژگي آن است که، اسلام كه مسلمانان را با هر رنگ و نژادي به هم پيوند داد و انرژي زايدالوصفي به آنان عطا كرد؛ و تحمل سختي‌ها را بر آنها آسان ساخت و ايثار و از خودگذشتي در راه توسعه اسلام را به آنان آموخت و تفسير جديدي از شكست و پيروزي ارائه داد كه بر اساس آن، مسلمان اگر به وظيفه عمل كند، هيچ‌گاه احساس شكست نمي‌كند.622
با گذري به تاريخ و به دست گرفتن کتب تاريخ که حتي غير مسلمانان نوشته اند متوجه مي شويم، مسلمانان با انگيزه‌هاي مادي و به قصد كشورگشايي نجنگيدند. آنها با نيت الهي و به قصد توسعه اسلام و خارج كردن مردمان تحت ظلم از چنگال ظالمان و آشنا ساختن آنان با آموزه‌هاي اسلامي جهاد مي‌كردند. در روايتي آمده است: سلمان فارسي در يكي از جنگ‌ها به قلعه يا شهري رسيد، به سربازان دستور داد: صبر كنيد تا من آنها را به اسلام دعوت كنم، همان‌گونه كه رسول خدا دعوت مي‌كرد. سپس به مردم آن محل گفت: اي مردم! من هم مثل شما گمراه بودم، سپس خداوند مرا هدايت كرد؛ شما اگر مسلمان شويد با شما كاري نداريم و اگر حاضر نيستيد اسلام را بپذيريد بايد جزيه قبول كنيد و اگر اين كار را هم قبول نمي‌كنيد خداوند خائنان را دوست نمي‌دارد. سه روز مردم را با اين روش دعوت مي‌نمود و چون روز چهارم رسيد و مردم دعوت او را قبول نكردند، به آنها حمله كرد و شهر را فتح نمود.623
اسلام از آن جهت که حيات و صلح در گوهر او نهادينه شده است، توان رهبري صلح جهاني را دارا است. از اين رو رسول اکرم به عنوان رحمت جهان شمول معرفي شده است.(و ما ارسلناک الا رحمت للعالمين)624
اسلام با تبيين تصالح اديان، تصالح انبيا و اولياي الهي، تصالح امتهاي راستين پيامآوران ديني، صراط صلح جهاني را فراسوي سالکان کوي زندگي مسالمت آميز نصب مي کند تا دولتها با هم ، ملتها باهم، دولتها با ملتهاي خود صلحجويانه به سر ببرند و حقوق بشر، به ويژه حقوق کودکان زنان و کهنسالان از گزند تطاول زورمندان و زر اندوزان مصون بماند.625
4- احکام جزايي
در اسلام دينداري تنها به اعتقاد نيست، بلکه به عمل نياز است و ايمان و عمل مکمل مسلمان بودن به حساب مي‌آيد بدون آگاهي از دستورهاي ديني نيز نميتوان از آسيبهاي بيديني در امان بود.نقش دين در کاهش جرم و کجروي اجتماعي يکي از عواملي که در پيش گيري و يا کاهش جرم و کجروي اجتماعي، تأثير بسزايي دارد، دينداري و ايمان به خداوند است “هنگامي که آدمي دور از چشم آشنايان، همسايگان و ديگران است، نه قانون و نه افکار عمومي و نه هيچ چيز اجتماعي ديگر، کارهاي وي را کنترل نميکند، بلکه در اين حالت، کنترل کار در پرتو ايمان به قدرتي صورت ميگيرد که در همه مکان ها و زمان ها شاهد آدميان است و به رفتار پسنديده و نيک پاداش مي دهد و بدي و گناه را مجازات ميکند”.626
به عقيده علامه طباطبايي نيز: هر چند قوانين و مقررات عادلانهاي وضع شود و احکام جزئي سخت وتهديد کننده هم وجود داشته باشد، در عين حال، جلوي تخلف و ارتکاب جرم را به وسيله اخلاق فاضله انساني نمي توان گرفت. قوانين ومقررات، از تخلف و نافرماني در امان نمي ماند مگر اينکه بر پايه اخلاق فاضله انساني قرار داده شود و اخلاق نيز نميتواند سعادت انساني را تضمين کند و او را به کارهاي شايسته وادارد، جز در صورتي که متکي بر توحيد [دين توحيدي] باشد .627
نويسنده مقاله” اجتماع اخلاقي مسلمانان” در ضمن مقالهاي و با ذکر مثالهاي گوناگون سعي در به اثبات رساندن اين مطلب دارد که آمار جرم و جنايت در ممالک اسلامي پايين تر از بقيه مناطق ميباشد و دلايلي را نيز براي اين آمار مثبت بيان ميکند که همگي نشان ميدهد که جوامع اسلامي از نظر اخلاقي و فرهنگي در مرتبه بالاتري از ساير کشورها قرار دارند. و قوانين سخت اسلامي را يکيا ز دلايل کاهش جرايم مي داند و ميگويد: ” ‌ميــزان‌ پـاييـن‌ جــرم‌ در كشورهـاي‌ اسلامي‌ ويــژگي‌ محتـوا وساختار باورهاي‌ اسلامي‌ است‌. اين‌ ويژگيها باعث‌شكل‌گيري‌ ساختهاي‌ اجتماعي‌ ـ فرهنگي‌ خاصي‌گــرديده‌ كه‌ يكي‌ از پي‌آمدهاي‌ آن‌ ميــزان‌ پايين‌ جــرم‌ بـوده‌ است‌”.628
احکامي همچون حدود و تعزيرات، قصاص و ديات از جمله اين احکام جزايي محسوب ميشوند و در کاهش آمار جرم نقش بسيار بالايي اجرا ميکنند.
5- احکام خوردنيها
اسلام با توجه به اينکه بر سلامت روان و جسم انساني توجه ويژهاي دارد لذا، شارع مقدس براي حفظ سلامت جسم از خوردن برخي چيزها جلوگيري کرده. به عنوان مثال از جمله محرمات مشهوري که در شرع مورد نهي وااقع شده، شرب خمر و نوشيدن مشروبات الکلي و مست کننده است. اين نهي اسلام، علاوه بر حکمتها و دلايلي که عقل بشر از فهم آن ناتوان است، داراي زيانهاييست که دانشمندان با پيشرفت علم، به کشف آن نايل شده‌اند وي اسلام در 14 قرن قبل، انسانها را از استعمال اين مايع زيانآور نهي کرده است.
6- احکام خانواده
خانواده به عنوان تنها گروه سببي يا نسبي است که اسلام آن را به رسميت مي شناسد و براي تشکيل شدن و ادامه يافتنش داراي قوانين خاص ميباشد؛ براي تشکيل شدن نهاد خانواده که از ديد اسلام يک نهاد حقوقي مدني است از عقد خواندن شروع ميشود و از اين به بعد خلوت کردن براي دو نامحرم ممکن ميشود.
قوانين ويژهاي در مورد شرايط عقد خواند وجود دارد که به آن اهميت معنوي داده، شرايطي را هم براي زوجين معين کرده که در صورت تحقق همه آنها نهاد خانواده پابرجاي ميماند. از آن پس زن و مرد محارم جديدي براي خودشان پيدا مي کنند و با روابط جديد آشنا ميشوند.؛ زن با محدوديت هايي که ممکن است از طرف شوهر بيايد روبرو مي شود. ونظام مالي خانواده زن را مستحق نفقه ميگردان؛ وبراي شرايط طوفاني خانواده ، اسلام قانون طلاق را در اختيار زوجين قرار داده است. 629

فصل پنجم:

باورهاي ديني تأثيرگذار
در
رشد و انحطاط مغرب زمين

در قرون وسطي، آموزههاي مسيحيت تشکيلدهنده بخش اعظم فرهنگ و اخلاقيات مردم بود و آموزههاي پذيرفته شده، روح وحشي مردم غرب را به تسخير آموزههايي که براساس محبت شکل گرفته بود، درآورد.
بعد از حضرت عيسي نيز ارباب کليسا، ارائه دهنده روح به اخلاق، سياست و امورات مردم گشت. تسلط مسيحيت و نظرات ارباب کليسا تا زماني که آموزههاي انحرافي و فساد در بخش هاي مختلف کليسا وجود نداشت باعث پيشرفت در رفتارهاي مردم گشته بود؛ و اين روند سازندگي و تسلط ادامه دداشت، تا اين که با به وجود آمدن آموزههاي انحرفي و قابل فهم نبودن آنها براي مردم، واکنشهاي منفي به آموزه هاي کليسا آغاز شد.
به اين نکته متذکر ميشويم با توجه به اين که مسيحيت، حقيقتي بر پايه يکتاپرستي دارد، لذا تاثيرات آموزه هاي اعتقادي اصلي اين دين مشابه تاثيراتي خواهد است که ما در مورد عقايد اصلي مسلمين ذکر کرديم. در تحقيق اين فصل به مواردي از آموزههاي مسيحت که به نوعي متفاوت از آموزههاي مسلمين بود؛ پرداخته خواهد شد، يا اين که به صورت اختصار موارد را بيان خواهيم کرد.
گفتار اول: باورهاي موثر در پيشرفت مغرب زمين
در اين گفتار، باورهايي که اعتقاد به آنها در پيشرفت مغرب زمين نقش بازي کرده را در سه بخش باورهاي اعتقادي، اخلاقي و باورهاي عملي موجود در آموزهها پي ميگيريم.
الف- باورهاي اعتقادي موثر در رشد
امروزه مسيحيت در اشکال متنوع و گوناگوني به چشم ميخورند، اما در وراي اين صورت ظاهري به طور اعجابآوري عدهاي اعتقادات و اعمال وجود دارند که مورد توافق همه گروهها و دستههاي

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد امر به معروف، نهج البلاغه Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد کتاب مقدس