دانلود پایان نامه ارشد درمورد نماز جماعت

دانلود پایان نامه ارشد

مددجويان
جدول 4 – 6
طبقه (Category) : نوع تعاملات مددجويان و کارکنان گروه : ( د/ الف / ط & ک )
کد
Code
زير طبقه3
Subcategory3
زير طبقه2
Subcategory2
زير طبقه1
Subcategory1
نظافت
تنبيه غير بدني
تنبيه
تعاملات کارکنان با مددجويان
تذکر لفظي
تنبيه غير بدني
تنبيه
تعاملات کارکنان با مددجويان
فحاشي و توهين کلامي
تنبيه غير بدني
تنبيه
تعاملات کارکنان با مددجويان
ممنوعيت ملاقات حضوري
تنبيه غير بدني
تنبيه
تعاملات کارکنان با مددجويان
نگهداري در قرنطينه
تنبيه غير بدني
تنبيه
تعاملات کارکنان با مددجويان
دعواهاي گروهي
موارد مشمول تنبيه
تنبيه
تعاملات کارکنان با مددجويان
درگيري با کارکنان
موارد مشمول تنبيه
تنبيه
تعاملات کارکنان با مددجويان
سرپيچي از قوانين
موارد مشمول تنبيه
تنبيه
تعاملات کارکنان با مددجويان
دزدي
موارد مشمول تنبيه
تنبيه
تعاملات کارکنان با مددجويان

جدول 4 – 6
طبقه (Category) : نوع تعاملات مددجويان و کارکنان گروه : ( د/ الف / ط & ک )
کد
Code
زير طبقه3
Subcategory3
زير طبقه2
Subcategory2
زير طبقه1
Subcategory1
فرمانبرداري خالصانه
تمکين خالصانه
روش هاي تطابق با مراجع قدرت (خوش رفتار)
تعاملات مددجويان با کارکنان
درددل و صحبت راجع به مسايل شخصي و خانوادگي
……………………
روش هاي تطابق با مراجع قدرت (کارکنان)
تعاملات مددجويان با کارکنان
گوش دادن با لذت به نصايح
تمکين خالصانه
روش هاي تطابق با مراجع قدرت (کارکنان)
تعاملات مددجويان با کارکنان
اغلب سکوت و برقراري حداقل رابطه با کارکنان بدرفتار
تمکين اجبارگونه
روش هاي تطابق با مراجع قدرت (بدرفتاري کارکنان)
تعاملات مددجويان با کارکنان
احترام نمايشي
تمکين اجبارگونه
روش هاي تطابق با مراجع قدرت (بدرفتاري کارکنان)
تعاملات مددجويان با کارکنان
فرمانبرداري اجبارگونه توام با ترس
تمکين اجبارگونه
روش هاي تطابق با مراجع قدرت (بدرفتاري)
تعاملات مددجويان با کارکنان

جدول 4 – 6
طبقه (Category) : نوع تعاملات مددجويان و کارکنان گروه : ( د/ الف / ط & ک )
کد
Code
زير طبقه3
Subcategory3
زير طبقه2
Subcategory2
زير طبقه1
Subcategory1
اغلب شکايت به ساير کارکنان و مدير کانون
پناه بردن به ساير مراجع قدرت
روش هاي تطابق با مراجع قدرت (بدرفتار )
تعاملات مددجويان با کارکنان
جلب توجه و حمايت کارکنان
برقراري ارتباط نزديک با کارکنان (مراقبين ) با هدف کسب امتيازات شخصي
برقراري تعامل نزديک با کارکنان ( مراقبين )
تعاملات مددجويان با کارکنان
به ندرت برخورد با کارکنان
رويارويي مستقيم
روش هاي تعامل با مراجع قدرت (بدرفتار )
تعاملات مددجويان با کارکنان
برقراري تعامل با مددکاران صرفا به منظور فعاليت هاي قضايي
……………………….
روش هاي تعامل با مراجع قدرت (رفتارخنثي )
تعاملات مددجويان با کارکنان
عدم مراجعه و برقراري تعامل با روان شناسان
……………………….
روش هاي تعامل با مراجع قدرت (رفتارخنثي )
تعاملات مددجويان با کارکنان

جدول 4 – 6
طبقه (Category) : نوع تعاملات مددجويان و کارکنان گروه : ( د/ الف / ط & ک )
کد
Code
زير طبقه3
Subcategory3
زير طبقه2
Subcategory2
زير طبقه1
Subcategory1
شکايت از اجبار گونه بودن تمام امور
……………..
اعمال قانون
تعاملات مددجويان با کارکنان
شکايت از سخت گيري مراقبين در اعمال قانون
……………….
اعمال قانون
تعاملات مددجويان با کارکنان

4 – 3 – 2 تعاملات کارکنان با مددجويان دختر
در گروه دختران مصاحبه ها مانند گروه پسران پيش نرفت . مددجويان دختر از مصاحبه امتناع مي کردند و از ميان کساني هم که حاضر به مصاحبه شدند به پرسش هاي قسمت تعامل با کارکنان معمولا پاسخ نمي دادند و با وجود اطمينان پژوهشگر مبني بر پنهان ماندن تمام اطلاعات مربوط به شرکت کنندگان با حالتي حاکي از ترس و نگراني از پاسخ دادن طفره مي رفتند . پژوهشگر پس از گذشت چند ماه و شرکت در کارهاي گروهي بسياري با مددجويان مانند : شرکت در کارگاه هاي فني حرفه اي و ساخت مصنوعات به همراه مددجويان ، حضور در باشگاه ، ورزش و بازي با مددجويان ، صرف ناهار در کنار مددجويان ، اقامه نماز جماعت با مددجويان همچنين شرکت در فعاليت هاي گروهي گوناگوني از جمله گلکاري و … به تدريج با مددجويان روابط نزديکي برقرار کرده و توانست عضو گروه هاي دوستي مددجويان شود . سپس پژوهشگردر حين انجام فعاليت ها و مشارکت هاي گروهي پرسش هاي مربوط به تعامل مددجويان با کارکنان پرسيد ، با اين حال تعداد اندکي از مددجويان با رعايت تمام موارد ايمني حاضر به صحبت در مورد پاره اي از سوالات پيرامون تعاملات خود با کارکنان به ويژه مراقبين شدند . مددجويان پس از اطمينان از نبود کارکنان در نزديکي خود، صداي خود را پايين آورده و گاهي به صورت در گوشي با پژوهشگر صحبت مي کردند و در حين صحبت چندين بار پيرامون خود را رصد مي کردند تا از نبود کارکنان مطمئن شوند . همچنين علي رغم اين که تمام موارد اخلاقي توسط پژوهشگر مبني بر عدم فاش شدن اطلاعات شرکت کنندگان براي آن ها توضيح داده شده بود ، بارها پژوهشگر را مجبور به سوگند خوردن مي کردند تا مجددا مطمئن شوند گفته هاي آنان در دسترس مراقبين قرار نمي گيرد. مددجويان علت اين رفتار خود را تجربه تلخ گذشته از صحبت درباره ي بدرفتاري کارکنان و در مقابل برخورد تند و خشن مدير کانون دختران با آن ها را مطرح کردند . همچنين معتقد بودند که اين پژوهش ها هيچ گونه تغييري در زندگي آن ها در کانون ايجاد نمي کند.
مددجو با اقامت طولاني مدت : ” من نمي تونم حرفي بزنم ، شما تحقيقت و مي نويسي و ميري بعد اينا اگه بفهمن ما حرفي زديم اينجا پدر ما رو در ميارن ” .
مددجو با اقامت طولاني مدت : ” خانوم خيلي کلي بهتون بگم ، اگه تمام مراقباي ما مثل روان شناسمون بودن خوب بود اگه روان شناس کاري واسمون نمي کنه حداقل توهين هم نمي کنه اذيت هم نمي کنه . “
طبقه ي نوع تعاملات مددجويان با کارکنان به دو زير گروه تعاملات کارکنان با مددجويان و تعاملات مددجويان با کارکنان تقسيم گرديد . در زير گروه تعاملات کارکنان با مددجويان ، يافته ها در 2 زير گروه کاراکتر و رفتار قابل بررسي است . زير گروه کاراکتر به سه گروه خوش رفتار ، بدرفتار ، خنثي و زير گروه رفتار در 2 گروه اعمال قانون و تنبيه قابل بررسي است.
4 – 3 – 2 – 1 کاراکتر
الف : خوش رفتار
توضيحات در اين قسمت مانند قسمت خوش رفتار در گروه پسران مي باشد با اين تفاوت که چون تعداد مددجويان دختر در مقايسه با مددجويان پسر بسيار کمتر است ( تعداد مددجويان پسر در کانون تهران به طور ميانگين 7 برابر تعداد مددجويان دختر مي باشد .) بنابراين در کانون دختران ، تعامل ميان مراقبين و مددجويان دختر بيشتر است . در اين جا نيز کارکنان خوش رفتار در تعامل با مددجو بيشتر با تذکر و به دور از توهين و فحاشي رفتار مي کنند و در برخورد هاي تنبيهي با اهانت و خشونت کمتر به نسبت کارکنان بد رفتار عمل مي کنند . و توجه بيشتري به مسايل مددجويان ( به عنوان مثال نيازهاي پزشکي مددجويان ) دارند .
مددجو با اقامت طولاني مدت : ” اينجا همه به جز سرمراقب به آدم فحش ميدن و توهين مي کنن . فقط اونه که با آدم خوب رفتار مي کنه . روزهاي اولي که اومده بودم خيلي سرتق بودم . خيلي با همه دعوا مي کردم . اونا هم با من دعوا مي کردن . فقط سر مراقب بود که با من کاري نداشت . هر چي جيغ مي کشيدم هيچي بهم نمي گفت . مي گفت هر وقت که آروم شدي با هم حرف مي زنيم اصلا با من دعوا نمي کرد . بعد که آروم مي شدم با من حرف مي زد . و کم کم بهم مي گفت اين کارات بده . کم کم کاراي بدم و بهم مي گفت . مثلا بهم مي گفت : احترام به بزرگتر کار خوبيه . دعوا بده ، جيغ کشيدن بده و … من هم 2 تا کارت بر مي داشتم روي يکي کارهاي بدم و مي نوشتم و روي يکي کارهاي خوب و مي نوشتم و بعد سعي کردم کم کم کاراي بدم و بذارم کنار ” .
مددجو با اقامت طولاني مدت: ” يه مراقب داشتيم خيلي ماه بود ، اصلا نه فحش ميداد ، نه حرف زشت مي زد ، نه کسي رو کتک ميزد ، نه توهين مي کرد ، هر مراقبي که با بچه ها خوب باشه بقيه مراقب ها باهاش بد ميشن ” .
مددجو با اقامت کوتاه مدت: “من معده درد دارم شيفت خانم … بود رفتم پيشش گفتم معده درد دارم نمي تونم عدسي ( شام ) بخورم بهم گفت دخترم کره و مربا دارم از تو يخچال بردار . بعدشم يه بار اومد تو خوابگاه حالم و پرسيد “.
مددجو با اقامت کوتاه مدت: ” شيفت خانم … بود دو تا از دخترا داشتن اتاق مراقبا رو تميز مي کردن تن شون بوي عرق ميداد کارشون که تموم شد خانم … خيلي خوب گفت دخترا بريد لباساتون و عوض کنيد حالا اگه خانم … بود 4 تا فحش بهشون ميداد ” .
ب : بدرفتار
در اين قسمت نيز مانند قسمت گروه پسران بررسي يافته ها نشان مي دهد ، تعدادي از مراقبين تعاملي توام با توهين و فحاشي با مددجويان دارند و گاهي با الفاظ رکيک مددجو را تحقير مي کنند . کارکنان بد رفتار گاهي از تنبيه بدني مانند چک زدن استفاده مي کنند . ( در کل با توجه به گفته هاي مددجويان اعمال تنبيه بدني توسط کارکنان کم اتفاق مي افتد . ) شرکت کنندگان از تبعيض رفتاري کارکنان شکايت کردند ( موارد تبعيض مانند مواردي است که در گروه پسران مطرح شد ) و ابراز داشتند که کارکنان عنوان جرم آن ها را ( به ويژه در مورد مددجويان معتاد و مرتکب روابط نامشروع ) دست مايه تحقير آنان قرار مي دهند . همچنين به مسايل و مشکلات داخل کانون مددجويان به ويژه مسايل پزشکي توجهي نمي کنند . يافته ها نشان مي دهد به خصوص اگر مددجو در مواردي نافرماني کند ( بيشتر به هنگام نظافت قسمت کارکنان ) کارکنان با سخت گيري بيش از حدود قوانين وي را آزار مي دهند . در خوابگاه هاي مددجويان صندوق هايي وجود دارد که مددجويان با قرار دادن نامه هاي خود در آن مي توانند با مدير کانون ارتباط برقرار کنند و درخواست ها ، شکايات و ساير مسايل خود را مطرح کنند . طبق اظهارات برخي شرکت کنندگان ، کارکنان در زمان انتقال صندوق به دفتر مديريت ، صندوق را باز کرده و پس از وارسي مضامين تمام نامه ها از انتقال نوشته هايي که حاوي شکايت از بدرفتاري کارکنان باشد ، جلوگيري مي کنند . همچنين شرکت کنندگان از ورود مراقبين به حريم شخصي خود به ويژه به هنگام صحبت تلفني با خانواده شان ابراز ناراحتي کردند . ( در کانون دختران تلفن هاي مورد استفاده مددجويان در اتاق مراقبين قرار دارد .) و اين ابراز ناراحتي بيشتر مي شود زماني که کارکنان مسايل خصوصي مددجويان ( به هنگام صحبت تلفني با خانواده و نيز مسايلي که به هنگام حضور مددجو و مراقب در دادگاه مطرح مي شود . ) را در مقابل ساير مددجويان فاش مي کنند و به تمسخر و تحقير مددجو در مقابل ساير مددجويان مي پردازند . طبق گفته هاي اکثر شرکت کنندگان ، مراقبين بدرفتار در طول ساعات اداري و در حضور سرمراقب ( سرمراقب و مدير داخلي کانون دختران پس از اتمام ساعت اداري کانون را ترک مي کنند و مراقبين مسووليت اداره کانون را بر عهده مي گيرند . ) با مددجويان در نهايت مهرباني و احترام رفتار مي کنند و در زمان نبود سرمراقب تغيير رفتار داده و برخوردي توام با خشونت دارند . همچنين گاهي اوقات کارکنان از مددجويان بهره کشي شخصي نيز مي کنند و کارهايي مانند شستن لباس خود را به آن ها واگذار مي کنند . با توجه به بيانات شرکت کنندگان ، مددجويان افغان از جانب مراقبين مورد توهين قرار مي گيرند . همچنين پژوهشگر از مددجوياني که از خدمات دندان پزشکي استفاده کرده بودند صحبت هايي مبني بر برخورد غير اخلاقي دندان پزشک به دليل صحبت راجع به مسايل غير اخلاقي و گاهي برقراري تماس دستي با مددجويان دختر دريافت کرد .
شرکت کننده شماره … : خانوم

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد کنترل خشم، دندانپزشک Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد کنترل خشم