دانلود پایان نامه ارشد درمورد نقدشوندگی، کیفیت سود، نقد شوندگی

دانلود پایان نامه ارشد

مي‌پردازند، براي حفظ و‌افزايش ارزش سبد سرمايه‌گذاري خود‌ بايد عوامل مختلف مؤثر بر بازده پرتفوي داراييهاي مالي خود تحت شرايط مختلف اقتصادي را مطالعه نموده و سعي کنند، منابع مالي خود ‌را در داراييهاي مالي سرمايه‌گذاري نمايند كه بيشترين بازده‌ و كمترين ريسك را براي آنان در برداشته باشد. (طالب نيا، 1389).
اکثر سرمايه‌گذاران در مقطع سرمايه‌گذاري نقدشوندگي را به عنوان مزيت سرمايه‌گذاري در نظر ميگيرند، و به سرمايه‌گذاري در‌ اوراق سهامي مي‌پردازند(درصورت ثابت بودن نسبي ساير شرايط) که داراي نقدشوندگي بالا است. هر‌چه قابليت نقدشوندگي يک سهم کمتر باشد آن سهم براي سرمايه‌گذاران جذابيت کمتري خواهد داشت، مگر اينکه بازده بيشتري عايد دارنده آن گردد. شواهد تجربي نشان مي دهد که عامل عدم نقدشوندگي در سرمايه‌گذاريها ميتواند نقش مهمي را ايفا‌نمايد. به عبارت ديگر برخي سرمايه‌گذاران ممکن است به سرعت به منابع مالي خود نياز داشته‌ باشند که در چنين شرايطي قدرت نقدشوندگي مي‌تواند اهميت زيادي داشته باشد. نقدشوندگي به معناي سرعت تبديل سرمايه‌گذاريها به وجه نقد است. به عبارت بهتر منظور از نقدشوندگي صرفا سهولت خريد و فروش سهام مي باشد.
معيار هاي زيادي براي نقدشوندگي در مطالعه هاي پيشين مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. در يک دستهبندي ميتوان اين معيار‌ها را به دو دسته‌ي معيار هاي اطلاعاتي و معيارهاي معاملاتي نقدشوندگي تقسيم‌ کرد (رحماني، حسيني، رضاپور،1389). در مورد معيار هاي اطلاعاتی اعتقاد براين است که در قبال اطلاعات به طور مستقيم واکنش نشان مي دهند، و ابراز و افشا يا عدم افشاي به موقع اطلاعات مورد نياز و مورد انتظار منجر به تغيير در اين معيار‌ها مي‌گردد. معيار‌هاي معاملاتي بيشتر از رفتار سرمايه‌گذاران تاثير مي پذيرد.
همچنين در مطالعات گذشته تاثير عوامل متعددي بر اين معيار ها مورد مطالعه قرار گرفته است. عواملي چون سود نقدي ،کيفيت افشا، اندازه شرکت، نوسان بازده، از جمله اين عوامل هستند. با مطالعه‌ و ‌بررسي اين مطالعات نمي‌توان عامل عدم تقارن اطلاعات را ناديده گرفت. چرا که در اکثر اين مطالعات تاثير متغير مستقل پژوهش بر نقدشوندگي سهام از مجراي تاثير متغير مستقل بر عدم تقارناطلاعاتي مورد بررسي قرار گرفته است. اين بحث يعني چگونگي تاثير عدم‌تقارن‌اطلاعاتي بر نقدشوندگی به صورت زير تبیين مي شود.
هزينه بازارگردان ها به سه بخش تقسيم ميشود:هزينه هاي فرآيند سفارش، هزينه هاي نگهداري موجودي و هزينه هاي انتخاب نادرست. هزينه هاي فرآيند درخواست خريد و فروش(سفارش)، هزينههايي هستند که به طور مستقيم با ارائه خدمات بازارگرداني در ارتباط است و شامل اقلامي همچون عضويت در بورس، اجاره فضاي بورس، هزينههاي کامپيوتري، هزينههاي خدمات اطلاعاتي، هزينههاي نيروي کار مي باشد. هزينههاي نگهداري موجوديها، هزينههايي است که يک بازارگردان به دليل مسئوليتي که در تجهيز سرمايه‌گذاران ‌به ‌فوريتهاي مبادله(نقدشوندگي)دارد، متحمل مي شود.
هزينه‌هاي انتخاب نادرست به اين دليل ايجاد مي شود که ممکن است، بازارسازها با افرادي وارد معامله شوند که از اطلاعات بيشتري نسبت به آنان برخوردار باشند. به عبارت ديگر طرف دوم معامله داراي اطلاعات نهاني باشند. بازاراسازها براي مقابله با اين ريسک اقدام به افزايش شکاف بين قيمتهاي خريد و فروش پيشنهادي مي نمايند. بدين طريق سعي در تضمين امنيت مالي خود دارند. با فرض اين که کيفيت افشاي اطلاعات بالا باشد و شرکتها مبادرت به افشاي بهتر و بيشتر اطلاعات نمايند احتمال وجود اطلاعات نهاني و به تبع آن احتمال عدم‌تقارن‌اطلاعاتي ‌کاهش خواهد يافت، و بازارسازها ريسک انتخاب نادرست را در حد پاييني ارزيابي خواهند نمود، در نتيجهی کاهش اين ريسک، نقدشوندگي سهام و بازار افزايش خواهند يافت.
از سوي ديگر، در سالهاي اخير به ويژه پس از وقوع رسوايي هاي مالي، توجه بسياري به کيفيت سود جلب شده است. کيفيت سود مفهومي است که داراي جنبه هاي متفاوتي است و از اين رو تعاريف مختلفي از آن شده است. يک تعريف مهم از کيفيت سود مبتني بر پايداري سود است؛پايداري سود به معناي تکرار پذيري سود جاري است. هر چه پايداري سود بيشتر باشد، شرکت توان بيشتري براي حفظ و استمرار سودهاي جاري دارد وکيفيت سودبالاتر خواهد بود. (ثقفي، 1389)
1-2- بيان مسئله
موضوع پرهزينه بودن ضعف کيفيت سود از دير‌باز مورد علاقه و مناقشه دانشگاهيان و متخصصان حوزه مالي بوده است. ارتورلويت1 ريئس سابق بورس اوراق بهادار ‌امريکا مهمترين سودمندي کيفيت بالاي استانداردهاي حسابداري را بالا بردن نقدشوندگي و کاهش هزينه هاي سرمايه‌اي مي‌داند.
مدل تحليلي کساني مثل کيلي2 (1985)و گلستون3 ، ميلگروم4(1985) نشان ميدهد که عدمتقارناطلاعاتي،ريسک هزينه گزينش نادرست را براي بازارسازهاافزايش ميدهد. در واکنش به ريسک گزينش نادرست شکاف بين قيمتهاي پيشنهادي خريدوفروش توسط بازارسازهاافزايش داده ميشود، گسترش اين شکاف به کاهش نقدشوندگي سهام منجر مي گردد نقدشوندگي مي تواند به هزينه هاي دستيابي به سرمايه راتحت تاثيرقرار دهد. طبق شواهد اميهود5 و مندلسون6(1986) سرمايهگذاران درنظردارندتابازده سرمايه‌گذاري شان را خالص از هزينه‌هاي معامله و نقدشوندگي به حداکثر برساند.بعضي از سرمايه گذاران شامل افراد درون سازماني مانندمديران، تحليلگران آنهاومؤسسه هايي که از اين افراد، اطلاعات دريافت مي کنند به اخبار محرمانه دسترسي دارند(ایسلی و اوهارا،2004)هر چه اطلاعات محرمانه بيشتر باشد،دامنه تفاوت قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام بين سرمايه گذاران افزايش مي يابد و لذا بازده سرمايه گذاراني که به اين گونه اطلاعات دسترسي ندارند، کاهش پيدا مي کنند.(چانگ و همکاران 2009)
به عنوان نمونه قائمي و وطن پرست (1384) نشان داده اند که در بورس اوراق بهادار تهران، افزايش عدم تقارن اطلاعاتي بين معامله گران دامنه قيمت پيشنهادی خريدو فروش سهام راوسيع تر مي کند. اما قضيه تفاوت قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام ريشه در جريان عرضه و تقاضاي غيرعادي دارد. عرضه وتقاضاي غيرعادي درنتيجه وجود اطلاعات محرمانه بوجود مي ايد؛ هنگام وجود اخبار محرمانه بد عرضه سهام زياد مي شود و قيمت پيشنهادي فروش نيز کاهش مي يابد بالعکس،هنگام وجود اخبارمحرمانه خوب ، تقاضا زياد و قيمت پيشنهادي خريد نيز افزايش مي يابد. چنانچه اطلاعات محرمانه وجود نداشته باشد، آثاراطلاعات عمومي موجود توسط بازارسازها در قيمت سهام منعکس مي شود. يعني بازارسازها در هنگام دريافت اطلاعات، قيمت را به سطح مناسب هدايت مي کنند و در ، نتيجه خريد و فروش غيرعادي هم صورت نمی گیرد(رضازاده و آزاد، 1387)
از طرف ديگر نتايج مطالعات انجام شده همچون هيرلي7 ، هاتون8 و پيل پو9 (1999) نشان ميدهد بين شکاف قيمتي به طور منفي با کيفيت افشا ارتباط وجود دارد. همچنین که هفلين10 ، شاو11 و ويلد12 (2005) دريافتند شرکتها با کيفيت افشاي بالاتر شکاف عدم‌تقارن اطلاعاتي کوچکتري دارند، اين امر بدان معني است که کيفيت افشاي بالاتر، جهت پايين آوردن ريسک معاملات آگاهانه مفيد است. بنابراين در صورتي که کيفیت سود را نمادي از کيفیت افشا در نظر بگيريم، به عبارت سادهتر در صورتي کيفيت سود را در ارايه بهتر اطلاعات مالي واحد تجاري موثر بدانيم درآن صورت لزوم بحث و بررسي کيفيت سود در ارتباط با نقدشوندگي بيشتر خودنمايي خواهد کرد و اهميت کيفيت سود را بيشتر مشخص خواهد نمود.
پايداري سود جهت اتخاذ تصميمات اقتصادي استفاده کنندگان و تأثير آن بر روي نقدشوندگي در بازارهاي نوپايي مثل بورس ايران به مراتب از اهميت زيادي برخوردار است. نتيجه پژوهش هايي که در زمينه نقدشوندگي سهام در بازار اوراق بهادار ايران انجام شده، نشان مي دهد که سرمايه گذاران، ريسک عدم نقدشوندگي رادر تصميمات خود به شدت لحاظ مي کنند(یحیی زاده فر و خرمدین،1387)
تحلیل گران اوراق بهادار،مدیران شرکتها و سرمایه گذاران و افرادی که در بازار سرمایه مشارکت دارند بیشترین توجه خود را معطوف به رقم سودخالص به عنوان آخرین قلم اطلاعاتی سود و زیان می کنند(ثقفی و کردستانی،1383)
پس ما برانيم اثر کيفيت سود را با اين فرض که ضعف در آن به عدم تقارن اطلاعاتي منجر مي شود، را بر نقدشوندگي سهام بررسي کنيم. لازم است به اين مطلب نيز اشاره شود که ما معتقديم عدم تقارن اطلاعاتي علاوه برآن که به شکاف قيمتهاي خريد و فروش همانطورکه در بالا اشاره شد تاثير خواهد گذاشت در مرحله بعد ساير معيارهاي نقدشوندگي را نيز تحت تاثير خواهد گذاشت.

1-3- اهمیت پژوهش
اهمیت پژوهش حاضر هم راستا با اهمیت نقد شوندگی سهام می باشد و تلاشی است برای یافتن راه کارهایی مرتبط با نقد شوندگی، پژوهش های انجام شده به اهمیت بالای نقدشوندگی در بازار های مالی اشاره می کنند. نقد شوندگی علاوه بر این که به رونق بازار بورس می انجامد و از دید اقتصادی مشارکت سرمایه های کوچک رادرفعالیت های اقتصادی سهولت می بخشد. کاهش هزینه سرمایه برای شرکتها را نیز در پی خواهد داشت علاوه برآن در سطح کلان بازار ها با نقد شوندگی زیاد در جذب سرمایه های خارجی موفق عمل می کنند . لذا ضروی به نظر می رسد تا با مطالعه متغیرهایی هم چون کیفیت سود سعی در شناسایی عوامل ارتقای نقد شوندگی در بازارهای مالی نماییم.
با توجه به مطالب بالا و اين مطلب که عدم تقارن اطلاعاتي مي تواند نقش مهمي در نقدشوندگي سهام بازي کند بررسي تاثير کيفيت سود به عنوان متغيري که بر کيفيت افشا تاثير مي گذارد اهميت و ضرورت مي يابد.
1-4- جنبه جديد و نوآورانه بودن
بر اساس اطلاعات کسب شده تاکنون، پژوهش و مطالعه‌اي در اين خصوص درايران انجام نگرفته است و پژوهش های انجام شده در خارج از کشور نير محدود به پژوهش باتاچاريا پژوهشگر آمریکایی( 2008)، مي باشد. ضمن اينکه از نظر نوع بازار مالي به لحاظ سطح توسعه يافتگي و توسعه نيافتگي از پژوهش مزبور متفاوت مي باشد. علاوه برآن معيارهاي نقدشوندگي که در پژوهش مزبور لحاظ نشده شده است در پژوهش حاضر مورد مطالعه قرار گرفته است.
1-5- اهداف پژوهش
1-5-1- اهداف علمی پژوهش
ارزش و اعتبار قوانین هر علم و پژوهشی به روش شناختی که در آن به کار می رود بستگی دارد و هدف علمی این پژوهش ارزش و اعتبار بخشیدن به فرضیه های پژوهش می باشد تا این پژوهش بتواند در بالا بردن سطح دانش عمومی مورد نیاز استفاده کنندگان موثر باشد و هم چنین زمینه ساز بستر مناسبی برای پژوهش های آتی در سایر مراکز آموزشی و پژوهشی باشد
1. رابطه بین کیفیت سود و نقدشوندگی
2. ارائه چشم اندازی مناسب به سهامداران در بورس اوراق بهادار تهران جهت انتخاب سهام با نقدشوندگی بالا
3. شناسایی هزینه پنهان ضعف کیفیت سود در ارتباط با نقدشوندگی سهام و موارد مرتبط با حوزه این پژوهش.
1-5-2- اهداف کاربردي پژوهش

پژوهش هایی هستند که نظریه ها،قانون مندی ها و اصول و فنونی که در پژوهش های پایه تدوین می شوند را برای حل مسائل جاری و واقعی به کار می گیرند.این نوع پژوهش ها به موثرترین اقدام تاکید دارند و علت ها را کمتر مورد توجه قرار می دهند. پژوهش حاضر به مطالعه رابطه کیفیت سود(کیفیت اقلام تعهدی،هموارسازی سود) بر نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازند که نتایج حاصله از این پژوهش می تواند مورد استفاده سرمایه گذاران،مدیران و سایر استفاده کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی قرارگیرد و هم چنین نتایج این پژوهش می تواتد زمینه ساز مطالعات آتی باشد.
1.روشن ساختن روابط بین کیفیت سود و نقد شوندگی سهام جهت کمک به سرمایه گذاران در جهت بر آورد ریسک عدم نقدشوندگی
2.فراهم آوردن اطلاعاتی که به مدیرانی که در در جهت افزایش نقدشوندگی وکاهش هزینه سرمایه ای را از مجرای شفافیت گزارشگری دنبال می کنند. .

1-6- سوال پژوهش
1.بین کیفیت سود و نقدشوندگی سهام رابطه چه رابطهای وجود دارد؟
1-7- فرضیه ها
فرضیه اصلی:
بین کیفیت سود و نقدشوندگی سهام رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضی

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد آزمون فرضیه، قلام تعهدی، نقدشوندگی Next Entries پایان نامه درباره پذیرش تغییر، سبک تفکر، تغییر سازمانی