دانلود پایان نامه ارشد درمورد میزان افسردگی، کودکان استثنایی، اختلال افسردگی

دانلود پایان نامه ارشد

خانوادگی، اجتماعی و یا عصبی_روانی گردیده است و در پیشرفت حرفهای آنان مانعی به وجود میآورد . با توجه به گسترش روز افزون کودکان استثنایی و دچار مشکل به علت مسائل عدیدهای که در زندگی امروزی وجود دارد کادر آموزشی مدارس یکی از با اهمیت ترین جنبههای آموزشی را تشکیل میدهد که بالطبع موقعیت جسمی و روانی آنان از اهمیت بسیاری برخوردار است (کراز، به نقل از دادستان،1368،ص52).
در این تحقیق اضطراب و افسردگی معلمان زن مدارس استثنایی و معلمان زن مدارس عادی بررسی و مقایسه میشود.
1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش
با توجه به روابط پیچیده زندگی شهری و تعدد وظایف و عملکرد افراد در جامعه، چه در خانواده و چه در محیط کار و حتی در روابط گروهی و همچنین وجود قوانین، مقررات و ضوابط مختلف در همة حوزههای این روابط، شرایط و زمینه بروز استرس و اضطراب فراوان بوده و معمولاً همة افراد به نوعی و به نسبتی گرفتار این پدیدهها هستند.
از جمله افرادی که روابط گستردهای در جامعه دارند، معلمان زن هستند. معلمان زن با توجه به وظایف زیاد و نوع عملکردشان و با توجه به اینکه همیشه و هر لحظه باید پاسخگو والدین، اولیا مدرسه و دانشآموزان باشند؛ احتمال ابتلا به استرس و اضطراب در آنها به شدت روند فزایندهای دارد. كار معلمي تنها يك شغل نيست زيرا با فكر و ذهن و روح افراد ارتباط دارد. معلم بايد مسائل و مشكلات عاطفي، خانوادگي، مالي و شغلي خود را در لايه‌هاي زيرين وجودش گذاشته و وقتي وارد كلاس مي‌شود ظاهر او به گونه‌اي باشد كه گويي همه چيز عالي است. بديهي است كه اين كار از عهده هر صاحب علم و تجربه‌اي برنمي‌آيد. مسأله استرس در همه مشاغل مطرح است، اما در ارتباط با شغل معلم، استرس معنای خاصی پیدا میکند، چون یک معلم، علاوه بر مسائل و مشکلاتی که در همه افراد مطرح است، با برخی مسائل و مشکلات که صرفاً ناشی از نوع شغل وی است نیز مواجه میشود. معلم در مدرسه با مسائلی مواجه است که در کمتر حرفهای چنین مسائلی وجود دارند. به طور مثال معلم ناچار است روزانه چندین ساعت تنها مقابل یک گروه که گاهی یک گروه ناآشنا نیز هستند قرار بگیرد و صحبت کند. گذشته از آن که خود صحبت کردن از انرژی و توان معلم کم میکند. لازم به ذکر است که ابتلا به استرس در معلمان زن پیامدهای سوء زیادی را در برمی گیرد، که میتواند تأثیرات مثبت و منفی را بهدنبال داشته باشد. مطالعه این تأثیرات از این جهت حائز اهمیت است که میتواند به این قشر از افراد زحمتکش جامعه در جهت هدایت و کنترل استرسهای به وجود آمده احتمالی در آنها کمک کند. نتایج پژوهشهایی از قبیل این پژوهش میتواند پیشنهادهای مناسبی را به معلمان زن و مدیران در سراسر نظام آموزش و پرورش و نهایتاً کارکرد آموزشی آنان فراهم نماید.
1-4 فرضيههاي پژوهش
1-4-1 فرضيههاي اصلي:
1- بين ميزان افسردگي معلمان زن مدارس عادي و معلمان زن مدارس استثنايي تفاوت معنيداري وجود دارد.
2-بين ميزان اضطراب معلمان زن مدارس عادي و معلمان زن مدارس استثنايي تفاوت معنيداري وجود دارد.
1-4-2 فرضيههاي فرعي پژوهش:
1- بين ميزان اضطراب و افسردگي معلمان زن در مدارس عادي تفاوت معنيداري وجود دارد.
2- بين ميزان اضطراب و افسردگي معلمان زن در مدارس استثنايي تفاوت معنيداري وجود دارد.
3- بر حسب عامل تحول هوشياري نسبت به خود بين معلمان زن مدارس عادي و معلمان زن مدارس استثنايي تفاوت معنيداري وجود دارد.
4- بر حسب عامل نيروي من بين معلمان زن مدارس عادي و معلمان زن مدارس استثنايي تفاوت معني داري وجود دارد.
5- بر حسب عامل گرايش پارا نويايي بين معلمان زن مدارس عادي و معلمان زن مدارس استثنايي تفاوت معنيداري وجود دارد.
6- بر حسب عامل گرايش به احساس گنهكاري بين معلمان زن مدارس عادي و معلمان زن مدارس استثنايي تفاوت معنيداري وجود دارد.
7- بر حسب عامل تنش ارگي بين معلمان زن مدارس عادي و معلمان زن مدارس استثنايي تفاوت معنيداري وجود دارد.

1-5 اهداف پژوهش
1-5-1 اهداف اصلی:
1-مقایسه میزان افسردگی معلمان زن در مدارس استثنایی و عادی است.
2-مقایسه میزان اضطراب معلمان زن در مدارس استثنایی و عادی است.
1-5-2 اهداف فرعی:
اهداف فرعی پژوهش عبارتند از:
1- بررسی تفاوت میزان افسردگی بین معلمان زن مدارس عادی و استثنایی
2- بررسی تفاوت میزان اضطراب بین معلمان زن مدارس عادی و استثنایی
3- بررسی تفاوت بین معلمان زن مدارس عادی و استثنایی از نظر عامل هوشیاری نسبت به خود
4- بررسی تفاوت بین معلمان زن مدارس عادی و استثنایی از نظر عامل نیروی من
5- بررسی تفاوت بین معلمان زن مدارس عادی و استثنایی از نظر عامل گرایش پارانویایی
6- بررسی تفاوت بین بین معلمان زن مدارس عادی و استثنایی از نظر عامل گرایش به گنهکاری
7- بررسی تفاوت بین معلمان زن مدارس عادی و استثنایی از نظر عامل تنش ارگی
1-6 سؤالهای پژوهش
1-6-1 سؤالهای اصلی:
1) آیا بین میزان افسردگی معلمان زن مدارس عادی و معلمان زن مدارس استثنایی تفاوت وجود دارد؟
2) آیا بین میزان اضطراب معلمان زن مدارس عادی و معلمان زن مدارس استثنایی تفاوت وجود دارد؟
1-6-2 سؤالهای فرعی:
1) آیا بین میزان افسردگی معلمان زن مدارس عادی و مدارس استثنایی تفاوت وجود دارد؟
2) آیا بین میزان اضطراب معلمان زن مدارس عادی و مدارس استثنایی تفاوت وجود دارد؟
3) آیا بین میزان هوشیاری نسبت به خود معلمان زن مدارس عادی و استثنایی تفاوت وجود دارد؟
4) آیا بین میزان نیروی من معلمان زن مدارس عادی و استثنایی تفاوت وجود دارد؟
5) آیا بین میزان گرایش پارانویایی معلمان زن مدارس عادی و استثنایی تفاوت وجود دارد؟
6) آیا بین میزان گرایش به گنهکاری معلمان زن مدارس عادی و استثنایی تفاوت وجود دارد؟
7) آیا بین میزان تنش ارگی معلمان زن مدارس عادی و استثنایی تفاوت وجود دارد؟
1-7 تعاریف متغیرهای پژوهش
1-7-1 تعاریف نظری
اضطراب: دلشوره داشتن، بدبینی به آینده، عدم قدرت تصمیمگیری، کنش ترس شدید و مداوم، تعریق، لرزش، آه کشیدن، ضربان شدید قلب (شاملو 1372-ص 18).
افسردگی: این اصطلاح بسیار وسیع و تا حدودی مبهم است، برای شخص عادی حالتی مشخص با غمگینی و گرفتگی و بیحوصلگی و برای پزشک گروه وسیعی از اختلالات خلقی با زیر شاخههای متعدد را تداعی میکند (پورافکاری،1373، ص11).
تنش ارگی: عاملی است که نشانگر درجه اضطرابی است که پس از اعمال فشار در فرد به خاطر برآورده شدن نیازهای او بوجود می آید (کراز، 1368، ص131).
گرایش به گنهکاری: احساسی است که منشأ آن تمایل سرشتی فرد به مضطرب بودن است و به معنای اضطراب و افسردگیای است که فرد پس از انجام کاری به آن مبتلا میشود (رحیمی،1379،ص42).
گرایش به پارانویایی: حالتی است که شخص در آن با اهمیت فوقالعاده و خارج از اندازهای که به سلامت جانی و مالی خود میدهد، خود را شکنجه میدهد. این گونه افراد مدام در این فکر هستند که عواملی انسانی، طبیعی یا ماوراء طبیعی خودشان، دارایی و افراد خانوادهشان را تهدید میکند و همه در فکر توطئه چینی بر ضد آنها هستند (تهرانی،1379،ص99).
نیروی من: در تعریف نیروی من میتوان اینطور گفت: ظرفیت مهار کردن بلافاصله عوامل استرسزا و کنار آمدن با تنشها به نحوی واقع گرایانه (رحیمی،1379، ص85).
تحول هوشیاری نسبت به خود: اين عامل ظاهراً درجه انگيزش براي يكپارچه كردن رفتار فردي است در حول و حوش احساسي از خويشتن كه پذيرفته و هشيار است و ضوابطي كه از نظر اجتماعي مورد تأیيداند. فقدان اين توحيد يافتگي رفتار در حول و حوش مفهوم روشني ازخود، يكي از علل عمده گسترش اضطراب است (کراز، 1368،ص133).

1-7-2 تعاریف عملیاتی متغیرهای پژوهش
اضطراب: در این تحقیق اضطراب عبارت است از نمرهای است که فرد پس از پاسخگویی به سئوالهای آزمون اضطراب کتل کسب میکند.
افسردگی: در این تحقیق افسردگی عبارت است از نمرهای که فرد پس از پاسخگویی به سئوالهای آزمون افسردگی بک کسب میکند.
تنش ارگی: در این پژوهش منظور از تنش ارگی سطح تمایل به هیجان پذیری و عصبانیت توسط فرد است که این سطح از طریق نمرهای که فرد در آزمون اضطراب کتل پس از پاسخگویی به سئوالات 7، 9، 13، 19، 27، 30، 33، 36 و 38 کسب مینماید، مشخص میشود.
گرایش به گنهکاری: در این پژوهش تعریف عملیاتی گرایش به گنهکاری نمرهای است که فرد پس از پاسخگویی به سئوالات 14، 15، 17، 20، 25، 31 و 35 این مؤلفه به دست آورده است.
گرایش پارانویایی: همان نمرهای است که آزمودنی در پاسخ به سئوالاتی که مربوط به مؤلفه گرایش پارانویایی است (سوال2، 8، 4، 28، 32، 40 و 18) کسب کرده است.
نیروی من: این مؤلفه در این پژوهش همبستگی منفی با عامل اضطراب دارد و در واقع نمرهای که فرد از سئوالات (1، 3،11، 12، 24، 34، 37) این بخش میگیرد بیانگر کنترل اضطراب توسط وی خواهد بود.
تحول هوشیاری نسبت به خود: آزمودنی به سئوالات پاسخ میدهد که روشنگر وجود مؤلفهی تحول هوشیاری نسبت به خود اوست. پاسخهایی که وی به این سئوالات (5، 6، 10، 21، 22، 26، 29 و 39) میدهد و نمرهای که از پاسخگویی به آنها دریافت میکند تحول هوشیاری نسبت به خود در این پژوهش را تعریف میکند.

فصل دوم
ادبیات و پیشینه پژوهش
2-1 مقدمه
امروزه اضطراب و دلواپسی برای میلیونها انسان به صورت مشکلی غیر قابل حل و خسته کننده درآمده است، ولی باید در نظر داشت که نگرانیها همه مخرب نیستند و به کمک یک برنامهریزی دقیق میتوان آن ها را از بین برد .نگرانی مفرط یا به عبارت دیگر – دلشوره– یک بیماری روحی است که باعث میشود سلامتی جسمی به خطر بیفتد. نگرانیها اغلب نتیجه تعبیر نادرست افراد از حقیقت است .ما می توانیم روح حقیقتگرایی و واقعبینی را به طرق مختلف در خودمان تقویت کنیم. روانشناسان چنین معتقدند که: «هیچ وقت در خلوت خویش نباید به اضطراب و نگرانی فکر کرد».
اضطراب عبارت است از يک عامل ناشناخته و نامعلوم که موجب پريشاني فکر و گاه باعث بروز علائم احساس خطر از جمله تپش قلب و رنگپريدگي ميشود. در فرآيند اضطراب بر خلاف ترس طبيعي، يک عامل حقيقي ترسآور يا خطرناک يا آسيب رسان وجود ندارد بلکه فقط به طور خودکار و ناخود آگاه ذهن آدمي دچار احساس خطر ميشود و هرگاه ذهن در اثر تنشهاي رواني و استرسهاي عصبي و حوادث ناخوشايند و ناگواري که در زندگي مکرراً برايمان رخ ميدهد از روال عادي خارج شود و حساسيت بيش از حد به رخدادهاي آتي و احتمالي پيدا کند دچار اضطراب ميشويم. علل پيدايش اضطراب عوامل وراثتي، تجربههاي تلخ سالهاي گذشته و محيط ناآرام و عصبي است. اثرات مخرب آن بر تفکر باعث اختلال در تمرکز حواس ميشود، قدرت تصميمگيري و اراده را از انسان سلب ميکند، او را بدبين ميسازد و باعث ميشود که انسان ديگر فرد مثمرثمر و سودمندي نباشد (کاپلان1،2007، ص 988).
اختلال افسردگی2 اساسی یکی از شایع‌ترین تشخیص‌های روانپزشکی است که مشخصه آن خلق افسرده‌ و با احساس غمگینی، اعتماد به نفس پایین و بی‌علاقگی به هر نوع فعالیت و لذت روزمره مشخص می‌شود؛ چیزی که از آن به عنوان «سرماخوردگی روانی» یاد می‌شود. افسردگی مجموعه‌ای از حالات مختلف روحی و روانی است که از احساس خفیف ملال تا سکوت و دوری از فعالیت روزمره بروز می‌کند.
افسردگي و اضطراب از شايع ترين بيماريهاي روانپزشكي به شمار ميرود. بهطور آماري از هر پنج زن، سه زن و از هر پنج مرد دو مرد در طول عمر دچار عارضهي افسردگي و اضطراب ميشوند. اين بيماريها جزو بيماريهاي مزمن و گاه ناتوانكننده هستند كه در صورت عدم درمان باعث اختلال در عملكرد اجتماعي، فردي، شغلي و زناشويي بيمار ميشوند. از جمله علايم شايع در بيماري افسردگي، كاهش سطح انرژي، احساس بيحسي و ضعف، احساس يأس و نااميدي، عدم احساس لذت، انزوا طلبي، اختلال درتمركز و حافظه، اختلال در اشتها، وزن و خواب، اختلال در عملكرد جنسي، دل مشغولي با احساس گناه، خود سرزنشگري و گاه خودكشي است (طاهری،1388،ص24).
در مورد عارضهي اضطراب، بيمار در بسياري از مواقع با علايم جسمي مانند تهوع، استفراغ، اسهال

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد روان درمانی، میزان افسردگی، بیماری روانی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد اختلالات روانی، بهداشت روانی، اختلال روانی