دانلود پایان نامه ارشد درمورد میراث فرهنگی، کاروانسرا، تحلیل واریانس، رگرسیون خطی

دانلود پایان نامه ارشد

بازسازی و احیا شده است. این کانال به عرض متوسط 40/3 متر است و از عمق آن در برخی قسمتها حدود یک متر باقیمانده است. دیوارههای این کانال به عرض هفتاد سانتی متر است که در فواصل معین به منظور استحکام بیشتر دیوارهها، پشتبندهای دو قلویی احداث شده است. از آنجا که ارتفاع دیوارههای این کانال در برخی قسمتها حدود هفتاد متر است، لذا در حد فاصل پشتبندها، دریچههایی جهت انتقال آب به منظور مشروب کردن زمینهای کشاورزی در دو طرف کانال ایجاد کردهاند تصویر(3-5) سیستمهای آبرسانی ساسانی قصرشیرین را نشان میدهد (میراث فرهنگی قصرشیرین، 1392)

تصویر (3-5): سیستمهای آبرسانی ساسانی قصرشیرین
منبع: میراث فرهنگی قصرشیرین، 1392
– كاروانسراي قصرشيرين 
 اين كاروانسرا در داخل شهر قصرشيرين قرار دارد كه متأسفانه در اثر حملات عراق آسيب زيادي ديده و تنها قسمت ورودي آن باقي مانده است ولي در سالهاي اخير ميراث فرهنگي اقدام به بازسازي آن نموده است. اين كاروانسرا نيز از نظر پلان تا حدودي شبيه كاروانسراهاي صفوي بيستون و ماهيدشت ميباشد به طوري كه داراي ورودي طاق داري در ضلع جنوبي بناست كه در هر طرف ورودي سكويي دراز ايجاد شده است. پس از ورودي، هشتي گنبد داري قرار دارد كه از طريق آن ميتوان وارد حياط مركزي شد. در چهار طرف اين حياط، ايوانهاي بزرگي با طاق جناغي قرار دارد. همچنين در اطراف ضلع حياط مركزي تعدادي اتاق ساخته شده است در جلو هر يك از اين اتاق ها ايوان كوچكي و در پشت اتاقها، اصطبلهاي درازي احداث شده است. اين كاروانسرا به وسيله لاشه سنگ و آجر ساخته شده است. حتي در برخي از قسمت‌هاي آن از جمله ورودي، از آجرهاي بناهاي ساساني نيز استفاده كردهاند تصویر (3-6) کاروانسرای عباسی قصرشیرین را نشان میدهد (میراث فرهنگی قصرشیرین، 1392).

تصویر (3-6): کاروانسرای عباسی قصرشیرین
منبع: میراث فرهنگی قصرشیرین، 1392

3-2- 6- مطبوعات
نخستین نشریه در قصرشیرین، شبنامه «حرفهای حسابی» بود که در ۱۹۱۵ میلادی (۱۲۹۴ خورشیدی)، همزمان با تشکیل دولت مهاجرین در کرمانشاه، از سوی «کمیته دفاع ملی» منتشر میشد. نشریه دیگر در قصرشیرین «صدای سرحد» بود که به صاحب امتیازی علی اکبر غروی منتشر میشد (شیریان، 1393: 101). همچنین هفتهنامه «شاه ایل» دیگر نشریهای بود که از خرداد ماه سال ۱۳۳۱ به مدیریت رحیم حاتم آغاز به انتشار کرد. انتشار این نشریه تا سال ۱۳۵۶ به مدت ۲۵ سال به طور نامرتب ادامه یافت. در حال حاضر هیچ نشریهای در قصرشیرین منتشر نمی‌شود (شیریان، 1393: 340).

فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل یافتههای تحقیق

مقدمه
يافته‌ها برونداد هر تحقيق هستند و موجوديت تحقيق را توجيه و ثابت مي‌كنند. يافته‌ها در هـر پژوهش شامل يكسري توضيحات درباره وضعيت موجود و برخي استنباط‌ها و براساس تفاوت‌ها و تأثيرات است.
در اين فصل دادههای حاصل از تحقيق در دو بخش توصيفي و تحليلي ارائه مي‌گردد. در بخش آمار توصيفي که با بهرهگيري از مشخصه‌هاي آماري همچون فراواني، درصد فراواني، میانگین، انحراف استاندارد، حداقل و حداکثر داده‌ها به بررسي وضعيت موجود نمونههاي مورد مطالعه پرداخته شده است. در بخش استنباطي از روش‌هاي آمار استنباطي متناسب با اهداف تحقيق و ماهيت دادهها همچون آزمون تحلیل واریانس یک طرفه، آزمون لاندا، تاو بی کندال، ضرایب همبستگی اسپرمن و پیرسون و در نهایت هم جهت بررسی تأثیر رسانه های های جمعی در انتخاب نوع گردشگری از رگرسیون خطی بهره گرفته شده است.

4-1- آمار توصیفی
آمـار توصیفـی آن دستـه از روشهای آمـاری است که به پژوهشگـر در طبقـهبندی، خلاصه کـردن، تعریف و تفسیر و برقراری

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد میراث فرهنگی، صنایع دستی، استان مرکزی، چهارمحال و بختیاری Next Entries پایان نامه ارشد درمورد سیاست خارجی، دولت یازدهم، انقلاب اسلامی، منافع ملی