دانلود پایان نامه ارشد درمورد ميلي‌گرم، ويتامين، رزماري، کيلوگرم)

دانلود پایان نامه ارشد

تکرار يک پرنده کشتار، و به‌منظور بررسي کيفيّت و عملکرد، مطابق روش معمول تفکيک لاشه، قطعه قطعه شده و اندام‌هاي بيروني و دروني تحت توزين قرار گرفت.
3-9 تيمارهاي آزمايشي
جوجه‌هاي مورد آزمايش به‌صورت نه تيمار، سه تکرار و ده قطعه جوجه گوشتي در هر تکرار تقسيم بندي شدند. جوجه‌ها در قفس‌‌هاي زميني دسته جمعي و در شرايط مناسب از لحاظ نور و تهويه پرورش يافتند. شرايط پرورش در همه تيمارها يکسان بوده و تيمارها به شرح ذيل بودند.
جدول 3- 5 تيمارهاي مورد مطالعه
تيمار
پودر رزماري (درصد)
ويتامين E (ميلي‌گرم در کيلوگرم)
تيمار اول
صفر
صفر
تيمار دوم
صفر
صد
تيمار سوم
صفر
دويست
تيمار چهارم
نيم
صفر
تيمار پنجم
نيم
صد
تيمار ششم
نيم
دويست
تيمار هفتم
يک
صفر
تيمار هشتم
يک
صد
تيمار نهم
يک
دويست

3-10 طرح آماري آزمايش
اين تحقيق به‌صورت طرح کاملاً تصادفي در قالب فاکتوريل 3×3 انجام شد. داده‌هاي به‌دست آمده از مطالعه تيمارها در نرم افزار Excel وارد شد. براي آناليز داده‌ها از نرم افزار SPSS 19 استفاده شد. نرمال بودن داده‌ها ابتدا مورد آزمون قرار گرفت؛ سپس درصورت نياز داده‌ها نرمال شدند. براي مقايسه تيمارها با يکديگر و شاهد از آزمون توکي و سطح معني‌دار (05/0 ? P) استفاده شد. مدل آماري طرح به‌اين شرح بود.

Yij = µ+ Ai+ Bj+ABij+eijk

Yij= مقدار عدد حاصل از مشاهده
µ= ميانگين کل جامعه‌اي است که از طريق نمونه‌ها با فرض صفر مورد بررسي قرار گرفت.
Ai= اثر فاکتور اول
Bj= اثر فاکتور دوم
ABij= اثر متقابل فاکتور اول و دوم
eijk= اثرات خطاي آزمايش
3-11 ترکيب مواد خوراکي و مغذي جيره‌هاي مورد استفاده در پرورش
احتياجات غذايي جوجه‌هاي گوشتي بر اساس توصيه‌هاي NRC و کاتالوگ پرورش جوجه سويه راس بود. ترکيب مواد خوراکي و مغذي جيره‌هاي مورد استفاده در مدت پرورش مطابق جداول 3-6،3-7، 3-8 و3-9 بود.

جدول3-6 تركيب مواد خوراكي جيره‌هاي مورد استفاده در دوره آغازين (21-1 روزگي)
تيمار

ماده خوراکي (گرم/کيلوگرم)
پودر رزماري (صفر درصد)- ويتامين E (صفر ميلي‌گرم در کيلوگرم)
پودر رزماري (صفر درصد)- ويتامين E (صد ميلي‌گرم در کيلوگرم)
پودر رزماري (صفر درصد)- ويتامين E (دويست ميلي‌گرم در کيلوگرم)
پودر رزماري (نيم درصد)- ويتامين E (صفر ميلي‌گرم در کيلوگرم)
پودر رزماري (نيم درصد)- ويتامين E (صد ميلي‌گرم در کيلوگرم)
پودر رزماري (نيم درصد)- ويتامين E (دويست ميلي‌گرم در کيلوگرم)
پودر رزماري (يک درصد)- ويتامين E (صفر ميلي‌گرم در کيلوگرم)
پودر رزماري (يک درصد)- ويتامين E (صد ميلي‌گرم در کيلوگرم)
پودر رزماري (يک درصد)- ويتامين E (دويست ميلي‌گرم در کيلوگرم)
دانه ذرت
3/556
3/556
4/556
8/549
7/549
7/549
7/545
6/545
6/545
روغن سويا
4/27
4/27
4/27
3/28
3/28
3/28
4/28
4/28
4/28
جوش شيرين
9/1
9/1
8/1
8/1
8/1
8/1
7/1
7/1
7/1
کنجاله سويا 48%
3/355
3/355
3/355
356
1/356
356
4/356
6/356
4/356
پودر رزماري
0
0
0
5
5
5
10
10
10
مکمل ويتامين E
0
1/0
2/0
0
1/0
2/0
0
1/0
2/0
کنجاله گلوتن
10
10
10
10
10
1/10
3/10
2/10
4/10
سبوس گندم
7
9/6
8/6
7
9/6
8/6
5/5
4/5
3/5
کربنات کلسيم (CaCO3)
9/12
8/12
9/12
8/12
8/12
8/12
7/12
7/12
8/12
دي کلسيم فسفات (Ca22%P18%)
9/18
19
9/18
19
19
19
19
19
9/18
نمک معمولي
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
مکمل معدني1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
مکمل ويتاميني2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
دي ال- متيونين
2/1
2/1
2/1
2/1
2/1
2/1
2/1
2/1
2/1
ال- لايزين هيدروکلرايد
8/0
8/0
8/0
8/0
8/0
8/0
8/0
8/0
8/0
جمع
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
قيمت (ريال/کيلوگرم)
13000
13303
13601
13105
13405
13703
13113
13416
13701
1 مخلوط مکمل معدني حاوي سه ميلي‌گرم بر گرم مس، پانزده ميلي‌گرم بر گرم روي، بيست ميلي‌گرم بر گرم منگنز، ده ميلي‌گرم بر گرم آهن، و 3/0 ميلي‌گرم بر گرم پتاسيم است.
2 مخلوط مکمل ويتاميني حاوي پنج هزار واحد بين‌المللي بر گرم ويتامين A، پانصد واحد بين‌المللي بر گرم ويتامين D3، سه ميلي‌گرم بر گرم ويتامين E، 5/1 ميلي‌گرم بر گرم ويتامين K3، يک ميلي‌گرم بر گرم ويتامين B2، چهار ميلي‌گرم بر گرم کلسيم پنتوتنات، پانزده ميلي‌گرم بر گرم نياسين، و سيزده ميلي‌گرم بر گرم ويتامين B6، است.

جدول3-7 تركيب مواد خوراكي جيره‌هاي مورد استفاده در دوره پاياني (42-22 روزگي)
تيمار

ماده خوراکي (گرم/کيلوگرم)
پودر رزماري (صفر درصد)- ويتامين E (صفر ميلي‌گرم در کيلوگرم)
پودر رزماري (صفر درصد)- ويتامين E (صد ميلي‌گرم در کيلوگرم)
پودر رزماري (صفر درصد)- ويتامين E (دويست ميلي‌گرم در کيلوگرم)
پودر رزماري (نيم درصد)- ويتامين E (صفر ميلي‌گرم در کيلوگرم)
پودر رزماري (نيم درصد)- ويتامين E (صد ميلي‌گرم در کيلوگرم)
پودر رزماري (نيم درصد)- ويتامين E (دويست ميلي‌گرم در کيلوگرم)
پودر رزماري (يک درصد)- ويتامين E (صفر ميلي‌گرم در کيلوگرم)
پودر رزماري (يک درصد)- ويتامين E (صد ميلي‌گرم در کيلوگرم)
پودر رزماري (يک درصد)- ويتامين E (دويست ميلي‌گرم در کيلوگرم)
دانه ذرت
9/585
8/585
8/585
1/583
583
8/582
4/576
4/576
3/576
روغن سويا
7/43
7/43
7/43
5/43
5/43
6/43
4/44
4/44
4/44
جوش شيرين
2/1
2/1
2/1
2/1
2/1
2/1
2/1
2/1
2/1
کنجاله سويا 48%
3/322
4/322
4/322
3/323
4/323
5/323
1/324
1/324
2/324
پودر رزماري
0
0
0
5
5
5
10
10
10
مکمل ويتامين E
0
1/0
2/0
0
1/0
2/0
0
1/0
2/0
سبوس گندم
10
9/9
8/9
7
9/6
8/6
7
9/6
8/6
کربنات کلسيم (CaCO3)
5/10
5/10
6/10
5/10
5/10
5/10
5/10
5/10
5/10
دي کلسيم فسفات (Ca22%P18%)
7/16
7/16
6/16
7/16
7/16
7/16
7/16
7/16
7/16
نمک معمولي
7/2
7/2
7/2
7/2
7/2
7/2
7/2
7/2
7/2
مکمل معدني1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
مکمل ويتاميني2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
دي ال- متيونين
1
1
1
1
1
1
1
1
1
جمع
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
قيمت (ريال/کيلوگرم)
13703
13409
13707
13209
13509
13812
13271
13570
13871
1 مخلوط مکمل معدني حاوي سه ميلي‌گرم بر گرم مس، پانزده ميلي‌گرم بر گرم روي، بيست ميلي‌گرم بر گرم منگنز، ده ميلي‌گرم بر گرم آهن، و 3/0 ميلي‌گرم بر گرم پتاسيم است.
2 مخلوط مکمل ويتاميني حاوي پنج هزار واحد بين‌المللي بر گرم ويتامين A، پانصد واحد بين‌المللي بر گرم ويتامين D3، سه ميلي‌گرم بر گرم ويتامين E، 5/1 ميلي‌گرم بر گرم ويتامين K3، يک ميلي‌گرم بر گرم ويتامين B2، چهار ميلي‌گرم بر گرم کلسيم پنتوتنات، پانزده ميلي‌گرم بر گرم نياسين، و سيزده ميلي‌گرم بر گرم ويتامين B6، است.

جدول 3-8 ترکيب مواد مغذي جيره‌‌هاي مورد استفاده در دوره آغازين (21-1 روزگي)
تيمار

ماده خوراکي (گرم/کيلوگرم)
پودر رزماري (صفر درصد)- ويتامين E (صفر ميلي‌گرم در کيلوگرم)
پودر رزماري (صفر درصد)- ويتامين E (صد ميلي‌گرم در کيلوگرم)
پودر رزماري (صفر درصد)- ويتامين E (دويست ميلي‌گرم در کيلوگرم)
پودر رزماري (نيم درصد)- ويتامين E (صفر ميلي‌گرم در کيلوگرم)
پودر رزماري (نيم درصد)- ويتامين E (صد ميلي‌گرم در کيلوگرم)
پودر رزماري (نيم درصد)- ويتامين E (دويست ميلي‌گرم در کيلوگرم)
پودر رزماري (يک درصد)- ويتامين E (صفر ميلي‌گرم در کيلوگرم)
پودر رزماري (يک درصد)- ويتامين E (صد ميلي‌گرم در کيلوگرم)
پودر رزماري (يک درصد)- ويتامين E (دويست ميلي‌گرم در کيلوگرم)
ماده خشک (درصد)
47/86
46/86
46/86
04/86
03/86
02/86
62/85
61/85
60/85
انرژي متابوليسمي (کيلوکالري/گرم)
3025
3025
3025
3025
3025
3025
3025
3025
3025
پروتئين خام (درصد)
00/23
00/23
00/23
00/23
00/23
00/23
00/23
00/23
00/23
چربي خام (درصد)
25/5
25/5
25/5
32/5
32/5
32/5
32/5
31/5
31/5
اسيد لينولئيك (درصد)
70/2
77/2
77/2
80/2
80/2
80/2
80/2
80/2
80/2
فيبر خام (درصد)
70/2
69/2
69/2
79/2
79/2
79/2
88/2
88/2
88/2
كلسيم (درصد)
05/1
05/1
05/1
05/1
05/1
05/1
04/1
04/1
04/1
فسفركل (درصد)
74/0
74/0
74/0
74/0
74/0
74/0
74/0
74/0
74/0
فسفر قابل دسترس (درصد)
50/0
50/0
49/0
50/0
50/0
50/0
50/0
50/0
50/0
پتاسيم (درصد)
90/0
89/0
89/0
89/0
89/0
89/0
89/0
89/0
89/0
منگنز (ميلي‌گرم‌ در کيلوگرم)
00/120
00/120
00/120
00/120
00/120
00/120
00/120
00/120
00/120
سديم (درصد)
16/0
16/0
16/0
16/0
16/0
16/0
16/0
16/0
16/0
گلايسين (درصد)
93/0
93/0
93/0
93/0
93/0
93/0
93/0
93/0
93/0
سرين (درصد)
10/1
12/1
12/1
12/1
12/1
12/1
12/1
12/1
12/1
گلايسين + سرين (درصد)
40/2
41/2
41/2
41/2
41/2
41/2
41/2
41/2
41/2
هيستيدين (درصد)
59/0
59/0
59/0
59/0
59/0
59/0
59/0
59/0
59/0
ايزو لوسين (درصد)
90/0
94/0
94/0
94/0
94/0
94/0
94/0
94/0
94/0
لوسين (درصد)
90/1
99/1
99/1
99/1
99/1
99/1
99/1
99/1
99/1
لايزين (درصد)
27/1
27/1
27/1
27/1
27/1
27/1
27/1
27/1
27/1
متيونين (درصد)
47/0
47/0
47/0
47/0
47/0
47/0
47/0
47/0
47/0
سيستين (درصد)
36/0
37/0
37/0
37/0
37/0
37/0
37/0
37/0
37/0
سيستين + متيونين (درصد)
85/0
84/0
84/0
84/0
84/0
84/0
84/0
84/0
84/0
فنيل آلانين (درصد)
08/1
08/1
08/1
08/1
08/1
08/1
08/1
08/1
08/1
تيروزين (درصد)
90/0
89/0
89/0
89/0
89/0
89/0
89/0
89/0
89/0
فنيل‌آلانين‌+‌تيروزين (درصد)
97/1
97/1
97/1
97/1
97/1
97/1
97/1
97/1
97/1
ترئونين (درصد)
84/0
84/0
84/0
84/0
84/0
84/0
84/0
84/0
84/0
تريپتوفان (درصد)
30/0
30/0
30/0
30/0
30/0
30/0
30/0
30/0
30/0
والين (درصد)
00/1
04/1
04/1
04/1
04/1
04/1
04/1
04/1
04/1
آرژنين (درصد)
30/1
30/1
30/1
30/1
30/1
30/1
30/1
30/1
30/1

جدول 3-9 ترکيب مواد مغذي جيره ‌هاي مورد استفاده در دوره پاياني (42-22 روزگي)
تيمار

ترکيب مواد مغذي (گرم/کيلوگرم)
پودر رزماري (صفر درصد)- ويتامين E (صفر ميلي‌گرم در کيلوگرم)
پودر رزماري (صفر درصد)- ويتامين E (صد ميلي‌گرم در کيلوگرم)
پودر رزماري (صفر درصد)- ويتامين E (دويست ميلي‌گرم در کيلوگرم)
پودر رزماري (نيم درصد)- ويتامين E (صفر ميلي‌گرم در کيلوگرم)
پودر رزماري (نيم درصد)- ويتامين E (صد ميلي‌گرم در کيلوگرم)
پودر رزماري (نيم درصد)- ويتامين E (دويست ميلي‌گرم در کيلوگرم)
پودر رزماري (يک درصد)- ويتامين E (صفر ميلي‌گرم در کيلوگرم)
پودر رزماري (يک درصد)- ويتامين E (صد ميلي‌گرم در کيلوگرم)
پودر رزماري (يک درصد)- ويتامين E (دويست ميلي‌گرم در کيلوگرم)
ماده خشک (درصد)
08/87
10/87
09/87
67/86
66/86
65/86
23/86
22/86
21/86
انرژي متابوليسمي (کيلوکالري/گرم)
3150
3150
3150
3150
3150
3150
3150
3150
3150
پروتئين خام (درصد)
00/21
00/21
00/21
00/21
00/21
00/21
00/21
00/21
00/21
چربي خام (درصد)
95/6
95/6
95/6
91/6
91/6
92/6
98/6
98/6
97/6
اسيد

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد حمل و نقل Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد وزني، (درصد)، آزمايش، مصرفي