دانلود پایان نامه ارشد درمورد مواد مخدر، اوقات فراغت، اختلال سلوک، جبران خسارت

دانلود پایان نامه ارشد

هاي نوجوانان نيست . بايد در شناخت عوامل بزهکاري به آن ها کمک کرد و و با همت و همکاري متخصصين به تربيت صحيح آن ها پرداخت ( 40) .
2 – 3 – 4 برخي از مسايل و مشکلات پيش روي نوجوانان و جوانان
با توجه به ويژگي ها و تحولات دوره نوجواني و جواني مي توان خلاصه اي از مسايل و مشکلات اين دوره را به صورت زير طبقه بندي کرد:
1) فرآيند بلوغ و مسايل ناشي از آن
2) شکل گيري هويت
3) مناسبات و روابط نوجوانان و جوانان با پدر و مادر و گروه همسالان
4) تحول ارزش ها در نوجوانان و جوانان
5) بروز اختلال هاي عاطفي – رفتاري
6) اشتغال به تحصيل و مشکلات ناشي از آن
7) مشکلات مالي و شغلي در دوره ي نوجواني و جواني
8) نحوه ي گذران اوقات فراغت
9) تحول جنسي در دوره نوجواني و جواني و مشکلات ناشي ازآن
10) ارتکاب به بزهکاري در دوره نوجواني و جواني
11) اعتياد در نوجوانان و جوانان ( 41 ) .
از آنجايي که مطالعه حاضر در جستجوي تجارب مددجويان مقيم کانون اصلاح و تربيت از سکونت در اين مکان است ، از ميان مسايل و مشکلات گوناگون نوجوانان ، به توضيح پيرامون مباحث بزهکاري آنان مي پردازد .

2 – 4 مفاهيم بزهکاري
2 – 4 – 1 تعريف بزه
در لغت نامه دهخدا ، معناي لغوي واژه بزه (تلفظ درست بَزَه) کار زشت، بد و پليد است ( 42 ) . در فرهنگ عميد (( بزه )) جرم ، خطا و گناه معني شده است ( 43 ) .
2 – 4 – 2 بزهکاري13
اساسا بزهکاري يک واژه روان شناسي نيست بلکه يک مفهوم حقوقي است ( 5 ) . بزهکاري ، اقدام به عملي است که بر خلاف موازين ، مقررات و قوانين جامعه بوده است و انجام آن موجب پيگرد قانوني شود و کساني که مرتکب چنين اعمالي گردند را مجرم و بزهکار گويند ( 8 ) . هربرت بلومر عقيده دارد هر عملي که انسان آگاهانه و بنابر اختيار و اراده انجام دهد و به عبارتي بتواند آن را به ميل انجام دهد و در ضمن با قوانين يک سازمان اجتماعي مخالفت داشته باشد جرم14 تلقي مي شود. حال اگر جرم در محدوده سن کودکي تا نوجواني رخ دهد ، بزهکاري نام دارد ( 8 ) . بزهکاري به طور کلي به رفتارهاي قانون شکنانه نوجوانان اطلاق مي شود . ( 44 ) . شوميکر15 رفتار انحرافي جواناني که به سن قانوني نرسيده اند را بزهکاري مي نامد و جوانان مرتکب اين رفتار ها را بزهکار مي خواند. وي دوره جواني را به دو بخش نوباوه و نوجوان تقسيم مي کند که عمده نوجوانان در دبيرستان ها جاي دارند ( 44) .

2 – 4 – 3 بزهکار16
بزهکار به فردي گفته مي شود که در سنين نوجواني ( فردي که هنوز به سن قانوني نرسيده است ) مرتکب عملي شده که قانون براي آن مجازات تعيين کرده باشد . عده اي از اين نوجوانان در مراکز اصلاح و تربيت نگهداري مي شوند ( 44 ) و ( 45 ) . شايان ذکر است که در پيمان نامه حقوق کودک براي جلوگيري از تبعات برچسب زني ، از تعبير کودکان معارض قانون17 به جاي کودکان بزهکار استفاده شده است . همچنين تدوين کنندگان (( مقررات پکن ))18 واژه متخلفان نوجوان را جايگزين لغت بزهکار کرده اند ( 46) .
2 – 4 – 4 تاريخچه مفهومي بزهکاري
چنين به نظر مي رسد که اصطلاح بزهکاري کودکان در سال 1815 ميلادي براي نخستين بار در کشور انگلستان به کار رفته است . زيرا يک سال قبل از آن تاريخ ، پنج کودک 8 تا 13 ساله به خاطر قتل يک پيرمرد فقير ، توسط محکمه معروف اولد بيکي لندن ، محکوم به مرگ شده بودند . بر اثر اين واقعه يکي از خيرانديشان انگليس به نام پيتر بدفورد انجمني جهت پيشگيري از جرايم اطفال تاسيس کرد که با هدف تحقيق درباره علل ازدياد روز افزون و خطرناک اين پديده اجتماعي در انگلستان فعاليت کند . 8 سال پس از آن ، در سال 1823 ميلادي ، ابتکارات و کوشش هاي مشابهي توسط برخي از خيرانديشان امريکايي به مرحله عمل گذاشته شد . از اين زمان به بعد اصطلاح بزهکاري اطفال کم کم در سراسر دنيا رواج يافته و بر سر زبان ها افتاد ( 14 ) . اما هنوز اين اصطلاح در همه جاي دنيا معناي واحدي ندارد . آنچه در زمان و مکان معيني بزهکاري تلقي مي شود ممکن است در جاي ديگر قانوني تلقي شود ( 5 ) .
2 – 4 – 5 علل بزهکاري
در مورد بزهکاري علل فراواني را مي توان برشمرد . بزهکاري يک نوع رفتار خاص نيست بلکه گستره اي از رفتارهاي متعدد را شامل مي شود و شايد نتوان براي آن علت واحدي پيدا کرد . به بيان ديگر ، بزهکاري به عنوان يک پديده ي زيستي ، رواني ، اجتماعي از علل مختلفي به وجود مي آيد . گاهي وجود عوامل مختلف مي تواند نوعي از رفتار بزهکارانه را باعث شود و گاهي نيز انواع مختلفي از رفتارهاي بزهکارانه ممکن است از عوامل مشابهي ناشي شوند . گرچه بزهکاري غالبا در شرايط نامطلوب اقتصادي – اجتماعي شيوع بيشتري دارد ( 44 ) . اما بزهکاري را نمي توان منحصر به طبقه خاصي دانست . ممکن است عده اي راه فرار از قانون را بدانند و يا با حيله و يا دسيسه هايي از چنگ قانون فرار کنند و طبعا جز آمار محسوب نمي گردند . آنچه مسلم است بزهکاري در تمام طبقات وجود دارد و ميزان آن در طبقات پايين اجتماع بيشتر است ( 41 ) . عمده ترين بزه در ميان کودکان دزدي است که ريشه در فقر دارد و ميان برخي از کجروي ها و وضع اقتصادي مانند روسپي گري ، گدايي ، برخي از دزدي ها ، بيماري هاي روحي ، رابطه اي وجود دارد . آلفرد مارشال در کتاب ( تئوري هاي اقتصادي ) اعتقاد دارد فقر اقتصادي موجب از ميان رفتن استعداد انساني مي شود ( 8 ) . درباره علل بزهکاري نظريه هاي مختلفي وجود دارد .
2 – 4 – 6 ديدگاه هاي نظري بزهکاري
نظريه ها و مدل هاي گوناگوني براي تبيين گسترش رفتارهاي بزهکارانه توسط جامعه شناسان و انديشمندان حوزه هاي تربيتي و روان شناسي مطرح شده است که در اين قسمت به پاره اي از اين تئوري ها پرداخته مي شود .
نظريه کنترل اجتماعي بر اين باور است که بزهکاري نتيجه فقدان پيوندهاي اجتماعي بين نوجوانان و يک يا چند نهاد متعارف موثر همچون والدين ، معلمين به عنوان مدل هاي نقشي ، مدرسه و يا برنامه هاي اجتماعي به عنوان خطوط متعارف فعاليت ها مي باشد ( 47 ) و ( 48 ) . مدل شکست تحصيلي بر اين اعتقاد است که رفتار اختلال سلوک به واسطه ي پيشرفت تحصيلي ضعيف رخ مي دهد ( 49 ) . تئوري اوقات فراغت ملال انگيز مدعي است که وقتي تهيج ، چالش و يا تحريک شدن به طرقي رفع نشود که به لحاظ اجتماعي مورد تاييد است ، نوجوانان احتمالا درگير در رفتارهاي بزهکارانه مي شوند که شامل پرخاشگري ، تشکيل گروه هاي تبهکاري و مانند آن ها است ( 50 ) و ( 51 ) . نظريه پردازان کنش کتقابل نمادي جرم و بزهکاري ، به دوران ميد و کولي بر مي گردند و تاکيد بر اهميت هويت يا خودپنداره به عنوان پيش بيني کننده ي مهم رفتار دارند (52) . نظريه هم نشيني افتراقي که بر اهميت تعاريف ي زيان به عنوان علت جرم تاکيد مي کنند ، مبتني بر کنش متقابل نمادي است (53) . همچنين مدل فشار اجتماعي مدعي است که نوجوانان ، به خصوص نوجوانان ، با پايگاه هاي اجتماعي – اقتصادي پايين تر ، هنگامي به رفتارهاي بزهکارانه مي پردازند که از طريق کانال هاي مشروع و قانوني نتوانند نيازهاي خودشان را برآورده سازند . آن ها احساس ناکامي کرده و نسبت به کساني که در اطرافشان هستند ، اعمال خشونت خواهند داشت ( 54 ) .
2 – 4 – 7 انواع بزهکاري
از نظر اجتماعي ، بزهکاري را به سه دسته تقسيم کرده اند .
1 : بزهکاري بر عليه اشخاص عادي جامعه ، مانند : ضرب و جرح ، تجاوز به عنف ، کشتن عمد يا غير عمد.
2 : بزهکاري بر عليه دارايي و مالکيت ديگران ، مانند : دزدي ، جعل اسناد .
3 : بزهکاري بر عليه نظم عمومي مانند فحشا و خريد و فروش مواد مخدر ( 41 ) .

2 – 4 – 8 نوجواني و بزهکاري :
نوجواني پشت سر گذاشتن موقعيت کودکي و دوره ي آمادگي براي ورود به زندگي اجتماعي و پذيرش مسووليت هاي بزرگسالي است . از آنجا که صفت اصلي اين دوره ورود به اجتماع بزرگسالان است ، چه از حيث مدت و چه از لحاظ صفات خاص ارتباط بسيار بزرگي با محيط دارد و اين خصوصيات مي تواند ، واکنش هاي خاصي را از سوي نوجوانان موجب شود ( 8 ) . هر گاه دسترسي به استقلال اقتصادي و خودنامي زماني تحقق پذيرد که ميان جنبه هاي گوناگون مناسبت هاي رواني ، عدم تعادل و ناهمانگي وجود داشته باشد ؛ امکان بحران و واکنش هاي انحرافي افزايش مي يابد . به عقيده ي ( بلوس ) جاي تعجب نيست اگر نوجوانان به هنگام شناخت نقش و جاي خود در يک فرهنگ گسترده دچار مشکل و بحران هاي رواني مي شوند، زيرا در اجتماعي زندگي مي کنند که نقش معيني براي او نمي شناسد و او را براي آن نقش تربيت نمي کند ( 8 ) . مطالعات نشان داده است که اغلب رفتارهاي پرخطر از جمله مصرف سيگار ، الکل ، مواد مخدر ،رفتارهاي کنترل نشده جنسي ، اختلال سلوک در نوجواني يعني در سنين قبل از 18 سالگي آغاز مي شوند ( 55) .
2 – 5 تاريخچه مجازات کودکان معارض قانون ( بزهکار )
از نظر تاريخي، انديشة‌ بزهکاري نوجوانان و تأسيس نهادهاي رسمي کنترل اجتماعيِ مجزا براي آنان ، از پيشرفت‌هاي اخير هستند. ديدگاه امروزي مبني بر اينکه دوران کودکي و نوجواني زمان‌هاي خاصي هستند که طي آن جوانان براي رشد سالم خود به پرورش و راهنمايي نياز دارند، تا اواخر قرون وسطي وجود نداشت. پيش از آن، به جوانان به‌عنوان اموال يا بزرگسالان كوچك نگريسته مي‌شد و از آنها انتظار داشتند كه در سن 5 يا 6 سالگي همان مسئوليت‌هاي بزرگسالان را بر‌عهده بگيرند. از آنجا که مردم دوران کودکي را به‌عنوان يک دورة متمايز در رشد انساني به‌رسميت نمي‌شناختند؛ بنابراين نيازي به ايجاد يک فرايند قانوني مجزا براي رسيدگي به نوجواناني که هنجارها يا قوانين جامعه را نقض مي‌كردند، نمي‌ديدند . در نتيجه، با نوجواناني که قانون را نقض مي‌كردند غالباً مانند بزرگسالان رفتار مي‌شد، هرچندكه در برخي موارد به خاطر سنشان از شديدترين مجازات‌ها نجات مي‌يافتند ( 15 ) . تاقبل از ظهور حضرت عيسي مسيح ( ع ) ، مجازت ها بسيار شديد و توام با شکنجه و اکثرا مجازات مرگ بود . اطفال و جوانان بزهکار نيز از خشونت و قصاوت مصون نبودند . در صورت تخفيف مجازات ، اطفالي که در حدود سني معين بدون قوه تشخيص مرتکب جرم مي شدند به پرداخت تاوان و جبران خسارت وارده و در صورت عدم پرداخت تاوان به تنبيه بدني ( شلاق ) محکوم مي شدند .اطفال و جوانان متهم براي اعزام به دادگاه ها در زندان ها با بزرگسالان با وضع رقت باري در يک جا نگهداري مي گرديدند . با حضور مذهب مسيح ، افکار اخلاقي فلاسفه آميخته با عقايد مذهبي گرديد . روحانيون مسيحي در ترويج رحم ، عطوفت ، شفقت و نيکوکاري که از اصول مذهب مسيح بود خواهان بهبود وضع زندان ها ، اصلاح و تربيت بزهکاران بلاخص اطفال شدند ( 10 ) . در سال 817 ميلادي در مجمع عمومي روحانيون مسيحي ، پيشنهاد شد که به زندانيان به خصوص به اطفال و جوانان کاردستي آموخته شود و آنان اجازه خواندن کتاب هاي مذهبي در زندان ها اعطا گردد و روحانيون از زندان ها بازديد و با زندانيان ملاقات و با پند و اندرز آن ها را هدايت و ارشاد کنند . با توسعه اقتدار پادشاهان قدرت روحانيون تضعيف ومجازات ها تشديد شد . هولناک ترين مجازات ها توام با زجر و شکنجه و حتي مجازات مرگ نيز در مورد اطفال اجرا گرديد . در سال 1555 ميلادي در آلمان طفل 11 ساله اي را که دوست خود را در ضمن بازي خفه کرده بود به دار آويختند . در سال 1629 ميلادي در انگلستان طفل 8 ساله اي را که طويله اي را آتش زده بود اعدام کردند . در سال 1748 طفل 10 ساله اي که اسبي را دزديده بود به مرگ محکوم شد ( 4 ) . در اين راستا جرمي بنتام از صاحب نظران مکتب منفعت گرايي انگليسي ، نيز بر اين باور بود که کودکان هم به مثابه بزرگسالان قادرند قبل از اين که کاري را شروع کنند ، هزينه ها و منافع آن کار را محاسبه و ارزيابي کنند ؛ بنابراين بايد براي اعمال بزهکارانه آنان مجازاتي شبيه جرايم بزرگسالان در نظر گرفت (56) .

2 – 6 تاريخچه شکل گيري کانون هاي اصلاح و تربيت
2 – 6 – 1 تاريخچه شکل گيري کانون هاي اصلاح و تربيت در جهان
تعداد مردم فقير و بي‌بضاعت (که

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد استان تهران، کودکان و نوجوانان، کودکان و نوجوان، حقوق کودک Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد نوجوانان بزهکار، استان تهران، کودکان و نوجوان، کودکان و نوجوانان