دانلود پایان نامه ارشد درمورد مواد مخدر

دانلود پایان نامه ارشد

از خروج و ساير مراکز حمايتي مزيد بر علت بود .
معارف وند و همکاران ( 1390 ) در پژوهشي کيفي ، با عنوان مددکاران اجتماعي در فرايند دادرسي ويژه کودکان ، دريافت مددکاران براي کار با کساني آموزش ديده اند که خود داوطلبانه در جستجوي خدمات هستند ، نه کساني که به اجبار بايد از خدمات مددکاري استفاده کنند ( 123) .
جوادي ( 1382 ) در مورد آسيب شناسي وضعيت مددکاري اجتماعي در سازمان زندانها به علل زير پي برد : عدم وجود فضاي فيزيکي مناسب و کافي در حوزه فعاليت هاي مددکاري ، عدم تشکيل پرونده شخصيتي و يا تشکيل و ثبت ناقص گزارش هاي مددکاري ، عدم برقراري ارتباط صحيح ميان قضات و مددکاران و شناخته نشدن جايگاه آنان در فرآيند دادرسي ، محدود بودن امکانات بازديد از منزل توسط مددکاران زندان ها و کانون هاي اصلاح و تربيت ، عدم برقراي ارتباط صحيح ميان مددکاران زندان ، کانون اصلاح و تربيت ، مراکز مراقبت و انجمن حمايت از زندانيان ، کارگروهي که به عنوان يکي از شيوه هاي اصلي و مستقيم فعاليت هاي مددکاري مي باشد ، تقريبا هيچ جايگاهي در زندان ها ، و کانون هاي اصلاح و تربيت ،انجمن حمايت از زندانيان و مراکز مراقبت ندارد ( 122) .
در کنار تمام اين عوامل ، پژوهشگر از مصاحبه با مددکاران و مددجويان چنين برداشت کرد که خود مددکاران هم علاقه دارند به جاي پرداختن به فعاليت هاي حرفه اي خود ، در زمينه ي پرونده قضايي کارکنند ، زيرا حل مشکلات اجتماعي مددجويان را کاري دشوار تلقي مي کردند که امکانات لازم براي حل آن ها فراهم نيست و از عهده آن بر نمي آيند .
5 – 2 – 1 – 4 کمک به نقض قانون :
طبق يافته هاي پژوهش يکي از زير طبقات تعامل کارکنان با مددجويان موجب کمک به نقض قانون مي شد . يافته هاي پژوهش حاضر نشان داد سربازان با دريافت پول از مددجويان و در يک مورد مراقب ، در ورود مواد ممنوع مانند سيگار و قرص ترامادول ، با تعدادي از مددجويان همکاري داشتند . اين يافته با مطالعه ي گودرزي و جوانفر ( 1382) هم خواني دارد . نتايج تحقيق ايشان نشان داد که از ميان انواع روش هاي ورود مواد مخدر به داخل زندان ، به خيانت ماموران ( سربازان و يا پرسنل ) اشاره کرد ( 113)
5 – 2 – 2 شناخت تعاملات مددجويان با مراجع قدرت ( کارکنان )
يافته هاي پژوهش حاضر نشان داد ، در تعامل کارکنان و مددجويان ، واکنش مددجويان تا حد زيادي بازتاب نوع رفتار پرسنل ، به ويژه مراقبين بود .
5 – 2 – 2 – 1 تعامل مددجويان با کارکنان خوش رفتار :
طبق يافته هاي پژوهش عکس العمل مددجويان هر دوجنس صرف نظر از مدت اقامت ، در مقابل کارکنان خوش رفتار ، با تمکين خالصانه ( فرمانبرداري خاصانه ، احساس علاقه و قايل شدن احترام ) همراه بود . معمولا به نصايح اين قبيل کارکنان گوش فرا مي دادند و گاهي اوقات با آن ها به درددل و صحبت راجع به مسايل شخصي و خانوادگي خود مي پرداختند و برخي از مددجويان ، علت تغيير رفتار خود به سمت رفتارهاي مثبت را تعامل با اين کارکنان مي دانستند .
5 – 2 – 2 – 2 تعامل مددجويان با کارکنان بدرفتار :
يافته هاي پژوهش حاضر نشان داد ، رفتار غالب مددجويان صرف نظر از جنس و مدت اقامت به صورت تمکين اجبارگونه ، يعني اغلب سکوت و برقراري حداقل رابطه با کارکنان بدرفتار ، فرمانبرداري اجبارگونه توام با ترس ، احساس نفرت و انباشت عقده از تحقير و توهين کارکنان بود . گاهي اوقات ، مددجويان با شکايت از بدرفتاري برخي از کارکنان به ديگر کارکنان يا مدير کانون ، به ساير مراجع قدرت پناه مي بردند . رويارويي مستقيم مددجويان با کارکنان صرف نظر از جنس و مدت اقامت مددجو ( فحاشي و جدال با کارکنان ) ، به ندرت اتفاق مي افتاد . مددجويان پسر با اقامت طولاني مدت از برخي فرمان هاي مراقبين ( به ويژه مراقبين جديد ) تمکين نمي کردند. علاوه بر موارد فوق ذکر ، ناراحتي برخي مددجويان ( در هر دو جنس با هر مدت اقامتي ) از بدرفتاري برخي کارکنان باعث مي شد ، مددجو اقدام به خودزني کند . برخي مددجويان هم براي جلب توجه کارکنان ، جهت رسيدگي به مشکلات خود ، اقدام به خودزني مي کردند .
قرباني ( 1379 ) دريافت ، بين رضايتمندي زندانيان نسبت به عملکرد کارگزاران زندان با خودزني رابطه وجود دارد . اين پژوهش نشان داد بين دو گروه از زندانيان که سابقه خودزني داشتند و گروهي که نداشتند ، نسبت به عملکرد کارگزاران در زندان ، مددکاران اجتماعي ، مديران ، داديار اندرزگاه و نيز برخورد زندانيان تفاوت معني دار وجود دارد . همچنين دريافت بين تبعيض در ميان زندانيان با خودزني رابطه وجود دارد (124) .
سرلک ( 1390 ) بيان داشت يکي از عوامل خودزني در زندان ها براي جلب توجه اطرافيان به خصوص مسوو

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد تعاملات روزمره، رفتار کارکنان، عملکرد کارکنان، استان تهران Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع کیفیت زندگی، انحراف معیار، رگرسیون، استان گیلان