دانلود پایان نامه ارشد درمورد مواد مخدر، استفاده از زور، عقد ازدواج، اوقات فراغت

دانلود پایان نامه ارشد

نگهداري نوجوانان بايد دسترسي فوري به وسايل و تجهيزات کافي پزشکي متناسب با تعداد و نيازهاي افراد مقيم و همچنين کارکنان ورزيده در زمينه مراقبت هاي پزشکي پيشگيرانه و مواجهه با فوريت هاي پزشکي باشند . کليه نوجوانان بيمار ، شاکي از بيماري يا داراي عوارض مشکلات جسمي يا رواني ، بايد فورا توسط پزشک مسوول معاينه شوند .
قاعده 52
هر يک از پزشکان مسوول با عقيده مستدل مبني بر اين که سلامت جسماني يا رواني نوجوان در اثر تداوم بازداشت ، اعتصاب غذا يا هر وضعيت حبس به سختي آسيب ديده يا آسيب خواهد ديد بايد اين واقعيت را فورا به مدير مرکز مربوطه و همچنين مقام مستقل مسوول حفظ سلامت و آسايش نوجوانان گزارش نمايد .
قاعده 53
هر نوجوان مبتلا به بيماري رواني بايد در موسسه اي تخصصي با مديريت پزشکي مستقل تحت درمان قرار گيرد . اقدامات لازم بايد از طريق قرار با دستگاه هاي مقتضي جهت حصول اطمينان از ادامه مراقبت هاي سلامت رواني در صورت لزوم پس از آزادي انجام شود .
قاعده 54
مراکز نگهداري نوجوانان بايد برنامه ها تخصصي بازپروري و پيشگيري از سو مصرف مواد مخدر را توسط کارکنان واجد صلاحيت به اجرا گذارند . اين گونه برنامه ها بايد با سن ، جنس و ساير احتياجات نوجوانان مربوط منطبق گردد و تسهيلات و خدمات ترک اعتياد بايد توسط کارکنان ورزيده در اختيار نوجوانان معتاد به مواد مخدر يا الکل قرار داه شود .
قاعده 55
هرگونه دارو بايد فقط بردلايل پزشکي براي معالجات ضروري و در صورت امکان ، پس از کسب رضايت آگاهانه ي نوجوان مربوطه استعمال گردد . به ويژه ، هيچ گونه دارويي نبايد با هدف اخذ اطلاعات با اعتراف ، به عنوان مجازات يا به عنوان وسيله مهار به کار رود . نوجوانان نبايد هرگز در کاربرد تجربي داروها و روش هاي درمان در حکم ابزار آزمايش باشند . استعمال هرگونه دارو بايد همواره با اجازه و توسط کارکنان پزشکي واجد صلاحيت انجام شود .
8 : مبحث خدمات بهداشتي نوجوانان
گفتار اول : حمايت از سلامتي و رفتار نوجوانان
قواعد ملل متحد براي حمايت از نوجوانان محروم از آزادي
قاعده 87
کليه کارکنان بايد حمايت کامل از سلامت جسماني و رواني نوجوانان از جمله حمايت در برابر سواستفاده جسمي ، جنسي يا استثمار را تضمين نمايند و در موارد مقتضي ، بي درنگ اقدامات لازم براي تامين مراقبت هاي پزشکي را انجام دهند .
9 : مبحث خدمات بهداشتي زنان50
اعلاميه جهاني حقوق بشر ( ماده 25 )
2 – مادران و کودکان حق دارند از مراقبت ها و کمک هاي خاص برخوردار گردند . تمامي کودکان ، خواه به موجب عقد ازدواج و خواه بدون آن ، به دنيا آمده باشند بايد از حمايت اجتماعي يکسان ، برخوردار شوند .
حداقل قواعد استاندارد براي رفتار با زندانيان
قاعده 23
1 – در موسسات نگهداري زنان لازم است امکانات خاصي براي مراقبت هاي پيش از زايمان و پس از آن وجود داشته باشد ، در موارد ممکن لازم است تمهيدات لازم جهت به دنيا آمدن نوزاد در بيمارستاني خارج از موسسه ، اتخاذ شود . چنانچه کودکي در زندان متولد شود ، اين امر نبايد در گواهي ولادت درج گردد .
2 – هنگامي که به مادران مقيم موسسه ، اجازه داده مي شود کودکان شيرخوار خود را همراه داشته باشد ، تمهيدات لازم براي ايجاد يک شيرخوارگاه مجهز به کارکنان واجد صلاحيت ، اتخاذ خواهد شد تا نوزادان مزبور هنگامي که تحت مراقبت مادران خود نيستند ، در آنجا قرار داده شوند .
گفتار دوم : محيط فيزيکي و محل اقامت
قواعد ملل متحد براي حمايت از نوجوانان محروم از آزادي
قاعده 31
نوجوانان محروم از آزادي داراي حق بهره مندي از تسهيلات و خدمات برآورنده ي کليه نيازها در رابطه با بهداشت و حرمت انساني مي باشند .
قاعده 32
طراحي مراکز نگهداري نوجوانان و محيط فيزيکي بايد با هدف بازپروري و بارعايت نياز نوجوانان به حريم خصوصي ، انگيزش هاي حسي ، فرصت هاي ارتباط با همسالان و مشارکت در فعاليت هاي ورزشي ، تمرينات بدني و فعاليت هاي اوقات فراغت منطبق باشد . طرح و ساختار مراکز نگهداري نوجوانان بايد به نحوي باشد که خطر آتش سوزي را به حداقل رسانيده ، امکان تخليه ايمن از اماکن را فراهم نمايد . سيستم اعلام خطر موثر در صورت بروز آتش سوزي و نيز راهکارهاي رسمي و تمرين شده براي حصول اطمينان از امنيت نوجوانان بايد موجود باشد .
قاعده 33
امکانات خوابگاهي نوجوانان بايد به طور معمول از خوابگاه هاي کوچک گروهي يا اتاق هاي خواب انفرادي با توجه به معيارهاي محلي تشکيل شود . در ساعات خواب نظارت مستعمر بدون ايجاد مزاحمت بايد در کليه مناطق خواب ، شامل اتاق هاي انفرادي و خوابگاه هاي گروهي ، به منظور تضمين حمايت از نوجوانان به عمل آيد . رختخواب جداگانه و کافي بايد بر طبق معيارهاي محلي و ملي به هر نوجوان اختصاص يابد . رختخواب بايد در هنگام توزيع تميز باشد و به صورت مرتب نگهداري شود و به منظور حصول اطمينان از نظافت آن به طور مداوم تعويض گردد . مراکز نگهداري نبايد در نقاطي واقع شده باشد که عوامل زيان آور براي تندرستي و ساير مخاطرات شناخته شده ، در آن وجود داشته باشد .
قاعده 34
تعداد و محل قرارگيري سرويس هاي بهداشتي بايد به نحوي باشد که امکان برآورده نمودن حاجات بدني هريک از نوجوانان را در هنگام لزوم به صورت خصوصي و به نحوي پاکيزه و مناسب فراهم نمايد .
قاعده 35
در اختيار داشتن لوازم شخصي از ارکان پايه اي حق بهره مندي از حريم خصوصي و لازمه سلامت و آسايش رواني نوجوان مي باشد . حق هر نوجوان به در اختيار داشتن لوازم شخصي و فضاي کافي براي نگهداري آن ها بايد به طور کامل تاييد و رعايت گردد . لوازم شخصي که نوجوانان مايل به نگهداري آنان نبوده يا ضبط مي گردد بايد به صورت امانت حفظ شده ، سياهه آن ها به امضاي نوجوانان رسيده و اقدامات مکفي براي حفظ آن ها در وضعيت خوب به عمل آيد . کليه اين گونه اقلام و وجوه ، به استثناي وجوهي که نوجوانان مجاز به خرج آن هستند يا اقلامي که مجاز به ارسال آن به خارج از بازداشتگاه مي باشند ، بايد هنگام آزادي به نوجوان اعاده شود . در موارد دريافت هرگونه دارو يا در اختيار داشتن هر گونه دارو توسط نوجوان ، تصميم چگونگي استفاده از آن بر عهده پزشک مسوول خواهد بود .
گفتار سوم : لباس
قواعد ملل متحد براي حمايت از نوجوانان محروم از آزادي
قاعده 36
نوجوانان بايد در حد امکان حق استفاده از لباس هاي خود را دارا باشند . مراکز نگهداري بايد اطمينان حاصل نمايند که هريک از نوجوانان داراي لباس هاي شخصي متناسب با آب و هوا و مکفي براي تامين سلامت و از هر نظر غير تحقير آميز مي باشند . نوجواناني که به هر منظور از مرکز نگهداري انتقال يافته يا از آن خارج مي شوند بايد اجازه داشته باشند از لباس هاي خود استفاده نمايند .
گفتار چهارم : غذا
قواعد ملل متحد براي حمايت از نوجوانان محروم از آزادي
قاعده 37
هر موسسه نگهداري بايد اطمينان حاصل کند که هر يک از نوجوانان ، در وعده هاي غذايي معمول ، خوراکي را دريافت نمايند که از لحاظ کمي و کيفي با معيارهاي تغذيه ، بهداشت و سلامتي و تا حد امکان مقتضيات مذهبي و فرهنگي متناسب مي باشد ؛ آب آشاميدني سالم بايد همواره در دسترس نوجوانان باشد .
10 : مبحث محدوديت هاي بازدارنده بدني واستفاده از زور
قواعد ملل متحد براي حمايت از نوجوانان محروم از آزادي
قاعده 63
استفاده از وسايل دربند کشيدن و کاربرد زور به هر منظور ، مگر در موارد مطرح در مقرره 64 ، بايد ممنوع باشد .
قاعده 64
استفاده از وسايل دربند کشيدن و اعمال زور فقط مي تواند در موارد استثنايي که کليه روش هاي ديگر کنترل ، ناموفق بوده و فقط بر اساس تجويز و تصريح قوانين و مقررات به کار برده شود . وسايل مزبور نبايد موجب سرشکستگي و تحقير گردد . و بايد به صورت محدود و فقط براي کوتاه ترين زمان ممکن به کار برده شوند . بنا به دستور مدير تشکيلات ، چنين ابزارهايي مي تواند به منظور جلوگيري نوجوان از آسيب زدن به خود ، آسيب به ديگران يا تخريب شديد اموال به کار برده شود . در اين گونه موارد مدير بايد بي درنگ با کارکنان پزشکي و ساير متخصصان مربوط مشاوره نموده ، مراتب را به مرجع اجرايي مافوق گزارش نمايد .
بحث : کاربرد زور بايد محدود به وضعيت هايي گردد که کليه شيوه هاي معقول کنترل ، غير موثر ارزيابي شده اند و استفاده از محدوديت و بازدارندگي ، ضروري است . گاهي اوقات جوانان کنترل خود را از دست داده و خشن مي گردند . در چنين شرايطي لازم است که تحت کنترل قرار گيرند . کليه موارد استفاده از زور و يا اعمال محدوديت هاي فيزيکي بايد تحت الزامات پيش بيني شده در قوانين جزايي صورت گيرد . لازم است به صورت مکتوب همراه با تاريخ و امضا توسط افسر مربوطه گزارش شود و در سوابق نوجوان درج شود و توسط يک افسر موسسه نگهداري ، مورد بازبيني قرار گيرد .
قاعده 65
حمل و استفاده ي هر نوع اسلحه توسط کارکنان بايد در هر مرکز نگهداري نوجوانان ممنوع باشد .
بحث : سلاح هاي گرم ، يک گزينه ي امنيتي در موسسه هاي نوجوانان به حساب نمي آيد . کارکنان نبايد سلاح هاي خود را داخل يا نزديک تاسيسات نگهداري نوجوانان بياورند .
11 : مبحث تجهيزات محدود کننده نوجوانان
دستبند بايد به عنوان تنها ابزار مکانيکي محدود کننده در موسسات اصلاحي تربيتي نوجوانان ، مورد استفاده قرار گيرد و لازم است در داخل موسسه ، قابل دسترسي باشد تا در موارد اضطراري و همچنين طي انتقال جوانان براي اجراي برنامه هاي مختلف ، مورد استفاده قرار گيرد . هر گونه استفاده ديگر از دستبند ، غير از انتقال نوجوانان بايد بي درنگ به صورت کتبي به افسر مسوول گزارش شود .
بحث : فرض معيار بر اين است که کنترل و انضباط موسسه در طي برنامه ها ، مي تواند بدون استفاده از محدود کننده هاي فيزيکي تامين گردد مگر در وضعيت هاي استثنايي ، به دليل افزايش احتمال فرار در طي انتقال ، استفاده منظم از دستبند در اين هنگام ، مجاز مي باشد .
بازرسي ها
لازم است کارکنان مراکز نگهداري بسته ، از خوابگاه هاي نوجوانان بازديدهاي ديداري به عمل آورند که فاصله زماني اين بازديدهاي ديداري نيز فراتر از نيم ساعت نخواهد بود و هنگامي که نوجوانان در واحدهاي اقامتي خود مستقر مي باشند ، دفعات انجام آن ها تا حد لزوم بيشتر خواهد بود . لازم است تمام مکان هاي مشترک و اختصاص يافته به برنامه هاي اصلاحي – تربيتي مراکز نگهداري که جوانان زنداني به آن ها دسترسي دارند ، به صورت منظم مورد بازرسي قرار گيرد .
بحث : هدف از انجام بازرسي ، کشف و ضبط اشياي ممنوع است . زمان بندي اين گونه بازرسي ها توسط مدير و بر پايه ي نظم غير قابل پيش بيني تعيين خواهد شد . اتاق يا وسايل يک نوجوان ، تنها هنگامي مي تواند مورد بازرسي قرار گيرد که دلايل معقول و محکمي براي اين تصور وجود داشته باشد که نوجوان مورد نظر ، اشياي ممنوعي را در اختيار دارد و يا اين که مدير مرکز ، مجوز اين امر را صادر نمايد .
سرشماري ها
پيش از جابجايي عمده جوانان و بلافاصله پس از آن ، لازم است يک سرشماري رسمي از آنان به عمل آيد.
بحث : در مواردي که جابجايي گسترده جوانان از يک بخش مرکز به بخش ديگر جهت اهدافي مانند کار ، سالن غذاخوري ، استراحت ، تفريح و … صورت مي گيرد ،انجام يک سرشماري ، ضرورت دارد .
12 : مبحث حقوق در طي بازداشت و حبس
قواعد ملل متحد براي حمايت از نوجوانان محروم از آزادي
قاعده 75
هر نوجوان بايد از فرصت ارايه درخواست ها يا شکايات خود به مدير موسسه يا نمايندگان مجاز او برخوردار باشد .
قاعده 76
هر نوجوان بايد از اين حق برخوردار باشد که در خواست يا شکايات خود را بدون اعمال تغيير در محتواي آن ، از طريق راه هاي مورد تاييد ، به مديريت مرکزي موسسه ، مقام قضايي يا هرگونه مقامات مناسب ديگر ، ارايه نمايد و بدون تاخير ، از پاسخ آن آگاه شود .
قاعده 77
لازم است به منظور دريافت و بررسي شکايت هاي ارايه شده توسط نوجوانان محروم از آزادي و کمک به آن ها در جهت نيل به حل و فصل عادلانه آن ها ، تلاش هاي لازم براي تاسيس يک

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد حق الزحمه، عزت نفس، اوقات فراغت، کودکان و نوجوان Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد حقوق کودک، کودکان و نوجوان، کودکان و نوجوانان، هتک حرمت