دانلود پایان نامه ارشد درمورد مهارت های اجتماعی، متغیر مستقل، شاخص سازی

دانلود پایان نامه ارشد

ليكرت87 تنظيم گردید که شامل گويه‌هاي خيلي زياد (5) ، زياد (4) ، متوسط (3)، كم (2) و خيلي كم (1) مي‌باشد و هم چنین پرسشنامه ی محقق ساخته ی دیگری نیز برای تعیین نقش و ارتباط عوامل خانواده، مدرسه، گروه دوستان و تلویزیون بر کسب مهارت های اجتماعی تهیه و تدوین گردید، كه پس از بيان نظر پاسخگويان با جمع نمرات نظر آنان را بدست آورده و مورد تجزيه و تحليل قرار گردید88 .

3-4- روایی و پایایی ابزارهای اندازه گیری
روايي پرسشنامه از طريق مشورت با صاحب نظران علوم اجتماعي و روانشناس اجتماعی و علوم تربیتی و تأمين نظرات آنان و محاسبه ی ضريب همبستگي توافق بین نظرات آنان برابر با 75% بدست آمد .
و پايايي پرسشنامه نیز با استفاده از ضريب آلفاي كرانباخ89 با استفاده از فرمول روبرو :

كه در آن ضريب آلفاي كرانباخ =
مجموع واريانس بخش‌ها = s2j
مجموع واريانس كل = s2t
و با استفاده از نرم افزار spss مورد محاسبه و میزان آن 75/0 تعیین گردید و با توجه به اين كه ضريب پايايي بين (1+ تا 0) مي‌باشد ضريب پايايي بدست آمده نشان گر اين مطلب می تواند باشد كه پرسشنامه از پايايي خوبي برخوردار است .

3-5- روش نمونه گیری ، جامعه آماری
نمونه بخشي از جامعه آماري است كه به صورت تصادفي انتخاب و به عنوان نماينده جامعه مورد مطالعه قرار مي‌گيرد .
اما در اين پژوهش از روش نمونه‌گيري تصادفي با توجه به نواحي و مناطق محل تحصیل دانش آموزان استفاده می شود .
– جامعه آماري
در اين تحقیق با توجه به موضوع، چون هدف بررسی عوامل مؤثر بر کسب مهارت های اجتماعی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه در شهر اصفهان ( با تاکید بر خانواده ، مدرسه ، گروه دوستان و تلویزیون ) می باشد ، لذا کلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه در شهر اصفهان در سال تحصیلی90-1389 به عنوان جامعه آماری می باشد . که تعداد آن ها بر اساس اعلام واحد آمار و بودجه اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان در جداول 1-3و 2-3 آمده است .

جدول 3-1 : توزيع تعداد دانش آموزان و تعداد آموزشگاه های دخترانه در سال تحصيلی 90-1389 در شهر اصفهان
تعداد
دوره تحصيل
تعداد آموزشگاه دخترانه
جمعيت آموزشگاه دخترانه
متوسطه
305
46270 نفر

جدول 3-2 : توزيع تعداد دانش آموزان در نواحی و مناطق در سال تحصيلی 90-1389 در شهر اصفهان
تعداد دانش آموز
ناحیه / منطقه
تعداد آموزشگاه دخترانه
جمعيت آموزشگاه دخترانه
ناحیه (1)
31
4625
ناحیه (2)
46
6837
ناحیه (3)
97
10324
ناحیه (4)
50
10577
ناحیه (5)
53
10501
منطقه جی
28
3406
جمع
305
46270

و براي تعيين حجم نمونه جامعه آماري ابتدا يك مطالعة مقدماتي انجام و سپس براساس تعدادكل جامعه كه برابر با 4 نفر می باشد ، حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران محاسبه گردید: مقابل :

n= ( (〖1/96〗^2×0/5×0/5)/(0〖/05〗^2 ))/(1+1/46270((〖1/96〗^2×0/5×0/5)/〖0/05〗^2 -1))

محاسبه گردید ، که برابر با 384 نفر محاسبه گردید.
که پس از این که حجم نمونه انتخاب شده، تعيين گرديد ، پرسشنامه به مدارس دخترانه مقطع متوسطه نواحي شهراصفهان برده شد تا به سئوالات پرسشنامه پاسخ داده شود. جدول شماره نواحی و تعداد پرسشنامه توزیع شده در هر ناحیه را نشان می دهد.

جدول 3-3 :تعداد نواحی ، مدارس و تعداد پرسشنامه توزیع شده در هر ناحیه
تعداد پرسشنامه تعلق گرفته
جمعیت ناحیه
تعدادمدارس رفته شده
ناحیه
38
4625
4
1
57
6837
4
2
85
10324
7
3
88
10577
4
4
88
10501
4
5
28
3406
2
جی
384
46270
25
جمع

در ابتدا تعداد30 پرسشنامه در چند ناحیه در مناطق برخوردار و غیر برخوردار پر شد تا روایی و پایایی سئوالات مشخص گردد ضریب اطمینان نمونه ها از هر ناحیه ای بجز( جی) شامل مدارس غیر دولتی (غیر انتفاعی) و مدارس دولتی از شاخه های (نظری ، فنی و حرفه ای یا کار و دانش) از تمامی پایه های اول تا چهارم و رشته های مختلف ریاضی – تجربی – ادبیات و برخی از رشته های کار و دانش و فنی و حرفه ای نمونه گیری به عمل آمد.
غیر از سه مدرسه غیر انتفاعی که مدیر اجازه حضور در کلاس را ندادند تمامی کلاس ها را شخصاً در کلاس حضور داشته و اشکالات احتمالی را بر طرف نموده و پرسشنامه ها را چک کردم. برای جدا کردن پرسشنامه ها یی که دارای اشکالات احتمالی بود تعداد 50 پرسشنامه اضافی توزیع کردم، تادر نهایت از طريق پاسخ های آنان میزان تأثیر هر کدام از عوامل را در کسب مهارت های اجتماعی از طريق پاسخ گويي به پرسشنامه ی محقق ساخته مشخص گردد .

3-6- روش‌هاي تجزیه و تحليل اطلاعات
براي انجام اين پژوهش از روش توصيفي تحليلي و استنباطي استفاده گردیده است ، که در تحليل داده‌هاي حاصل از پژوهش از آمار توصيفي شامل توزيع فراواني ، درصد ، ميانگين ، ترسيم جداول و نمودارها و تحليل‌هاي كيفي آن و هم چنين آمار استنباطي جهت معني‌دار و نرمال بودن نتايج، از آزمون تحلیل واریانس (آنوا) و آزمون تحلیل رگرسیون استفاده شده است . که با استفاده از نرم افزار spss مورد محاسبه و تعیین گردید .
3-7- متغیرهای تحقیق
متغیرهای اصلی در این تحقیق به دو دسته ی مستقل و وابسته تقسیم می گردد ، که در هر فرضیه این متغیرها به شرح زیر می باشد :
فرضیه ی اول : خانواده متغیر مستقل و مهارت های اجتماعی متغیر وابسته می باشد .
فرضیه ی دوم : مدرسه متغیر مستقل و مهارت های اجتماعی متغیر وابسته است.
فرضیه ی سوم : گروه دوستان متغیر مستقل و مهارت های اجتماعی متغیر وابسته است .
فرضیه ی چهارم : تلویزیون متغیر مستقل و مهارت های اجتماعی متغیر وابسته می باشد .
3-8- شاخص سازی
زمانی که محقق موضوع تحقبق را تدوین می نماید ، بایستی شیوه ای اتخاذ کند که بتواند مفاهیم و تعاریف نظری را به مفاهیم و تعاریف عملی تبدیل کند . این کار از طریق شاخص سازی صورت می گیرد که در اصل از این روش است که می توان بررسی دقیقی از طریق مشاهده داشت . در تحقیق حاضر ، عوامل مؤثر بر مهارت های اجتماعی به صورت زیر شاخص بندی شدند. . متغیرهای مستقل از طریق ترکیب ، وزن‌دهی و استاندارد سازی سؤالات مربوطه در سطح فاصله‌ای ساخته‌شده‌اند.
جدول3-4 : شاخص سازی متغیر مستقل
متغيرهاي مستقل
شاخص ها
سئوالات

خانواده

شغل پدر
کارگر، کشاورز و مشاغل با در آمد پایین- کارمندان و مشاغل با در آمد متوسط- کارمندان و مشاغل با در آمد بالا – باز نشسته -متوفی

شغل مادر
خانه دار- کارگر، کشاورز و مشاغل با در آمد پایین- کارمندان و مشاغل با در آمد بالا – کارمندان و مشاغل با در آمد متوسط

ميزان تحصيلات پدر
خواندن و نوشتن و ابتدایی- راهنمایی و سیکل – دبیرستان و دیپلم
– کاردانی و دانشجو- کارشناسی- کارشناسی ارشد و دکترا

ميزان تحصيلات مادر
خواندن و نوشتن و ابتدایی- راهنمایی و سیکل – دبیرستان و دیپلم- کاردانی و دانشجو- کارشناسی- کارشناسی ارشد و دکترا

محل زندگي
شمال شهر- مشرق شهر- مرکز شهر- مغرب شهر- جنوب شهر

درآمد ماهیانه خانوار
بیش از یک و نیم میلیون تومان- از 501 تا یک میلیون تومان- بیش از یک میلیون تا یک و نیم میلیون تومان- کمتر از 500 هزار تومان

روابط اعضاي خانواده ي

رسمي وقراردادي- رسمي همراه با احترام- صميمانه و دوستانه

سبك تربيتي درخانواده
مستبدانه – آزادانه – مشورتي

تشویق به فعالیّت های اجتماعی
خيلي كم- كم – متوسط- زياد – خيلي زياد

فرصت رسیدگی به امور فرزندان
خيلي كم- كم – متوسط- زياد – خيلي زياد

متابعت از دستورات رئیس خانواده
خيلي كم- كم – متوسط- زياد – خيلي زياد

اجازه ی اظهار نظر به اعضاء خانواده
خيلي كم- كم – متوسط- زياد – خيلي زياد

نوع مالکیت منزل
شخصی – استیجاری- غیربدون اجاره- اشتراکی

مدرسه

نوع آموزشگاه
– دولتي – غيردولتي

محل آموزشگاه
شمال شهر- جنوب شهر- مركز شهر- مغرب شهر- مشرق شهر

محل یا منطقه آموزش و پرورش
ناحیه (1) – ناحیه (2) – ناحیه (3) – ناحیه (4) – ناحیه (5) – منطقه جی

روابط اعضاي مدرسه
رسمي وقراردادي- رسمي همراه با احترام- صميمانه و دوستانه

سبك تربيتي در مدرسه
مستبدانه – آزادانه – مشورتي

تاثیرپذیر از ویژگی های مربیان و کارکنان
اخلاق- مسئولیت پذیری- نوع برخورد- وضع ظاهری- میزان تحصیلات

میزان الگو گیری از مربیان و کارکنان
خيلي كم- كم – متوسط- زياد – خيلي زياد

گروه دوستان

نوع روابط شما با دوستانتان
رسمي و قراردادي- صميمانه و غير رسمي- رسمي همراه با احترام

مدت ارتباط با دوستانتان
كمتر از 1 ساعت- 1 تا 2 ساعت-5 ساعت به بالا- 3 تا 4 ساعت

ميزان ارتباط دانش آموزان با دوستانشان
خيلي كم- كم – متوسط- زياد – خيلي زياد

تعداد دوستان صميمي
1 تا 2 نفر- 3تا 5 نفر- 5 تا 7 نفر – 8 نفر به بالا

موقعيت اقتصادي دوستان
بسيار بالا- بالا- خيلي پايين – پايين- متوسط

ملاک انتخاب دوست
اعتقادات مذهبی- موقعیت اقتصادی- وضع ظاهری- اخلاق- وضعیت تحصیلی

میزان الگو گیری از دوستان
خيلي كم- كم – متوسط- زياد – خيلي زياد

تلویزیون

مقدار ساعت تماشای روزانه برنامه هاي تلويزيون
كمتر از يك ساعت- 1تا 2 ساعت- 5 ساعت به بالا- 3 الي 4 ساعت

ميزان تماشاي تلويزيون از نظر دانش آموزان
خيلي كم- كم – متوسط- زياد – خيلي زياد

نوع برنامه هاي تماشایی با در نظرگرفتن اهميّت و علاقه
اخبار- ورزشي- فيلم و سريال- آموزشی و علمي – موسيقي و برنامه هاي سرگرم كننده

ميزان علاقه به برنامه هاي تلويزيون
خيلي كم- كم – متوسط- زياد – خيلي زياد

میزان الگو گیری از برنامه های تلویزیون
خيلي كم- كم – متوسط- زياد – خيلي زياد

جدول3-5 : شاخص سازی متغیر وابسته
متغيرهاي وابسته
شاخص ها
سئوالات

مهارت اجتماعی

مهارت های ارتباطی

هنگام شروع گفتگو با ديگری، از کلمات تشكر و عذر خواهی از گرفتن وقت وی و… استفاده مي كنم .

با ديگران به آساني دوست شده و راحت هستم .

اگر جمعي را ببينم، به سوي آن ها مي روم و سعي مي كنم با آن ها ارتباط برقرار كنم.

درجمع ، افراد را به يك ديگر معرفي مي كنم .

زماني كه به ديگران معرفي مي شوم،‌ راحت بوده و ازكلمه ي «خوشبختم » استفاده مي كنم .

با افراد مورد پسندم قرار ملاقات مي گذارم .

در جمع و ميهماني راحت صحبت مي كنم .

با همسالان و ديگران معاشرت دارم .

با هم سالان و ديگران به راحتي گپ مي زنم .

با مجلات ، تلويزيون و ديگر رسانه هاي جمعي مكاتبه مي كنم .

مهارت اجتماعی

مهارت هاي احترام به ديگران
من به ديگران اداي احترام مي کنم.

نسبت به ديگران ديد مثبت دارم .

دررابطه با ديگران ، كلمات مناسب در زمان مناسب به كار مي برم.

من به ديگران اظهار محبت مي كنم .

در ناميدن ديگران ، رعايت ادب را به جا مي آورم .

در ارتباط با ديگران از آنان تشكر مي كنم .

من ديگران را به درستي مخاطب قرار مي دهم .

از محبت ديگران استقبال مي كنم .

هنگام برخورد با دوست يا آشنا لبخند مي زنم .

در مواجهه با بزرگسالان ضمن سلام كردن، نام آن ها را به زبان مي آورم.

هنگام سلام كردن به بزرگسالان وهم سالان به چشم آن ها نگاه مي کنم

مهارت اجتماعی

مهارت اجتماعی

مهارت هاي همدلي

مهارت های همدلی
با ناراحتي دوستم ، غمگين مي شوم .

از اين كه به توانم به كسي كمك كنم، احساس خوبي دارم.

براي افرادي كه با من مهربان هستند، كارهاي خوب انجام مي دهم.

وقتي كسي كاري را به خوبي انجام مي دهد،

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد مهارت های اجتماعی، اجتماعی شدن، روش شناسی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد تحلیل واریانس، رشته تحصیلی، آزمون فرضیه